Obrazy na stronie
PDF
ePub

!

אך לפי האמת אין שום דמיון או סברה מאו הפסוקים על משיח שלדעתם : כי רבים הם אשר נקראים בשם משיח כגון כהנים כדכתיב ויקרא די גי אם הכהן המשיח יחטא לאשמת העס וכו' : כמו כן היה שאול המלך ג'כ נקרא משיח ה' תמצא שמו אי כדי ו' ויאמר לאנשיו חלילה לי מהי וכו'. למשיח ה' לשלח ידי בו כי משיח ה' הוא וכו' : וכן נקראו הנביאים משיחים כמו ישעי' סא" אי יען משח ה" אותי וכו' : כך קרא הקיבה לכורש משיחו ונגידו מישעי' מה אי כה אמר ה' למשיחו לכורש וכו' : וזהו הנאמר בדני. טי כה" וכן נקרא אגריפס משיח שנכרת ונהרג בעת החורבן השני ופירוש זה אמת הוא ובהור בטעמים : ולא כמוהם שפירשו נגיד הראשון על ישו וגם השני וזהו בלי תבונה :

ועוד אומרים איך אפשר שיקרא הכתוב את אגריפס משיח אחר שהיה רשע ונתחבר : עס הרומיים וכן לא היה נמשח בשמן המשחה אך אין לתמוה ער שפירשו חכמינו ז'יל משיח נגיד על כורש ויכרת משיח על אגריפס: מאחר שהיו שניהם מלכים ושם זה על הממונה על בני

:

אדם :

But the fact is that all these verses never meant Jesus. The name of Messiah has been attached to many, such as the high priests; as in Leviticus, iv. 3.“ If the priest that is anointed do sin according to the sin of the people,” &c. King Saul was also called the anointed of God; as in the first book of Samuel, xxiv. 6.'“'And he said unto his men, The LORD forbid that I should do this thing unto my master, the Lord's anointed, to stretch forth mine hand against him, seeing he is the anointed of the LORD.” Likewise, the Prophets were called the anointed of God; as in Isaiah, lxi. 1. “ The Spirit of the LORD God is upon me; because the Lord hath anointed me,” &c. Cirus was also called the anointed the Prince of God, Isaiah, xlv. 1. Thus saith the Lord to his anointed to Cirus,” &c. And this is what was told to Daniel, ix. 25. And Agrifath, the appellated Messiah, who, curtailed in life, was killed at the time of the second temple. This is a pure and plain exposition, and not as the Sophists explain, that the first and second prince whom the text quotes, alludes to Jesus: they expose such doctrine to the public without having either notion or conception of what the Scripture intimates.

Furthermore they object to, and demand how is it possible for the Scripture to nominate Agrifath Messiah, all the time he being a profligate? for he joined with the Romans, nor is he anointed with the oil of anointment. But it is not surprising that our literate declared Cirus as a prince Messiah, and Agrifath as the cut off Messiah, because they were both kings, and the name of Messiah has been attached to all them to whom a reign over the people was entrusted.

וכו' :

ואם היתה כוונת הכתוב באמרו יכרת משיח ער המשיח הנגיד שהזכיר בתחלה לפי דעתם אז היה לו לומר יכרת המשיח הנגיד בהא הידועה : כמו שאמר והיעיר ויהיקדש ביה הידועה לפי שנזכר כבר באמרו ועל עיר קדשך

: וכן לא מצינו שהיה אגריפס רשע ואס ער שמתחבר לרומיים זה היה בהכרח עבור הפריצים כמו שכתוב יוסף בן גוריון בספרו : ועוד מצינו שכורש היה עובד עז והכתוב קורא אותו משיח ישעי מהי אי וכו': ואם עבור שלא נמשח בשמן המשחה הלא גם כורש לא נמשת בשמן המשחה :

ובוה נשלמה תשובה מסכמת מכל צד על דבריהם אשר לא יוכל להכחיש חוץ עקש ופתלתול : כי כל תשובת בראיות ברורים עם מאמרי הכתוב שכל אשר עיניו בראשו ודעתו מיושבת עליו וכל המבקש לראות האמת יכיף בין טוב לרע ריל בין דברי שקר לאמת :

If the text, 6 And the Messiah cut off," alludes to the Prince Messiah, according to what the Sophists maintain, then it ought to be literally written with the letter 0; as vcahir and veacodess, (the city and the sanctuary are written with an 7,) which is not done, because it had already been mentioned in.v. 24. “ And upon the holy city," &c. Nor do we find that Agrifath was a base man; that he joined with the Romans was on account of the transgressors, as Joseph Ben Gurion writes in his book. We even find that Çirus worshipped idols, yet for all that, he is called Messiah, Isajah, xlv. 1, &c. And that he was not anointed with the oil of anointinent is not astonishing, for Cirus likewise was not thus anointed.

Herewith I feel confident that all the charges of the Sophists are answered; which no one (except him who will misrepresent the truth,) can contradict. Our testimonies by which I answer, are indisputable, for every answer is laid before the reader with the different texts of the Holy Scripture. He who searcheth after truth, loves veracity, and then exercises his own understanding; such a.one, I say, will soon discover the difference between good and bad—between truth and falsehood.

[blocks in formation]

פרק שישי :

עמיס בי ר' נאמר כה אמר ה' על שלשה פשעי ישרא ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרס בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים וכו המה מביאים ראייה מזה הפסוק ואומרים : הנה עמוס הנביא ניבא מפי הק"בה שעתידין ישר למכור את משיחינו והוא ישו הנוצרי בכסף מועט כלומר

שנאמר על מכרס בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים

: וכן מה שנאמר ועל ארבעה לא אשיבנו הודיע שעל פשע הרביעי הזה על שמכרו את הצדיק הנ"ל לא תהיה לישרא סליחה לעולם : לפיכך על העבירה זו לבד נחתם גזר דינם של ישרא לזו הגלות אשר המה בו היום עכיל .

בשלשים כסף :

[ocr errors]

אך הבין נא אהובי הקורא את המראה אשר אראך ותראה שגם הטענה זו בטילה ואין בו ממש : כי כן מביאים ראיות לדבריהם כפעס בפעם מפסוקים מבלתי הבנת כוונת הכתוב כפי

מנהגם בשארי מאמרי הנבואה : כי באמור

« PoprzedniaDalej »