Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

martyrum.

apertius declaravit, videns animas decollatorum ( apud S. Cyprianum legitur de exhortatione martyrii n. 12. Ed. Oxon. p. 127. occiforum) propter nomen lefu et fermonem Dei, id eft, Et cum, pergit S. Cyprianus, primo loco pofuiffet occifos, addidit, dicens: Et quicunque imaginem beftiæ non adoraverunt, nec acceperunt infcriptionem in fronte, aut in manu: quos univerfos a fe in eodem loco simul vifos coniungit, et dicit: et vixerunt, et regnarunt cum Chrifto. Vivere omnes, dicit, et regnare cum Chrifto non tantum, qui occifi fuerint, fed et quicumque in fidei fue firmitate, et Dei timore perftantes imaginem beftia non adoraverint, neque ad funefta eius, et facrilega edicta confenferint.

Dicuntur vero I. c. Apoc. vixiffe et regnaffe cum Chrifto mille annis: quod utique, explofis Chiliaftarum fomniis, de civitate Dei in hoc temporum curfu intelligendum eft, quam confequetur illa, qua, in vita æterna, beati cum Chrifto regnant in cœlis, aliquando etiam cum fuis corporibus poft refurrectio. nem mortuorum; a qua refurrectione paulo poft diftinguit S. Ioannes refurrectionem primam, animarum fcilicet, ut fuo loco explicabimus, de qua v. 6. Beatus, inquit, et fanctus, qui habet partem in refurrectione prima: in his fecunda mors non habet poteftatem: fed orunt facerdotes Dei et Chrifti, et regnabunt cum illo mille annis. Tempore quidem indefinito usque ad ea ante confummationem feculi tem pora,

5

23

23

""

pora, quibus folvendus mox dicitur fatan, de quo prius dicit Ioannes V. 1. et 2. vidiffe fe angelum defcendentem de cœlo, habentem clavem abyfi, et catenam magnam in manu fua. Et apprehendit draconem, ferpentem antiquum, qui eft diabolus, et fatanas, et ligavit cum per mille annos. Nempe, ,, ut (funt verba S. Auguftini 1.XX. de civ. Dei c. 7. n. 3.) iam non feducat gentes, ex quibus conftat ,, Ecclefia, quas antea feductas tenebat, ante» quam effet Ecclefia. Nec enim dictum eft, ut non feduceret aliquem; fed ut non seduce» ret, inquit, gentes, in quibus Ecclefiam procul dubio voluit intelligi,,. Et poftea c. 8. n. 1. Alligatio diaboli eft non permitti exercere totam tentationem, quam poteft vel vi vel dolo ad feducendos homines in partem fuam cogendo violenter, fraudulenterque fallendo. Quod fi permitteretur in tam longo tempore, et tanta infirmitate multorum, plurimos tales, quales Deus id perpeti non vult, et fideles deiiceret, et ne crederent impediret: quod ne faceret, alligatus eft. „ Sic etiam diabolus princeps huius mundi eiectus foras dicitur, ut non pro fua libidine, nec nifi veluti vibratis telis, quæ D. Paulus Ephef. VI. 16. vocat tela nequiffimi ignea, nos aggredi ac inceffere poffit. Propterea idem iam monuerat 13. Accipite armaturam Dei, ut poffitis refiftere in die malo, et in omnibus perfecti ftare. State ergo fuccincti lumbos veftros in veritate, et induti loricam iuftitiæ, et calceati pedes in præparatione Evangelii pacis :

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

در

in omnibus fumentes fcutum fidei, in quo poffitis omnia tela nequiffimi ignea extinguere: et galeam falutis affumite, et gladium fpiritus, quod eft verbum Dei.

Hæc funt arma, quibus inftructa contra vifibiles et invifibiles hoftes invicta decertat Ecclefia militans, regnum Christi in terris. Oportet enim illum regnare, donec ponat omnes inimicos fub pedibus eius. I. Cor. XV. 25. Poftrema hæc verba defumta funt ex pfalmo CIX. quem de fe dictum Chriftus Iudæis demonftravit Matth. XXII. exiftimantibus Chriftum folum hominem ex femine David effe. Id quod quidem de generatione Christi temporali mox etiam in laudato pfalmo his verbis explicatur: Virgam virtutis emittet Dominus ex Sion; dominare in medio inimicorum tuorum; ut tamen ftatim iterum divina Chrifti origo et nativitas ab æterno ex Patre declaretur: Tecum principium in die virtutis tuæ in fplendoribus Sanctorum, ex utero ante luciferum genui te. Eft hoc quod Hebræis ex eodem pfalmo CIX. idem apoftolus Hebr. I. 13. ob oculos ponit: Ad quem autem angelorum dixit aliquando: fede a dextris meis donec ponam inimicos tuos fcabellum pedum tuorum? Et poftea de Chrifto facerdote agens, qui unam pro peccatis offerens boftiam in fempiternum fedet in dextra Dei iuxta pfalmum eundem: De cætero, fubdit, exSpectans, donec ponantur inimici eius fcabellum pedum eius. Eft hoc facerdotium, fecundum ordinem Melchifedech, de quo pfalmus no fter:

fter: Iuravit Dominus et non pænitebit eum:
Tu es facerdos in æternum, fecundum ordinem
Melchifedech. Dominus a dextris tuis confregit in
die ire fua reges. Iudicabit in nationibus, im-
plebit ruinas, conquaffabit capita in terra multo-
rum. Quæ etiam fuo loco explicatiora dabi-
mus ex pfalmo II. quo Ecclefiæ militantis re-
gni Chrifti in terris triumphi canuntur a fuis
primordiis, quando fremuerunt gentes, et po-
puli meditati funt inania. Aftiterunt reges ter-
ra, et principes convenerunt in unum adverfus
Dominum, et adverfus Chriftum eius

Præcipua quæ Ecclefiæ militanti funt decertanda certamina in terris, donec confocietur Ecclefiæ triumphanti in cœlis, feptem in Apocalypfi S. Ioannis refignantur figillis, totidemque denunciantur tubis, quas totidem fequuntur phialæ iræ Dei ac vindictæ divinæ effufæ in eos, qui infurgentes in Ecclefram armaturam Dei contra hoftes fuos affumendi caufam dederunt Ecclefiæ: quæ ad fortiter pugnandum vincendumque de victoria certa ac fecura animatur feptem epiftolis, quæ prioribus Apocalypfis capitibus leguntur fcriptæ Chrifti nomine ad feptem ecclefias Afiæ; unde Ecclefia incipiens per apoftolos a Ierufalem effloruit, parrisque ab hoftibus, quibus undique premebatur, victoriis, regni fui per orbem terrarum fines undique porrexit, conftabilitque. Ipfa vero verba, quibus angeli, Ecclefiarum præpofiti, ad pugnam certa victoriæ fiducia à Chrifto in illis epiftolis excitan

tur,

[merged small][ocr errors]

tur, omnes et fingulas Ecclefias demonftrant attinere: Qui habet aurem audiat, quid Spiritus dicat Ecclefiis. Apoc. II. 7. id quod per fingulas repetitur epiftolas.

3'9

Continentur porro his epiftolis omnis generis exempla vigilantiæ aut defidiæ paftorum quæ laudantur aut vituperantur; profectus aut defectus Ecclefiarum, quæ commendantur aut redarguuntur: five fpectentur Ecclefiæ cum fuis angelis feu epifcopis, qui fuerunt eo tempore, quo fcripfit S. Ioannes, ad quod ævum funt, qui perperam (nonnulli etiam exilium S. Ioannis in infulam Patmos ad Claudii imp. revocantes) in Apocalypfi describi fata ludæorum volunt, excidiumque Hierofolymitanæ urbis; alii ad urbis Romanæ devaftationem fec. V. reftringunt feptem figilla, tubas, et phialas; alii hæc extendunt, diribentque per epochas a prima Ecclefiæ ætate usque ad confummationem feculi. Nec obeft, quin quisque ex Apocalypfi fibi colligat five generatim five fingillatim per ftatas epochas, quæ funt ad fuum profectum aut Ecclefiæ, prout mox in exordio deprædicatur: Apoc. 1. 3. Beatus qui legit, et audit verba prophetia buius, et Jervat ea, que in ea fcripta funt, tempus enim prope eft. Salubriter hoc imprimis ad fuum terrorem facerent, qui in Ecclefiam iniurii funt, dum cernunt fingulis tubis perfecutionum pedifequam effe phialam fuam divinæ vindictæ in perfecutores. Paftores Ecclefiæ ac fideles monita cumprimis atti

net

« PoprzedniaDalej »