Obrazy na stronie
PDF
ePub

No ka hanau ana o MATAIO Iesu, no ka Magoi. la i ka Mesia he umi ia ha-, Haku ia ia, a lawe maila ia : nauna a me kumamaha. kapa wabine.

18. Penei hoi ka hanau a- 25. Aole nae i moe aku ia na o lesu Kristo; i hoopalau-ia a hanau i kana makahiapo ia kona makuwahine o Maria kane, kapa aku la ia i kona i wahine na Iosepa, aole dae inoa o IESU. laua i momoe, ike e ia aku la, e, ua hapai ia na ka Uhané MOKUNA II. Hemolele.

Kuhiia ka Magoi ia Kristo. 19. A, o kana kane, he kanaka hoopono ia, aole oiai ma- I banau Iesu i Betelekemake e hoopukaku aku hema i Iudaia i ke kau ia ia, manao ihola e haalele i ke alii ia Herode, a! he mau malu ia ia.

Magoi ka i hele mai i Ierusa-20. I kona manao ana ia lema mai ka hikina mai: mau mea, aia hoi! ua ike ia 2. Ninau maila, Aila ihea akula ka anela a ka Haku eia, oia i hanau iho nei i alii no ka i ka moe, i ka i ana mai, E Iuda? ma ka hikipa makou i Josepa e, ka mamo a Davida, ike ai i kona hoku oia ko mamai makau oe ke lawe mai i kou mea i hele mai nei e kukau wahine ia Maria, ua ha- kuli-hoomaikai aku ia ia. pai oia na ka Uhane Hemole- 3. A lohe ae la ke alii le.

Herode, apoapo aela kona oili 21. A e hanau oia i ke ke- a me ko Ierusalema a pau.

4. Alaila kuahaua mai la ia iki kane, e kapa aku oe i kona inoa o IESU, no ka mea, e

i ka poe kahuna nui a pau, hoola oja i kona kanaka mai me ka poe kakau-olelo a pau ko lakou hewa mai.

a na kanaka, ninau aku la ia

lakou, ai la ihea e hanau ai o 22. I keia mau mea, ko ae

ka Mesia. la ka olelo a ka Haku i olelo

5. Hai akula lakou ia ia ia mai ai e ke kaula i ka i ana ai Betelehema i Iudaia nei, mai,

no ka mea,

ua palapalaia 23. Aia ka! e hapai ana ke maila e ke kaula penei a, kahi wahine puupaa, a e ha- 6. "A ooe e Betelehema ka nau aku i ke keiki kane, a e aina o Iuda aole loa oe e kapa ia aku kona inoa ouuku ana i waena o ko Iuda EMANUELA, ke ano keia, o poe alii, maloko mai no ou e ke Akua me kakou.

puka mai ai kahi alii, nana 24. A ala ae la o Iosepa e malama i kou kanaka i ka mai ka hiamoe, hoopono aku Iseraela.” ia i ka kauoha a ka anela a ka 7. Alaila kii malu aku a

[ocr errors]

Herode i ua mau Magoi la a Aigupita malaila e noho ai ninau pono aku la ia ia lakou a olelo hou aku au ia oe, no i maopoopo ai ka manawa i ka mea, e imi mai auanei o ikea aku ai ua hoku la. Herode i ua keiki la e pepe

8. Alaila, hoouna aku ia hi ia ia. ia lakou i Betelehema, i aku 14. A ala aela ia lawe aku la, o haele oukou e imi pono i ka po i ua keiki la a me aku i ua keiki la, a i loaa hoi, kona makuwahine a holo aku alaila e hai pono mai ia’u i la a Aigupita; lele aku hoi au e kukuli 15. Noho iho la malaila a hoomaikai aku ia ia.

make o Herode; no ia ko ai 9. A lohe aela lakou i ka ka olelo a ka Haku i oleloia ke alii, haele akula, aia hoi! maila e ke kaula i ka i ana I ka hoku a lakou i ike ai ma hea aku ai au i ka’u kamaiki ka hikina, lele akula ia i mai Aigupita mai. mua o lakou i ka haela ana, 16. A ike aela o Herode a kau pono maluna o kahi o ua hokaia oia e ka poe Magoi, ua keiki la.

alaila ukiuki loa ihola ia, ke10. A ike hou akula lakoa na akula e luku aku i kamai ua hoku la, hauoli aela la- lii kane a pau o Betelehema kou me ka olioli nui.

a me na wahi a puni e koko11. Komo akula lakou i ke mai ana, o kamalii mai loko o ka hale, ike akula ka lua makahiki mai a hiki i ua keiki la me kona maku- i ka wa i ninau pono aku ai wahine o Maria, kukuli iho ia i ka poe Magoi i maopoopo la lakou, hoomaikai akula ia ai. ia, a wehe aela i kahi e wai- 17. Alaila ko aela ka olelo lió ai o ko lakou waiwai, a ke kaula a Ieremia i ka i mohai akula lakou ia ia i ka ana mai, gula a me ka libano a me ka 18. Ua lohea ka leo i Ra

ma, ka mihi, ka ue. ana a 12. A i ka moe aoia maila me ka kanikau nui, a e ue lakou i hoi ole mai io Herode apa o Rakela no kana mau la, ma kekahi alanui e ae la- keiki, aole loa ia e na, no ka kou i hoi aku ai i ko lakou me aole aenei lakou. aina,

19. A. make Herode, aia 13. A hala akula lakou, hoi! ua ikea akula ka anela aia hoi! ua ikeia aku la ka a ka Haku e Iosepa i ka moe anela a ka Haku e Iosepa i ma Aigupita, ka moe i ka i ana mai E ala, 20. I ka i ana mai E ala e lawe i ua keiki la a me ae e lawe i ke keiki a me kona makuwahine a holo aku kona makuwahine a e hoi

mura.

[ocr errors]

No loane Bapatite: MATAIO. Kona hai ana aku,

aku i ka aina i Iseraela, ua 5. Alaila hele aela ko lemake ka poe i imi mai ai e rusalema a me ko Iudaia a pepebi i ke keiki nei.

pau iona la a me ko kahi a 21. Ala aelaia iluna a lawe) pau e kokoke mai ana ma akula i ua keiki la a me ko- Ioridane. na makuwahine a hoi hou 6. Bapataizoia ihola lakou aku ia i ka aina i Iseraela. eia i loridane i ka hai ana

22. A lohe ihola ia ua huli mai i ko lakou hewa. ke kau o Herode ma Iudaia 7. A ike akula ia ua nui ai ia Arakelau i kana keiki, maila ka poe Parisaia i hele alaila makau aela ia i ka hele mai a me ka poe Sadukaia i malaila, a ua aoia mai no hoi kona bapataizo ana, i aku la ia i ka moe hele e aela ma ke ia lakou E ka poe ohana mookau wahi o Galilaia.

nihoawa, na wai oukou i ao 23. Hele akula ia i ka ku- aku e holo i pakele ai i ka lanakauhale o Nazareta ka inaina ke kau maila mahope? inoa, a noho ihola ilaila; pela 8. E hua ae oukou i ka i ko ai ka olelo a ka poe kau-hua e ku ai me ka mihi: la, E iia'i oia he Nazarene. 9. Mai hoaano oukou e

ohumu ai i loko, he kupuna MOKUNA III. ko kakou o Aberahama, ke i Kahai aku o Ioane Bapatite. no i ke Akua ke hoolilo i

aku nei au ia oukou e hiki IA mau la i hele mai ai keia mau pohaku i mamo na

o Ioane Bapatite i ka Aberahama. hahai hele ana aku ma ka 10. Ke waiho ae nei ka nahelehele i Iudaia i ka i ana, koi lipi ma ka kumuo na

2. E mihi oukou no ka laau, a o ka laau a pau aole mea ua kokoke mai nei ke e hua mai i ka hua maikai e aupuni o ka lani.

kuaia i lalo & e kiolaia aku ia 3. O ka mea keia i oleloia i ke ahi. mai ai e ke kaula, e Isaia i 11. Owau no ke bapataizo ka i ana mai a He leo no ke aku nei ia oukou i ka wai kahi e kala ana ma ka nahe- no ka mihi, aka hoi o ka mea lehele E hoomakaukau oukou e hele mai mahope nei o'u he i ke alanui no Iehova, e hana nui aku kona mana i ko’u, i kona mau kuamoo i pololei. aole au e pono ke lawe i ko

4. A o ke kapa o ua Ioane na kamaa, nana oukou e bala he hulu kamela, a o kona pataizo aku i ka Uhane He. puhaka ua kaeiia i ka ili, a molele a me ke ahi. O kaya ai boi he uhipi ia a 12. Aia no i kona lima kame ka meli no ka pahelehele, na peahi e maemae ai ia ia

kana hua a hoiliili ia i kana lewale iona la, i mai la, a o ke hua palaoa i ka hale papaa, keiki oe a ke Akua, e i mai a e puhi aku i ka opala i pau oe i keia mau pohaku i lilo ai i ke ahi pio ole.

ai i berena. 13. Alaila hele mai la Iesu 4. Olelo aku la ia i akula, mai Galilaia mai ma Ioridane ua palapalaia mai, aole e ola io Ioane la i bapataizoia eia. ke kanaka i ka berena wale

14. Hoole aku la Ioane | iho no, aia o ka olelo a pau ia ia, i aku la Owau kau e mai ka waha mai o ke Akua. hapataizo mai e pono ai, ke 5. Alaila lawe ai la ka dihele mai nei anei oe io'u nei? abolo ia ia i ka kulanakauha

15. Olelo mai la Iesu i le laa, a hoonoho aku la ia ia mai la ia ia, E ae mai oe ia'u maluna iho o kahi oioi o ka i keia wa:

no ka mea pela Luakini, kaua e pono ai ke malama i 6. A i ae la ia ia, A o ke ka pono a pau; alaila ac aku- keiki oe a ke Akua é lele iho la ia ia ia.

oe ilalo, ua palapalaia mai E 16. A ua bapataizoia o le- kauoha oia i kono mau anela su pii koke ae la ia mai ka ia oe e hapai lakou ia oe i ko wai mai, aia ka! ua wehe lakou mau lima o kuia ko waae la ka lani ia ia, a ikea aku-wae i ka pohaku. la ka Uhane o ke Akua i ka 17. I aku la Iesu ia, ua pa, iho ana mai ua like me ka lapalaia mai no hoi, Mai hoao manu nunu, a kau ihola iluna aku oe ia Iehova i kou Akua.

8. Lawe hou aku la ka iny Aia ka! he leo mai ka diabolo ia ia i ka mauna kielani mai i ka i ana maila, o kie loa, hoike aku ia ia i na ka'u keiki punahele keia, ua aupuni a pau o ka honua a oluolu loa wau ia ia,

me ko lakou pani;

9. I mai la ia ia o keia mau MOKUNA IV.

mea a pau ka’u e haawi aku

ia oe i ua e kukuli mai oce Ko lesu ai ole, a me ka hoo

hoomana mai ia'u. walewaleia.

10. I aku la lesu ia ia E LAILA alakaiia akula o hele oe pela e Satana, ua pa-.

Iesu e ka Uhane ma lapalaia mai E hoomana aku kahi nahelehele i hoowalewa- oe ia lehova i kou Akua, a e leia mai ai e ka diabolo, malama aku oe ia ia wale no.

2. A hookahi kanaha la 11. Alaila haalele ka diaa me ka po ona i ai ole ai, alai- bolo ia ia, aia hoi! hiki maila la pololi ihola ia.

na anela, malama mai la ia ia. 3. A hiki maila ka hoowa- 12. Lohe ae la Iesu, uş

iho ona.

Ka Iesu hai ana aku

ΜΑΤΑΙΟ. .

ma ka maunci.

hooleiia Ioane i loko o ka 21. Hele hou aku la no la halepaahao, hele e aku la ia ike hou aku la no oia ia mau i Galilaia.

hoahanau elua, o Iakobo ke 13. Haalele ae la ia Naza- keiki a Zebedaio, a me kona reta, hele e aku la a noho iho kaikaina o Ioane, maluna o la ma ke kae-loko ma Kape- ka moku me ko laua makuarenauma, i ka mokuna o Za- kane o Zebedaio, e hono ana bulona a me Nepatali. i ka lakou mau upena; kahea

14. Pela i ko ai ka mea i aku la ia laua. i oleloia mai ai e ke kaula e 22. Haalele koke aku la Isaia i ka i ana mai,

laua i ka moku a me ko laua 15. O ka aina o Zabulona, makuakane, hahai aku la ia a o ka aina o Nepatali, ma ke ia. kae-loko ma Ioridane, o Gali- 23. Kaahele aku la Iesu laia o na kanaka e,

ma Galilaia a puni, i ke ao 16. O ka poe kanaka e no- ana aku i loko o ko lakou ho ana i ka pouli, ua ike mau hale halawai, hai aku ae la lakou i ka malam alama la i ka olelo inaikai o ke aunui, a o ka poe e noho ana i puni, hoola aku la i ka mai kahi malu o ka make, ua pu- a me ka nawaliwali a pau o ka maila ka malamalama ia na kanaka. Jakou.

24. Kui aku la kona kau. 17. I laila ka Iesu ao ana lana i Suria a puni, halihali aku i kinohi i ka i ana aku, mai la lakou iona la i ko làE mihi oukou, no ka mea, ua kou poe mai a pau i loohia i kokoke mai nei ke aupuni kela mai i keia mai a me ka o ka lani.

eba, o ka poe i ulubia o ka 18. Hele aku la Iesu ma daimoni a me ka poe hehe.. ke kae-loko o Galilaia, ike na, a me ka poe lolo, hoola aku la ia i na hoahanau elua, aku la ia ia lakou.

Simona i iia o Petero a me 25. He nui loa kanaka i kona kaikaina o Anederea, e hahai mai ia ia no Galilaia kuu ana i ka upena i ka loko, mai, a no Dekapoli mai, a no no ka mea he mau lawaia Ierusalema mai, a noke kapa laua. .

kahawai mai o Ioridane. 19. I aku la ia ia laua E hahai mai olua ia'u, e hoolilo

MOKUNA V. au ia olua i mau lawaia ka

Ka mea e pomaikai. naka.

20. Haalele koke iho la TKE ae la Iesu i ka nui o laua i na upena, hahai aku la kanaka pii akula i ka mauia ia.

na: a noho iho la ia,hele mai la

« PoprzedniaDalej »