Obrazy na stronie
PDF
ePub

וכדומה זה נאמר, עמוס טי טי בחרב ימותו כל חטאי עמי האמרים לא תגיש ותקדים בעדינו הרעה וכו' : כדברי ישעי' סהי הי האומרים קרב אליך אל תגש בי כי קדשתיך אלה עשן באפי אש יקדת כל היום וכו': הלוא כל אלה נאמרה על אותו הדור ומהם הוציא ה' זרעיהם שפרו ורבו וכשיגיע אותו יום שנאמר על אחרית הימים או יקים הי את אשר נאמר עמוס ט יאי ביום ההוא אקים את סוכת דוד הנופלת וגדרתי את פרציהן והרסותיו אקים ובניתי כימי עולם וכו': כמו כן אומרים על מיכה בי ה' באמרו ולא יהיה לך משליך חבל בגורל בקהל ה' וגו : גם זאת נאמר על אותן שמתו בחרב וברעב כמו שהקיבה גזר עליהם ואמר איהם בחרב ימותו כל חטאי עמי וכו" :

והראייה על זאת תמצא מראש הפרק מיכה בי אי באומרו הוי השבי און ופועלי רע על משכבותם כאור הבקר יעשוה וכו': בי וחמדו שדות וכו' : ג" כה אמר ה' הנני חשב על משפחה הזאת רעה וכו': הרי בין תבין שהכתוב מדבר על המשפחה הזאת שהיו בעת החורבן של בית הראשון : גם אומרים על מיכה ה' בי

the reign over Judah, after the destruction of the second temple, " Until a time and times and the dividing of time.” Daniel, vii. 25.

[ocr errors]

I also learn that in Jeremiah, iii. 14. the following text is even explained, “ Turn, O backsliding children, saith the Lord; for I ain married unto you: and I will take you one of a city, and two of a family, and I will bring you 10 Zion,” &c. That one of a city and two of a family is meant to be the pupils of the son of Mary; but here they labour under a great mistake, . for this was only said and meant in reference to the children of Israel, those which were remaining after the terrible massacre they had sustained since the time of destruction. Then follows, 16. “ And it shall come to pass, when ye be multiplied and increased in the land, in those days, saith the LORD,” &c.—So it is also found in Isaiah, Ixv. 6. “ Behold, it is written before me: I will not keep silence, but will recompense, even recompense into their bosom:" (the word recompense stands twice) 7. “ Your iniquities, and the iniquities of your fathers together," (this is what has been said above: “ And on the day that I shall visit them,” &c.) 8. 9. “ Thus saith the Lord, As the new wine is found in the cluster, and one saith, Destroy it not; for a blessing is in it: so will I do for my servants' sakes, that I may not destroy them all. And I will bring forth a seed out of Jacob, and out of Judah an inheritor of my mountains: and mine. elect shall inherit it, and my servants shall dwell there."

וממשלתו על יהודה ניתן לו אחר חורבן השני על זמן ועדן כנראה לדניץ ז" כה' וכו' :

גם שמעתי אומרים על ירמיה' ג' יד' שנאמר שובו בנים שובבים נאם ה' כי אנכי בעלתי בכם ולקחתי אתכם אחד מעיר ושנים ממשפחה והבאתי אתכם ציון וכו' המה מפרשים אותן אחד מעיר ושנים ממשפחה על תלמודי בן מרים : אך טעות בידיהם כי זאת נאמר על אילו ישרץ שנשארו אחר כל הריגות שהרגו בהם מעת גלותם ועליהם אמר בפסוק יו" והיה כי תרבו ופריתם בארץ בימים ההמה נאם ה' וכו' : וכמו כן נאמר בישעי" סה" ו" הנה כתובה לפני לא אחשה כי אם שלמתי ושלמתי (שני פעמים) על חיקס : עונותיכס ועונות אבותיכם (זה שאמרתי למעלה וביום פקדי ופקדתי וגו יחדו וכו' : ח' כה אמר ה' כאשר מצא התירוש באשכול ואמר. אל תשחיתיהו כי ברכה בו כן אעשה למען עבדי לבלתי השחית הכל והוצאתי מיעקב זרע ומיהודה יורש הרי וירשוה בחירי ועבדי ישכנו שמה וכו :

lustre during the time that we are distributed under her powers, which Daniel declared with tbe following text, Dan. vii. 25.“ Until a time and times and the dividing of time.” And how can any one believe that Daniel appointed the seventy weeks for the coming of the Messiah? when every person must perceive his gross error in not crediting his (Daniel's) words, which are as plain as the sun at noon. The same is: also unanimously proved by all the Prophets, and beyond all doubt by Daniel, who declares the destruction of Edom before the arrival of the Messiah. . .

$ (Danietenceive bide Niessiahne

In particular is the prophecy of Joel, ini. 19., to be considered, where he says, “ Egypt shall be a desolation, and Edom shall be a desolate wilderness, for the violence against the children of Judah, because they have shed innocent blood

in their land.” And was there more blood of - Judah shed in Edom, than after the destruction, of the second temple? And as Joel, so prophecied Obadiah, i. 9." And thy mighty men, 0 Teman, shall be dismayed, to the end that every one of the mount of Esạu may be cut off by slaughter.” 10. “ For thy violence against thy brother Jacob shame shall cover thee, and thou shalt be cut off for ever.” 21. 66 And saviours shall come up on mount Zion to judge the mount of Esau; and the kingdom shall be the Lord's.

Here do we in reality see, that the arrival o the Messiah was not at the time of the second temple, because the fall of Edoin shall be previous to the arrival of the Messiah, and this refers to

. D.2

החורבן של בית שני וגדולות אדום יהיה כל העת שנהיו בגלותו זמן הארוך זה שהעיד לעדן ועדנין ופלג עדן דניץ ז כיה: ואיך יסבול דעת איש להאמין ולאמר שדניץ יעד את זמן ביאת המשיח באותןשבועים שבעים לדבר אמת : אשר כל עיני משכיל יוכל להכיר את טעותם בדבר זה : ועל דבריו שהם ברורים כשמש אינם מאמינים כאשר הראתי. מכל הנביאים ומדני שְׁמִפלות אדום יהיה לפני ביאת משיח :

ובפרט באמרו יוצ ג' יטי מצרים וכו' ואדום למדבר שממה תהיה מחמת בני יהודה אשר שפכו דם נקי בארצם וכו' : ומתי נשפכה דם יהודה בארץ אדום יותר מלאחר בית השני :. וכמו דברי יוץ נאמר גכי בעיבדיה טי וחתו גבוריך תימן למן יכרת איש מהר עשו מקטל מחמת אחיך יעקב תכסך בושה ונכרת לעולם : כ"א ועלו מושיעים בהר ציון לשפוט את הר עשו והיתה לה' המלוכה וכו' : י : עיר תדעו באמת שהעת ביאת המשיח לא

היה בבית השני : באשר שעתיד להיות מפלות , אדום לפני ביאת המשיח : וגדולות אדום

« PoprzedniaDalej »