Obrazy na stronie
PDF
ePub

;

:

צעיר אנכי לימים מלהראותי א אחי ומי אנכי אשר אעלה על במתי עב ואדמה לגדולים וחכמים המחברים ספרים ומלבם יוצאים מלין והנה אנכי מחמת כאבי נצח אשׁר היא בוערות בקרבי כאש חמתי בראותי את המעשים אשר נעשה תחת השמש : זה ענין הבל ורעות רוח כאילו מעשה הכופרים שעזבו מקור מים חיים את ה' ותורתו ואמונתו ופרקו עול שמים מעליהם : וכל זאת איננו שוה להם א הציבו משחית לשור כשך יקושים ללכוד אנשים וחומדים לדמם ולהפילם שחת עמהם: בחקקים חקקי און ומכתבין עמל ומרפים ירי עם הי בחשבם להפר את הברית אשר כרת הר את אבותינו ברית עולם ומבקשים להפר את מחשבות ה' אשר יעץ עלינו : ורוצים להטות מדין דלים אותן שאינם מבינים בלשון הקודש ובפרט במדינה זו כי ב"עיר"ה רוב בני המדינה מגדלים בניהם בלימוד כתב ולשון ענגליש ומניחים את העיקר בלשוננו הקדושה: אך עוסקים כל היום מבקר עד ערב בלשון נכרי : ע"כ אינם יכולין להשיג האמת מספרי הקדושים אשר נתונים בידינו

[merged small][ocr errors]

INCOMPETENT as I am to offer a Work to the notice of my Brethren, conscious that I shall subject myself to a disadvantageous comparison with many wise and eminent authors, yet, when I behold the works of folly produced in this sublunary world by those who not only profane God, forsake his laws and cast away from them his holy-commandments; but endeavour to ensnare men's hearts by disseminating false and pernicious doctrines, which contaminate the mind of the chosen people of the LORD, and subvert the everlasting covenant which He has made with them; whilst they mislead those who do not understand our holy language, particularly in a country like this where, alas! our sacred language is neglected, and the education of youth confined to their native tongue only, by which they are rendered incapable of seeking and discovering the truth of those sublime writings which our ancestors have handed down to us; and if ever they desire to obtain the light of truth, they have no other means to arrive at it but by the aid of the English Bible-in which, however, they are unable to find, what is wholly satisfactory to

:

:

מאבותינו ואס לעתים מתאוים תאוה לדעת האמת אזי המה מביטים ב"תנ"ך ענגליש: אך לא יודעים איה למצוא המקום מנוחה הנכונה להרגיע את נפשם: לכן אינם יודעים מה להשיב על תוכחתן ועדיין לא מצאו מענה לדברי הכופרים והפיקורסים : ועד עכשיו המה עודנה פוסחים על שתי הסעיפים: והכופרים מראיס ראיות וסברות לשקרותס ולפחזותם מית"נ"ך בלשון הקדש באמרם שכל תקותינוּ ער הגאולה לריק היא: ומבקשים להתעות אתנו מדרך החיים:

עין יעצו תועבות לבם לכתוב לקרובים ולרחוקים ככל תועבתיהם ומגדפיס את אהים חיים ותורתו ואפנה על ימין ואין איש: וגם על שמא ואין שום מענה להם: עיב אומרים הכופרים כינים אנחנו ואמת אתנו : והמכשול זה הולך ורב מיום ליום לכך נתתי את לבי לחקור במכתבם ולא מצאתי שום טעם ולא ריח בכל דבריהם; אך שקר וכזב כל דבריהם כאשר אוציא א"ה כל דבר ואברר הכל ברור כשמש :

וכונתיהם' אך לממון המה אורבים בחמדם להשביעם צמאם מתאות העולם ועל אה פרצו גדר העולם : ואנכי הקיצותי על זאת וראיתי שאין קול ואין עונה להם: גלל דא אמרתי יעבור עלי מה אכה גם אני ואלקטה ואספתי באמרים אחרי הקוצרים • ובטוח אני בצהי חסדי שיעזרני ויעמוד לימיני ולא

[ocr errors]

:

[ocr errors]

the mind : and thus, for want of matter to refute those Sophists, they are induced to maintain silence, and suffer their opponents, by adducing falsehood, and perverting the original Hebrew text, to affirm that our hopes of salvation are vain, by which means to mislead us from the path of rectitude.

These profaners of the living God and his laws, have even publicly proclaimed their doctrines, unanswered and unmolested, no one has contradicted them, and that has encouraged them to say—“ We are in the right: we have arrived at the truth.” This mischief having daily increased, I have undertaken to examine their books and writings, but have found neither truth nor reason in their words, for “ falsehood cometh forth from their mouth, and all their sayings are wickedness:" -- which I will endeavour to

prove.

Their object is only gain, and their desire to make

money ; for that purpose they have broken in upon the boundaries of religion and morality. This has awakened me, and seeing no other stand up to answer them I am emboldened so to do, and trust that God, in his mercy, will support and assist me against my adversaries. aware, however, of my own inability, and being much in need of books necessary for the purpose,

I am

[ocr errors]

:

אנד: אמנס אדע בנפשי כי קט שכלי מחמת הסרון הידוע ובפרט מחמת גודל החסרון הספרים במקום זה: איע"פ"כ על משמרתי אעמודה לחפש בחיפוש ספרי תנ"ך וכפי שכלי יגעתי ומצאתי טעמן :

. (עיכ אף אני הפעוט כרוך להיות מדפס ועולה כנס בצואר ענק אשר עדיין לקרסולם לא הגעתי : (ואעשה איזה מחובר מעשה ארשת שפתי: לא, לפני גדולים חקרי לב אשר קטנס עבה ממתני כי אם לפני פחותי ערך כמוני : ע"כ אקוד ואשתחוה

ואשתטח כפי לצ חי שיעזרני לסיים חבורי הלז : אשר קראתי בו ספר מלחמות אמונה : ותשובת .הנצחון : הי יזכני להוציא מעשי מכח צ הפועל :

אך במטותא מינייכו בעלותכם את הבורי זה צ מול הקורא שיאירו ו\ תקיצו : כי סהדי במרומים שלא עשיתי זאת לכבודי או לאסוף ולכנוס הון עתק אך מחמת כאבי בשמעי חרפות וגדפות בני אדם המחרפים את בני אהים חיים עין העיר ה" את רוחי בקרבי לחבר את זאת:

וכתבתי בלשון צח וקל למען ירוץ הקורא בו : גם חלקתי על שתי חלקים ובכל חלק סדרתי ששה פרקים והם ס"ה שנים עשר כמנין שנים עשר שבטי ישורין : ובטוח אני שכל אשר יקרא בו ידע ויבין מד להשיב לאפיקורסים כיד המחבר לשם קנאת ה' ואמונתו אמונת האמת :

« PoprzedniaDalej »