Obrazy na stronie
PDF
ePub

ממה שנאמר ועתה כי המלה הזאת נאמר על זמן קרוב : אבל מצינו מלת עתה במקומות רבים בדברי הנבואה הנאמרת ג'ב על זמן רחוק : כמו ישעי" מגי הנני עושה חדשה עתה תצמח וכו' : ופירוש יהיו בטוחים אעפ"י שתהיה בזמן רחוק בצו תראו אותה עתה בעיניכם וכו' : וכן ישעי" מטי יטי כי עתה תצרי מיושב ורחקו מבלעיך וכו' : כמו כן הוא אומר כאן מיכה הי די כי עתה יגדל עד אפסי ארץ וכו' : נאמר על ימות המשיח וכן שם מיכה הי אי עתה תתגודדי בת גדוד מצור שם עלינו בשכט יכו על הלחי את שופט ישרא וכו' : נאמר על מלחמות גוג ומגוג שישים מצור על ירושלים עם כל גדודיו וחיילותיו : ומש בשבט יכו על הלחי את שופט ישר : הוא מיש בנבואת זכריה ידי בי ויצא חצי העיר בגולה כי אז יאבדו יבזו השופטים והגדולים בישרא : עד שיכו אותם בשבט על הלחי דרך בזיון : .

- וכל זה כדי לצרף באש התלאות כדכתיב זכריה יג טי והבאתי את השלישית באש •

וצרפתים וכו' : ועם הפסוקים המאוחרים כגון - לכן יתנם עד עת יולדה מיכה הי בי ריל כי לפני

that the Messiah shall be born in Beth-lehem, and this prophecy has been fulfilled through Jesus who is born in Beth-lehem. Hls being a native of Beth-lehem does not convince us that he possitively is the Messiah; How many thousands are born in Beth-lehem, should we believe all them to be Messiahs? The text speaks, namely, .“ That he is to be ruler in Israel;” surely it is well known, that Jesus never reigned in Israel, nor is it a compulsion that Beth-lehem must be the nativity of the Messiah, for the same text says, “ Whose goings forth have been from of old from everlasting.” The actual meaning of the text is as follows. What is quoted concerning Bethlehem, signifies, Though thou be little among the thousands of Judah, notwithstanding say, yet out of thee shall he come forth unto me; namely, of the seed of David who descended from Beth-lehem-judah ; as in the first book of Samuel, xvii. 12. “ Now David was the son of that Ephrathite of Beth-lehem-judah," that is what the text expresses, “ Whose goings forth have been from of old from everlasting:» for at the time of the Messiah it will be said, that a great while ago, his decending was from Beth-lehem: for there will certainly be an extensive interval from David's existence until the true Messiah comes,

Through the coherence and combination of the afore quoted and the following verses, the true meaning will be easily discovered as adverting to a very remote time: for instance in Micah, iv. 11., " Now also many nations are gathered against thee,” where the foregoing verses refer to the war of Gog and Magog, which coincides with Ezek. Xxxviii. & xxxix. and Zechariah, xiv, 3. It' : PART II,

L

שנולד בבית לחם כי נולדו בבית לחם למאות ולאפים ואי אפשר להיות כלם משיחיס : וכן אמר ממך לי יצא להיות מושר בישרא וכפי הידוע ישו לא היה מושל בישרא כ'א הם היו משלו בו : לכן. אין הכוונת הכתוב שמשיח עצמו יולד בבית לחם כי אמר ומוצאותיו מקדם מימי עולם : אבל הכוונה האמיתית מזה המאמר היא שאמר הכתוב כנגד בית לחם : אעפי שאתה צעיר להיותך נמגה בערי אפי יהודה מימ ממך לי יצא: דל מזרע דוד אשר היה מבית לחם יהודה כדכתיב שמוא אי יזי יבי ודוד בן איש אפרתי מבית לחם יהודה וכו' : וזהו שאמר הכתוב ומוצאותיו קדם מימי עולם : כי בזמן המשיח יאמרו כי מקדס וזמן רב היה מוצאות המשיח מבית לחם כי זמן רב בין דוד ובין משיח :

ומקשר הפסוקים הקדומים והמאוחרים תמצא הכוונה האמיתי כי לעיתים רחוקות הוא ניבא תראה כל זאת מפרק ד' יא ועתה נאספו עליך גוים רבים, וכו' : עס הפסוקים הסמוכים אחריו שרומזים על מפלת גוג ומגוג ומכוון לנבואת והזקף לח"ולט וזכריה ידי ג' וכו' : ואין טענה •

Having thus convinced you that the expositions of the Sophists are hitherto erroneous, and moreover that the Christians equally with the Jews are obliged to keep the seventh day as the Sabbath, I may with propriety ask, From whence have they derived their testimonies? Surely not from what is said by Hosea or Isaiah? For that is absured even to believe as Jesus came above five hundred years after Isaiah, nor did the Prophet at all mean a Messiah by saying; 66 That God hates the Sabbaths and the holy-days of his people,” he only meant the sinners and transgressors who assembled in the temple on the first day of every month to worship Idols, therefore did God say, 66 Tbeir festivals, Sabbaths and months are hateful to me,” for Israel did not worship their true God on these occasions, but gathered for Idolatry. It is evidently proved that the festivals, months and Sabbaths must not alone be celebrated in the future by the children of Israel, but even by all other nations who shall be in existance after the war of Gog and Magog, and join to Israel. I have already expressed that the Sabbaths and festivals were celebrated by Jesus, as well as by his Apostles and Desciples after him, until the | Pope came and substituted the Sunday; as may be seen in Tractat Tzemach David; consequently the Christians act in opposition to the doctrine of their Messiah Jesus and his Apostles.

,, To substantiate that Jesus is the true Messialt the Sophists, comment upon the following text in Micah, v. 2. “ But thou, Beth-lehem Ephratah, though thou be little among the thousands of Judah, yet out of thee shall he come forth unto me that is to be ruler in Israel; whose goings forth have been from of old, from everlasting.” They declare, that the Prophet intimates here,

הנך רואה שלא כדבריהם אך נהפוך הוא שאפילו הגוים עתידין לשמור את שבתות ומועדי ה": איב מאין למדו לבטל השבת כי זה שמביאים ראייה מהושע ומישעי" כי הנבואה ישעיאי נאמרה בימי ישעי" וישו נולד אחריו יותר מתיק שנה : ע"כ אין פתרונם אמת אך לכוונה אחרת אמר הנביא שהקיבה מאס בחדשים והמועדים ושנאס לפי שהיו רשעי הדור נקבצים בראשי חדשים ובמועדים < בית המקדש והיו עובדים ליעוז עיר לא היתה מרוצה ומקובלת גם שמירת השבתות והחדשים והמועדים לפני הק"בה משום שלא היתה כוונתם בשמירתם לעבודת השיי לא לעז כאשר הענין מבואר. שם בישעי" מהפסוקים הקודמים והמאוחרים :

כמו כן מביאים ראייה ממיכה ה" בי באמרו ואתה בית לחם אפרתה צעיר להיות באפי יהודה ממך לי יצא להיות מושל בישרא ומצואתיו מקדס מימי עולם וכו' : המה אומרים הנה הנביא יעד בבירור במשיחנו שיולד בבית לחם וכבר נתקייס הייעוד זה כי משיחנו נולד בבית לחם : אך תופר עצתם גם בזה : כי לא יחייב היותו משיח עבור

« PoprzedniaDalej »