Obrazy na stronie
PDF
ePub

וגמטראות וכל אזהרות דקדק התורה ומצות

והחקים ומשפטים וקודם פטירתו מסר את התורה ליהושע בן נון תמצא במדבר כ"ז י"ח : שנאמר ויאמר ה' א משה קח לך את יהושע וכי ונתת מהודך עליו וכי ויהושע מסר את התורה אחריו לזקנים וזקנים לנביאים כמו שתמצא בהושע ובשופטים ובשמו וכו': ומאחר שהק"בה לא עושה דבר כי אם גלה סודו צ עבדיו הנביאים כמו שתמצא בעמוס ב" וכו': וכן נאמר תהלים כהי ידי סוד ה" ליראיו ובריתו להודיעס וכו' :

והיה מודיע לאבותינו את מקורות בניהם וכל עניני הגלות ע"י זה חברו חז"ל והנביאים אשר היו ביניהם והוציאו כל הפירושים מ"ת"ב"ך ועשהו לכלי היקר זהו הגמרא : והוא ראייה שלא אמרו דבר בלתי הראות מקום ב'ת"נ"ך

[ocr errors]
[ocr errors]

ומראים הפסוק מאין יצא להם לדבר כן וכדי שתאמין בדבר זה אוציא ואציג לפניך מה שאמרו חז"ל איך שהראה הק"בה לאבותינו את כל מקורות

cxplained it to them, also all circumstances and cxpositions respecting it; and, likewise, all due vigilance in the correct observance of the Law, the commandments, statutes, and judgments; prior to his death, he delivered the whole of the Law to Joshua, the son of Nun: 66 And the Lord said unto Moses,, Take thee Joshua the son of Nun, a man in whom is the spirit, and lay thine hand upon him ;" Num. xxvii. 18. “ And thou shalt put some of thine honour upon him.” Ib. 20. And Joshua afterwards delivered the Law to the Elders, and the Elders to the Prophets, as we find in the Books of Joshua, Judges, and Samuel. Now all God's ordinances relative to this world were made known by him to his servants the Prophets, as we read in Amos, chap. iii. and again, in Ps. xxv. 14. “ The secret of the LORD is with them that fear him; and he will shew them his covenant.” He therefore made apparent to them all which would hereafter be verified in their posterity, and also the various captivities they were to experience. From those divine inspirations did our Rabbies, aided by the Prophets at that time, extract the different interpretations and annotations of the Bible which forms that admirable work called the Talmud. The proof of its excellence is not only obvious but irrefutable, even to the most sceptical, as nothing whatsoever is contained therein but what bears an immediate reference to some particular verse in the Bible, from which they deduced the inferences it

בניהם אחריהם: כדגרסינן בפסחים פ"ק דף ו תני שוצין ודורשין בהלכות פסח ובו רבי שמעון בן גמליץ אומר שתי שבתות ובו וצריך להקדים ולומר כי גלות מצרים עם גליות אחרים הראה

הק"בה לאברהם אבינו בין הבתרים וכי:

ולפי האמת יש להבין גם מפשוט הבתוב לאמת וליישר כל דבריהם : באשר אראך אך הבין במראה שנאמר בראשית טו יב' ויהי השמש לבוא דיל לעת הערב היא העת לשקיעת החמה והגלות מרומז לערב כמו שנאמר ישעי יזי יד לעת ערב

והנה בלהה ובטרם בקר איננו וכו': ובקר מרומז

לגאולה כאשר אבאר איה הכל במקומו : וכן

תמצא בירמיה ו ד נאמר אוי לנו כי פנה היום

בי ינטו צללי ערב וכו וכן בדני) ח" כו

[blocks in formation]
[ocr errors]

contains. To exemplify this, it is only necessary to remark that our Talmud states relative to God's making apparent to our forefathers what was afterwards to occur to their children, see Pesachin, chap. i. page 6. 6 we ought to com“ mence the study and investigation of the Laws “ of Passover thirty days prior to its occuring.” But Rabbi Simon, son of Gambill, says “ only « two weeks before," and our Talmud further observes, “ that God has pointed out to our 6 father Abraham in the covenant, between the “ pieces, the captivity of Egypt, and the subse

quent captivities the children of Israel expe66 rienced.” This observation of the Talmud is plainly verified and explained by the verse itself, ás you will find by refering to Gen. xv. 12. “ And when the sun was going down," i. e. in the evening, at sunset, and the captivity is compared to evening, as it says, Isa. xvii. 14. And, behold, at evening-tide trouble; and before the morning he is not :” (morning is compared to the redemption, which I shall in its proper place explain). Thus we find in Jer. vi. 4. “ Woe unto us! for the day goeth away, for the shadows in the evening are stretched out." Also in Dan. viii. 26. " And the vision of the evening and the morning which was told is true.”—Therefore, when Abraham saw that the sun was gone down, a deep sleep fell upon him, which deep sleep is emblematical of the captivity in Egypt, for the Egyptians made the children of

חייהם וכו וכפי הידוע שעבודה קשה מביאה

לידי כבידות אברים וכבידות האברים מביאים

לידי עצלות, ועצלות לתרדמה כדברי שלמה משלי יטי טוי באמרו עצלה תפיל תרדמה וגי: וכן אמר פרעה להם שמות הי יזי גרפים וכו" : הרי התרדמה של גלות מצרים נפלה על אברם : ואחר כך אימה נפלה עליו זהו בבל וכפי הידוע היתה אימה

:

:

גדולה מאוד בעת ההיא מחמת המלחמות והריגות ושרפות בית אהינו: ואחר האימה חשכה גדולה נופלת עליו : זהו החשכה הגדולה של גלות האופל והארוך המר הזה: ואפילתה וחשכתה היא כל הלילה עד שיאיר הבקר וזה מרומז במילת גדולה): וזה הראייה שדברים האה על ענייני הגלות מרמזים במה שאמר הק"בה לאברהם תיכף באמרו ויאמר לאברם ידוע תדע כי גר יהיה זרעך אחר הדברים האה בפסוק יב' על גלות הראשון : וכו' : וכדי להבינך על דבר זה נכפל פעם שנית

בפסוק יז באמרו ויהי השמש באה ועלטה היה

« PoprzedniaDalej »