Obrazy na stronie
PDF
ePub

כהונת עולם תחת אשר, קנא לצהיו ויכפר על בני ישרץ וכו מלאכי ב' ז" כי שפתי כהן ישמרו דעת ותורה יבקשו מפיהו כי מלאך ה" צבאות הוא : חי ואתם סרתם מן הדרך הכשלתם רבים בתורה שחתם ברית הלוי אמר ה' צבאות : ומה שאחרים מפרשים הפסוקים האלה ער ישו הנוצרי ואומרים עליו מלאך

הברית :

יש לשאול איה הבטחת החיים לישו הרי בן לג' הומת : ושלום הרי הוא בעצמו העיד בלוקש יבי נא" ואמר האם תחשבו כי באתי לתת שלום בארץ לא אני אומר לפס כי אם לחלק : מעתה חמש בבית אחד יהיו חלוקים שלשה על שנים וכו' : נגי האב יחלק על הבן והבן על האב וכו' : ועוד כתיב במלאכי בי הי ואתנס לו מורא ויראני : אני נראה הוא עובד

:

ולא נעבור :

אכן הראתי על כל דבריהם בראיות ברורות ובטעמים שאין שום טעם או סברה בכל הראיותם שמראים מתיניך לבלתי הועיל: ובזה אסיים חבורי, ואולי אחרי שנבחנו דברי, עדיין הקורא

ور

children of Israel.” Malachi, ii. 7-S. “ For the priests' lips should keep knowledge, and they should seek the law at his mouth: for he is the messenger of the LORD of hosts.' But ye are departed out of the way; ye have caused many to stumble at the law; ye have corrupted the covenant of Levy, saith the LORD of hosts.” How can the Sophists and Epicureans expound these verse's upon Jesus, and declare him the messenger of the covenant?

With propriety we may here inquire, in which manner the covenant of life and peace has fulfilled jis if by Jesus! Did he not die at the age of thirty-three? and peace, surely that he never constituted; which we even find in the writings or St. Luke, xii. 51–53. “ Suppose ye that I am come to give peace on earth? I tell you, Sav; but rather division: for from henceforth there shall be five in one house divided, three against two, and two against three. The father shall be divided against the son, and the son against the father,” &c.

» &c. Further Malachi states, ii. 5.“ And I gave them to him for the fear where with be feared me, and was afraid before my name.” Consequently, Jesus was the subject who feared, and "not the Lord who was feared.

Notwithstanding I feel assured of having presented to the reader every passage of the holy scriprura necessary for a confutation; yet I beg to obserie, that if any who may examine and study this my humble work, should in one

more points yet differ, and feel himself capable, with more and other testimonies, to

or

[blocks in formation]

1

המשכיל פוסח באיזה דבר, או יאמין , שיש לחבירו . לסתור טענותי , ולחזק דברי המאמינים באמונה חדשה של ישוע. הנני אוחיל להודיעני , ויהיה בטוח שעוד לצוה מילים , ושיש כח בידי , להדריכו בדרך אמת ובזה אשים קנצי למילין בטרם סיום חבורי אענה ואומר :

הפעם אודה את ה' בכל לבי, שזיכני והחייני לבוא לגמר מלאכתי , אספרה בקהל רב חסדיך י ומי אנכי שהביאותני עד הלום? גדל רחמיך עם עבדך! הלא אתה צורי ומשגבי החילות להראות את עבדך את גדלך - ומי \ שיעשה כמעשיך וכגבורותיך! אתה ידעת את כל התלאה שמצאתני, מיום שהתחלתי לחבר ספרי, עד שגמרתי מלאכתי : לפניך בוחן לבות וכליות נגלה.. שלא יצאתי מביתי לדפוס מה שכתבתי לאסוף ממון הון ושם : אפס קנוא קנאתי את שמך הגדול ו ודרך אמונה בחרתי, ועניתי לחורפים דבר , יען זלעפה אחזתני בראותי שטפלו עלינו שקר זדים ; טח עיניהם מראות מהבין לבותם ושיחות כרו על תורתך, על עמך . ועל משיחך, עד שכמעט

1

1

annul my assertions, that their peaceable significations will be gladly received and heartily wellcome. To that effect I may safely venture to say to you, that I have got to speak in God's behalf, and on that subject there can never be a deficiency of matter to oppose and lead you

into the true path of Salvation !!!

of this my

My heart overflows with joy! and where now are the words out of a full bosom, to praise the Almighty for having graciously preserved me until the final termination humble work: Yea! to the universal world will I proclaim thy mercy; for who am I, to have so particularly merited thy grace in hitherto protecting me? Thy mercy has extended in my favour beyond what thy worthless servant deserves.

Thou, my Creator and my Shield ! hast begun to show thy servant thy greatness and thy mighty hand: for what God is there that can do according to thy works, and according to thy might?

Thou knowest all the travel that has come upon me, from the day that I commenced this work, until the termination. Thou who proveth the profoundness of every human heart, to thee it is evident that I did not quit my home to publish this for traffic and gain, neither for boast, nor for fame: No! only for my zeal and jealousy of thy great name, I chose the way of truth, and answered them that reproached me.

. Horror hath taken hold upon me, because the proud

[merged small][ocr errors]

1

[ocr errors]

תורתך :

על כן אזרתי כגבר קשתי, ונר לרגלי היו דבריך. ואור לנתיבתי

לנתיבתי, הרסתי טענותיהם נתקתי מוסרותיהם והשלכתי ממנו עבותיהם, דברתי באפי ציהם ו ובחרוני אבהלם; ומה נמלצו להכי אמרתך: הן המה היו כדבש לפי . יען צדקתך היא לעולם ותורתך אמת :

שמתי נפשי בכפו אפס מכמרות ופחים

עשו לנגדי , שתו רשת לרגלי , עד שרפו ידיו אז אמרתי במר נפשי ו צ נא תעזבני ה' אהי , ראהעניי ועמלי. הנה לכבודך שמתי נפשי בכפי הקרה נא עזרתיך לפני . ועשה חסד עם עבדך :

וממכון שבתך שמעת תחנתי , וטרם אכלה לדבר והנה יצאה לקראתי אשת חיל הצילה הגבירה עטרת הנשים בערוגעס אנתונינה

דעספענסער בת יחידה מהגביר המרומם

*

היא עזבה אותי גר בלי דעת אותי מקודם אף כי לנזקה לכן חאל מצילה יעזור אותה בכל מקרים קשים ויתן לה כח להשלים כל מעשיה :

« PoprzedniaDalej »