Obrazy na stronie
PDF
ePub

ecclefiafticis. Idem Bulæus p. 577. teftatur, Petrum Blefenfem confecto Parifiis ftudiorum liberalium curriculo Bononiam contendiffe, ut ius civile addifceret. Suadet tamen is epift. 40. p. 578. amico, ftudium hoc a facerdotibus omnino removeri; feque proinde deferto iure ad theologiam contuliffe fcribit. Et epift. 140. apud eundem Bulæum dehortatur memoratus Petrus Blefenfis diaconum clericum regis Angliæ ab amplectenda iurisprudentia, ad theologiæ vero ftudium impellit, quod facile parari, et Parifiis comparari queat, nec etiam neceffe fit, quemadmodum ad comparandam iurisprudentiam transalpinare, id eft, in Italiam tranfire, ubi circa an. 1130. Irnerius Wemherus vel Guarnerus veteres iurisconfultos digeBononiæ primus profeffionem iuris inftauravit : Ex cuius fchola, (adiungit p. 577. Bulæus poftea prodierunt viri peritiffimi, quorum alii eandem profeffionem in Italia confer» varant, alii in Galliam et Angliam, hoc eft, Parifios et Oxoniam, ubi florebant academiæ ftudiorum, transplantarunt circa an. 1150 „ Hæc ius civile attinent, quod ne theologiæ et in ris canonici ftudium fuffocaret, oftendit pofte Bulæus p. 579. vigilantiam pontificum, notatqu ex Mfc. hiftoria monafterii Petroburgenfis a Benedicto abbate ab an. 1177. ad an. 1194. continuata, inter alios plurimos libros theologicos et iuridicos in iure canonico Decreta Gratiani: item Summam Ruffini de Decretis: fummam Ioannis Faguntini de Decretis: Decretales epiftolas: item Decretales ep. item Decretales ep. cum fumma incipiente olim.

"

""

"

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Deinceps vero feculo fequenti de Decretalibus optime meruit imprimis S. Raymundus de Pennaorti Hifpanus, cuius opera ufus eft Gregorius IX. 2. ad digerendos libros V. Decretalium, non inegras eas more præcedentium compilatorum fitens, fed felecta capita earundem et decifiones tantum. Quod exemplum fecutis aliis deinceps pontificibus completum eft corpus iuris canonici, quod a Luthero combuftum quidem Witembergæ, in catholica Ecclefia vero auctoritatem habuit ad noftrum ufque ævum. Novum tamen luftrum fuperiori feculo XVII. decretum Gratiani obtinuit per correctores Romanos, qui eodem tempore, quo Ant. Auguftinus Gratiani emendationi fedulo incubuit, a Gregorio XIII. conftituti quævis, quoad licuit, fuis auctoribus afferuerunt. Corpori huic iuris canonici partim decreto Gratiani, partim etiam decretalibus PP. inferti funt plerique eorum canonum lateranenfium conciliorum generalium, quorum tria priora celebrata fuerunt feculo hoc XII. primum fub Calixto II. in caufa Henrici V. tyrannidem patris in Ecclefiam Romanam imprimis profequentis ob electionem inveftituramque beneficiorum ecclefiafticorum, vindicata Ecclefiæ earum libertate. Alterum fub Innocentio II. occafione fchifmatis in Ecclefia Rom. a rebellibus civibus inducti: cui fedando Lotharius imp. et Ludovicus VI. rex Galliæ ftrenuam operam impenderunt: tertium fub Alexandro 111. poft compofitas quidem cum Friderico I. res, ad profpiciendum vero in futura tempora, ne hierarchia fimili calamitate affligeretur, atque in libertatem vindicata Ecclefia militans regnum Chrifti in terris legi

[ocr errors]

legitima fua poteftate, immunitate ac iur fuis uti, fruique tranquille poffet.

Libertatis immunitatisque huius ecclefiaft vindicem fefe imprimis exhibuit S. Thomas archi Cantuarienfis: quem prius ex archidiacono C tuar. rex Henricus II. ut Rog. Hovedem a) pe bet cancellarium fuum in tantam dilectionem familiaritatem recepit, quod nullus par erat » regno, excepto folo rege,,. At factus arcs pifcopus ac regni primas conftanter conteftat eft,,, fe matle exulare, perpetuo profcribi,. fi Deus ita difpofuit, pro iuftitiæ defenfio mori b) quod et expertus eft a ficariis inte remtus, non iubente quidem rege, fed anim dante parricidio cruenta querela: neminem eff per quem a facrificulo liberaretur. Eluit hanc i directam necis fententiam rex publica poenitenti, papæ æquis dein conditionibus reconciliatus, A scepto etiam voto cruciatæ, i. e, expeditionis litaris in terram fanctam; quibus cruciatis hock culo in tota Europa, in conciliis imo ferventific licet agitatis, nihilominus Solymæ an. 1187. cu plerisque provinciis antea ibi gentium poffe periêre.

כל

[ocr errors]

در

[ocr errors]

כל

a) Annal. P. pofteriore fcript. rer. Angl. p. 491.
b) lb. p. 517.

FINI S

TOMI I.

[ocr errors][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][merged small][ocr errors][merged small][ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »