Obrazy na stronie
PDF
ePub

את לבן בן נחור כלומר הלוא ידעתם שהתשובה מועלת ללבן את החטאים ואשר עתיד ללבן את הטאתינו ע"י ניחר וחרון חבלי משיח כמו שנאמר ישעי" א" י"ח אם יהיו חטאיכם כשנים כשלג ילבינו וכו' : ומה לכם תדכאו עצמיכם ולא תשובו מיד : ואמרו ידענו כלומר ידענו שהתשובה מועלת ללבן החטאים: ויאמר להם השלום לו ר"ל האין ביניכם העון עין כבראשונה : ויאמרו שלום כי אין בינינו העון

ויאמר להם אעפ"י שאין ע"ז ביניכם מ"מ איך יוכל להיות שלוס לו עמכם כי ה מבקש שלא תחשבו איש את רעת רעהו בלבבכם כמו שנאמר זכריה חי טז יז. כי את כל אה אשר שנאתי נאם ה' וכו' והלוא למי נושא עון למי שעובר על פשע ואתם אינכם עוברים על פשעכם : על זאת השיבו במה שאנחנו בוטחים בו כי הנה רחל בתו באה עם הצאן : כלומר מקום אנחנו שבזכות רחל שהיא מבכה על בניה : והק"בה משיבה מנעי קולך מבכי וכ' ושבו בנים לגבלס (ירמיה לאי טויו" יזי) :

repentance will expiate our sins and make them white.) Though your sins be as scarlet, they shall be as white as snow.” Is. i. 28. And why are you so downcast? Why do you not repent immediately ? “ And they answered, we know him ;" i. e. we know that repentance will make our sins white. " And he said unto them, is he well ?” (i. e. are you not guilty of worshipping idols as before ?) “ And they said, he is well;" (i. e. we are not guilty of such a crime.)

And Jacob said unto them, though you are freed from that sin, yet it cannot be well with you ; for the Lord desires that none of you shall engender in his heart evil against his neighbour, (see Zech. viii. 17.) “ For all these are things that I hate, saith the, Lord;" for he only pardoneth iniquity to those who overlook the transgression, which

you

do not. Then they answered and said, what we confide in is, “ That Rachel, his daughter, cometh with the sheep,” i. e. our hope is in the reward promised to Rachel whilst weeping for her children. (Jer. xxxi. 15, 16, 17.) And God answered, “ Refrain thy voice from weeping; for thy work shall be rewarded, saith the LORD,” &c.; “ and thy children shall come again to their own border.” Then Jacob said to them, if you put trust in this, and do not your. selves repent “ Lo! it is yet high day,” (i. e. the time of your redemption is yet long and distant,

אז ואמר להם יעקב אם על זה אתם בוטחים ואינכם שבים מאיכס : הן עוד היום גדול ריל לעת גאולתכם כי תאריך והתרחק כי תהיה בעתה ולא תזכו : ואם תזכו ע"י תשובה אז תהיה באהישנה ע"כ קבלו עצתי והשקו הצאן לעורר לבביהם לתשובה בדמעות עיניהם או תזכו ותרעו כמאז : והשיבו לא נוכל מחמת שלבינו קשה להמולו עד אשר יאספו כל העדרים (מארבע כנפות הארץ אז בזנת כל העדרים יסיר ה' את לב האבן מבשרינו ויבער את היצר'ה"ר מקרבינו ויתן לנו לב

בשר אז בטוחים אנחנו והשקינו מבאר מים חיים שבירושלים : ע"כ" דעו אחי שכל דברי חז"ל דברי

קבלה הם כי רק המה היו יודעים את ה' ותורתו : לכן א תנו קשב לדברי הכופרים ואפיקורסים

כאשר ראיתי במכתב אחד מהם אשר פערו פיהם

לבלי חק בחרפום ובגדפום על דברי חכמינו ז"ל מחמת חסרון ידיעותם ומזדין לבם כי אינם מבינים דברי חכמינו ז"ל : ובאמת כל דבריהם דברי יקרים ויישרים למבינים : כאשר הראתיך למעלה

ور

for you are as yet unworthy of it; but if you repent, “ Then the LORD will hasten it in his time.") Therefore give ear to my advice, “ and water the sheep,” (i. e. awaken their hearts to repentance, and with the tears of their eyes let them wash away their guilt : then will you be enabled and entitled to pasture as before. " And they answered, we cannot,” (because our hearts are too hard to circumcise them), “ until all the flocks shall be gathered together," (from the four corners of the earth); and then for their sake will God take away the strong heart from our flesh, utterly destroy the evil imagination from amongst us, and give us a heart of flesh, for we are assured that we shall then drink from the well of springing water in Jerusalem.

Know, therefore, my brethren, that all the words of our Rabbies are founded on truth, for they studied the LORD and his Laws. Therefore, listen not to the words of Sophists and Epicureans, for I have seen their writings, in which through ignorance and presumption they incessantly deride and profane the words of our wise men, which they do not understand; for as I have proved above, all the words of our Rabbies are evidently just and true to men of understanding; and as they knew we should be afflicted with troubles and captivities, and that the Laws might be perpetuated to posterity, they ולפי שהיו יודעים שעתידה לבוא עלינו צרות וגלות

וכדי שלא תשכח התורה מהדורות אחריהם חברו

את הגמרא והיא יסוד התורה ומצות חקים ומשפטים למען שתהי תורת ה' בפיהם ולזכרון לבניהם ולבני בניהם עד עולם: כהבטחת ה שהבטיחנו ע"י נאמן ביתו דברים לא" כא" והיה כי תמצאן אותו צרות רבות ורעות וכו' כי לא תשכח

:

מפי זרעו וכו: וכן נאמר ישעיה נטי כאי ואני זאת בריתי אותם אמר ה" וכו : ולא ימושו מפיך וכו' אמר ה' מעתה ועד עולם וכו" : פי' רש"י בדבר זה כרתי בריתי להם ואקיים כי בגלותם לא תשכח תורתי מפיהם לעולס :

פרק שני :

שלמה המלך הזהיר לבני דורו ולדורות אחריו באמרו משלי אי י בני אם יפתוך חטאים צ תובא בי אם יאמרו לכה אתנו נארבה לדם נצפנה לנקי

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »