Obrazy na stronie
PDF

pantheras esse, cum tibi, quales essent, diceretor î [/>. 19.] si vero de elephanto quis diceret, etiam rideri te putares? XXXII. 89. Et tu quidem, Vellei, non vestro more/ sed diabeticorum (quem 1 funditus gens vestra non novit) argument! sententiam conclusisti. Beatos esse Deos, sumsisti. Concedimus. Beatura autem sine virtute neminem esse posse. Id quoque damus, et libenter quidem. Virtutem autem sine ratione constare non posse. Conveniat id quoque, necesse est. Adjungis, Nec rationem esse, nisi in hominis figura. Quem tibi hoc daturum putas? Si enim ita esset, quid opus erat te gradatim istuc porvenire? [quid autem est istuc d gradatim ?] * Sumsisses tu о jure. Nam a bcatis ad virtutem, a virtute ad rationem, video te venjsse gradibus. A ratione ad humanam figuram quo modo accedis? Praecipitare istuc quidem est, non descenderé. 90. Nec vero intelligo, cur malucrit Epicurus Deos hominum similes dicere,5 quam homines Deorum.* Quaeres,4 quid intersit. Si enim hoc ï 1 Ii simile sit, esse illud huic video. Sed hoc dico, non ab hominibus fornix figuram venisse ad Deos. Dii enim semper fuerunt ; et nati'

* Qui Epicurti util.

*************

Cap, XXXII. 1 Ita de Manutii conjectura Lamb. Nobb. owojjnnt. qua Orut. Mox, argumentis sententiam conj. Mannt, argumento sententiam Med. Lamb. Heindoif". argumtnlationem conct. conj. Schutz.—2 Ita codd. et edd. ante Lall, niai quod Junt. et Victor, babrnt quod autem est. Verba, quid ... gradatim uncís incluMt Dav. pervenire? Sumsisses tuo jure. Quid est autem istuc gradatim? Nam, IfC. de Facciolati sententia Lall. Heindorf. Mo»er. Nobb. pervenire? sumsisses tuo jure. Qui autem tu istuc gradatim? Nam, Ifc. Scbutz. de conjectura sua. Tum precipitare istud Schatz. —8 Heindorf. e restigiis Glog. et Red. similes esse dictre. Actiitnm, 911am Deorum homines Red. Heindorf.—4 Qua> res A H. Quares q. intersit deaunt in M. Мох, O me Aine illud video; M esse huic illud video.—5 Dii tnim fuerunt semper, nati Glog. et omittunt eliam А В С G H I M N, Paris. 1. 2. S. Gud. 2. E U. Dii enim si semper fuerunt, nati al. a p. Moser. Post sunt A inserit quia aterni sunt. Paulo post, forma delerunt Schutz.

NOTVE

л Quid autem est istuc] Forte sic datim, snmsisses tno jure, lcgcnilum esset, quid autem? et istuc, « Quam homines Deorum] Simile est gradatim, sumsisses tuo jure; ut sen- illud Tusc. lib. 1. 'Homerus humana aus sit, Quid dieo te gradatim istuc ad Deos transferebat; divina mallem perrenissc? immo, illud Ipaom, gra- ad nos.'

nunqnara sunt, si quidcm altérai sunt futuri: at homines nati. Ante igitur humana forma, quam homines, ea, qua erant [forma] Dii immortales. Non ergo illurum humana forma, sed nostra divina, diccnda est. Verum hoc quidem,6 ut voletis: illud quaero, quas fuerit tanta fortuna, (nihil enim in rerum natura ratione factum esse vultis) 91. sed tarnen quis iste7 tantus casus? unde tarn t'elix concursus atomorum, ut repente homines Deorum forma nascerentur? Semina Deorum ' decidisse de cœlo in terras putamus, et sic homines patrum similes extitisse? Vellern diceretis: Deorum cognationem agnoscerem non invitus. Nihil tale dicitis; sed casu esse factum, ut Deorum similes essemus.8 Et nunc argumenta quserenda sunt, quibus hoc refellatur? Utinam tarn facile vera invenire possim,' quam falsa convincere! xxxin. Etenim enumerasti memoriter, et copióse,1 (ut mihi quidcm admiran liberet, in homine esse RomanoB tantam scientiam) usque a Thale Milesio, de natura Deorum philosophorum senten tias. 92. Omnesne tibi il Ii * delirare visi sunt, qui sine

[ocr errors][merged small][merged small]

manibus et pedibus constare Dcum posse decreverunt? Ne hoc' quidem vos movet, considerantes, qua? sit utilitas, quaeque opportunitas in homine mcmbrorum, utjudicetis, membris humanis Deos non egere? Quid enim pedibus opus est4 sine ingressu? quid manibus, si nihil comprehendendum? quid rcliqua descriptione omnium corporis partium, in qua nihil inane, nihil sine causa, nihil supervacaneum est? Itaqne nulla ars imitari solertiam naturae 5 potest. Habebit igitur linguain Deus, et non loquetur: dentés, palatum, fauces, nullum ad usum: quaeque procreationis causa natura corpori affixit,6 ea frustra habebit Deus: nec externa magis, quam interiora; 93. cor, pulmones, jécur, cetera; quae, detracta utilitate, quid ha» bent venustatis? quandoquidem haec esse in Deo propter pulchritudinem vultis. Istisnc fidentes somniis, non modo Epicurus, et Metrodorus,b et Hermachus,?' contra Pythagoram, Platonem, Empedoclemque dixerunt, sed meretricula etiam Leontium k contra Theophrastum scribere ausa Bit? Scito ilia quidem8 sermone et Attico, sed tarnen.

Dtos Glog. Heindorf. Schutz. Moser, decreverint А С I, Paria. 2.—S Nec hoc E U, Paris. 1. Tliuan.—4 Paris 3. Quid enim est opus pedibus. Statim, in ingressu M. sine incessu Paris. 1. Tun), comprehendendum est Ellens. А В С О H I, Paris. 2. S. Oud. 2. E, Bonon. 1494. Medio!. Victor, comprehendetur inargo Venet. 1507. Mannt. Lamb. Verba, quid relique . .. supertacanrum est, desnnt in M, Paris. 3. La.—5 A N, et Victor, natura solertiam.—6 Ita Gnelf. Elims. 1. 2. nonniilli codd. ap. Moser. Mediol. Bonon. 1494. Jant. affinxit А В С H I N, Paris. 1. Victor. Mannt. Lamb. Dav. Heindorf. Moser. Orell. Мох, nec extrema Victor. Tum, ceteraque detracta Jnnt. Victor. Mannt.—7 Hermarcus ACHI. Hermarclius В. Symachus G et Timan. Statim, Empedoclem Platonemque N. Platonem deest in Paris. 1. dixerint Glog. Heindorf, probantibns .Schutz. Moser, scribere ausit cod. Ursin. ausa est Elieni. 1. 2. Bonon. 1494. Dav. Orell—8 Sehn quidem ilia Junt. Manut. Lamb. Mox, sed tarnen cur tantum Б. A. Iiabuerit, Ire. Junt. ted cum

NOT/E

» Metrodorus] Duo ejus nominis * Leontium] Hanc Leontiam Lae'rdiscipuli Epicuri: alter Stratonicen- tins, Leontillam Epicurus ipse appel•is, qui mox ad Carneadem se contti- lat. Arnica fuit Metrodori et Epilit; alter Atbeniensis, de quo bic citri. De ea Plut, libro qui inscribíagitur. Ejus liberis Epicurus testa- tur, 'Ne aoavíter quidem vivere memo prospexUse dicitur. bominem posse secundum Epicu

1 Hermachus ] Ortu Mitylenaeos rum.' fuit, secta Epicureus.

Tantum Epicuri hortus1 habuit licentiae! et soletis' qucri.* Zeno quidemTM etiam litigabat. Quid dicara Albucium ? n [p. 20.] nam Phaedro 0 nihil elegantius, nihil humanius : sed stomachabatur senex, si quid asperius dixeram: cum Epicurus contumeliosissime p Aristotelem vexaverit ;10 Phaedoni4 Socrático turpissime maledixerit; Metrodori, sodalis

'Erudito quidem illa sermone, »ed eleganti et polito; sed cum veslra Epicúrea êchola tant um Imbue rit licrntiam aliis contradicen Ji, cur vos soletis conqueri si guando rôtis Epicureis cuntradicatur?

tantum E. h. habitent Mannt, sed tarnen tantum. Ice. Glog. AHI, La. Victor. Heindorf.—0 lia Victor. Orut. seqq. Etiam soletis Jnnt. Mannt. Lamb.—10 Ita Mannt. Lamb. Griit. Schutz, seqq. Arist. vexaverit contumeliosissime Reg. Eliens. А В С I M, Haiis. 1. 2. 3. Gild. 2. U, Junt. Da*. Arist. cont. vexarit Victor, rexavit alii codd. ap. Moser, cenfumeliosissime dee»t in N. Statim, Timocraten Dar. cum eo dissentiret Red. Heindorf. Tum, concideret H I, Pari.«. 2. Giid. 2. E O. eontenderet Paria. 3. M. contuderit La. contenderit Red. Glog. consciderit nescio quia ap. Lamb, item Heiudorf. Deinde, non nihil diceret Red. Heindorf. Schutz. Moser. Nobb.

Notje

1 Epicuri hortus] Ut Piatoni* Academia, Zeoonis porticos, ita Epicuri hortus celebratiir, in quo docere consueverat. Hinc Plin. xix. 4. Epicurnm bonorum magis'rum vorat. Hortnm Hermache testamento legavil; scholam vero, qua? in borlo fuit, Antinomachoet Timocrati, tfstamenti sui executoribus, commendavit. Ita Laërt.

m Zeno quidem] Non Cittieus, sed is quem supra Philo Cory pliaeum Epicureorum appellavit; quem Cicero frequenter Athenisaudivit; qui Theo, timum, virum celebrem, quod contra Epicumm scripsisset, acensavit, "plectique capite curavit. Athen, lib.

XIII.

° Albucium] De quo de Fin. lib. I. et Tuse. lib. v.

Phadro] Non illo qui Socrati et Piatoni longe carissinius, cujus etiam nomine Plato librnni inscripiit; sed qui Ciceronis et Attici familiaris, cujus discipiilus Cicero fuit, anteqiiam Pliilonem cognovissel. De illo de

Fin. lib. i. et v.

P Contumeliosissime ] Contumelias refernnt Laërt. I. x. Athen. Till. 10. 'AffVrebat,' inquit, 'Epicurus, Stagiritam intemperantissimum fuisse, luxu perditum, paterna haereditate in comessationibus dissipata, militia nomen dare coactum: cum vero illud ñeque bene cederet, medicam artem, pigmentariam, immo et vene, ficaa, ad vitam tolerandam, exercnisse.' Athéniens ipse Aristotelem helluonem fuisse ait. Sed qua} fides faomini Epicúreo?

<■ Phadoni] De illo ha?c Gellius It. 18. Phaedon Elidensis (Laértius Ellensen) dicit) ex cohorte illa Socrática fuit, Socratique et Plaloni perfamiliaris. Ejus nomine Plato librum de immortalirote anima inscripsil. Conditione servns, et, ut quidam scripserunt, a lenone domino puer ad merendum coactus: mox eum Cebes Socráticos, hortante Socrate, émisse dicitur, habuisseque in philosophia diaciplinis: atque is postea philoso

sui, fratrem, Timocratem/ quia nescio quid in pbilosophia dissentiret, totis voluminibus conciderit; in Democritum ipsura, quem sccutus est, fucrit ingratus;* Nausiphancm, magistrum suum, a quo nihil didicerat, tara maie acceperit xxxiv. Zeno quidem non cos solum qui tum erant, Apollodorum,' Syllum,1 u ceteros, figebat maledictis; sed Socratem ipsum, parentem philosophise, Latino verbo utens, scurram Atticum [fuisse] dicebat: Chrysippum * nunquam nisi Chesippum vocabat. 04. Tu ipse, paulo ante, cum tan qua m senatum philosopborum recitares,1 summos viros desipere, delirare, dementes esse, dicebas. Quorum si ijcmp verum vidit' de natura Deorum, veren

Cap. XXXIV. 1 ' Nomen controversum, Sillum codd. aliquot, margo Venet. 1507. Lamb. Apoliodorum sillit conj. Wiedeburg. ApoUodorum, Herillum conj. Jentzen. Sed lise conjectura manifesto falsa est, cura témpora non congruaiit. Herilltis enim auditor fuit Zenonis Citiei, Stoici.' OrelL Actuttiin, ceterosque codd. aliquot, margo Venet. Junt. Manut. Lamb. Heindorf. Tum, Latino verbo litar Victor. Dav. tali verbo ufen» de Lenzii conjectura Schutz. Apoliodorum ceterosquefigebat maledictiê, sed S. ipsum p. phil. ffiMbv, Lat. v. u. >c. Alt. Ire. conj. Creuzer. fuisse uncís incluait Ernesti; fore Glog. und* Heindorf. conj.fere. Deinde, ntst Chrysippum codd. aliquot, et Moser, nisi Cisippam Junt.—2 Manut. Lamb, citares.—3 Grut. solus tidet

[ocr errors][ocr errors][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »