Obrazy na stronie
PDF
ePub

majorem Dei Omnipotentis gloriam et ad Catholicae fidei exaltationem.

Nihilominus Catholicorum numerus ab illius Concilii tempore mirifice auctus, et Christianae vitae opera ubique apud nos diffusa ac multiplicata, certe requirunt ut novis florentis hujus Americanae Ecclesiae necessitatibus praesentibus, atque majori adhuc futurae ejusdem Ecclesiae prosperitati, sedulo ac mature provideatur.

Quamobrem Summus Pontifex Leo Papa XIII., Christi in terris Vicarius, inter multiplices maximique momenti curas regiminis totius Ecclesiae, vigilante ac benignissima sollicitudine partem hanc gregis fidelium prosequens, postquam de rebus ad praecipuam ejus utilitatem spectantibus cum omnibus Archiepiscopis Foederatorum Americae Septentrionalis Statuum, in eum finem Romae coactis, collocutus fuerit; Apostolica sua Auctoritate, cum Eminentissimus Joannes S. R. E. Cardinalis McCloskey, Archiepiscopus Neo-Eboracensis adversa valetudine detineretur, Nobis, licet indignis, per Literas die iv. Januarii hujus anni datas, indicendi convocandique Concilium Plenarium Baltimorae, eique praesidendi munus delegavit. Itaque, ex potestate ab Apostolica Sede Nobis collata, invocato nomine Sanctissimae et Individuae Trinitatis, Patris, Filii et Spiritus Sancti, implorato auxilio Immaculatae ac Beatissimae Virginis Mariae Deiparae, primariae horum Statuum Patronae coelestis; ad evellendos funditusque tollendos, si qui forte irrepserint, abusus, ad Ecclesiasticam disciplinam confirmandam, ad Dioecesium statum ita ordinandum, ut propius ad commune jus Ecclesiae quantum fieri possit, accedat, et ad Catholicam religionem latius propagandam, provehendamque; INDICIMUS atque CONVOCAMUS hisce Literis TERTIUM PLENARIUM CONCILIUM BALTIMORENSE, in Metropolitana nostra Ecclesia inchoandum, die nona Novembris currentis anni millesimi octingentesimi octogesimi quarti; atque ut conveniant tempore ac loco statutis Archiepiscopi, Episcopi, Abbates, ceterique omnes qui de jure aut consuetudine Concilio indicto interesse debent, hortamur in Domino, et prout opus est, praecipimus ac mandamus.

Antistites, qui ex justa causa per se Concilio praesentes esse nequeunt, Procuratores legitimo procurationis documento munitos. mittant; Nostri tamen Patrumque Concilii erit de impedimenti legitimitate et de procurationis validitate judicare.

Tandem rogamus omnes in Domino vehementer ac obtestamur, ut conjunctis atque enixis orationibus Venerabilium Pastorum totius

Cleri et Fidelium omnium a Deo, a quo sancta desideria, justa consilia et recta sunt opera, gratiam suppliciter impetremus, qua opus ab Ipso incoeptum ad felicem exitum perducamus.

Datum ex aedibus Nostris, Baltimorae, die XIX. Martii, in festo S. Josephi, Patroni Ecclesiae Universalis, A. D. MDCCCLXXXIV. JACOBUS GIBBONS,

Archiepiscopus Baltimorensis
et Delegatus Apostolicus.

Ex Mandato Illustrissimi et Reverendissimi Archiepiscopi.

GEORGIUS G. DEVINE,

Cancellarius.

LITERAE PATRUM CONCILII

AD

SS. D. N. LEONEM PP. XIII.

BEATISSIME PATER:

Charitate divina concordes et coelesti gaudio exultantes, ad pedes Sanctitatis Tuae, Concilio hoc Plenario Baltimorensi III. jam absoluto, spiritu accedimus, ut omnia quae communi consilio, adspirante Dei gratia, a nobis peracta sunt, Tibi devotis animis offeramus.

Et certe a Te Acta atque Decreta Concilii nostri recognoscenda, corrigenda et approbanda sunt, qui in Beatissimi Petri Apostolorum Principis Sede constitutus, Christi Vicarius es in terris, totiusque Ecclesiae militantis visibile Caput, plena ac suprema jurisdictione pollens in omnes et singulos pastores ac fideles; a Te opus Concilii nostri perficiendum est, qui ejusdem operis initiator et rector summus extitisti.

Quae jam ex Concilio ad religionis honorem et ad animarum salutem accepimus bona, quae nobis obventura speramus, Tibi post Deum tribuimus atque referimus. Et merito quidem, nam inter Ecclesiarum omnium sollicitudines hanc partem gregis a Christo Domino Tibi commissi paterno cordis affectu specialiter dilexisti; et in hoc omnium Praelatorum in Foederatis Americae Septentrionalis Statibus

degentium Conventu aptissimum dedisti medium, quo apud nos abusus etiam leves qui irrepere potuerunt, tollantur, magis in dies pietas virtutesque omnes fulgeant, Deus in omnibus et per omnia glorificetur.

Juxta voluntatem Tuam nobis significatam de eis omnibus egimus, quae in Schemate a Sacra Congregatione de Propaganda Fide tradito continebantur, uno alterove disciplinae capite addito.

Quibus omnibus peractis, accedente Sanctitatis Tuae approbatione, certi sumus beneficia quibus Deus nos cumulavit servanda et augenda esse. Ipse enim Deus, quasi providentissimus Pater et bonorum omnium Auctor, non solum misericorditer et benigne nobiscum egit, sed etiam magnifice, ut libentur et grato animo fatemur. Ab ultimo enim Concilio Baltimorensi, anno millesimo octingentesimo sexagesimo sexto habito, quadraginta sex Dioeceses et Vicariatus usque ad tres et septuaginta creverunt; bis mille quingenti Sacerdotes ad septem fere millia adaucti sunt, et Religiosae Familiae, Scholae Parochiales, Collegia et omnes Christianae misericordiae domus mirifice floruerunt.

Tibi igitur, Beatissime Pater, iterum atque iterum debitas agimus gratias, cujus nutu in unum convenimus, cujus ductu consilium inivimus, in cujus veluti praesentia rem omnem'discussimus; humanissima enim benevolentiae Tuae significatione, per effigiem Tuam in hunc finem a Te nobis missam, in medio Concilii nostri veluti Praeses adfuisti.

Hanc humillimae devotionis nostrae et grati animi testificationem benigne accipias, et Tibi sit novum pignus summi illius obsequii, quo Americana Foederatorum Statuum Ecclesia Romanos Pontifices prosecuta est semper. Solemne hoc amoris et observantiae testimonium. nostrum sit tibi levamen inter maximas animi acerbitates aerumnasque omnes, quae Te undique premunt, ob impiam et diuturnam iniquorum contra Te et contra Christum persecutionem.

Utinam exurgat nunc Deus et dissipentur inimici ejus. Plena libertas Tua, quae necessaria est ad regendam Ecclesiam commissam, brevi Tibi vindicetur, et omnia fausta feliciaque ad majorem Divinae Majestatis gloriam, et ad salutem animarum Tibi eveniant.

Interim Apostolicam Benedictionem pro nobis et pro Ecclesiis nobis commissis humiliter efflagitamus.

Datum ex Concilio Plenario, Baltimorae, die VII. Decembris, A. D., MDCCCLXXXIV.

CONGREGATIONES PRAELIMINARES.

I. METROPOLITARUM.

Feria V., die 6 Novembris. Hora quinta postmeridiana convenerunt omnes Metropolitae in aedibus archiepiscopalibus et familiariter inter se consilia contulerunt de omnibus quae ad Concilii exitum felicem promovendum conducere possent.

II. ARCHIEPISCOPORUM ET EPISCOPORUM.

Feria VI., die 7 Novembris. Hora sesqui-nona antemeridiana convenerunt Archiepiscopi et Episcopi in aula seminarii S. Mariae (S. Sulpitii) ut totum Concilii negotium ac ordinem definirent.

Delegatus Apostolicus, recitata oratione Adsumus, brevem ad Patres allocutionem habuit qua eos laete excepit et omnium quae hucusque facta fuerunt, rationem exposuit: omnia scilicet quantum in potestate sua positum erat, praeparata esse pro Concilio celebrando, non eo utique fine ut propria sua sensa Patribus imponeret, sed ut ipsimet eo promptius meliusque Concilii negotia expedire possent. Itaque expeditis Literis Indictionis simul cum exemplaribus Literarum Apostolicarum impressis, se universam Schematis Romani materiam, quae Romae in conventu Archiepiscoporum coram Cardinali Praefecto S. Congregationis de P. F. anno praeterito discussa fuerat, inter Metropolitas distribuisse, ut de parte sibi assignata unusquisque cum suffraganeis provinciae mature deliberaret. Relationes istarum deliberationum acceptas ac typis impressas omnibus Episcopis ad Concilium vocatis communicatas fuisse, ut si quae plura suggerenda viderentur, significarent. Demum accersitis ex variis provinciis theologis ab Ordinariis eorum commendatis, Schematis Romani materias, relationibus Metropolitarum prae oculis habitis, in formam decretorum redactas fuisse. Horum decretorum exemplar ad unumquemque Episcopum transmissum fuisse, quo paratior atque instructior ad Concilium accedere possit. Cum vero praeter decretorum Schema necesse sit prae manibus habere ordinem agendorum, quo totum Concilii negotium recte disponatur, se jam Patrum examini et approbationi submittere libellum in quo deputationes theologorum, variae congregationes sessionesque habendae, deliberandi methodus, ordo concionum, aliaque plura, proponuntur.

Demum se sperare Concilium istud favente Dei gratia et intercedente B. Virgine, Patrona Nostra, talem exitum habiturum fore, qui votis Summi Pontificis fel. reg. responderet atque ad Dei gloriam maxime promovendam conduceret.

I. Lectus est deinde et approbatus Elenchus Synodalium. Proponente Archiepiscopo S. Ludovici et favente Archiepiscopo S. Francisci placuit patribus omnibus concedere votum decisivum Episcopis Coadjutoribus et iis qui sedibus suis renuntiarunt necnon Episcoporum vel administratorum procuratoribus. Suggerenti Cincinnatensi, ut Concilium protestetur se nolle ut actione sua ullum praejudicium in futuro fiat, respondit Petrensis rem istam decisam esse a S. Congregatione, ut apparet ex nota subjecta No. 60 Concilii Baltimorensis Plenarii II.

Cum vero de electo Episcopo Covingtonensi et Vicario Apostolico Idahensi ageretur, Delegatus Apostolicus a Praefecto S. Congregationis de Prop. Fide telegraphice quaesivit: "Poteritne votum decisivum concedi Glorieux Maesque, episcopis electis, brevibus nondum acceptis?" 1

Rogati sunt procuratores ut literas procurationis exhiberent, quod cum fecissent Adm. R. Phelan et Rev. Joseph Lemmens recesserunt. II. Lecto et approbato catalogo Officialium Concilii, sequens ordo Deputationum Episcoporum et Theologorum super diversos Schematis titulos et capita promulgatus est:

[merged small][merged small][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][merged small][merged small][merged small][merged small]

1Emus. Praefectus per nuntium telegraphicum respondit: "Affirmative, subscribant ut Episcopi electi."

« PoprzedniaDalej »