Obrazy na stronie
PDF

cerkiewny 271.
Dzupania, dziupaniasa 88.
dzwinskie krajc 17.
Edler von i76. w przyp.
egzaminowanie 146.
Ekonom Królowéj 60. wpr.
Elektor 114. w przyp.
emfiteuta, eranteuzy 189.

191.

Eorl p. Lordlieutenant.
Episkop p. Biskup.
equee auratus 186.
Erceg, Ercikis 160. w przy.
Estonia 168.
Eszprystor 305.
Etyopejczycy 226. w przyp.
Examinator 82.
Exactor 366.
exorbitanoye 143. .
expr.ditionee 118. w przyp.
evangelical aliance 279.
ewekta 359.
eze p. azia.

Fabisz Ksiadz 262. w przyp.

fabtica-290.

fathts 172. w przyp.

Fendrych 384.

feudalizm litewski 257. feu-

dum 245.
filary vviary w Polace 263.
Filistyny 225.
Finnowie 7.
fie 222.

florenus 350. flota slow. 370.
folcland 247.
folwarki 205.
fordon 359.
formosa 76.
fortece 376.
Frank 50.
fraternitatea 236.
Freiherr 176. w przyp.
Fuggierowie 363.
fundusze biskupic 290.
furgony 376.
gajowy owies 319.

garstne 319.

Gedymin 258.

Gespan 88.

gbur 252.

gilda 237.

gtodne lata 327.

Glowa strzelecki 385.

gmina carska, celtycka 393.
fiúaka, germaneka, litew-
ska 23. jednodworcowa
21. czeska, holsztynska
394. pruska 252. serbeka
87. wiejska 22. 24. 393.
ziemska 318.

godne 317.

Golowa 99. goiowy 231.
gonienie cbtopa 253.
gordii 320. w przyp.
Gorodnik.gorodniczy 162—

3. starec 270.
gosc 219. goscina, goscinne

214. goscince 328.
gospodar, gospoden 47. wp.
Grabia (Hrabia) 100. 172.

180. grabieze dóbr bisku-

pich 296.
Gracyalista 186.
Graf 165.

gragiene 319. w przyp.
Gramotczyk 215. w przyp.
granaterowe 319.
gratuitus labor 319.
gravamina 144.
grazd,ane 230. w przyp.
greckie miasta 231.
Griwostrizec 164.
grobelne 317.

grod 35. 227. grody litewsk.
255. ukrainne 325. Gro-
dno 145. grodziszcze 227.

guba 84.

Gubernator 41.

Guizot 227. w przyp.

gwardya koronna 64.

Gwardyan 269.

grzech 304. cerkiewny 312.

narodowy 307.
Habsburgowie 14.
Hnjdamuk, Hajduk 324. haj-

duckie niiasta 239.
büken 252.
Hnlicz 14.

handel szlachecki, iydow-

ski 241.
Hauptmann p. Hetmán,
hausgesetze 175.
berby 181.

Herccgowina 16. w prz. 324.
herea 190.

Hetmán cyrkutowy378. cze-
ski, lennosci 211. miejski
234. moraweki 41. polski,
wielki i polny 120. 385.
szlaski 101. wojsk zapo-
rozsk. 385.

hiberna 384.

hiperboreje 4.

hofsverfassung p. gmina.

hora canónica 267.

horodelski przywilej 165.

Horodniczy 162. 231,

Hospodar 10. Hospodarina
60. w przyp.

hultaj 326.

Hues Jan 260. 276. 278.

Hussyci 276.
Jacwiez 8.
Jagielo 258.

jam, jamszczyk, jamska gon-

ba, prikaz 329.
jamczugn 353.
jaryzni 330.
jasacznij 225.
Jasko z Kopijnik 11.
jasnie wielmozny 133. 172.
jawka 86.
jnzda polska373.
Jazygowie 83.
jednomyslnosc 153. 399.
jefimek 349. w przyp.
Jeneral 97. i39. Gube rna-

tor.Starosta, Wozny 97—

8. wojskowy 385. zakon-
ny 269.
Jeroinonach, Jerodyakon
272.

Jezuitów zakon 313.
Irinnen 270.
Incisor 80. w przyp.
incompatibilia 131.
indukta 359.
indygenat 19.
Inflanty 7. 168.
Infulat 267.
inok 270. w przyp.
inojazicznik 228.
insignia 45.
Inspektor wojsk 385.
in spiritualibue, saecularibus
212.

instrukcya posla 155.
ineurrectio general. 377.
Internuncyusz 310.
inwentsrz ckonom. 367.
Jobag 200. 374.
Jordebekür 200. w przyp.
lepan 88.
jubileusz 361.
Julin 228.
Jurgieltnik 134.
juriew den 204.
justice of the peace 78.
izba urzçdowa 92.
Izmaelici 225.
izoreka ziemia 199.
kabalny 253. chlop 215.
kabala 224.
kadaster 357.

kaiserliche kammerknechto

223.
kalendarz 298.
Kalwini 276.
kamera 367.
Kamieniec litewski 228.
Kamieñczyk mazow. 27.
Kamin ar 74.

kancclarya wçgiereka 125.
Kanclerz wielki koronny,

[ocr errors]

kolej zaaiadania 133.
kolegialny urzad 367.
kolesnicy 321.
koleda 305.

Kolumela 254. w przyp.
koinenda prebend 294. Ko-

nicndoni Nunc. 299.
Kornea 88.

komis 74. Koiniasyc dobre-
go porz. s/.pitaln. 332. rza-
dowe i wojewódzkic 57.
121. policyi 331. skarbu
368. wojny 390.

komon 35-

koinora ccsarska i król. 365.
komorne 354. Komornik
210. najwyzazy 81.
kornpetencya duchow. 296.
kompozyta 301,
koñce Nowogrodu 231.
konarchietij 271.
konfederacya 40. 331. woj-

skowa 384.
konfiskata 215. 307.
koniewszczyzna 336.
Koniuszy 73. 107. 162. ata-
ree 270.
Konaerwator 112. korony,

arebra 111.
konake 317. w przyp.
konatytucya 3 Maja 156.
Konayliarz J 22. polski 127.

wçgieraki 125.
kontrybucya 334. 363.
korm 131. 329. kormnik 34.

kormilec 30.
kordony wçg. 324.
Korona 102. monarsza cze-
akn, moakiewska, polaka,
serbaka, wçgierska 45.
koronni urzçdnicy 103.
Kortezani 266.
kosc 86. koscióí 260. 289.

koscielecka dolina 225.
Kozakl99. 214. w prz., don-
aki, rejeatrowy 383.

.

kozubalec 290.

landwera 382.
kraczaun 305.

lasowe 200.
kraj 101. krainnie 222. Kraj Lasziten 26.

czy 80. 106. Krajczyni 77. Lauenburg (Łabibor) 11.
Kraków 165. 229. 233. 235. Lechistan 221.
Krasiński Waler. 262. w pr. Lekar, lekarze 327.
Kreishauptman p. Hetinan. legatus natus 268.
krestianin 196.

Lcibnic 278.
krilos. 270.

leno, lenno 244--5., lenność
Kriwe 158-9.

199. inflancka, litews. 259.
Królowie czescy 12. haliccy Lettowie 7.

48. pruscy, wendscy 11. Leśniczy 162. 256.
polscy 54. w przyp., Kró- i lex sumptuar. 326.
lowa, Królewna 60.

Jgota 232.
Ksiądz 160. 249.

libertas 232.
Książe 172. oświęcinski, za- 1 libertinus 187.
torski 14.

liczbowe łany 203.
kuchenne 319., Kuchmistrz limita 145.
106.

Lipoman Alojzy 285.
Kukuljević 52. w przyp. lista cywilna 356. 364. list
Kumanowie 83.

pargaminowy, wieczysty.
kumctis 158.

116.
kuna czarna 164., kunica Litwini 8. ochrzczeni 264.

349., kuviczyj płat 254. ich dzieje 392. narodo-
Kuningaiksztis 160.

wość, język 167. Liti 26.
kuopa, kopa 158. 161.

ljudi gorockie, posackie 230.
kupcy 230.

w przyp.
kupit polniciu 215. w przyp. Logotet 74.
kupy swawolne 327.

lombard 369.
Kur, Kura 173. w przyp. Lordlicutenant 78.
Kwakry 299.

Joterya 362.
kwarta 325. 358., Kwartyr Lubart Gedyminowicz 15.
inistr 385.

lucrum camerae 353.
kwatera wojsk. 384.

Judskoje 214.
kyza 338.-w przyp.

| ludność Polski w trzech do-
Lancfoyth 96. w przyp. I bach 388..
Jacka (niemiecka) wiara 276.; ludwisarnie 376.
w przyp.

ludzie dumni 71. ziemscy
Landeshauptmann 96. w pr. 188.

Landeshoheit 78., Lan Lustrator, lustracye 367.
desvogt 96. w przyp.

Lutry 280.
Landfriede 331., Landfry Lutek krakowsk. Biskup

dnik 185. w przyp... Land 291. W przyp.
graf 91.

luzi 26.
Landsknecht 328

Lwów 221. 235.
Landesschätzung 335.

lany wybranieckie 192. ka-

now* 358.
lapciarz 199.

Lawnik 161. 235. litewski

256., lawnicze 319.
Jaz 198., laznia 228.
botwn, lotewskie dygnitar-

stwa i urzçdy 168.
Lowczy 80. 107, 367.
lyglobis 158.
ïyk 295.

niacierzysty 253.
Madziaiyl3.182
magdeburskie prawo 234.
magazyny zbozowe 327.
Magister Agasonum, Jani-

torum, coquinae (p. Kucb-

inistrz), Tavernicor. 112.
majestat polskich Królów

55. majestaty 142.
maltrat 301. w przyp.
maristwo 244.
mantellarius 194. w przyp.
raappa Polski i Litwy 357.
Mara Sultanka 17.
Marchia p. marka.
Margrabia 47. frankoñski,

braniborski 11.
marka 79.

Marszalek litewski 165. na-
dworny 119.,sejmowy 145,
szlachty, vvielki koronny
115., ziemeki 110. 162.,
artykulv marszalk. 115.

marynarze polscy 370.

masteryca 77. maeterskuja
polata 66.

materiae status 54.

Medelniczer 74.

mcdycyna sadowa 327.

Menonisci 299.

meszne 301.

meting 8l.

metrópoli» moskiewsk. 282.,
ruska 281., Metropolita
272.

Metrykant 109.

mczlawa 338.

miasto 179. 227. kiolewskie

239. litewsk. 255. moskie.

231. pruskie 166. 255.

skladowe, uprzywilejow.

169. zydowsk. 240. mia-

steczko 239.
Miecznik 105.
Miernik 256.
miesi^ee królewsk. 292.
micstniczestwo 133. 178.
mila elus/.na 323.
miles pauper 188. w przyp.

milites confín. 324.
Minister 113. 132. sprawie-

dliwosci 116.
miodowa dan 321.
mir 229. miranin 214.
Mistrz krzyzacki 123.
mniejszosc 400.
Moldawia 10.

monomachowi regalii 45.

w przyp.
morza slovviansk. 370.
Moskwa 15. jéj czçsci 230.

pañstwa 17.
Mostowniczy 162
mundury obywatelsk. 326.
Muran 305.

myto 210. 328. 453., Myt-

nik 163.
Na 181—2.

nadliczbowa ludnosc 256.
Nadorispan 89.
najprzewiclebniejszy 133.
najazdy 331.
najswiçtszy 272.
nalez 142.

namas 338. w przyp.
Namiestnik 97. 98. w przyp.

164. cerkwi 271.
naprawnik 244.
narok 317. ,
Naslednik 49.
nastojte 331.
nemeckii plat 312.

« PoprzedniaDalej »