Obrazy na stronie
PDF
ePub

προς σκοτους παραμυθιαν, προς ενδειας αναπληρωσιν, και το θερμαινεσθαι ημας και φωτιζεσθαι υπ' αυτου και την μεγαλην θαλασσαν χωρισας της γης, και την μεν αναδειξας πλωτης, την δε ποσι βασιμον ποιησας, και την μεν ζωοις μικροις και μεγαλους πληθυνας, την δε ημερους και ατιθασσοις πληρωσας, 5 φυτοις τε διαφοροις στεψας, και βοταναις στεφανωσας, και ανθεσι καλλυνας, και σπερμασι πλουτισας και συστησαμενος αβυσσον, και μεγα κητος αυτη περιθεις, αλμυρων υδατων σεσωρευμενα πελαγη, περιφραξας δε αυτην πυλαις αμμου λεπτοτατης και πνευμασι ποτε μεν αυτην κορυφων εις ορεων μεγε- ιο θος, ποτε δε στρωννύων αυτην εις πεδιον, και ποτε μεν εκμαινων χειμωνι, ποτε δε πραυνων γαληνη, ως ναυσιποροις πλωτηροσιν ευκολον ειναι προς πορειαν ο ποταμοις διαζωσας τον υπο σου δια Χριστου γενομενον κοσμον, και χειμαρροις επικλυσας, και πηγαις αενναοις μεθυσας, ορεσι δε περισφιγξας εις έδραν ατρεμη 15 γης ασφαλεστατην. επληρωσας γαρ σου τον κοσμον, και διεκοσμησας αυτον βοταναις ευοσμους και ιασιμοις ζωους πολλοις και διαφοροις, αλκιμους και ασθενεστεροις, εδωδιμοις και ενεργοις, ημερους και ατιθασσοις· ερπετων συριγμοις, πτηνων ποικιλων κλαγγαις ενιαυτων κυκλοις, μηνων και ημερων αριθ- 20 μοις, τροπων ταξεσι. νεφων ομβροτοκων διαδρομαις, εις καρπων γονας, και ζωων συστασιν, σταθμον ανεμων διαπνέοντων οτε προσταχθωσι παρα σου, των φυτών και των βοτανων το πληθος. και ου μονον τον κοσμον εδημιουργησας αλλα και τον κοσμοπολιτην ανθρωπον εν αυτω εποιησας, κοσμου κοσμον αυ- 25 τον αναδειξας. ειπας γαρ τη ση σοφια" Ποιησωμεν ανθρωπον κατ' εικονα ημετεραν, και καθ' ομοίωσιν" και αρχετωσαν των ιχθυων της θαλασσης, και των πετεινων του ουρανου. Διο και πεποιηκας αυτον εκ ψυχης αθανατου και σωματος σκεδαστου της μεν εκ του μη οντος, του δε εκ των τεσσαρων στοιχειων 30 και δεδωκας αυτω, κατα μεν την ψυχην, την λογικην διαγνωσιν, ευσεβειας και ασεβειας διακρισιν, δικαιου και αδικου παρατηρησιν" κατα δε το σωμα την πενταθλον εχαρισω αισθησιν, και την μεταβατικην κινησιν. συ γαρ Θεε παντοκρατορ, δια

Ν

Χριστου παραδεισον εν Εδεμ κατα ανατολας εφυτευσας, παντοιαν φυτων εδώδιμων κοσμο, και εν αυτω ως αν εν εστια πολυτελει εισήγαγες αυτον καν τω ποιειν νομον δεδωκας αυ

τα εμφυτον, όπως οικοθεν και παρ' εαυτου εχοι τα σπερματα 5 της θεογνωσιας, εισαγαγον δε εις τον της τρυφης παραδεισον,

παντων μεν ανηκας αυτή την εξουσιαν προς μεταληψιν, ενος δε μονου την γευσιν απειπας επ' ελπιδι κρειττονων, να εαν φυλαξη την εντολην, μισθον ταυτης την αθανασιαν κομισηται

αμελησαν τα δε της εντολης, και γευσαμενον απαγορευμενου 1ο καρπου απατη οφεως και συμβουλια γυναικος, του μεν πα

ραδεισου δικαιως εξωσας αυτον, αγαθότητι δε εις το παντελες απολλυμενον ουχ υπερειδες σον γαρ ην δημιουργημα" αλλα καθυποταξας αυτω την κτισιν, δεδωκας αυτω οικειοις ίδρωσι

και πονοις ποριζειν εαυτω την τροφήν, σου παντα φυοντος και 15 αυξοντος και πεπαινοντος χρονωδε προς ολιγον αυτον κοιμισας,

ορκω εις παλιγγενεσιαν εκαλεσας δρον θανατου λυσας, ζωην εξ αναστασεως επηγγειλω. και ου τουτο μονον, αλλα και τους εξ αυτου εις πληθος αναριθμον χεας, τους εμμείναντας σοι εδοξ

ασας, τους δε αποσταντας σου εκολασας και του μεν Αβελ, 20 ως οσιου προσδεξαμενος την θυσιαν, του δε αδελφοκτονου Καϊν

αποστραφεις το δωρον, ως εναγους. και προς τουτοις τον Σηθ, και τον Ενως προσελαβου, και τον Ενωχ μετατεθεικας. συ γαρ ει ο δημιουργος τον ανθρωπων, και της ζωης χορηγος, και της

ενδειας πληρωτης και των νομων δοτης, και των φυλαττοντων 25 αυτους μισθαποδοτης, και των παραβαινοντων αυτους εκδικος.

και τον μεγαν κατακλυσμον επαγαγων το κοσμο δια το πληθος των ασεβησαντων, και τον δικαιον Νωε ρυσαμενος εκ του κατακλυσμου εν λαρνακι συν οκτω ψυχαις, τελος μεν των παρωχηκο

των, αρχην δε των μελλοντων επιγινεσθαι. οτοφοβερον πυρ κατα 30 της Σοδομηνης πενταπολεως εξαψας, και γην καρποφορον εις αλ

μην θεμενος απο κακιας των κατοικούντων εν αυτη, και τον οσιον Λωτ εξαρπασας του εμπρησμου. συ ει και τον Αβρααμ ρυσαμενος προγονικης ασεβειας, και κληρονομον του κοσμου καταστη σας, και εμφανισας αυτω τον Χριστον σου. και τον Μελχισεδέκ,

ιον του

Κατο

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][ocr errors][subsumed]

ειπατω" αγιος, αγιος, αγιος κυριος Σαβαώθ πληρης και ουρανος και η γη της δοξης αυτου ευλογητος εις τους αιωνας. αμην. και ο αρχιερευς εξης λεγετων αγιος γαρ ει ως αληθως, και παν

αγιος, υψιστος και υπερυψουμενος εις τους αιωνας. αγιος δε 5 και ο μονογενης σου υιος ο κυριος ημων και Θεος Ιησους ο Χρι

στος ος εις παντα υπηρετησαμενος σοι τω Θεω αυτου και πατρι, εις τε δημιουργιαν διαφορον, και προνοιαν καταλληλον, ου περιειδε το γενος των ανθρωπων απολλυμενον, αλλα μετα φυ

σικον νομον, μετα νομικην παραινεσιν, μετα προφητικους ελεγ10 χους, και τας των αγγελων επιστασιας, παραφθειροντων συν

τω θετω και τον φυσικον νομον, και της μνημης εκβαλλοντων τον κατακλυσμον, την εκπυρωσιν, τας κατ' Αιγυπτιων πληγας, τας κατα Παλαιστινων σφαγας, και μελλοντων όσον

ουδεπω απoλλυσθαι παντων, ευδοκησεν αυτος γνωμη ση και δη15 μιoυργoς ανθρωπου, ανθρωπος γενεσθαι, ο νομοθετης υπο νομους,

ο αρχιερευς ιερειoν, ο ποιμην προβατον, και εξευμενισατο σε τον εαυτου Θεον και πατερα, και τα κοσμω κατηλλαξε, και της επικείμενης οργής τους παντας ηλευθερωσε, γενομενος εκ

παρθενου, γενομενος εν σαρκι, ο Θεος λογος, ο αγαπητος υιος, 20 ο πρωτοτοκος πασης κτισεως, κατά τας περι αυτου υπ' αυτου

προρρηθείσας προφητειας εκ σπερματος Δαβίδ, και Αβρααμ, φυλης Ιουδα και γεγονεν εν μητρα παρθενου και διαπλασσων παντας τους γενωμενους, και ενσαρκωθη ο ασαρκος, ο αχρονως

γεννηθεις εν χρονω γεγενηται πολιτευσαμενος όσιως και παι25 δευσας ενθεσμως, πασαν νοσον και πασαν μαλακιαν εξ ανθρω

πων απελασας, σημεια τε και τερατα εν τω λαω ποιησας τροφης και ποτου και υπνου μεταλαβων, ο τρεφων παντας τους χρηζοντας τροφης, και εμπιπλων παν ζωον ευδοκιας"

εφανερωσε σου το ονομα τους αγνοουσιν αυτο, την αγνοιαν εφυ30 γαδευσε, την ευσεβειαν ανεζωπυρωσε, το θελημα σου επλη

ρωσε, το εργον ο εδωκας αυτω ετελείωσε και ταυτα παντα κατορθωσας, χερσιν ανομων κατασχεθεις, ιερεων και αρχιερεων

υμων και λαου παρανομου, προδοσια του την κακιαν νοσησαντος, και πολλα παθων υπ' αυτων, και πασαν ατιμιαν

κα

αν

ΓΟΥ

υπoστας στη συγχωρησει, παραδοθεις Πιλατω τω ηγεμονι, και κριθεις και κριτης, και κατακριθεις ο σωτηρ, σταυρω προσηλωθη και απαθης, και απεθανεν και τη φυσει αθανατος, και επαφη ο ζωοποιος, ένα παθους λυση και θανατου εξεληται τουτους τους δι' ους παρεγενετο, και ρηξη τα δεσμά του διαβολου, και ρυση- 5 ται τους ανθρωπους εκ της απατης αυτου και ανεστη εκ νεκρων τη τριτη ημερα και τεσσαρακοντα ημερας ενδιατριψας τους μαθηταις, ανεληφθη εις τους ουρανους, και εκαθεσθη εκ δεξιων σου του Θεού και πατρος αυτου. μεμνημενοι ουν ων δι' ημας υπεμεινεν, ευχαριστουμεν σοι, Θεε παντοκρατορ, ουχ οσον οφει- 10 λομεν, αλλ' όσον δυναμεθα, και την διαταξιν αυτου πληρουμεν. εν η γαρ νυκτι παρεδιδοτο, λαβων αρτον ταις αγιαις και αμωμοις αυτου χερσι, και αναβλεψας προς σε τον Θεον αυτου και πατερα, και κλασας, εδωκε τους μαθηταις, ειπων τουτο το μυστηριον της καινης διαθηκης: λαβετε εξ αυτου, φαγετε" 15 τουτο εστι το σωμα μου, το περι πολλων θρυπτομενον εις αφεσιν αμαρτιων ωσαύτως και το ποτηριον κερασας εξ οινου και υδατος, και αγιασας, επεδωκεν αυτοις, λεγων πιετε εξ αυτου παντες" τουτο εστι το αιμα μου, το περι πολλων εκχυνομενον εις άφεσιν αμαρτιων. τουτο ποιειτε εις την εμην αναμνησιν. 20 όσακις γαρ εαν εσθιητε τον αρτον τουτον, και πινητε το ποτηριον τουτο, τον θανατον τον εμον καταγγελλετε, αχρις αν ελθω. μεμνημενοι τοινυν του παθους αυτου, και του θανάτου, και της εκ νεκρων αναστασεως, και της εις ουρανους επανoδου, και της μελλουσης αυτου δευτερας παρουσιας, εν η ερχεται 25 μετα δοξης και δυναμεως κριναι ζωντας και νεκρους, και αποδουναι εκαστω κατα τα εργα αυτου, προσφερομεν σοι τω βασιλει και Θεω, κατα την αυτου διαταξιν, τον αρτον τουτον, και το ποτηριον τουτο, ευχαριστουντες σοι δι' αυτου, εφ' οίς κατηξιωσας ημας εσταναι ενωπιον σου, και ιερατευειν σοι, και 30 αξιουμεν σε, όπως ευμενως επιβλεψης επι τα προκειμενα δωρα ταυτα ενωπιον σου, συ ο ανενδεης Θεος, και ευδοκησης επ' αυτοις εις τιμήν του Χριστου σου, και καταπεμψης το αγιον σου πνευμα επι την θυσιαν ταυτην, τον μαρτυρα των παθηματων

« PoprzedniaDalej »