Obrazy na stronie
PDF
ePub

LITTERATUR BLAD

FÖR

ALLMÅN MEDBORGERLIG BILDNING.

FJORTONDE ÅRGÅNGEN.

1860.

HELSINGFORS,

tryckt hos J. Simelii artvingar,

1860.

[merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small]

Innehå11.

Afhandlingar.

2.

Till läsaren 1860 . . . . . . . . . sid. 1.

Allmänt mensklig och nationel bildning . .

Om Rättsvetenskapens betydelse af E. S. I. II. 13.

III. 59.

(jemte Red:s Anm.) IV. 111.

Skall förändradt förhållande mellan export och

import eller förbättrad vexelkurs till Fin-

land återföra de pengar, som härifrån ut-

gått?.............. 29.

Hvad en nations språk har att göra med den

allmänt menskliga bildningen. .... 49.

Också ett ord i Penningfrågan af A. M... 80.

Finska litteratursällskapets Årsberättelse den

16 Mars 1860 . . . . . . . . . .

97.

Entusiasmen och bildningen . . . . . . . 120.

Om Skollärarmötena och Skolstyrelsen I . . 145.

II. , 224.

Ett och annat rörande läroverken af M-r. . 161.
Om den Grekiska uppfostran och medeltidens

klosteruppfostran af M-r.....266.
Om kommunalväsendets reformerande... 272.
Om språkets väsende . . . . . . . . . 309.
Om möjligheten af förbrytares koloniserande

inom landet . . . . . . . . . . . 337.
Om Egofrid af G. K. Hamilton. .....
Om sättet att bestämma veckodagen för ett

gifvet datum af H. K. K. . . . . . . 366.
Jernvägen och jernvägarne ....... 385.
Litteraturen och litteratörerna i 19:e seklet af

J. Demogeot . . . . . . . . . .
Om låga öarne och korallrefven i stora ocea-

nen at Jouan . . . . . . . . . . .
Hypoteksföreningen och Jordbruksbanken I . 481.

II.
Frankrike och dess häfdeforskare af G. T. . 490.
Om mens klighetens reformerande genom Barn-

trädgårdar. .... . . . . . . . . 502.
Frimurarne af Hettner . . . . . . . . . 536.

[blocks in formation]

Barndietetik af Alois Bednar (öfvers.) . . . 421.

Lärobok i Franska språket af Carl v. Schoultz 424.

Karta öfver Storfurstendömet Finland ... -

Några ord om Prof. N. A. Gyldens Latinska

Läsebok af e. v. . . . . . . . . . 453.

Suomi, tidskrift i fosterländska ämnen 1859. 468.

Luonnon kirja Z. Topeliuxelta . . . . . . 469.

Mietteitä katovuosista kirj. A. Manninen . . 470.

Handlingar i anledning af Prestmötet i Åbo. 471.

Säkenjä A. Oksaselta . . . . . . . . . 521.

Finska språkets satslära af Yrjö Koskinen . 523.
Flora Fennica. Suomen Kasvisto ... . 524.
Kriget i Finland 1788–90 af Gabriel Rein . 525.
Historiska upplysningar om religiösa rörel-

serna i Finland af M. Akiander. IV. . 526.
Om det industriela arbetet i dess förhållande

till nationalförmögenheten af R. Frenckell 527.
Mansikoita ja Mustikoita. II. ... ..
Valda ungdomsdikter af J. J. Wecksell. . 528.
Fänrik Ståls Sägner II af Johan Ludvig Ru-

neberg · · · · · · · · · · · -

433.

Litteraturgeschichte des 18:en Jahrhunderts

von Herrman Hettner . . . . . . . 289.

Geschichte Italiens von der Gründung der re-

gierenden Dynastien bis z. Gegenwart von

Herm Reuchlin . . . . . . . . . . 297.

Der Italienische Feldzug v. de Bazancourt.

Die Expedition in die Şeen v. China, Japan u.

Ochotsk von Wilh. Heine..

· · · · · · -

Japan u. seine Bewohner von Wilh. Heine - -

Om språkets ursprung o. väsende af K. Claëson 309.

Tidskrift för Hemmet . . . . . . . . . 384.
Italiensk Litteratur . . . . . . . . . .
P. Verri, Beccaria m. m. af Hettner. . . . 435.
Critical and historical Essays by Macaulay. 529.
Th.Babington Macaulay's Ausgewählte Schrif-

ten . . . . . . . . . . . . . . -
Bidrag till Sveriges litteraturhistoria H. I-III

af And. Fryxell. . . . . . . . *. 533.
Öfversigt af Nyare Italienska Litteraturen

(Skrifter af del Re, Laura Beatr. Mancini-
Oliva, Filippo Mazzone di Casale, Carlo Lozzi,
Agesilao Melano, Nicolini, Stefano' Dalmazzone,
Francisco Duca, Antonio Bucellini, Luigi Prato,
Gottifredo Maineri, Giuseppe Sapio, Giulio
Carcono, Angelo Marescolti, Ruggino Borghi,
Guiglielmo Stefani, Terenzio Mamiani, Saredo,
Francesco Reyonati, Prospero Viani, Giuseppe
Bastelli, Marcello Adriani samt ”Atti della
societá ligure di storia patria” och ”Let-

tere autografe di uomini illustri"). 546-558.
Naples & les Napolitains . . . . . . . . 551.
L'Italie centrale par Charles de Varennes -

Utländsk Litteratur.

Menskliga Utvecklingens Historia 3:e D. af N.

Ignell . . . . . . . . . . . . 101.
Nya Nordiska dikter och skildringar ... 105.
Culturgeschichtliche Novellen, von V.H. Riehl 108.
Briefe von Alex. von Humboldt an Varnhagen

von Ense. : .: :: . . . . . . 109.
Sveriges Historia 3:e D. af A. M. Strinnholm 241.
Handlingar ur v. Brinkman'ska arkivet .. 243.
Anteckningar om bortgångna Samtida af C.A.

Adlersparre .... 244.

Den Nordamerikanska politiken i sina verk-

ningar på folket och statsskicket af C.

Carey . . . . . . . . . . . . . 245.

David Livingstone's resor och forskningar i

Afrika . . . . . . . . . . . . . 246.

Lifvet o. Naturen i höga norden af D:r Hartvig 248.

Oundvikligt Bihang.

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][merged small]

Se hallsförterackligt,

ang:

tydelse, attt ingen kan förvånas deröfver, Till detta blads benägna läsare 1860.

om äfven den ringaste bland dem, som

egnat sin eftertanke åt allmänna angeläFörst efter lång tvekan fortsättes detta genheter, skulle. Önska, att då få deltaga blad med en ny årgång. Skälen till den- i förhandlingen af desamma. Väl har detta na tvekan kunna vara den ärade läsaren blads titel varit mera beroende af omstänlikgiltiga. Det är tillräckligt, om jag bän- digheter, under hvilka det uppträdde, än af visar till innehållsförteckningen för senaste redaktionens fria val. Denna titel och den årgång. Såsom de föregående innehåller plan för bladet, densamma antyder, utesluden ett halft dussin originalartiklar af an- ter dock icke något, som för en Finsk mednan hand, än undertecknads, än färre öf- borgare kan vara af värde att undersöka versättningar, som icke äro bestälda, och och lära känna. Likväl hafva i öfverengtill hvilka originalet måst sättas öfversät- stämmelse med redaktionens sträfvande att taren i hand. För läsarens ögon ligger göra hvarje artikel i bladet till ett stycke endast författaremödan; den omfattande och litteratur, äfven 'de frågor för dagen, som brokiga läsning, redigerandet kräfver, fram- i detsamma berörts, blifvit uppfattade ur står icke; och det är dock den, som for- en allmännare synpunkt, med hänseende drar mesta tid. Denna tid kunde vara på till principerna för deras afgörande. Såannat båll bättre använd. Detta blad är som bladet äfven för framtiden måste vaockså kanske i den inhemska litteraturen ra bärvid bundet, så borde det derigenom öfverflödigt, sedan denna litteratur numera hafva sin gitna plats i den periodiska presräknar icke mindre än fyra andra perio- sen och kunna försvara sin tillvaro. diska litterära blad: Mehiläinen, det Fin- Det ligger i sakens natur, att vid ett ska litteraturbladet, ett Litteratur blad för sådant sträfvande antalet af läsare måste fruntimmer, Wiborg, en tidning, äfven "för vara och förblifva: inskränkt. Deras antal litteratur" och Papperslyktan, i hvars plan kan icke vara stort, som ega intresse af, likaså ingår meddelandet af litterära upp- att i hvarje sak gå tillbaka till grundsatsatser. Med denna rikedom synes det va. serna. Den åter, som vill göra sådane i ra väl nog sörjdt för den läsande allmän- den allmänna öfvertygelsen gällande, är hetens litterära behof, ätven om detta rin- tvungen att oftare till ämnet återkomma; ga blad ur antalet försvinner.. : och detta öfverensstämmer föga med den

Min tvekan att fortsätta har varit så allmänna smaken, som företrädesvis lockas mycket större, som jag väl finner, att den- af det nya, huru betydelselösa än nyhena årgång icke blifver den sista – om terna i sig sjellva må vara. Ett blad, som lif och helsa räcka utöfver densamma. A- saknar denna krydda, blir redan derigenom ret 1861 lofvar en tilldragelse, som i Fin- för den större allmänheten fremmande. ska folkets offentliga lif är af så stor be- Till och med i litteraturanmälandena må.

« PoprzedniaDalej »