Obrazy na stronie
PDF
ePub

הימים : ולא יהיה משם עוד עול ימים ווקן אשר לא ימלא את ימיו כי הנער בן מאה שנים ימות פי" לא יהא בן עונשין :

פרק שני :

בירמיה לג" יז" נאמר כי כה אמר הן לא יכרת לדוד איש ישב על כסא בית ישרא ולכהניס הלויס לא יכרת איש מלפני מעלה עולה ומקטר מנחה ועושה זבח כל הימים וגו' : ובנצחון הכופרים ראיתי אומרים בהיות דני) בחזיונותיו הנכבדות של שביעיס שבעים דניץ טי כזי ייעד את זמן המשיח לתכלית הימים מן מוצא דבר ' להשיב ולבנות ירושלים : ומבשר ואומר אחר מבוא המשיח זבח ומנחה ישבית וקץ עם ישר\ יהיה בשטף וארצם תהיה שממה : ועתה אם זבח ומנחה נשבת וישר נשאו למרחקים בידי צר וארצם לשממה היתה דע כי בא משיח : באשר דני חזה היות דברים הצה אחר ביאת המשיח

[ocr errors]

עכ"ל :

at the latter day, nor shall the least remain uncomplete, “ Young and old shall not die before their time; the youngest shall not expire before the age of a hundred years."

SECTION II.

ور

JEREMIAH says, xxxiii. 17. “ For thus saith the LORD; David shall never want a man to sit upon the throne of the house of Israel." 18. Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burnt-offerings, and to kindle meat-offerings, and to do sacrifice continually,” &c. But I have seen among the different opponents and writes on Religion, that they falsely explain this text, namely, his (Daniel's) magnificent visions concerning the seventy weeks, (Dan. ix. 24 & 27.) the seventy weeks he had appointed at the time of the Messiah's coming at the latter end of the days, when he speaks of the re-building of Jerusalem, he declares, that after the arrival of the Messiah, all burnt and · kindle offerings shall cease: and the destruction and misseries of the people of Israel shall follow immediately, and their lands shall be wasted. Now since all offerings have ceased, and Israel is really, in all directions of the globe, labouring under the misseries of their euemies, and their lands wasted, you would naturally suppose that the Messiah is come; Daniel having in truth spoken to that effect, in consequence of the revelation! So far they say.

PART II.

F

הנה:אחוה דעי אף אני הלא הראתיך אהובי הקורא מירמיה לג' יחי באמרו ולכהנים הלוים לא יכרת איש מלפני מעלה עולה ומקטיר מנחה ועושה זבח כל הימים וכו': הרי לך שזבח ומנחה לא ישבות לעת ביאת המשיח : וכן נאמר ישעי* נוי זי והביאותים » הר קדשי ושמחתים בבית תפלתי עולותיהם וזבחיהם לרצון על מזבחי כי ביתי בית תפלה יקרא לכל העמים וכו' :

כמו כן נאמר יחזק. מי די בהראותו את תבנית הבית שעתיד ליבנות נאמר וידבר אי האיש בן אדם ראה בעיניך ובאזניך שמע ושים לבך לכל אשר אני מראה אותך כי למען הראות כה הובאתה הנה הגד את כל אשר אתה רואה לבית ישרץ וכיי : יחזק. מדי כגי ואת עמי יורו בין קודש לחול ובין טמא לטחור יודיעוס : כדי ועל ריב המה יעמודו למשפט במשפטי ישפטהו ואת תורתי ואת תקותי בכל מועדי ישמרו ואת שבתותי יקדשו :

כהי וצ מת אדם לא יבואו לטמאה כ"א לאב ולאם ולבן ולבת ולאח ולאחות אשר לא היתה לאיש יטמאו : בוי ואחרי טהרתו שבעת ימים יספרו לו : כז

Permit me, attentive reader, as a strict observer of Religion and as a minute examiner of the Scripture, to state my opinion upon this important subject.-I will first name the following, Jer. xxxiii. 18. “ Neither shall the priests the Levites want a man before me to offer burntofferings, and to kindle meat-offerings, and to do sacrifice continually,” &c. Here you see that the burnt and kindle offerings shall not cease when the Messiah comes, &c. Thus says Isa. Ivi. 7. “ Even them will I bring to my holy mountain, and make them joyful in my house of prayer; their burnt-offerings and their sacrifices shall be accepted upon mine altar; for mine house shall be called an house of prayer for all people," &c.

Also so says Ez. xl. 4. (when God shew him the model of the temple), “ And the man said unto me, Son of man, behold with thine eyes, and hear with thine ears, and set thine heart upon all that I shall shew thee; for to the intent that I might shew them unto thee art thou brought hither: declare all that thou seest to the house of Israel,” &c. Ib. lxiv. 23-30.“ And they shall teach my people the difference between the holy and profane, and cause men to discern between the unclean and the clean. And in controversy they shall stand in judgment; and they shall judge it according to my judgments: and they shall keep my laws and my statutes in all mine assemblies: and they shall hallow my sabbaths. And they shall come at no dead person to defile themselves: but for father, or for mother, or for son, or for daughter, for brother, or for sister that hath had no husband, they may defile themselves. And after he is cleansed they shall reckon unto him seren days. And in the day

\

:

וביום בואו הקדש צ החצר הפנימית לשרת בקדש יקריב חטאתו נאס אדוני הי : כחי והיתה להם לנחלה אני נחלתם ואחוזה לא תתנו להם בישרץ אני אחוזתם : כט" המנחה והחטאת והאשם המה יאכלום וכל חרם בישרא להם יהיה :

לי וראשית כל בכורי כל וכל תרומת כל מכל תרומותיכם לכהנים יהיה וראשית עריסותיכם תתנו לכהן להניח ברכה א ביתך וכו' : הנך רואה מדברים האה שהם דברים ברורים כשמש מנביאי ה" שזבח ומנחה וכל קדש בישרא וכל טהור בכהנים ולוים לא ישבותו לעתיד : וכן תראה במלאכי ג' אחר אמרו מהיום הגדול שעתיד להיות לפני ביאת המשיח לבער על ידו את בל עושה רשעה : נאמר בפסוק ג' וישב מצרף כסף וטהר את בני לוי וזקק אותם כזהב וככסף והיו לה" מגישי מנחה בצדקה : די וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות וכו' : לכן ראה גם מזה כי להפוך דברי הכופרים הוא בנביאים ודי לך בזה : כמו כן בדו מלבם דברי שקר ותרמות לאמר על ארץ ישרץ תהיה שממה וישר ינשאו למרחקים

:

« PoprzedniaDalej »