Obrazy na stronie
PDF
ePub

ארובותיהם וכו' :

הלא צו מאמרם אינם צא רמזים שביאתס יהיה קל ובמהירות כענני השמים לפי המשל : כדי להבינו לבן האדם \ דבר

הדומה :

:

:

ואם יאמרו אכי כדבריך שהמשיח המיוחד לא יהיה אוקי איך אמר עליו הכתוב ושלטנה שלטן עלס די לא יעדה וכו' : אך הכוונה בזה שהמלכות של מלך המשיח יהיה לו ולבניו אחריו בלי הפסק עד עולם : ר"ל שלא תתעתק לאחרים כמו שנעתקה המלכות אחרים : כדכתיב דניא בי ומלכותהלעם אחרן לא תשתבק וכו' : ואחרי השבועים שבעים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר הקדש ישחית עם נגיד חבא וקיצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות וכו' ; טי כו' : ומה שמביאים ראייה לדבריהם מפסוק זה באמרס הנה דניץ דודיע בנבואתו שהמשיח יהרג כדכתיב יכרת משיח ואין לו וכו' : עכי על איזה משיח הכתוב מדבר :

לכן ראה התשובה מבואר הפסוקים חסמוכים לזה הפסוק : כי שם כתוב בתחלה שבועים שבעים נחתך על עמך ועל עיר קדשך

and quick these things will come like the course of the skies, which are stated as a comparason, to give měn a typical idea thereof.

Should the Sophists contend and say, If so be, that the Messiah is no Divinity, Why does it stand then in Daniel, vii. 14." His dominion is an everlasting dominion, which shall not pass away?&c. The signification hereof is, that the kingdom of the Messiah shall continue incessantly for him and his offsprings; namely, it shall not depart to be bestowed on strangers; as in Daniel, ii, 44. “ And the kingdom shall not be left to other people, but it shall break in pieces and consume all these kingdoms, and it shall stand for ever.” Ibid. ix. 26. " And after threescore and two weeks shall Messiah be cut off, but not for himself: and the people of the prince that shall come shall destroy the city and the sanctuary; and the end thereof shall be with a flood, and unto the end of the war desolations are determined,” &c.

Concerning the testimonies which they deduce from the foregoing verses, namely, because Daniel observes in his prophecy, “ Shall Messiah be cut off, but not for himself,” &c. They ask, Which other Messiah could he allude to? The answer to this will be found in the following verses, Ibid. 24. “ Seventy weeks are determined upon thy people and upon thy holy city, to finish the transgression, and to make an end of sins, and to

M9

לכלא הפשע ולהתם חטאות ולכפר העון ולהביא צדק עולמים ולחתום חזון ונביא ולמשוח קדש קדשיס : ושבועים שבעים הם ת'ץ שנה שהיא מחורבן הבית הראשון עד חורבן הבית שני : כלומר ע' שנה גלות בבל ותיך שנה ימי עמידת בית השני : ולפי שראה דניץ ויעוד ירמיה הנביא של שבעים שנה יפקד ה' אותם כדכתיב ירמיה כט י כי כה אמר ה' כי לפי מלאות לבבל שבעים שנה אפקוד אתכם וכו' :

חשב דני שבאותן עי שנה יתמו כל ערנותם ולא יוסיפו אחר כך לגלות עוד כאמרו איכה די כב" תם עונך בת ציון ולא יוסיף להגלותך וכו' : וכאשר ראה בחלומו סימן ז ארבע חיות והדי הרומזות למלכות רומי שתצר לישרא כי יתיהבון בידה עד עדן ועדנין ופלג עדן: לא הבין המכוון מהעדנין עכ הבהילוהו רעיוניו ונשאר הדבר בלבו לראות מה יהיה במציאות : ואיך יסכים הייעוד אשר ראה בחלומו עם הייעודי המייעד לירמיה : כי לא יעד מהגלות אחרות העתידה לבא אחרי בית השני : ולכן נאמר בסוף ספר החלום אנא דניץ שבי רעיוני יבהלוני וזיוי ישתנין עלי ומלתא

make reconciliation for iniquity, and to bring in everlasting righteousness, and to seal up the vision and prophecy, and to anoint the most Holy.!! The seventy weeks are the four hundred and ninety years from the destruction of the first temple, until the ruin of the second; namely, the seventy years captivity of Babylon, and four hundred and twenty years during the continuance of the second temple. Since it was known to Daniel what Jeremiah prophecied, xxix. 10.“ For thus saith the LORD, That after seventy wet ks be accomplished at Babylon I will visit you, and perform my good word toward you, in causing you to return to this place.

Daniel was of opinion, that with these seventy years, all their transgressions would be forgiven, and that they should not be dispersed again; as it stands in Lementations, iv. 22." The punishment of thine iniquity is accomplished, O daughter of Zion; he will no more carry thee away into captivity.” . And when Daniel saw in his dream, vii. 3. “ And four great beasts came up from the sea, div erse one from another, whereof the fourth predicted the kingdom of Rome, which should greatly persecute the Israelites. Ibid. 25. “ And they shall be given into his hand until a time and times and the dividing of time.” For he could not conceive how this dream corresponded with what Jeremiah had predicted; as he was not acquainted with the remainder captivities, which were to come subsequently to the second temple, and therefore he said at the end of this chapter, “ Hitherto is the end of the matter. As for me Daniel, my cogitations much troubled me, and my countenance

[ocr errors]

בלבי נטרת : וכן בראותו המראה השניה בפרק חי בטול התמיד, וקדש וצבא מכמס עד ערב בקר אפיס ושלש מאות וכו' : לא הבין ג'כ מחזון המספר ההוא אמנם נפל ספק בלבו בחשבו אס יאריך זמן הגלות ההיא אשר היו בה עד תשלום זמן המספר שנים בהכרח ממה שנאמר עליו שם ואתה סתום החזון כי לימים רבים : הנה לא נצדק ייעוד ירמיה הנביא שהוא לעי

ופירוש ערב בקר ריל עד שיבא אותו הערב שנאמר עליו והיה לעת ערב יהיה אור זכריה יד" ז" כלומר בעת חשך הצרה תהיה אור הישועה : כדכתיב ועת צרה היא ליעקב וממנה יושיע ירמיה ל" זי וכו' :

וההפוך נאמר על יום החורבן והחשכתי לארץ ביום אור עמוס חי טי וכו : ולכן אמר דניץ בלבו אולי בשביל רשעת העם. תתארך הגלות זו בבבל עד תשלום צפים ושלש מאות שנה לפיכך הוצרך להתפלל צ הי להשיב האף וההמה :

עין הודיעו הי עיר מלאך שאין הדבר כן כמו שחשב אך בגלות בבל לא נטהרו כראוי מעונותיהם : כי לא נתכפר להם בגלות בבל רק

:

« PoprzedniaDalej »