Obrazy na stronie
PDF

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS

SEU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, UECONOMICA,

0MNIUMSS.PATRUM,D0CT0RUMSCRIPTORUMQUEECCLESIASTICORUM,

sive LAtiNoRUM, sive GRaecoRUM,
QUI AB Ævo APOSTOLICO AD TEMPORA INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS
ET CONCILII FLORENTINI (ANN. 1439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT .

RECUSIO CIHRONOLOGICA
oMNIUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIMA
ECCLESIÆ SAECULA,

quxaa editioNEs AccuRAtissiMAs iNtER SE CUMQUE NoNNULLis codicibUs MANUSCRiPtis collAtAs, perQumA
dilugenteR cAstigAtA; disseRtAtiONiBUs, C0MMENTAftiis, vARiisQUe lectionibUs coNtiNeNter illustrata;
ovisibus opERiBUs post AmplissiMAs EditioNEs QUae tribus Novissimis saeculis debeNtUR AbsolutAs
detectis, AUctA; indicibus pARticulARIBUS ANALYticis, siNGUlos sive tomos sive AUctores Alicujus
Momenti subseQUeNtibus, doN AtA ; CAPItULis iNtRA iPsuM textUM Rite Lispositis, NecnoN et
“TITULIs siNGULARUm PAGiNARUM MARGINEM sU peRioREM distiNGUeNtiBUs sUBJECTAMQUE mate-
RiAM siGNiFicANtibus, AdoRNATA; OPeRiBUs cUM dubiis, tUM ApocRYphis, AliQUA vero
AUctoritate iN oRDiNE ad trAditioNEM Ecclesiasticam poLLENtibus, AmplificAtA;
ducentis Et AmpliUs locupletAtA indicibUs aUctoRUM sicut et operum, Alphabeticis, chronologicus,
gratisticis, syntheticis, ANAlyticis, ANALoGicis, 1N quodque Religionis puNcTUM, dogmAticum, morale,
lituRgicUm, cANoNicum, discipliNARE, HISTORICUM, Et cuNCtA ALiA siNe ULLA Exceptione ; sed prae-
seatim DuobUs iNdicibus immensis Et GeNeRALiBUs, Altero sciLicET RERUM, quo consulto,
quiquid non soluM tAlis tAlisve PAtER, veRUM EtiAM UNUsQUisQUE PATRUM, NE UNo quidem
omisso, in quodlibet themA scripseRit, Uno iNtuitu conspiciatur; AlteRo SCRIPTURAE
SACRÆ, ex quo lectori compeRiRE sit obviUM quinam patres et iN Quibus operum
suoRUM Locis singulos siNGULoRUM LIBRORUM s. scRiPTURÆ veRsUs, A PRiMo
gENEsEos UsQUe Ad NovissiMUM ApocALYPSis, coMMENtAti siNt.
„prio AccuRAtissima, caeterisque oMNibUs FAciLE ANteponendA, si perpeNdANtUR chARACtERUM Nitiditas
citantae qualitas, integritAs textus, perfectio correctionis, opeRUM REcusoRUM tum varietas, tuM
Ruvenus, FoRMA volUMiNuM PeRqUAM coMMODA sibique IN toto patrologiae decURsu constanter
similis, pretii exiguitas, praesentiMQUE IstA collectio, UNA, methodicA et chronologica,
sexcentoRUM FRAgmentoRUM opUscULORUMQUE HActenus hic illic spARsoRUM, PRiMUM AUtem
in NostRA BibliothecA, ex opeRibUs et Mss. AD 0MNE8 aetates, Locos, LINGUAS FoRMASQUe
pertinentibuS coadunatoRum.

SERIES LATINA PRIOR,
IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTQRES SCRIPTQRESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INN0CENTIUM III.

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

Bibliotheeae Cleri universae,
SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICÆ RAMOS EDIT0RE.

[ocr errors][merged small]

RegiNO pRUMIENSIS ABBAs, hUCBALDUS M0NACHUS ELNONENSIS; J0ANNES X, LE0 VI, STEPHANUS vii, LE0 vii,
stephANUS VIII, ROM. PONT.; s. RADBODUS TRAJECTENSIS, WALDRAMMUS ARGENTINENSIS, SALM0
coNSTANTIENSIS, STEPHANUs leoDiENsis, WALTERIUS sENONENSIS, DADO VIRDUNENSIS, EPISC.; HERVAEUS
RIiEMENSIS, AGio NARBONENsis, sEULFUS RHEMENSlS, ARCHIEP.; ODIL0 MONACHUS, s. MEDARDUS

sUESSIONENSIS, RADBODUS DolEN§i§, AB80 sANGERMANENsis, MONACHUS, CYPRIANUS CORDUBENSIS.
:TQMÜS.UNICJS. *' : : : ...

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small]

APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESS0RES,
IN VIA DICTA: AVENUE DU MAINE, 489, OLIM CHAUSSÉE DU MAINE, 127.

1880

[ocr errors]
[ocr errors]

Ex typis societatis dictæ Societas anonyma impressionis et librariae administrationum viarumque ferratarum.

PAULO DUPONT, Directore. — Parisiis, in via dicta Jean-Jacques-Rousseau, 41. (Cl.) 84.6.80.

[graphic]

REGINONIS

PRUMIENSIS ABBATIS

HUCBALDI MONACHI ELNONENSIS OPERA OMNIA

AD EDITIONES MELIORIS NOTÆ RECOGNITA, vARIIS M0NUMENTIS ILLUSTRATA, NEMPE OPUSCULIS DE ARTE MUSICA, QUÆ sUPPEDITAVIT D. MARTINl GERBERTI, s. BLASII IN silvA NIGRA ABBATIS, COLLECTI0 SCRIPTORUM ECCLESIASTICORUM DE MUSICA.

ACCEDUNT

J0ANNIS X, LEONIS VI, STEPHANI VII, LE0NIS VII, STEPHANI VIII

PONTIFICUM ROMANORUM

EPISTOLAE ET. DIPLOMATA

Interumiscentur

ROBERTI METENSIS, RADBODI TRAJECTENSIS, WALDRAMMI ARGENTINENSIS, SALOMONIS CONSTANTIENSIS, STEPHANI LEODIENSIS, WALTERII SENONENSIS, DADONIS VIRDUNENSIS, EPISCOPORUM, HERWAEI RHEMENSIS, AGIONIS NARBONENSIS, SEULFI RHEMENSIS, ARCHIEPISCOPORUM, ODILONIS MONACHI S. MEDARDI SUESSIONENSIS, RADBODI DOLENSIS, ABBONIS SANGERMANENSIS MONACHI, CYPRIANI CORDUBENSIS.

SC■IPTA vEL scRIPTORUM FRAGMENTA QUÆ EXSTANT

ACCURANTE J.-P. MIGNE,

LIBibliotheeae Cleri universae,
SIVE

CURSUUM COMPLETORUM IN SlNGUL0S SCIENTIÆ ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORE

TOMUs UNICES. : ,
- —– .
*FARISi{S: * -• " _ _
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : A VENUE DU MAINE, 189, OLIM CHAUSSEE DU MAINE, 127.
1880

ELENCHUS AUCTORUM ET OPERUM QUI IN HOC TOMO CXXXII CONTINENTUR.

REGINO PRUMIENSIS ABBAS. De ecclesiasticis Disciplinis et Religione Christiana. 175. — Stephani Baluzii notæ ad librum Reginonis De ecclesiasticis Disciplinis. 400. — Appendix actorum veterum quorum in notis facta meniio est. 4δδ. — De harmonica Institutione. 483. BERTARIUS WIRDUNENSIS PRESBYTER. Gesta episcoporum Wirdunensium. 502. ROBERTUS METENSIS EPISCOPUS. Diplomata et epistolæ. 529. S. RADBODUS TRAJECTENSIS AD RHENUM EPISCOPUS. Radbodi breve Chronicum. 548. — Sermo de S. Switberto. 548. — Sermo de Wita S. virginis Christi Amelbergæ. 550. — Homilia de S. Lebwino. δδ3. — Carmina. 557. SALOMON CONSTANTIENSIS EPISCOPUS. Versus ad Dadonem episcopum. 562. WALDRAMMUS ARGENTINENSIS EPISCOPUS. Carmina. 575. ODILO MONACHIUS S. MEDARDI SUESSIONENSIS. De translatione reliquiarum S. Sebastiani martyris et Gregorii papæ. 876. — Epistola ad Hucbaldum monachum S. Amandi. 628. — Sermones tres. 629. STEPHANUS LEODIENSIS EPISCOPUS. Vita S. Lamberti. 643. HERVÆUS RHEMENSIS ARCHIEPISCOPUS. Epistola ad Witonem archiepiscopum Rothomagensem. 661. — Concilium Rhemense præside Hervæ0. 673. VVALTERIUS SENONENSIS EPISCOPUS. Statüta. 717. RADBODUS D0LENSIS. Epistola ad Adelstanum regem. 719. ABB0 SANGERMANENSIS MONACHUS. De Bello ParisiaC0. 721. DADO EPISCOPUS VIRDUNENSIS. De Vita Hattonis et Berhardi. 779. — Fragmentum historicum. 779. AGIO ARCHIEPISCOPUS NARBONENSIS. Historia abbatiæ Vabrensis. 782. CYPRIANUS CORDUBENSIS ECCLESIÆ ARCHIPRESBYTER. Epigrammata. 797. JOANNES PAPA X. Epistolæ et privilegia. 799. LE0 PAPA VI. Epistola ad episcopos Dalmatiæ. 813. HUCBALDUS MONACHUS S. AMANDI. OpERUM PARS PRIMA. — HAGIOGRAPHICA. 825. — Epistola de S. The0deric0.823. — Hymnus de S. Theoderico. 826. — Vita S. Rictrudis abbatissæ Marcianensis. 828. — Passio S. Quirici et Julittæ martyrum. 851. — Vita S. Aldegundis virginis. 857. — Vita S. Lebwini presbyterietconfessoris. 875. — De S. Jonato confessore 893. — 0peRUM FARS sECUNDA MISCELLANEA. 905. — 0puscula de musica. 905. — De Harmonica Institutione, 905. — Musica Enchiriadis. 958. — Scholia de arte musica. — Monachi egloga de laudibus Calvitii. 1041. — Epistola metrica ad Carolum Calvum imperatorem. 1048. — Epitaphium Milonis. JmQnachi:S. Amandi Elnonensis Hucbaldi magistri. \$ _epitaphium duplex?30%9;*•: : : : : : :.. : : * * * * * * * **STEPHANÜS PAPA VII, AL. VIII. Epistolæ et privilegia.. 105!... . . . . . . :. : : : . . • ; : : • • : - : : JOANNES PAPA XI.

Epistolæ et piivilegiâ. 1055. ``
SEULFUS RHEMENSIS ARCHIEPISCOPUS.
Concilium Rhemense præside Seulfo. 4065.
LEO PAPA VII.
Epistolæ et privilegia. 1065.
STEPHANUS PAPA VIII, AL. IX.
Epistolæ et privilegia. 1089.

[ocr errors]
[merged small][ocr errors][ocr errors][merged small]

Regino, si Annalibus Prumiensibus, saeculo de- A antiquum aut Vitæ sanctorum, tum gesta regum

cimo sexto conscriptis, fides, nobilibus parentibus Altrepii ad Rhenum natus, inde ab anno 892 Prumiensis in Arduenna monasterii regimen tenuit. 'Jtio æmulis agentibus, ut ipse conqueritur, destitutus, anno 899 Richarium, fratrem Gerhardi et Mathfridi, potentissimorum in Lotharingia comitum, « invidiosum sui negotii successorem sustimuit, » et reliquo vitæ in monasterio sancti Maximini prope muros Treveyicæ urbis exacto, ibi etiam diem suppremum obiit. Lapis ejus sepuleralis una cum pedo fracto an. 1381 repertus, inscritis elegis, licet valde mutilatis annum obitus 15 indicare videtur :

- - - - - FESSA REGINONIS C0NTINET OSSA. ABBAS EGREGiUS. PRAEFUit ipSE Piu'S.

COENOBIO QUONDAM PRUMIENS1 MORIBUS ALMIS P0STQUAM. . . . . . . - - -

- - - - - - - - - - - - -

0tium quo ultimis vitæ annis fruebatur, conscribendis tum chronicis, tum, ex jussu Ratbodi Trevirorum archiepiscopi, libris duobus de ecclesiasticis Disciplinis et réligione Christiana, atque epistolæ de harmonica Institutione ad eumdem Ratbodum, lectionario totius anni præfixæ, impendit. Et hæc quidem nondum luci dáta est ; lil)ros de ecclesiastica Disciplina, quorum prior (le rebus et personis ecclesiásticis, alter de vita et conversatione laicorum agit, post Joachimum Hildebrandum Stephanus uzius Parisiis an. 1671 edidit ; Chroiiicorum libri, una cum anonymi continuatiqne usque ad an. 967, sæpius typis dati sunt, quod eos historiæ illustrandæ [multum conferre dudum omnibus persuasum esset. Quibus tamen paulo diligentius inspectis, maximam eorum

partemi nullam legentibus utilitatem afferre fatea- *' ras ; reliqua quo propius ad anum 900`accedünt,

mur necesse est. Nam liber primus, Bedæ Chronico de sex ætatibus mundi velut fundamento suo superstructus, in rebus enarrandis nihil fere nisi ipsa fontium verba sententiasque profert. Exscribuntur in eo præter Bedam Martyrólogium aliquod

[merged small][ocr errors]

Françorum, Pauli Diaconi Historia Longobardorum, gesta pontificum Romanorum, gesta I)aoberti, Vitæ sanctorum Goaris et Lamberti ; sub É etiam libri, dum Bedæ Cronicon rebus in temporum ordinem redigendis non amplius sufficerét, annis Caroli majorisdomus 4, 5, 10, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 24, 26, Annales Petaviani adhibiti sunt. ln libro secundo triplex scribendi genus distinguas. Annis 741-8 1 % auctor, Annalibus Laurissensibus innixus, praeter ea quæ inde desumpsit et haud raro corrupit (1), clausulam de Pippimi regis consecratione (2), et annis 7 36 et 753 çuædam eae narratione seniorum audita in rem suam vocavit, quæ, tlubiæ licet fidei serioris tamen aevi scriptoribus plaeuerunt annis 814-870 rerum gestarum ordinem in tantum pervertit, ut omnia ea non monumentis, sed, quas ipse fontem suum esse confitetur. Patrum relationibus et me

B moriæ non satis fidæ deberi pateat. Annis tantum

829, 847, 831, 860, necrologium monasterii sui, et in causa Lotharii et Theutbergæ enarranda eollectionem aliquam epistolarum, qualem hodieque Treveris superesse V. cl. Wyttenbachius refert (3), consuluisse videtur. Denique post annum 870 ipse, non indiligens temporis sui spectator, plurima alias incognita memoriae servavit ; nec tamen vel in iis fieri potuit, ut quidquid suo ammo assignaret, cum totum opus post annum deinum 900 (4) inchoaverit. Absolvit illud anno 907, antequam nuntius de Alani, Brittonum regis, obitu (3) in Germaniam perferretur, præfationem ad Adalberonem, Augustensem episcopum, initio anni 908, Burchardo Thuringorum duce nondum defuncto (6), addidisse videtur. Jam igitur, qualis et in quibus Reginoni auctoritas tribuenda sit, dijudicari potest. Quæ ex aliis hausit, non apud eum, sed in fontibus ipsis requi

eo majorem fidem merentur ; auctorem vero consulto nunquam veritatem adulterasse, tota operis ratio, et ea quæ annis 892 et 899 de se ipso profitetur, persuadent. Annos ab incarnatione Domini numerat, qua ia

[merged small][merged small][ocr errors]
[graphic]
« PoprzedniaDalej »