Obrazy na stronie
PDF
ePub

ואם היתה כוונת הכתוב באמרו יכרת משיח ער המשיח הנגיד שהזכיר בתחלה לפי דעתם אז היה לו לומר יכרת המשיח הנגיד בהא הידועה : כמו שאמר והיעיר ו"ה"קדש ביה הידועה לפי שנזכר כבר באמרו ועל עיר קדשך וכו' :

: וכן לא מצינו שהיה אגריפס רשע ואם ער שמתחבר לרומיים זה היה בהכרח עבור הפריצים כמו שכתוב יוסף בן גוריון בספרו : ועוד מצינו שכורש היה עובד עז והכתוב קורא אותו משיח ישעי" מהי אי וכו': ואס עבור שלא נמשח בשמן המשחה הלא גם כורש לא נמשח בשמן המשחה :

ובזה נשלמה תשובה מסכמת מכל צד על דבריהם אשר לא יוכל להכחיש חוץ עקש ופתלתול : כי כל תשובת בראיות ברורים עס מאמרי הכתוב שכל אשר עיניו בראשו ודעתו מיושבת עליו וכל המבקש לראות האמת יכיר בין טוב לרע רץ בין דברי שקר לאמת

[ocr errors]

If the text, 6 And the Messiah cut off," alludes to the Prince Messiah, according to what the Sophists maintain, then it ought to be literally written with the letter 0; as vcahir and veacodess, (the city and the sanctuary are written with an 7,) which is not done, because it had already been mentioned in.v. 24. “ And upon the holy city," &c. Nor do we find that Agrifath was a base man; that he joined with the Romans was on account of the transgressors, as Joseph Ben Gurion writes in his book. We even find that Çirus worshipped idols, yet for all that, he is called Messiah, Isajah, xlv. 1, &c. And that he was not anointed with the oil of anointinent is not astonishing, for Cirus likewise was not thus anointed.

Herewith I feel confident that all the charges of the Sophists are answered; which no one (except him who will misrepresent the truth,) can contradict. Our testimonies by which I answer, are indisputable, for every answer is laid before the reader with the different texts of the Holy Scripture. He who searcheth after truth, loves veracity, and then exercises his own understanding; such a.one, I say, will soon discover the difference between good and bad—between truth and falsehood.

[blocks in formation]

פרק שישי :

בשלשיס כסף :

[ocr errors]

עמיס ב' ו' נאמר כה אמר ה' על שלשה פשעי ישרץ ועל ארבעה לא אשיבנו על מכרס בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים וכו' : המה מביאים ראייה מזה הפסוק ואומרים : הנה עמוס הנביא ניבא מפי הק"בה שעתידין ישרץ למכור את משיחינו והוא ישו הנוצרי בכסף מועט כלומר

שנאמר על מכרס בכסף צדיק ואביון בעבור נעלים : וכן מה שנאמר ועל ארבעה לא אשיבנו הודיע שעל פשע הרביעי הזה על שמכרו את הצדיק הנ"ל לא תהיה לישרא סליחה לעולס : לפיכך על העבירה זו לבד נחתם גזר דינם של ישרא לזו חגלות אשר המה בו היום עכ"ל :

אך הבין נא אהובי הקורא את המראה אשר אראך ותראה שגם הטענה זו בטילה ואין בו ממש : כי כן מביאים ראיות לדבריהם כפעס בפעם מפסוקים מבלתי הבנת כוונת הכתוב כפי

מנהגס בשארי מאמרי הנבואה :

כי באמור

SECTION VI.

It stands in Amos, ii. 6.“ Thus saith the LORD; For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away the punishment thereof; because they sold the righteous for silver, and the poor for a pair of shoes." From this verse the Sophists lead a proof in favour of their Messiah; for they assert, that the Prophet Amos predicted in the name of God, that Israel will in future sell our Messiah for thirty pieces of silver; for thus the verse expresses, " Because they sold the righteous for silver and the poor for a pair of shoes;” and the words in the text, “ And for four, I will not turn away the punishment,” intimates, that on account of the fourth) sin, namely, having sold the pious, Israel shall never be forgiven. Therefore the captivity is alone decreed upon Israel, under which they labour until this day.

ور

The readers particular attention is requested to what I shall observe concerning this text, and convincino assured, nothing shall be spared in convincing him of the vanity of their doctrine. They lead their proofs out of verses such as they do not comprehend, and like the remainder prophecies they interpret false. For what the text intimates with the words, .. For three transgressions of Israel, and for four, I will not turn away,”? &c. Are the three heavy crimes which הכתוב על שלשה פשעי ישרא ועל ארבעה לא אשיבנו וכו' : הכוונה בו כי אע"פי שעברו ישר) על ג' עבירות חמורות שהם עזגעי ושדי ממי לא נחתם גזר דינם לפני הק"בה להחריב ולהגלותס עי' מלכי אשור לא על החמס : וכן היה בדור המבול כדכתיב בראשית ו' יאי ותמלא הארץ חמס וכו': וכן כאן בא חמס עי' שופטים שהיה להם להצדיק והם עיי שוחד מטים את הדין : כדכתיב, שם ה? יב" כי ידעתי רבים פשעיכס

שס ועצומים חטאותיכם צוררי צדיק לקחי כופר ואביונים בשער הטו וכו': וזהו על מכרס בכסף צדיק כלומר שהוא צדק בדינו וכן כתיב. שמות כג' ח' ויסלף דברי צדיקים וכו' כי ברוב טועני האמת הם צדיקים ברוב דברים : וכן העניים והאביונים ברוב לא יטענו צא האמת :

וזהו אמרו ואביון, בעבור נעלים ריל שאפילו בעבור נעלים שיתנו לשופט יטה דינו ועשק האביון שהוא זכאי אך עי" שוחד העשיר שנותן לדין מחייב את האביון בדינו : וכן היו עשירים הרשעים שהיו אוצרים התבואות ומוכרים בעול ובמרמה לעניים עז' צוה הק"בה להנביא להגיד להם באמרו

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »