Obrazy na stronie
PDF
ePub

Again, he introduces John as holding a soliloquy with himself, and saying, after

Τον χρισον

Ιωαννης. Ολε ηρξανθο τε κηρυγμαίος, εκ ευθυς ελάλησαν τα πρεπονία τη αξια, αλλα τα αρμοζονία τους ακροωμενοις. ο Ματθαιος, αρχην οιησαμενος των ευαγίελιων, λεγει . βιβλος γενεσεως Ιησε χρισου υιε Δαβίδ, υιε Αβρααμ. διαι, μη υιε θεα και διαιι αιωχη λεξει κρυπτεις την αξιαν και διαιι τοις ανθρωπους τα θεια καλυπτεις και παρα Ιεδαοις φησι κηρυτίω, τοις μη ανθρωπον δικαιον ειναι σισευεσι. υιον Αβρααμ επω εδεξανθο, και υιον θες καθαγγέλλομενον ανεξονλαι.Παλιν ο μακαριος Μαρκος καθεις εαυθον εις το ευαγfέλιον, και θαρσησας τους προγεγυμνασμενοις, λεγει μεν υιον θεα, αλλ' ευθεως συνεςειλε τον λογον, και εκολοβωσε την εννοιαν, ινα μαλαξη τον ακροατην. Επαγει ευθεως τα καλα τον βαπτισης λεγων, αρχη τα ευαγγελιε Ιησε χρισε, καθως γεγραπται εν Ησαια τω στροφήθη. - 0 Λεκας ακολυθει τρίτος, και μεσος χωρει μεία τελων, και απίείαι μεν τε θεα λογα, 8 μην ερμηνεύει και αναπτυσσει την αξιαν . αλλα φησιν, επειδήπερ πολλοι επεχείρησαν αναλαξασθαι διηγησιν σερι των πεπληροφορημενων εν ημίν πραγμαλων, εδοξε καμοι παρακολούθησαι τους στασιν απαρχης γραψαι, καθως παρεδωκαν ημιν οι απ αρχης αυτοπίαι, και υπηρελαι γενομενοι τα λογα. αλλα λογον μεν ειπεν, εκ ειπε δε οιι και θεος ην ο λογος . τι αν και αυλος σοιει ; αψαμενος το ειναι, και εννοησας, οι νεκραις ακραις ενηχει, κρυπτει την αξιαν, και προφερει την οικονομιαν , εγενέλο ιερεύς Ζαχαριας . και τα εξης τα ευαγγελιε. Ιωαννης τοινυν ο υιος της βρον της τελευδαιος παρηλθεν επι την θεολογιαν, μελα τις τρεις εκεινες κηρι» κας, και εικοίως ο μεν ηκολεθησεν, οι δε προέλαβον, τα μικρα τεως ατραπΙούλες, ωσπερ γαρ της βρονίης προηγείται ατραπη, ίνα μη αθροον εκεινη εκ των νεφων ραγεισα σπληξη τον ακαονία. Ούτως επειδη εμελλε βρονΙαν ο Ιωαννης, προελαβον οι τρεις ευαγγελισαι δικην αρραπτων, και οι μεν ησραψαν την οικονομιαν, ο δε βρονία την θεολογιαν. De Sigillia, Opera, vol. 6. p. 171, &c.

«« confidering

[ocr errors]
[ocr errors]

considering the progress of heresy, Why “ do I delay? Why have I any longer pa“ tience? Why do I not bring forth the “ mystery hid from ages? Why do I hide “ in myself, the wisdom which was before “ the ages, which I derive from the im. “ mortal fountain on which I lean? Why “ do I not publish what angels are ignorant “ of? Why do I hide from the ends of “ the earth what no one knows, except the Father? Why do I not write what Mat" thew, and Mark, and Luke, through a “ wise and praise-worthy fear, passed in « filence, according to the orders that were “ given them. How shall I speak what " was given me freely from above? Mat. “ thew, according to what was granted to " him, wrote according to his ability, “ Mark, and Luke, in like manner, accord. “ ing to the supply of the Spirit, have writ, “ ten their books in a becoming manner, “ I also will write, and add to those before, " the fourth fountain of life. For there “ remains to the divine voice the discourses " of the divinity, and the world is in dan

“ger

“ ger on this quarter. I will write a book “ which will stop the mouths of all, who speak unjustly of God. I will write a “ book which will hide all the wisdom of “ the world. I will write a book which “ Thall not be confined to what concerns "6 man.

For the church is provided with “ what Moses wrote concerning these

things, about the heavens and the earth,

o &c.

“But I, leaving all things which have come to pass from time, and in time, s will speak of that which was without “ time, and is uncreated, about the logos of God, which was generated from the “ Father in an ineffable manner, about “ which Mofes dared not to speak. But “ I am able to do all things, through Christ “ who strengthens me.”

“ The apostle John having reasoned thus “ within himself, and having the pen “ writer in his hand, and considering how to begin the theology, rejoicing in spirit, “ but with a trembling hand, is carried up“ wards, being in the body at Ephesus, but “ with a pure heart and holy spirit leaves

" the

of a

K4

“ the earth,” &c. Then representing himfelf as carried up into heaven, he fays, that fishing out of the Father's bofom the « doctrine of the divinity, he wrote in his “ body on earth, In the beginning was the « logos, &c *.”

* Ελογιζελο εν εαυίω λεγων, τι αναβαλλομαι και τι φησι μακροθυμω είε ; τι και προσφερω εις μεσον το απο των αιώνων κεκρυμμενον μωσηριον και τι αποκρυβω εαυίω την απo των αιωνων σοφιαν, ην εκ της αθαναλε πηγης επιπεσων ειλιάσα; τι ε δημοσιευω, ον αγγελοι αγνο8σι; τι εκ αποκαλυπλω τους περασι, ον εδεις επιγινοσκει, ει μη ο παλης και τι 8 γραφω, οπερ Ματθαιος και Μαρκος και Λακας δι επαινεμενην δειλιαν παρασιωπησανlες παρεδραμον, τελεσαίες τα προσέλαγμενα αυτους; οθεν λαλησω καγω καλα την δοθεισαν μοι δωρεαν ανωθεν. Ματθαιος μεν οσον εχωρεί, έγραψε καλα την ιδιας δυναμιν, Μαρκος δε και Λεκας ομοιως καλα την τε αγια πνευμαίος χορηγιαν τας εαυίων βιβλους θεοπρε. πως εδογμαλισαν. γραψω καγω και προσθεσω τοις εμπροσθεν την τελαρτην πηγήν την ζωης. λειπει γαρ εις θεοσυταίον φωνην ο σερι θεολογιας λογος, και κινδυνεύει ο κοσμος εν τω μερει 7 τελω. γραψω βιβλον, δι' ης εμφραγη σαν τομα λαλεν καλα θεον αδικιαν· γραψω βιβλον την καλυπίεσαν σασαν εν κοσμω σοφιαν. γραψω βιβλον και σερι ανθρωπο διηγεμενην 8 γαρ λειπει τη εκκλησια, ασερι τετων εγραψε Μωσης περι ερανε τε και γης και θαλασσων και ιχθυων κσέλεινων και τετραποδων, και ερπείων και φυλων και σπερμαίων και φωτηρων και βρωμαίων και λοιπης κλισεως και εγω δε σανία τα απο χρονο και εν χρονω γινομενα καλαλείψας λαλησω σερι τα αχρονα να ακλισε, τα προ πανίων των αιωνων εκ το αίρος αρρηίως γεννηθελος θεα λογα, σερι ε Μωσης ελος ειπειν εκ ισχυσεν. δε σανία ισχυω εν τω ενδυναμείλι με χρισω.

ταυλα εν εαυίω σκεπΠομενος ο αποστολος Ιωαννης και τον γραφικoν καλαμον εν τη χειρι καλεχων, κ) εννοων εως της Θεολογιας αρξήίαι, χαιρων μεν τη ψυχη, τρεμων δε το

χειρε

εγώ

:

Chrysostom introduces Matthew also reasoning on the subject of his saying so little, or rather nothing, of the divinity of Christ ; and indeed, according to his account, it was a very dangerous and hazardous topic.

Now,” says he, “ let us awake, and arise, “ Behold the gates are open to us, but let us “ enter with great regularity, and with -" trembling; first passing the outer court. " What is the outer court? The book of “ the generation of Jesus Christ, the son of

David, the son of Abraham. What is “ that you say ?” (says the hearer) “ You

promised to discourse concerning the

only begotten Son of God, and now you “ talk of David, a man who lived a thou“ fand generations ago, and say, that he was “ his father and ancestor? Hold” (says the evangelist) “ and do not expect to learn

every thing immediately; but slowly, and by degrees : For you are yet in the outer

court, and only near the gate; and why are you in haste to get into the innermost χειρι, μεταρσιος γινείαι, και των σωμαίι εν Εφεσω ων, τη καθαρα καρδια Τα πνευμαίι μετεωρος υπηρχε, και εκ τα σαθρικε κολπα την θεολογιας αλιευσας, τω σωμαι καίω εγραφεν, εναρχη ην ο λογG. De Johanne, Opera, vol. 6. p. 606, &c. 3

" recess?

1

« PoprzedniaDalej »