Obrazy na stronie
PDF
ePub

ארובותיהם וכו' : הלא או מאמרם אינם אא רמזים שביאתס יהיה קל ובמהירות כענני השמים לפי המשל : כדי להבינו לבן האדם \ דבר הדומה :

ואם יאמרו אכי כדבריך שהמשיח המיוחד לא יהיה אוקי איך אמר עליו הכתוב ושלטנה שלטן עלם די לא יעדה וכו' : אך הכוונה בזה שהמלכות של מלך המשיח יהיה לו ולבניו אחריו בלי הפסק עד עולם : ריל שלא תתעתק לאחרים כמו שנעתקה המלכות אחרים : כדכתיב דניא בי ומלכותהלעם אחרן לא תשתבק וכו' : ואחרי השבועים שבעים ושנים יכרת משיח ואין לו והעיר הקדש ישחית עם נגיד חבא וקיצו בשטף ועד קץ מלחמה נחרצת שממות וכו' : טי כוי: .ומה שמביאים ראייה לדבריהם מפסוק זה באמרס

הנה דניץ דודיע בנבואתו שהמשיח יהרג כדכתיב יכרת משיח ואין לו וכו' : עכי על איזה משיח הכתוב מדבר :

לכן ראה התשובה מבואר הפסוקים חסמוכים לזה הפסוק : כי שם כתוב בתחלה שבועים שׂבעיס נחתך על עמך ועל עיר קדשך

[ocr errors]

26 & 27. “ But the judgment shall sit, and they shall taka away' his dominion, to consume and destroy it unto the end. And the kingdom and dominion, and the greatness of the kingdom under the whole heaven, shall be given to the people of the saints of the Most High, whose kingdom is an everlasting kingdom, and all dominions shall serve and obey him," &c. What the text expresses, “ With the clouds of heaven," notifies, that the Messiah is not to come through the preparations and the power of the people, No! through the will of God and his command. Like the skies of heaven descend the rain according to God's decree, so shall he also come; as in Jeremiah, xiv. 22.“ Are there any among the vanities of the Gentiles that can cause rain? or can the heavens give showers ? art not thou he, O LORD our God? therefore we will wait upon thee: for thou hast made all these things.”

It also predicts, that as soon as the Messiah appears, he will not stay nor go backward, to delay his arrival; but as the skies which as soon as they appear upon earth, they tarry not, but come in haste: and so shall be also come. The same is said in Isaiah, xix. 1. 6 Behold, the LORD rideth upon a swift cloud, and shall come into Egypt.” This indicates to the people, how sudden the decrees over them will be fulfilled. Further it stands in Jeremiah, iv. 13. “ Behold, hé shell come up as clouds, and his chariots shall be as a whirlwind: his horses are swifter than eagles.” And in Isaiah, lx. 8. • Who are these that fly as a cloud, and as the doves to their windows?All these verses shew how abrupt

עלס עלמיא ועוד כתיב ז" כו ודינא יתיב ושלטניה יהעדון להשמדה ולהובדה עד סופא וכו' : כזי ומלכותא ושלטנא ורבותא די מלכות תחות כל שמיא יהיבת לעם קדישי עליונין ומלכותא מלכות עלם וכל שלטניא לה יפלחון וישתמעון וכו' : ומה שנאמר עם ענני שמיא רומז בו שלא יבא בהשתדלות האדם וכח : לא ברצון יתברך וגזרתו כמו שעליים עננים הממטירים עלייתם ברצון וגזרתו ית' כדכתיב ירמיה ידי כב' היש בהבלי הגוים מגשמים ואם השמים יתנו רביבים הלא אתה הוא ה' אהיבו ונקוה לך כי אתה עשית את כל אה וכו':

ורמז גכי שאחרי הראותו לא יסבבו בלכתו ולא תתאחר ביאתו כמו שהעננים אחר שיראו בקצה הארץ לא יתאחר ביאתם אבל תהיה עלייתם בתכלית המהירות : כמו שנאמר גכי בישעי' יטי אי הנה ה' רוכב על עב קל ובא מצרים וכו' : זו הרמז לבן אדם את רוב המהירות להביא הגזירה עליהם : וכן ירמיה די יגי הנה כעננים יעלה וכסופה מרכבותיו קלו מנשרים סוסיו וכו' : וישעי" ס' חי מי אה כעב תעופנה וכיונים א

.

is already come; for Daniel prophecies that all this shall come to pass after the arrival of the Messiah.

I have already stated and satisfactorily proved, that all their endeavours are directed towards misrepresenting and misconstructing the words of the Prophets. For instance it stands in Daniel, vii. 13. “ I saw in the night visions, and, behold, one like the Son of man came with the clouds of heaven, and came to the Ancient of days, and they brought him near before , him.” Here the Sophists maintain and say, the Messiah is a divinity, for if he was a man like all other men, How could he come in the heavenly cloulds? But their declaration is false, for although the text expresses, 6 One like the Son of man came with the clouds of heaven,” yet it cannot be verbally translated that the Messiah is to appear in the heavenly clouds; for sooth, it was only a dream, as the text expresses, “ I saw in the night. visions,” How can they prove it by these visions, if they do not know the interpretation of these dreams.

. But the explanation of thesè visions is well known; namely, after the destruction of the four monarchies, Israel, as the consecrated people of

God, shall inherit an everlasting kingdom, as is · said by Daniel, vij. 18." But the saints of the . most High shall take the kingdom, and possess the kingdom for ever, even 'for ever and ever,”

[blocks in formation]

לך כי בא משיח באשר דני& חזה היות הדברים האה אחר ביאת המשיח עכיל :

הנה כבר פרשתי שכל דבריהם להפוך דברי הנביאים כמו כן מהפכים ג'כ דברי דנין : והנה בדניץ ז יג כתיב חזה הוית בחזוי ליליא וארו עם ענני שמיא כבר אנש אתא הוא ועד עתיק יומיא מטא וקדמוהו הקריבוהי וכו' : גם מפסוק זה מביאים ראייה באמרם הנה דניץ נבא על משיח שהיה אוק' : שאס יהיה משיח אדם כשאר בני אדם איך הוא יבא עם ענני שמיא וכו': אך גם הראייה זו בטלה כי באמור הכתוב וארו עס ענני שמיא כבר אנש אתא הוא : אין להבין הדבר כפשוטו שיבא המלך המשיח עם ענני שמיא לפי שהיא מאמר החלום : והנה הדבר נראה לדניץ בחלום כדכתיב חזה הוית בחזוי ליליא וכו' : ואיך היאך מוכח מזה הנאמר בחלום בלתי עין \ פתרון החלום ההוא :. ה כי הנה בפתרונו הוא מבואר שאחר האבדן הד' מלכיות מיד תנתן מלכות קיימת לקדישי עליונין שהם ישר כדכתיב ויקבלון מלכותא קדישי עליונין ויחסנון מלכותא עד עלמא ועד

« PoprzedniaDalej »