Obrazy na stronie
PDF
ePub

שכתב יחזקף ל"ז כ'ה וישבו על הארץ אשר נתתי לעבדי ליעקב וכו': ודוד עבדי נשיא להם • עוד נמצא שהקב"ה כרת ברית לפינחס לכהונת עולס לו ולזרעו אחריו ועם כל זה פסק זמן גדול יען עלי אחימלך ואביתר בני איתמר היו כהנים גדולים עד מלכות שלמה שהכהונה חזרה לבני פנחס מלכים

אי פרק ב' כ"ז : שס ל"ז ועוד אחרים צדוק היה מזרע פנחס ואף שכהונתו פסק בגלות בטוחים אנחנו שבביאת משיחנו יחזיר לאיתנו כימי קדס שיהיה במהרה בימינו אמן :

פרק חמישי

:

בישעי' נבי יג" נאמר הנה ישכיל עבדי ירום ונשא וגבה מאוד וכו' : כל הפרק מפרשים הכופרים על ישו הנוצרי באמרס שישעי' הנביא ע"ה ניבא עליו : אך לפי האמת לא נכון פתרונם גם במקום זה ואפילו לדבריהם איננו נכון : מאחר שאומרים

ever.

Ezekiel, xxxvii. 25. “And they shall dwell therein, even they and their children, for ever ; and David my servant shall be their prince for

Gov has also promised the office of high priest to Pinhas and his seed, as an everlasting engagement: still it has ceased for a long time. We also find that Eli, Ahimeleg, and Abiathar, sons of Hamar, officiated as high priests until the kingdom of Solomon ceased, namely, they were descendants of Pinhas.

1 Kings, ij. 27. “ So Solomon thrust out Abiathar from being

priest unto the LORD,” &c. Ib. 9. “ And | Zadok the priest did the king put in ne room of

Abiathar,” &c. and so many more. Zadok was a descendant of Pinhas, and althoun this priesthood became extinct with the destiction, yet we are assured that at the time whi the Messiah comes it will be reinstated; wich we heartily wish and pray may come to pós in our days. Amen.

ور

SECTIO V.

The following passage rom Isaiah, xlii. 13. “ Behold my servant sy deal prudently; he shall be exalted and xtolled, and be very high,” &c. the Sophis interpret as being prophecied upon Jesus; it here, like in all other parts of the scripture they deviate from truth,

עליו שהוא בןצוקה ואיך יקרא לבנו עבדי ואס אוקה הוא כדבריהם בוודאי לא יקרא שמו עבדי : ובפרט

בפתרונם עליו שס ג"כ נ"ג ג' נבזה וחדל אישים איש

[blocks in formation]

עתידין לאמר כן א"כ למה נאמר נ! טיו כן יזה גוים רבים עליו יקפצו מלכיס פיהם מי אשר לא סופר

להם ראו ואשר לא שמעו הבוננו וכו' :

הלא

כוונת הכתוב על גוים וככים שעתידין לאמר

כן והלא מימיהם לא אמועליו נבזה וחדל אישים אך נהפוך הוא: ע"כ תד שלא עליו דבר הכתוב צא על ישרץ • ואם בריהם שכוונת הכתוב עליו מתמיד אני אי יכולין לפרש עליו פסוק

and commit unpardonable errors, such as may be discovered (if properly examined and compared with the different texts which allude to Messiah), even by those of less understanding: for instance, they say he is the Son of God. Why does God then call him his servant ? And if we admit of his being a divinity, the appellation of servant must become inconsistent. No less absurd is their explanation of the text, Isa. liii. 3. “ He is despised and rejected of men ; a man of sorrows, and acquainted with grief, and we hid as it were our faces from him: he was despised, and we esteemed him not,” &c. How can the following apply to him? Ib. 19. “ As many were astonished at tliee,” (his visage was so marred, more than

any man, and his form more than the sons of men.) What comparison can be made of the following text to the above, if they both mean Jesus ? Psa. xlv. 3. " Thou art fairer than the children of men : grace is poured into thy lips,' therefore Gov hath blessed thee for ever :" although he is declared, according to the text in Isa. liii. 3. “ Despised and rejected of men ?" If replied that the children of Israel will say so in future, I must ask, Why does it stand in Isa. lii. 15. “ So shall he sprinkle many nations; the kings shall shut their mouths at him, for that which had not been told them shall they see, and that which they had not heard shall they consider.”

הי והוא מחולל מפשעינו

מדוכא מעונותינו

מוסר שלומנו עליו ובחבורתו נרפא לנו וכו': ואם

:

הוא הערה למות נפשו ונתן לענוי בעד אותן

שמאמינים בו כדי להושיע נפשותם ולהצליחס

על כל העמים :

יעל מה ההצלה והצלחה לאו

יותר על כל עם ולשון" הלא נראה לכל שישמעצים

[merged small][merged small][merged small][ocr errors]

וכן לא נתקיים בו פסוק י' וה' חפץ דכאו החלי ואיך הוא מדוכא הלא לדעתם יותר מקורב הוא כדבריהם שעלה למרום : ואיך נגזר מארץ החיים אכן לדבריהם הוא הלך לחיים הנצחי : אם תשים אשם נפשו אס אהים הוא מה צרכו לשים לאשס

את נפשו אם הוא מנסה את עצמו : יראה

זרע יאריך יאים הלא לא ראה זרעו מימיו ולא יוכלו לומר שתלמידיו נקראים זרעו כי

« PoprzedniaDalej »