Obrazy na stronie
PDF
ePub

הנה אחוה דעי אף אני הלא הראתיך אהובי הקורא מירמיה לג' יחי באמרו ולכהנים הלוים לא יכרת איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועושה זבח כל הימים וכו': הרי לך שזבח ומנחה לא ישבות לעת ביאת המשיח : וכן נאמר ישעי נוי זי והביאותים א הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים וכו' :

כמו כן נאמר וחזק. מי די בהראותו את תבנית הבית שעתיד ליבנות נאמר וידבר צי

האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראות כה הובאתה הנה הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישרץ וכיי : יחזק. מדי כגי ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטחור יודיעוס : כדי ועל ריב המה יעמודו למשפט במשפטי ישפטהו ואת תורתי ואת תקותי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשו

כה וצ מת אדם לא יבואו לטמאה כ"א לאב ולאם ולבן ולבת ולאח ולאחות אשר לא היתה לאיש יטמאו : בוי ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו : כז

Permit me, attentive reader, as a strict observer of Religion and as a minute examiner of the Scripture, to state my opinion upon this important subject.-I will first name the following, Jer. xxxiii. 18. “ Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burntofferings, and to kindle meat-offerings, and to do sacrifice continually,” &c. Here you see that the burnt and kindle offerings shall not cease when the Messiah comes, &c. Thus says Isa. Ivi. 7. “ Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer; their burnt-offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people," &c.

Also so says Ez. xl. 4. (when God shew him the model of the temple), “ And the man said unto me, Son of man, behold with thine eyes, and hear with thine ears, and set thine heart upon all that I shall shew thee; for to the intent that I might shew them unto thee art thou brought hither: declare all that thou seest to the house of Israel,” &c. Ib. lxiv. 23-30.“ And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause men to discern between the unclean and the clean. And in controversy they shall stand in judgment; and they shall judge it according to my judgments: and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies: and they shall hallow my sabbaths. And they shall come at no dead person to defile themselves: but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves. And after he is cleansed they shall reckon unto him seren days. And in the day

יהיה :

וביום בואו V הקדש < החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו נאס אדוני ה' : כחי והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחוזה לא תתנו להם בישרץ אני אחוזתם : כט" המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל חרם בישרא להם

לי וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה א ביתך וכו' : הנך רואה מדברים האה שהם דברים ברורים כשמש מנביאי ה" שזבח ומנחה וכל קדש בישר) וכל טהור בכהנים ולוים לא ישבותו לעתיד : וכן תראה במלאכי ג' אחר אמרו מהיום הגדול שעתיד להיות לפני ביאת המשיח לבער על ידו את כל עושה רשעה : נאמר בפסוק ג' וישב מצרף כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף והיו לה' מגישי מנחה בצדקה : די וערבה לה: מנחת יהודה וירושלים כימי עולס וכשנים קדמוניות וכו' : לכן ראה גם מזה כי להפוך דברי הכופריס הוא בנביאים ודי לך בזה : כמו כן בדו מלבם דברי שקר ותרמות לאמר על ארץ ישרא תהיה שממה וישרץ ינשאו למרחקים

that he goeth into the sanctuary, unto the inner court, to minister in the sanctuary, he shall offer his sin-offering, saith the LORD God.

And it shall be unto them for an inheritance; I am their inheritance: and ye shall give them no possession in Israel; I am their possession. They shall eat the meat-offering, and the sin-offering, and the trespass-offering; and every dedicated thing in Israel shall be their's. And the first of all the first-fruits of all things, and every oblation of all, of every sort of your oblations, shall be the priest's: ye shall also give unto the priest the first of your dough, that he may cause the blessing to rest in thine house."

Until here have I plainly stated, and convinced you through the Prophets, that all burnt and kindle meat-offerings, &c. shall not cease at the time of the Messiah. The same you will find in Malachi, where it says, And on that great and terrible day which shall be at the latter end of the days, when all miscreants shall be exiled, &c. Ib. iii. 3 & 4. " And he shall sit as a refiner and purifier of silver; and he shall purify the sons of Levi, and purge them as gold and silver, that they may offer unto the Lord an offering in righteousness. Then shall the offerings of Judah and Jerusalem be pleasant unto the Lord, as in the days of old, and as in foriner years."

After all I have lere said, no doubt can remain, that all burnt and kindle meat-offerings, and all sacrifices shall not cease at the time of the Messiah; but, to the contrary, all that I have here proved through the different Prophets must continue steadfastly against what the opposers do contend, that at the time of the Messiah the land of Israel shall be a torment, and they exiled; you only

[ocr errors]

:

:

בידי צר וכו' : אבל ראה נא מה נאמר בישעי להי טי לא יהיה שם אריה ופריץ חיות בל יעלנה לא תמצא שם והלכו גאולים : ו ופדויי ה ישובון ובאו ציון ברנה ושמחת עולם על ראשם ששון ושמחה ישיגו - ונסו יגון ואנחה וכו' : ישעי' מי ו' קול אומר קרא ואומר מה אקרא כל הבשר חציר וכל חסדו כציץ השדה : חי יבש חציר נבל ציץ ודבר אהינו יקום לעולם : טי על הר גבוה עלי לך מבשרת ציון הרימי בכח קולך מבשרת ירושלם הרימו צ תיראו אמרו לערי יהודה חנה אהיכם וכו' : מטי חי כה אמר ה' בעת רצון ענתיך וביום ישועה עורתיך ואצרך ואתנך לברית עם להקים ארץ להנחיל נחלות שממות וכו' : יב" הנה אה מרחוק יבואו וכו' : יג' רנו שמים וגילי ארץ ופצחו הרים רנה כי נחם ה' עמו ועניו ירחם : ידי ותאמר ציון עזבני ה" ואדוני שכחני. : טו" התשכח אשה עולה מרחם בן בטנה גם אה תשכונה ואנכי לא אשכחך :

יו" הן על כפים חקותיך חומותיך נגדי תמיד : יח' שאו סביב עיניך וכו' חי אני נאם ה' כי כלם כעדי תלבשו ותקשרים ככלה :

:

:

:

« PoprzedniaDalej »