Obrazy na stronie
PDF

nisi cum pelle caprina, cum hasta, cum scutulo, cum calceolis répandis. At non est talis Argia,?h пес Romana' Juno. Ergo alia species Junonis Argivis, alia Lanuvinis.'0 Et quidem" alia nobis Capitolini,k alia Afris Hammonis1 Jovis. XXX. 83. Non pudet igitur pbysicum, id est, speculatorem venatoremque naturae,1 ab anirais consuetudine imbutis, petere testimonium veritatis? Isto enim modo dicero licebit, Jovem semper barbatum,111 Apollinem semper imberbem," caesios0 oculos Minervae, cceruleos esse Neptuni. Et quidem Athenis Iaudamus Vulcanum eum,1 quem

************

post, cum caliguUs conj. Pigli.—9 Ita Victor. Jiint. Dav. Argiva nuilti eodd. Mannt. Lamb. Heindorf. Schutz. Moser. Orell.—10 Ita Victor. Grut. Da*, seqq. Lavinis Junt. Latinis codd. aliquot, Manut. Lamb. Actiitnm, e codd. Ursin. Dav. Heindorf. Schutz. Moser, addnnt alia nobis.—11 Equidem nonDtilli codd. Atque item conj. nescio quis ap. Orell.

Cap. XXX. 1 < Sine causa hase, id est s. с. natura, snspecta Walkero, ut similia aliquoties delevit Mannt.' OrtU.—2 Eltens, et Uav. laudamus Vulca

Notje

ь Talis Argia] Junonis simulacrum Argis celebre. De quo bsec Pausan, in Corinth. 'In throno sedet, inest ei corona Gratias et Horas fabrefactas liabens; manuum altera malum pnnicum getit, altera sceptrnm; cuentas seeptro insidet. Habitas sane a Junone Romana diversus.'

1 Romano] Qua? pingi solebat vecta cnrru, quem pavones traherent. De Deorum imagioibus vide Albricum pliilosophura.

k Capitoüni] A Capitolio, ubi templnm liabuit. Videtur in quibusdam Dummis, sedens media corporis parte superne nndus, inferne amictus ; dextra fulmen, la?va seeptrum habens.

1 Hammonis] Sive Ammonis, nam ntrnmqne legitur. Hune sie describit Lucan. lib. ix. 1 Stat corniger illie Jnpiter, ut memorat; sed non ant fulmina vibrans, Aut similis nostro, sed lortis cornibus Hammon.' Vide Q. Curt. iv. 28.

■ Bor6a(um] Quod ita eoleret pin

gi. Solus Jupiter Anxums imberbis pingebatur, ab Anxure urbe sic dictus, ubi colebatur Jupiter imberbis. Virg. /En. vu. < Circseumqne jugum quis Jupiter Anxurns arvis Praesidet.'

n Imberbem] Sic pingi solitos, quod singulis diebus renascatur et quasi adolescat. Hierapolitaui tanien barbatum eum pingebant, Macrob. 1.17. Scitum est illud Dionysii Siculi tyranni, qui cum templa omnia exspoliaret, TEscnlapium in quodam templo barbatum videna, Apollinem vero patrem ejns imberbem, 'Quid,' inquit, 'pater imberbis erit, filioi barbatus?' Turn barbam, quae ex turo erat, prescindí jussit. Val. Max.

Casios] Sen glaucos: tales Uli affinguntur, qnod nata sit e Neptuno, qui glaucos et ipse oculos liabuit, Pausan. Homero yXawtûins dicitur Minerva; id est, glaucos, vel, ut alii vertnnt, noctuos habens oculos. Hinc forte noctua Minerva; sacra.

fecit Alcamenes ; P in quo stante, atque vestito, leviter apparet claudicatio non deformis. Claudum igitur habebimus Deum, quoniam de Vulcano sic accepimus. Age, et his] vocabulis Deos esse faciamus, quibus a nobis nominantur. 84. [p. 18.] At, primum, quot hominum lingua?, tot nomina Deorum. Non enim, ut tu Velleius,4 quocumque veneris, sic idem in Italia Vulcanus, idem in Africa,4 idem in Hispania. Dcinde, nomioum non magnus numerus/ ne in Pontificiis * quidem nostris; Deorum autem innuracrabilis. An sine 5 nominibus sunt? Istud quidem ita vobis dicere necesse est: quid enim attinet, cum una facies sit, plura esse nomina? Quam bellum erat, Vellei, confiten potius, nescire, quod nescires, quam ista effuticntem nauseare, atque ipsum tibi6 displicere? At tu mei7

пит Alhenis eum; ABCOHN, Pari«. 1. 2. Ond. 2. О ф laudamus esse

Athenis Vulcanum eum; Glog. et La. cum quidem eisern Athenis laudabamus Vulcanumeum; Heindorf. conj. Equidem cum eitern Athenit laudaban! unict Vulcanum eum. Max, in quo Hunte in utroque vestigio teeiter Glog. La. Schutz, tu quo liante in utroque vestigia atque vestito Heindarf.—3 Age ut his Red. Glog. Paris. 2. 3. M, Heindoif. Age his conj. Schutz, esse Deos codd. aliquot, Victor. Dav. Pro faciamus, quod servant Keg. lied. Glog. Lamb. Dav. seqq. facimus edd. vett.Jnnt. Victor. Mannt.—4 Velleius idem Heindorf. e Glog. item Schatz. Statim, quocumque iveris codex nnnt, margo Venet. 1507. et Junt.—5 An sine de Goerenzii ad Fin. p. 246. arnteulia Moser—О Нес eat conjectura Manutii, receperiint Day. et Nobb. tibi codd. et edd. reliqua?.—7 An tu mei А В С H M, Paris. 1. 2. 3. Gud. 2. An

NOTiE

[merged small][ocr errors]

similcm putas esse, ant tui, Deum? Profecto non putas. Quid ergo? solem 8 dicam, aut lunam, aut ccelum, Deum? ergo ctiam beatum? quibus fruentem voluptatibus? et sapientem? Qui potest' esse in ejusmodi trunco sapientia? Haec vestra sunt." 85. Si igitur nec1 humano visu 10 (quod docui), nec tali aliquo (quod tibi persuasum est), quid dubitas negare, Deos esse? Non audes. Sapienter id quidem:11 etsi hoc loco non populum inctuis, sed ipsos Deos. Noviego" Epicúreos omnia sigilla numerantes:" quanquam video nonnullis videri,1 Epictirum, ne in offensionera Athenicnsium caderet, verbis reliquisse Deos, re sustulisse. Itaque in illis selectis ejus brevibusque sententiis, quas appellalis xugio$ Sofac,* hase, ut opinor, prima11 sententia est: ' Quod beatum et imniortale est, id nec babct,

'An dicam solem, aut lunam, aut cœlum, Deum esse? ergo et beatum esse dicam? At si beatum dicam, quibusnam dicam ilium frui voluptatibus? Dicamne etiam sapientemf Sed quomodo potest esse sapientia in ejusmodi rebus inanimatis? Нас sunt, qua vos Epicurei traditis.

[ocr errors]

nec exhibet caiquam, negotium.' xxxi. In bac ita 1 expósita sententia, sunt qui existiment, quod ille inscitia plane loqtiendi fecerit, fecisse consulto. De bomiue minime vafro maie existiman!. 86. Dubium est enim.'utrum dicat aliquid* iste beatum et immortale, an, si quod sit, id esse immortale.' Non4 animad vertont, bic eum ambiguë locutum esse: sed multis aliis locis, et illum, et Metrodorum,* tarn aperte, quam paulo ante te. lile vero Déos esse putat: nec quenquam vidi, qui magis ea, quae timenda esse negaret, timeret; mortem dico," et Dcos. Quibus mediocres homines non ita valde moventur, his ille clamât omnium mortalium mentes esse perterritas. Tot millia* latrocinantur, morte proposita. Alii omnia, quae possunt, fana compilant. Credo, aut illos mortis timar terret, aut hos religionis.6

87. Sed, quoniam non audes(jam enim cum ipso Epicuro loquar) negare, esse Deos; quid est, quod te impediat, aut solem, aut lunam,? aut mundum, aut mentem aliquam sempiternam, in Deorum natura poneré? Nunquam vidi, inquit,* animam rationis consiliique partieipem in ulla'alia,

[ocr errors]

nisi humana figura. Quid ? solis numquidnam,b aut lunas,' aut quinqué errantium siderum, simile vidisti? Sol, duabus unios orbis ultimis partibus definiens motum, cursus annuos conficit. Hujus banc lustrationem,10 ejusdem incensa radiis, menstruo spatio luna complet. Quinqué autem Stellas eundem orbem tenentes, alias propius a terris, alias remotius, ab iisdem principiis, disparibus temporibus, eadem spatia conficiunt.* 88. Numquid tale, Epicure, vidisti? Ne sit igitur sol, ne luna, ne Stellas: quoniam nihil esse potest, nisi quod attigimus aut vidimus." Quid? Deum ipsum numne vidisti?11 cur igitur credis esse? Tollamus ergo omnia, quas aut historia nobis, aut ratio, nova affert. Ita fit,I} ut mediterranei' mare esse non credant. Quas sunt tantas animi angustias, ut, si Seriphic natus esses, nec unquam egressus ex insula, in qua lepusculos vulpeculasque sajpe vidisses, non crederes leones et

* Sol conduiras motum гиит dualms extremis purtibu» unius circuit, et ab соdem zodiac i puncto ad idem ejusdem punctum regrediens, сигаит annuum conficit. Ejusdem circuli circuitum, seu lustrationem, ejusdem solis radiis illustrata luna conficit unius mentis spatio; quinqué autem Stella in eodem circulo se motentes, alia propias, alia remotius terris, incipientes ab eodem circuli principio, et ad idem regredienles, conficiunt eadem spatia disparibus temporibus.

'Populi, qui midiem terram incolunt proeul a mari.

Heindorf, e Glog.—9 Quid? solis, nunquam luna Paris. 3. Nunquam solis, nunquam luna La. Quid ! solis nunquam natura aut luna M.—10 Ita e codd. Lamb. Dav. seqq. H. h. illustrationem Jnnt. Victor. Mannt. Grnt.—11 Glog. ant quod vidimus, probante Heindorf.—12 Quid? quod animum ipsum minime tidisti Heindorf, e vestigiis codd. Statin), omnia tollamus ergo codd. aliquot, margo Venet. 1507. Victor. Tum, aut noca ratio Manut. Lamb, nora, aut ratio Schutz, de conj. Gnlielm.—13 Sic Red. Glog. Gnelf. G M U tf>, Paris. 1. 2. margo Venet. Heind. Moser. Schutz. Orell. Ita sit Victor. Mannt. Lanib. Dav. Lall. Ita fiel codd. aliquot, Junt. Paulo post, dicerentur Junt. Victor, üeinde, etiam irridtri Red. margo Venet. 1507. Manut. Lamb. Heindorf. Schutz.

Not*:

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »