Obrazy na stronie
PDF

przebrzmiewające skrzypce dożynków. Rzadki téż był, coby uwagę spółziomków zwracał na to, że późna potomność z wdzięcznością wspominać tego będzie, kto się odważy być dla korzyści bliźniego zaprzańcem własnego dobra, kto zasiewać, a plon ztąd spodziewany następcom do zbioru przekazać zechce ochoczo.

ROZDZIAŁ DRUGI. Zachodnio-europejskie a słowiańskie i zesłowiańszczone

ludy.

§ 3. Pod jasną helenizmu gwiazdą rozpoczęło się Slowian zakarpackich, z pierwszego tomu tego dzieła znunych nam, umysłowe życie, ale jaśniejące gwiazdy tej światło nie zaraz mogło działać na nich, z przy. czyny ciągłego napływu wylęgającego się z Azyi barbarzyństwa, które ustawicznie psuło, co się raz naprawiło, zmuszając ludy słowiańskie jedną i tąż samą, pracą trudzić się wiecznie. Nawet po przejściu barbarzyńskich tych ludów na łono katolickiego kościoła, rozpromieniona im chrześciaństwa gwiazda nie długo świeciła: wnet się bowiem skryła za chmurę, skoro się rozdwoił katolicki kościół. Ostatecznie Madziarów horda, przed Turkiem za Karpaty napłynąwszy, w tył znowu rodzimą słowiańską oświatę na czas niejaki cofnęła. Chociaż niezabawem nie tylko u tych ludów, które z różnych złożywszy się na to atomów, potworzyly carstwa u zakarpackich Słowian, lecz i u samych Madziarów podniosła się cywilizacya, jednakże tureckie barbarzyństwo wciąż ją znowu niepokojąc, wysoko jéj się podnieść nie dozwoliło.

$ 4. Innym torem, ale z tymże skutkiem, szła cywilizacya ludów z tej strony Karpat mieszkających. Przyniesioną z nad Dunaju w czasach przedhistorycznych przed Karpaty, i od Greków z Hiperboreami (północnej strefy mieszkańcami) długo w styczności zostających (1) zasilaną oświatę, wsparli nowi za Tra. jana z Dacyi przesiedleni nad Dniepr i Wisłę wy: chodźcy, z których drudzy, posunąwszy się poza góry olbrzymie nad Motławę, i tamże, tudzież w tak pó. źniej nazwanej Rusi i Polsce, oświatę na gminnej tradycyi opartą ugruntowawszy, nie rychło ją mogli rozwinąć, z przyczyny naciskającego skandynawizmu i germanizmu. Kiedy następnie pierwszy, będąc w Kijowie i Nowogrodzie od słowiańskości przeparty, a dru. gi od szlacheckości, która się z rodowości i ludowej gminności rozwinęła, za Łabę odparty, nie mógł już dalej rozwoju cywilizacyi tej niepokoić; wtedy miejsce pierwszego tataryzm, a drugiego krzyżactwo i rzymsko-germańskie cesarstwo zająwszy, też samą co niegdyś Normanowie, Saksonowie i Szwaby względem Słowian zaczęło odgry.wać rolę.

$ 5. Widać ztąd, że od najdawniejszych czasów było słowiańskich, a mianowicie polskich i ruskich krajów sąsiedztwo takie: Od zachodu okalało je rzymsko-germańskie cesarstwo na tradycyi pogańskiego Rzymu oparte, która kazała mu starać się o panowanie nad światem, tudzież rozszerzać swą rasowość i prawo. Poza tém cesarstwem leżały niemiecko-ger

[ocr errors]

mańskie, to jest francuskie i angielskie królestwa, a po obu jego ku południowi i północy posuniętych bokach rozciągały się rzeczpospolite helwecka (szwajcarska) i holenderska, które w XV i XVI wieku powstały. Od południa włoskie, a mianowicie wenecka rzeczpospoli. ta, od północy skandynawskie, duńskie i szwedzkie (z norwegskiéin) dawały się widziéć państwa, a na północno-wschodniej i południowej Europy stronie Tatarów i Turków najprzód wielowładne, następnie słabe panowały rządy. W granicach tak cesarstwa, jak i Tatarów tudzież Turków władania, równie jak po bokach obu tych władztw leżąca na wschodzie i zachodzie Litwa, ciężarem się swej polityki ku Rusi nachylając, ostatecznie się wraz z pokrewnioną sobie Jaćwieżą (Podlasiem), Prusami i Łotwą ku Polsce nachyliła. Litwa to pociągnęła ku niéj Ruś przeddnieprską, a ta znowu Ruś zadnieprską, lecz napróżno wabiła do niej. Za Karpatami pozostało wszystko w tym, jak go wyżéj (w § 3) przedstawiliśmy stanie.

ROZDZIAŁ TRZECI.
Pogląd szczególny na Finnów, Litwę i Rumunów.

$ 6. Cieniem słowiańskich ludów są Finnowie, Czudami téż zwani, dalej Litwini, nakoniec Rumuno. wie; trzymali się bowiem tych ludów ustawicznie iz niemi jedne znosili losy, czepiając się pierwsi Slo. wian ruskich, drudzy polskich, a trzeci między obu. dwoma, tudzież między Madziarami się ważąc, już do tych, już do owych przystawali. Tak wachając się długo w wyborze drogi, po któréjby idąc cywilizacyą swą rozwijać mogli, zajeli nader niskic w historyi stanowisko. Daleko ważniejsze miała Litwa, któréj lud mocno cywilizacyi pogańskiej przechował ślady, a szlachta odznaczyła się wielkim ku słowiańskiej, a osobliwie ruskiej i polskiej narodowości pociągiem. To téż o Finnach nader mało, z przyczyny, którą w § 482 pierwszego tomu wyraziliśmy, o Rumunach zaś, ile zakres dzieła dozwoli, a o Litwinach obszernie mówić postanowiłem.

§ 7. Pierwszą wzmiankę o Finnach znajdujemy w Germanii Tacyta (46). Według danego tam o nich świadectwa, był to lud ubogi, w ostatnie kończyny północy wyparty. i v nich na zawsze osiadły. Tenże na przestrzeni ziemi, która się od ostatnich wschodniopółnocnej Europy kończyn aż do dzisiejszéj Finlandyi rozciągała, kupkami siedząc, nigdy się na południe po za dolną, nie posunął Wisłę. Są ślady wzajemnego między Łaba a Renem fińskiej mowy z teutońską wikłania się; są téż (jak niektórzy twierdzą) w żyjącym obecnie języku francuskim wyrazy, które ni teutonskim ni łacińskim dyalektom nie będąc znane, w żyją. cych dziś fińskiego szczepu mowach (finlandzkiej, estońskiej, madziarskiej) spostrzegać się dają (1). Mniemam atoli, że się wyrazy te nie wprost przez Finnów, lecz za pośrednictwem Normanów (Saksonów, Franków i t. p.) tu zabłąkały, czyli, że ich tu nie przynieśli przesiedlający się aż w te strony Finnowie, lecz raczéj, zaczerpnąwszy ich od nich Saksonowie i t. p., upowszechnili je w tych stronach. Szczep, fiński z Nor. manami się, z Słowianami, tudzież pokumanymi z ni.

(1) Lelewela Narody 261 następn.

mi Litwinami bratając, Ignął bardzo do Moskwy, co jak z jednej strony dało właściwy kierunek cywilizacyi rossyjskiéj, tak z drugiej spowodowało ludności tego szczepu mięszaninę. Powstali ztąd wspomnieni w $ 355 pierwszego tomu Lettowie (Łotysze, Łotwaki), którzy tak od Polaków nazywane Inflanty (1) zamieszkując, mało się stali dla historyi prawa ważni. Zrządził to prosty obyczaj ludu, któremu albo star. szyzna gromadzka przewodnicząc, albo kierując nim znakomitsi kraju mężowie, zwyczaju się najwięcéj w rządzeniu trzymali.

$ 8. Daleko są od nich ważniejsi wybitniej w tymże § wyrażeni Litwini, nieodstępni Słowian, a osobliwie Polaków towarzysze, z nimi tak dalece spojeni, że gdyby nie język, religia, prawo i charakter obu ludów, mogliby jedni i drudzy, jak się mylnie Szafarzyk wyraził, za pokrewny sobie naród, za rosochę jednego szczepu uchodzić (2). Ale właśnie charakterystyczna strona z cywilizacyi ludu tego zdjęta, naprowadza na wniosek: że jak ta część jego, która się do lóźnych gromad w czasic zachwianej potęgi Rzymian przyłączyła, (gdy, goniąc za groszem, aż na brzegi północnego morza, do Armoryki i do dzisiejszéj Belgii, razem z legionami rzyınskiemi w znaczeniu najemnego żołnierza zaszła), tak też z postępem czasu, siedząc na miejscu i nigdzie już ztamtąd nie wydalając się, siedzi tam dotąd, będąc dziś w bretońskich przeobrażona (3) Fran

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »