Obrazy na stronie
PDF
ePub

CLAUSURA v. Moniales.
CLERICI JUNIORES, 186 sqq. Ne studi-
um abjiciant 186, 189; examina per
quinquennium 187; si non satisfece-
rint 180; si absentes ib.; relatio in
archivo servanda ib.; examinatores
24. In seminario principali 183.
CLERICORUM educatio v. Seminaria.
CLERICORUM Vita et Honestas, 74 sqq.
C. Pl. Balt. II. praeclara monita 74;
exercitia spiritualia 75; scientia s. et
profana lxxix., 75, 135, 182, 186,
189; lectio inanis et nugatoria vi-
tanda 76, 224; vestes, collare rom.
77; domus presbyteralis 78; oblec-
tamenta vitanda 79; ebrietas 80,
mulieres, famula, affines 81; negotia
saecularia, medicina, chirurgia pro-
hibita 82; res politicae 83; lites in
tribunali civili 84.

CLERICUS in tribunali civili accusatus 292.
CLERUS DIOECESANUS 60 sqq. 1. Incar-

dinatio. Propria dioecesis 60; ordi-
nati titulo missionis civ., 61, 204, 209;
duplex incardinatio 62; I. formalis
63; ordinati tit. missionis 64; sacer-
dotis regularis 65, 210; I. praesumpta
66. Literae excorporationis, quan-
do, quo effectu 67; literae excorp.,
incard., s. ordinat., uniformes 68;
literae commendatitiae 63, 65, 210.
Sacerdotes in auxilium mutuati 69.
2. Sacerdotes infirmi. Episcop. cura 70;
media eis succurrendi 71; rector
permanenter inhabilis 38.

3. Sacerdotes lapsi. Episcop. sollicitudo
72; quomodo in viam rectam revo-
candi ib. ; ordinum relig. auxilia 73;
sac. indigni sustentatio 209.

v. Consultores, Examinatores, Rectores,
Regulares, Titulus ordin.
COADJUTORIS C. jure success. electio 16.
COEMETERIA ECCL., titulus possess. 280;
quinam in eis sepeliendi 317 sq.;
custodia 319; regularium 89, 221 sq.

COENOBIA regularium 223 sq.
COGNATIO Spiritualis 252, 268.
COLLARE romanum 77.

COLLATIONES theolog. 189 sqq. Cleri-

corum studia fovenda 189; hinc
collat. theol. 190; quinam adesse
debeant 191; quoties, quomodo ha-
bendae 192; norma 193. Regulares
88, 217.

COLLECTAE v. Pecuniae.

COLLEGIA mixta 153, 213. v. Scholae

superiores. C. regularium 223.
COLLEGIUM Americanum, Romae lxv.,
lxxvii., 185; canonica erectio lxv.;
litt. apostol. erectionis 193; Rom.
Pontificum sollicitudo, ib.; alumno-
rum Americ. admissio in C. Urbani-
anum, ib.; C. Americ. per Pium IX.
institutio 194; qua C. Pontificii
erectio, ib.; leges quibus regatur
195. C. Americ. Lovanii lxvi., 185.
C. Oenipontanum 185. C. Propa-
gandae spoliatio lx., lxxvii.
COLLUSIO rectoris cum aedituis 38; con-
jugum 265, 273.

COLONI CATHOLICI 232 sqq. Caritas

christiana erga peregrinos 232; so-
cietates pro juvandis advenis et
colonis 233; sacerdotes consiliarii
apud magnas urbes 234; domus
refugii pro puellis advenis, ib.;
advenae ne in urbibus commorentur,
sed magis agros colant 235, societa-
tes dictae a colonis catholicis 236.
COMMISSIO (Board, Committee) collegio-
rum Americ. Romae ac Lovanii lxv.
sq.; universitatis Americ. catholicae
lxvi.

Pro examinandis magistris
scholarum 203; visitandis scholis
paroch. 204; novo catechismo 219;
libro precum exemplari 223; mis-
sionibus nigrorum et indorum 243;
quoad societates prohibit. 255; quoad
rationes annuas missionum 272.

INVESTIGATIONIS 298. Ubi-
nam constituenda ib.; abrogata, qua-
tenus 287; modificata, qualiter 288.
Instr. S. C. 292; rationes ob quas
data 293; quomodo constituenda 288,
ib.; ejus munera ib.; terminus officii,
substitutio 289, 294; methodus inves-
tigationis ib.; actus praeparatorii
ib.; monita ad commissarios 295;

informationes ib.; contumacia ib.;
sententiae ferendae ib.; ulterior
coram testibus inquisitio ib.; testes
absentes 296; acta servanda ib.;
investigatio in ii. instantia ib.
Resp. S. C. ad dubia 296; casus pro
quibus data Instr. ib.; electio com-
missariorum 297; votum consulti-
vum ib.; suspensio ex inf. consc. ib.;

rectoris defensor ib.
COMMUNIO puerorum prima 218; pasch-
alis aedituorum 287.
COMMUNITATES religiosae v. Regulares.
COMPILATIO processus 311, 263, 288.
COMPUTUS v. Liber c.

CONCEPTIO B. M. V. IMMACULATA, fes-

tum cvi., 111.

CONCILIUM OECUM. LATERANENSE V.,
De ebrietate vitanda 80; de indice
librorum 224.

TRIDENTINUM. De

episcopis 12; examinatoribus synod.
23; dioecesium ac paroeciarum insti-
tutione 41, 60; concursu 40; musica
s. 116; causis matrim. 123; seminario
puerorum 137; ordinandis 164; de-
putatis seminarii majoris 178; prae-
dicatione verbi Dei 214, 216; cate-
chismo 217; explicandis ritibus preci-
busque liturgicis 221. C. Tr. liber
48; C. Tr. catechismus 147, 216.

VATICANUM. De-
finitiones dogm. lxx, 1 sqq., 76, 169.
PLENAR. BALT. I. De scho-
lis cathol. 197, de bonis eccl. 264 sqq.
BALT. II. Ejus
opus lxviii.; decreta quatenus reno-
vanda et confirmanda p. 4; de decanis
foraneis 27; rectoribus parochial. 32;
vita et honestate clericorum 74;
ebrietate fugienda 80; mulierum
consortio 81; negotiis saec. cleri 82;
litibus cleric. cum laicis 84; festorum
et jejuniorum uniformitate 107, 110;
musica s. 117; alumnis migrantibus
176; collat. theol. 190; scholis cath.
197; libris et ephem. 224 sq., folio-
rum approbatione 228; nigrorum
salute 237; societatibus secr. 245;

soc. operariorum xcvii., 253; securi-
tate bonorum eccl. 266; pecuniis
depositis 279; aedituis 285; sacer-
dote intra missam pecuniam colli-
gente 293; missis in foliis publ.
offerendis 296; sepultura eccl. 317.
BALT. III. Litt.
promulgationis, xiii.; ll. apost. recog-
nitionis xv.; ll. apost. ad Archiep.
Balt. xix.; 11. indictionis xx.; ll.
patrum ad S. Pont. xxii.; congrega-
tiones praelim. xxiv.; deputationes
xxv.; methodus conciliaris xxxiv.;
parliamentary rules xxxvi.; ordo con-
cionum xxxix.; epistola ad episco-
pos Germaniae xl.; sessiones sol.
xliii.; ordo processionis ib.; elen-
chus synodalium xliv.; officiales
xlix.; professio fidei li.; acclama-
tiones lv.; missa sol. de Requiem;
elenchus praesulum defunctorum
lix.; missa sol. in gratiarum actio-
nis die lx.; excerpta e congreg.
privatis lxii.; nuntia telegr. ad S.
Pont. et ad Card. Neo-Ebor., ib.;
responsa telegr. ib.; de quorundam
admissione ac voto, ib.; 66
materiae" lxiv.; S. Pontificis opus
in Oriente, ib.; collegia Americ.
Romae ac Lovanii lxv.; Americana
Univers. cathol. lxvi.; Anglica S.
Scripturae versio lxvi., xc.; bona
eccl. regularium lxvii.; literae pas-
torales lxviii.; hujus C. convocatio
lxix., propositum lxxviii., opus ci.
Resp. S. Sedis ad petitiones patrum
cii. sqq. C. promulg. et executio 184.
AMERIC. futurum

lxvii., nota.

novae

[blocks in formation]
[ocr errors]

WESTMONAST. I. de
rectore missionario 33, 230; de dis-
membratione missionis 89, 220, 231;
de regularium exemptione 216; de
collat. theol. 217.

WESTMONAST. II. de
pecunia colligenda, et muneribus
rectori oblatis 90, 276, 228, 231 sqq.
CONCIONATOR 224. v. Doct. Christ. 1.
CONCIUNCULAE in concursu 44 sq.; do-

minicales 216.

CONCORDANTIA S. SCRIPT. (liber) 48.
CONCUBITUS incestuosi periculum 251;
c. publici cessatio 255.

CONCURSUS 40 sqq. Forma Bened. XIV.

40; examinatores 41; terminus ciii.,
42, 203; admittendi 43; examen de
scientia 44, 59, 204; modus examinis
45, 49; judicium aequum 50; examen
de reliquis requisitis 51, 59, 204 ; vota
ferenda 52 sq.; si vota paria 54; epis-
copi libertas seligendi 36, 55 sq., 204;
quinam ad c. teneantur 36, 57; qui-
nam eximantur 37, 57; regulares 58;
si c. toties quoties haberi nequeat 59,
204. Instr. S. C. 203 sq. Decr. S. C.
de termino ciii.

CONFERENTIAE v. Collat. theol.
CONFESSARIUS, scientia 189; monialium
96; ordinarius, extraordinarius 97,
98. v. Absolutio.

CONFIRMATIO saepius administranda 14;

examen confirm. 218.
CONFRATERNITATES xcviii. SS. Cordis

Jesu, SS. Sacram., B. M. V., Prop.
Fidei, S. Infantiae, ib.; servorum
Spiritus S. 165; S. Sitis 262. v. So-

dalitia.

CONGREGATIO specialis Card, ca. contro-
versias inter episcopos et regulares
Angliae 214.
CONGREGATIONES religiosae v. Regulares.
romanae v. Instruct.

CONGRESSUS publici catholicorum 286.

CONJUGUM examen in processu 265; col-
lusio 265, 273. v. Matr. 4. Obitus.
CONSTITUTIONES v. Initia.

CONSULTORES DIOECESANI 17 sqq. Loco

capitulorum cathedr. 17; quot 18;

quomodo eligendi 19, 21; eorum mu-
nera ciii., 20, 25, 33, 37, 38, 273;
officii terminus, substitutio, nova
electio 21. Administrator dioec.
quoad CC. 22. CC. quoad electionem
episc. 15 sq., examinatoris pro-synod.
25, deputatorum semin. 183.
CONTUMACIA, 313, 290, 295.
CONVERSI v. Bapt., Bened. nupt., Matri-
mon., Sepult.

CONVISITATORES episcopi 14.
COR SS. JESU, xcvii.

COUNCILMEN 287. v. Aeditui.
COPULA incestuosa 250, 253 sq. v. Ma-
trim. 3.

CORPORATION SOLE 267 sq.
CORPUS juris canonici (liber) 48.
CORPUS CHRISTI, festi reductio ac trans-
latio cvi.

CULTUS DIVINUS, 100 sqq.
CULTUS disparitas 130.
CURATORES v. Aeditui.
CURIAE episcopales 297 sqq. v. Judicia.
CURSUS equorum 79.
CURSUS studiorum v. Seminaria.

D.

D. N. J. C. festa cvi., 111.
DAMNA ex processu 292,
DEBITA necessaria lxxx.; quam primum
solvenda ib.; non incaute contra-
henda 279.

DECANI foranei 27 sqq.; episcopor. auxi-
liarii 27; eorum munera 28, 276;
facultates et praeeminentia 29; quales
seligendi 30.

DECENTIA clericorum 79.
DECLARATIO BENEDICTINA, Cvii., 257.
DECRETA S. Sedis v. Responsa.

C. Plen. Balt. II. fideliter ser-
vanda p. 4.

C. Plen. Balt. III. quomodo
promulganda xiv., 184.

DEEDS v. Tituli.

DEFENSOR rei 302, 307, 315, 290, 291,

297. D. matrimonii 305, 263.

DEFUNCTI v. Sepultura.

DENOMINATIONAL SCHOOLS, lxxxv.

DEPOSITS, 279.

DEPUTATI Seminarii 19, 178 sq.
DEVOTIO in Spiritum S. 165; SS. Sacram.

142; B. M. V., ib. v. Confratern.
DIES DOMINICA. Profanatio xci., 113;
Sunday Laws xcii.; cauponarum
commercium xciii., 113, 263; mo-
nita ad operarios ib.; sanctificanda
xciv., 113; Sunday Schools xciv.
DIES PUBLICAE GRATIAR. ACTIONIS lx.
DIMMISSORIALES v. Literae.

287 sq.; advenarum 235; per ephe-
merides et libros 225 sq.; in car-
ceribus aliisque hujusm. locis 258.
DOCUMENTA authentica ad probandum

obitum conjugis 259, 275; de cogna-
tione carnali, spirituali, affinitate
269; de matrimonii celebratione
269, 274; de sponsalibus 270. V.
Acta, Archivium.

DOMICILIUM Conjugum quoad judicem
262. v. Quasi-domicilium.

DIOECESIS domicilii vel originis quoad DOMUS parochialis 78, 280; presbyt. 275.

matrim. 252, 262.

DIRECTOR spiritus 161.

DISCIPLINA seminarii minoris 142 sq.;
sem. majoris 158; scholarum supe-
rior. 212.

DISMEMBRATIо paroeciae aut missionis

89.,

231.

20, 34, 89, 219
DISPENSATIO a juramento 64 sq., 210;
a votis religios. 93. v. Facultates.
DISPENSATIONES matrim. v. Matrim. 3.
DISPARITAS cultus 130; cfr. 246.
DISSENSUS inter episc. et regulares 91,

213; rectorem et aedituos 287.
DISTRICTUS decani 28.
DIVISIO v. Dismembratio.
DIVORTIUM Civile lxxxvi., 124.
DOCTRINA CHRISTIANA, 218 sqq.

1. Praedicationis munus 214; sit sermo
salutaris 215, facilis, bene praepa-
ratus 216, brevis ib. Pr. assidua 216;
conciunculae in singulis missis do-
minicalibus ib., quales ib.

2. Catechismus. Syn. Trid. mandatum
217; rectorum eorumque vicariorum
officium ib., 281; Sunday Schools
xciv.; C. in scholis et collegiis 217;
laicorum auxilium xcviii.; 217; C.
pro prima communione 218; pro
confirmatione ib.; post primam com-
mun. ib. Liber C. uniformis 219,
quomodo conficiendus ib. C. expla-
natio in concursu 44; in seminario
addiscenda 173, 201; jungenda his
toria s. seu biblica 201 sq.

3. Institutio Christiana in scholis lxxxiv.
sq., 194 sq.; collegiis 212; seminario
pueror. 146. Nigrorum et Indorum

DOMUS REFUGII pro advenis puellis 226;

pro pueris nigrorum 238.
RELIGIOSA v. Regulares.

DONA rectori oblata 276, 231, 233.
DOOR MONEY, 288.

Dos incompetens, 250.

DOUAY VERSION v. Scriptura S.

E:

ECCLESIAE CATHEDRALIS rector amovi-
bilis 35.
ECCLESIAE CATHOLICAE in America in-
crementum xv., lxix; ejus leges con-
ditioni rerum aptandae ib.; E. et Sta-
tus lxxiv.; E. cum legibus et insti-
tutis Americanis compatibilis lxxv.;
libertatis civium fautrix lxxvi.; con-
ditio nostra hierarchica lxxx.; E.
sollicitudo pro educanda juventute
lxxxii.; scientiae verae promotrix
lxxxiii.; civilizationis verae parens
lxxxiv.; fovet spiritum consocia-
tionis xciv.; dux optimus recti xcv.;
E. divina institutio 5; infallibilitas
9; jura circa matrim. 123, et bona
eccl. 264 sq.
E. hostes societates
secr. 244 sqq.
ECCLESIA v. Aedificia.
EDUCATIO CHRISTIANA, lxxxii. Eccles.

sollicitudo ib.; verae civilizationis
fundamentum lxxxiii sq.; in scholis
omnino necessaria ib.; sectarianism
lxxxv. v. Doctrina christ., Scholae.
CLERI v. Seminaria.

[blocks in formation]

ELECTIO episcopi 15; coadjutoris c. jure | EXPENSAE visitationis dioec. 14; alumni

[blocks in formation]

dioec. et prov. 227; cathol. diurna
ib.; vere catholicae xc., 228; appro-
batio Ordinarii ib.; caritas christiana
servanda 229; debita auctoritati eccl.
reverentia 230; irreverentia scanda-
losa puniatur 231.

EPISCOPUS. Dignitas 11; sacra officia 12;

visitatio ad Limina 13, 197 sqq.; visi-
tatio dioecesis 14. E. electio 15; E.
coadjutoris electio 16; E. pro nova
dioec. electio ib. v. Bona eccl., Fa-
cultates, Licentia, Musicas, Poenae,
Regulares, Reservatio.

ERECTIO domus religiosae 93, 223; aedi-
ficii eccl. 279.

ERRORES v. Fides 5.

ESURIALES escae 112; dies 290.
ETHICA, 76, 167.

ETHNICI Scriptores 147.

EXAMEN nupturientium 125. v. Testes.
EXAMINATORES cleri dioec. 23 sqq.; C.
Trid. ac Bened. XIV. leges 23; EE.
constituendi, quales 24; quot, quo-
modo eligendi 25; juramentum 26.
EE. in concursu 41 sqq.; in examine
cleri junioris 188, candidatorum semi-
narii maj. 152 sq., alumnorum 175.
EE. magistrorum scholae 203.
EXCOMMUNICATIO, 124, 127. v. Poenae.
EXCARDINATIO, 67. v. Cler. Dioec.
EXCORPORATIO, 67. v. Cler. Dioec.
EXCURSIONS, 290.
"EXEAT," 67.

EXEGESIS biblica 171.

EXEMPTIO v. Regulares, "Rom. Pont."
EXERCITIA Spiritualia 75, 309.

sem. transeuntis ad aliam dioec. 176.
E. annua ratio summaria 272; liber
exp. 275. E. processus judicialis 292.
EXPULSIO alumni ex semin. 144.

F

FACULTATES episcopi circa alienationem
bonor. eccl. 20; electionem exami-
nat. dioec. 25; vota religiosorum 93;
confessarium monial. 97; binationem
101 sq., 233 sqq.

decanorum 29.

FAIRS v. Pecunia 1.
FAMILIA CHRISTIANA, lxxxvi. sqq. Vir-
tutes domesticae ib.; domus ornamenta
decora ib.

FAMILIARITAS suspecta 250.
FAMULA sacerdotis 81.
FAST v. Jejunia.

FEE SIMPLE, 267 sq.

FEMINAE in domo sacerd. 81.
FERIARUM empus seminaristarum 177.
FESTA DE PRAECEPTO, cv. sq., 107 sqq.
Magna diversitas ib.; uniformitas
inducenda 108. Non multiplicanda
109; supplicatio conciliorum pri-
orum 110. Sex enumerantur festa
in tota nostra regione servanda 111;
reliqua in posterum sint festa devo-
tionis ib. S. Sedis responsum cv.;
festi Corp. Christi translatio cvi. Bi-
natio in festis 101, 104, 233; musica s.
118; conciones 214, 216; catechis-
mus 217; excursions, picnics, etc., 290.
FESTA NOVA (officia) SS. Philippi, Turibii
et Solani petita lxiv., concessa cii.
FIDES CATHOLICA. 1. Necessitas. Fun-
damentum et radix justificationis 1;
nulla sine fide salus 5.

2. Objectum. Depositum ecclesiae con-
creditum lxxii.; definit. ecclesiae 1,
in C. Vatic. latae lxxii. sq., 1 sqq.
3. Fides et ratio 4, 76, 169.

4. F. pericula lxxi., ex matrim. mixtis
130; in scholis publicis 195, 279 sqq.;
collegiis acathol. 208; ex indifferen-
tismo et haeresi 215; libris et ephe-

« PoprzedniaDalej »