Obrazy na stronie
PDF
ePub

כל עושה רעה הוא טוב בעיניו או אין רל" אם לא כן אי אין דין ואין דיין ליפרע מהם לכן הצליח אותם וכו' : ועל זאת תמה רבים על גודל הצלחתן של רשעים וכן אמר ירמיה יב' אי באמרו צדיק אתה ה' כי אריב איך אך משפטים אדבר אותך מדוע דרך רשעים צלחו שלו כל בוגדי בגד וכו' : וכן חבקוק אי יב' אמר הלא אתה מקדם אהי * קדושי לא נמות ה' למשפט שמתו וצור להוכיח יסדתו : יגי טהור עינים מראות רע והביט & עמל לא תוכל ולמה תביט בוגדים תחריש כבלע רשע צדיק ממנו וכו' : יד וכו' : עזי נאמר כאן הוגעתם את ה' בדבריכם וכו' באמרכם כל עושה ' רע טוב בעיני ה' וכו' :

וזהו תשובה על דבריהם האה: מלאכי ג) א' השוב הק"בה באמרו הנני שולח מלאכי ופנה דרך לפני וכו' פי' הנני שולח מלאכי ופנה לשון יפנה ויבער את הרשעים לפני זאת נאמר על העתיד לעת אחרית הימים כשיתמלא סאתם עתיד לבוא יום אחד בוער כתנור וזהו אמרו פסוק ב" ומי מכלכל את יום בואו ומי העומד בהראותו כי הוא כאש מצרף וכו' : וכאמרו הנני שולח את

years.” As a further proof they bring the following text, Ib. iii. I. 66 And the LORD, whom ye seek, shall suddenly come to his temple, even the messenger of the covenant,

whom ve delight in: behold, he shall come, - saith the Lord of hosts.” .

Here the Sophists declare, that Malachi predicted the arrival of the Messiah at the time of the second temple, and that he is called in this text, the messenger of the covenant. But, reader, you will soon see, if you examine the foregoing verses and when I further add my testimonies in opposition and give you more scriptural facts to the contrary, that their asser-, tions come to nothing. It stands in Malachi, ji. 17. “ Ye have wearied the LORD with your words. Yet ve say, Wherein have we wearied him?&c. for when they saw that the base prospered, they thought that those who act badly are pleasing in the eyes of God, for he takes a delight in them. Ibid. “ Every one that doeth evil is good in the sight of the LORD, and he delighteth in them,” and it serves as an evidence that they are prosperous in all their undertakings, for if it was not so, Why does he permit them to be so fortunate?

The last words of the text express, “ Where is the God of judgment?” as if he said, that apparently there is neither judge nor justice. Many more have wondered because the wicked prosper, for instance Jer. xi. 1.“ Righteous art thou, O LORD, when I plead with thee: yet let

[ocr errors][merged small]

הכתוב שערבה לו ית' מנחת הגוים כדבריהם אך אומר ג' ד' וערבה לה' מנחת יהודה וירושלים כימי עולם וכשנים קדמוניות וכו' : ומה שמביאים ראייה לדבריהם באמרו מלאכי גִי אי ופתאום יבוא < היכלו האדון אשר אתם מבקשים ומלאך הברית אשר אתם חפצים הנה בא אמר הי צבאות וכו' : *

והכופרים בכתביהם אומרים שמלאכי ייעד עת ביאת המשיח בעוד בית השני קיים וקראהו מלאך הברית כאשר נאמר בפסוק זה וכו' : אך ראה נא אהובי הקורא שאפילו הראייה זו תפול לארץ ויבטל כחרס הנשבר שאין בו שום ממש כאשר השא עיניך \ הפסוקים הקודמים באמרו שם מלאכי ב' יזי הוגעתם הי בדבריכם ואמרתם במה הוגענו וכו' כי לפי שהיו רואים דרך רשעים צלחו אמרו בלבם כל עושה רע טוב בעיני הי ובהם הוא חפץ : וזה אמרו באמרכם כל עישה רע הוא טוב בעיני ה' ובהם הוא חפץ וזהו הראייה שהוא מצליח את דרכיהם : ואם לא כן למה הצליח אותם: .. . - י וזהו אמרו או איה אהי המשפט ולמה לא נפרע מהם על רעתם וכן פתרון לשון המקרא

[ocr errors]

walked in them. Therefore thus saith the LORD
God; Because ye multiplied more than the na- .
tions that are round about you, and have not
walked in my statutes, neither have kept my
judgments, neither have done according to the
judgments of the nations that are round about
you.” Therefore did Malachi caution them,
on account of not alone their neglecting the
judgments of God, but even them of the other
nations in their neighbourhood; -- as Ezekiel
speaks, xi. 12." And ye shall know that I am
the Lord: for. ye have not walked in my
statutes, neither executed my judgments, but
have done after the manner of the heathen that
are round about you." The meaning of these two
verses differing against each other, is, that they
did not keep the good but the base judgments
of these nations.

. By the text, 66 And in every place incense

shall be offered for my name,” &c. he intimates, that although these nations worship idols; and sacrifice unto them, yet when they are questioned to whom they sacrificed? they answer, To the heavenly God: and thereby they notify, that in their opinion it is to the true God. Therefore the Prophet 'says, 45 My name is great among the heathens, but for all that their sacrifices are unpleasant to me,” for they know not the true and only God, and unite other creatures unto him. You see that the text does not declare as the Sophists maintain, but to the contrary. Ibid. iij. 4. “ Then shall the offering of Judah and Jerusalem be pleasant unto the LORD, as in the days of old, and as in former

[ocr errors]

כמו שנאמר יחזקץ ה' ו' ותמר את משפטי לרשעה מן הגוים וכו' : ז" וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם לא עשיתם וכו' : ועל זה הוכיח אותם מלאכי ואמר לא די להם שלא עשו משפטי ה"ש"י אא אפילו כמשפטי הגוים לא עשיתם : וביחזקא יא' יב וידעתם כי אני ה' וגו' וכמשפטי הגוים אשר סביבותיכם עשיתם וכו' :

הכוונה באו שני מאמרים הסותרים הוא כלומר כמתוקנים שבגוים לא עשיתם לא כמקולקולם שבהם עשיתם : לכן כוונת הכתוב באמרו בכל מקום מוקטר ומוגש לשמי כן הוא : א"ע"פי שהגוים עובדים לעז" ממי בעת שמקטירים ומגישים מנחה לפסילים ואם ישאס איש למי אתם מקטירים ומגישים המנחה זו משיבים לא לאקי השמים אנחנו מקטירים ובזה כוונתם לשם שמים : וזהו אמרו מקטירים ומגישים לשמי ומשתדלים להקריב באימה ובכבוד ובטהרה וזהו אמרו מנחה טהורה : וכן הוא אמר גכי כי גדול שמי בגוים ועיכז מנחותיהם אינן מקובלים לפני ית" לפי שאינם יודעים אותו אחר שהם משתתפים עמו נברא מנבראיו : לפי זה לא תמצא שיאמר

« PoprzedniaDalej »