Dzieje polski ktore stryj synowcom swoim opowiedzial

Przednia okładka

Z wnętrza książki

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 218 - Rusi tu się zbiegał." 24 Rozwój handlu bałtyckiego Lelewel wiąże z ogólnymi zmianami w handlu europejskim i światowym oraz w sytuacji wewnętrznej krajów Europy zachodniej. „W tymże wieku państwa zachodnie w ludność podrosłe a zaburzone potrzebowały coraz więcej zboża, a nade wszystko żyta i pszenicy.
Strona 329 - ... niepewne zawierzenie. Przy guście powszechnie zepsutym, obok tylu klęsk i wysilenia się w prześladownictwo religijne, wzmagała się prawdziwa ciemnota *. Ukazały się jednak skutki z tych klęsk i umysłowej niewoli. Zabobon rozkrzewiony, fanatyczne zawziętości, wielką część narodu upadlały iw niechęci utrzymywały. Stany niższe poczynały przejmować wyraz poniżenia. Szlachecki, składający naród panujący, niezdolny iść (jak niegdyś) na równi w postępie oświecenia z...
Strona 334 - To nas ośmiela, podzielić poprostu literaturę na 5 epok dzieowych, w historji kraju prawie powszechnie przyjętych; czyli, co na jedno wychodzi: nie naznaczając osobnych epok literaturze, będziemy ją uważać w rozmaitych epokach narodowego bytu. Pięć dynastycznych zmian panujących w Polsce, pięć główniejszych chwil politycznych, musiały wywrzeć i rzeczywiście wywarły wpływ na literaturę.
Strona 384 - A co tych pieśni i nabożnych i świeckich, wirszów rozlicznych, » epitafia ludziom poćciwym, także też i na herby ich, to temu i liczby nie było, bo mu to ze zwyczaju az natury tak snadnie przychodziło, że tego przez jedne noc napisał, co chciał, bo we dnie nie mógł, bo był barzo ludźmi zabawiony...
Strona 16 - Warszawa 1829, s. 13. Warto nadmienić, że w r. 1853 wydał to dziełko (bezprawnie) Leon Rogalski dodając w nim własne przypisy. W jednym z nich pisał w sprawie podań: „Są to wszystko powiastki, ale powiastki wiek za wiekiem w narodzie naszym rozwijane, upiększane i pomnażane; że swoje, dawne i piękne, trzeba je znać koniecznie. Ale one może i wielkie, olbrzymie w swych skutkach. Póki w nie wierzono, a między mniej oświeconymi wierzono bardzo długo, musiały być pobudką nie do...
Strona 170 - ... Wielka unia Litwy i Polski odbyła się naprzód na sejmie w Horodle 1413 r., gdzie Jagiełło Litwie, to jest litewskim bojarom obrządku łacińskiego, nadał przywileje i przypuścił ich do swobód i przywilejów szlachty polskiej. „Była stąd w Horodle niezmierna radość — powiada Lelewel — szlachta litewska brała herby szlachty polskiej i serdecznie się z nią ściskała".
Strona 92 - ... włościan od ucisków możnej szlachty, nakazał do Łęczycy zjazd powszechny 1180 r. „Była to pie'rwsza epocha sejmów naszych prawodawczych, a razem wolności stanu rycerskiego. Duchowieństwo, jako w owym czasie samo tylko piśmienne, a pierwsze w radzie monarchów z powołania iz nauki miejsce trzymające, przodkowało temu zjazdowi. Wezwany tamże Bolesław książe Szląski na Wrocławiu z Leszkiem Mazow., Ottonem Poznań, i szlachtą dla przyjęcia i potwierdzenia ustaw. Biskupi dla...
Strona 323 - Morza rozchodziła się żywić Europę, przy porządku bogactwa wielkie. Trzęsły się nieładem i krwią, oblewały wszystkie inne kraje Europy, z uszczerbkiem swobód ich ludów, Polska jedna liczyła dni zazdroszczone. Zbiegał się przemysł i nauka, łagodność dawała przytułek prześladowanym i cierpiącym, schronienie wszelkim mniemaniom, prawie bez oporu krzewić się mogącym. Batory przeciągnął jeszcze lat kilka chwile pomyślności i kwitnienia, a polot swobód narodowych ostatecznie...
Strona 364 - Dzieło jego w tej nauce, dzięki swej poważnej i nie do każdego przystępnej treści, nie będąc wzorem kronik poprawiane , psute i przywłaszczane przez następców, doszło w swojej czystości do późniejszych badaczów nauk przyrodzonych, którzy dziwią się biegłości w jeometryi, i wielbią pracę naszego Ciołka. W tem dziele umiejętnie korzystając z wiadomości starożytnych iz postępów jakie na tej drodze uczynili Arabowie, objaśnił skutki światła, malowanie się obrazów przez...
Strona 401 - Sprawa rycerska według postępku i zachowania starego obyczaju Rzymskiego, Greckiego, Macedońskiego i innych Narodów pierwszego i niniejszego wieku, tak Pogańska jako i Krześcijańska, z rozmaitych Ksiąg wypisana ku czytaniu i Nauce Ludziom Rycerskim pożyteczna.

Informacje bibliograficzne