Obrazy na stronie
PDF

lud, quod vult, non posse defenderé. Idem facit' contra dialécticos; a quibus cum traditum sit, in omnibus disjunctionibus,0 in quibus, ' ant etiam, aut non/ poneretur, alterutrum verum esse; pertimuit, ne, si concessura esset bujusmodi aliquid, 'Aut rivet eras, aut non vivet, Epicurus,' alterutrum fieret* necessarium: totum hoc, 'aut etiam, aut non,' ncgavit esse necessarium. Quo quid dici potest5 obtusius 1 Urgebat Arcesilas? Zenonem, cum ipse falsa6 omnia diceret, quae sensibus viderentur; Zeno autcm, nonnulla visa esse falsa, non omnia. Timuit Epicurus, ne, si unum visum esset7 falsum, nullum esset verum; omnes sensus veri nuntios dixit esse. Nihil horum, nisi callide :8 graviorem enim plagam accipiebat, ut leviorem repelleret. 71. Idem facit in natura Deorum: dum individuoruro corporum concretionem fugit, ne interitus et dissipatio consequatur, negat esse corpus Deorum, sed tanquam corpus; пес sanguinem, sed tanquam sanguinem. XXVI. Mirabile' videtur, quod non rideat haruspex,4 cum

Gud. 2. U 4>, Heindorf. Schntz. Nobb. directo deortus.—i Item facit H. devinctionibus A, La. dejunetionibus В С H I, Paria. 1. Oud. 2. ditisionibus Paris. 2. devictionibus Paris. 3. Tum, in quibus poneretur out etiam out non Glog. m q. p. aut erit aut non, alterutrum esse verwn pertimuit La. alterum utrum esset verum pertimuit A С N. alterum utrum esse verum e codd. Victor, esset verum Pari». I. 2. 3. H M, Gud. 2. U. alterutrum ntulri esse E.—4 A В С I M, Paris. 1. 2. 3. La. God. 2. E О U alterutrum fieri. Мох, aut etiam non M, Gud. 2.—5 Idem end. Quod qui did potest; Red. potest esse; A В С N, Paris. I. E potuit.—6 E ipsa falsa; mullí codd. Junt. Mannt. Lamb. Schutz, omnia falsa.—7 G esset visum; A nullum esset falsum, nullum esset verum; omni»; Paris. 3. esse dixit; E dicit esse.—8 De Davisii conj. Lall, calide; Jentzen. su* pic. Nihil horum hominis callidi.

Cap. XXVI. 1 Admirabile Glog. quam non E O. arrideat Red. videat Ра

Notje

[merged small][ocr errors]

liaruspiccm vidcrit: hoc mirabilius, quod vos inter Tos risum teuere possitis. • Non est corpus, sed quasi corpus.' Hoc intelligercm, quale esset, si id1 in ceris' fingeretur, aut fictilibus figuris: in Deo quid sit quasi corpus, aut quasi sanguis, intelligere non possum: ne tu quidem, Vellei: sed non vis fateri. 72. Ista enim a vobis3 quasi dictata' redduntur, quae Epicurus oscitans ballucinatus est,' cum quidem gloriaretur (ut videmus in scriptis), se magistrum habuisse nullum:" quod, et4 non predican ti, tarnen facile quidem crederem; sicut mali œdificii domino glorianti, se arcbitectum non habuisse. Nihil enim olet5 ex Academia," nihil ex Lyceo, nihil ne e puerilibus quidem disciplinis. Xenocratem6* audire potuit: quem virum!

ris. Я. Мох, quam vol А С E О, Paris. 3. risum continere I.—2 Red. Glog. E О «(«, Pari). 1.3. С О H 1 M, Victor. Heindorf, omittnnt id. Statin), cereis А В С G H I M N, E О U, Paris. 1. Mannt Lamb. Da». Lall.—3 Uta a vobis Red. Glog. Paris. 3. Tum, habuisse magistrum in eodem cod. magistrum se habuisse Red. sed magistrum habuisse I.—4 Quod etiam Red. Glog. Heindorf, ei omittnnt Paris. 2. Gnd. 2. Mox, (am facile Mannt, equidem credam Lamb. equidem crederem Heindorf. Schutz. Nobb. Orell. quidem credam codd. aliquot, Jnnt. Mannt.—S Nihil enim floret Reg. Eliens. 1.2. Guelf. mim omittnnt multi codd. N. e. fteret £Of Statim, nihil ne ex L. Victor. Dar.—6 Л'ело

Not*:

'St id in ceris] Primus céreas imagines exeogitavit Lysistratus Sicyonins, frater Lysippi; fictiles Dibutades quidam, item Sicyonius, filia opera, qua?, capta amore juvenis, illo abeunte peregre, timbrara ex facie ejus ad lucernam in pariete lineis circuraicripsit, quibus pater ejus irapretsa argüía typnm fecit; etimque servatum in Nymphœa tradunt, donee Corintlium Mummitts everteret. Plin. XXXV. 12.

* Quasi dictata] Laërtius lib. x. ita institutos ab Epicuro discípulos refert, ut ejus scripta, instar puerorum, memoria; mandarent.

1 HaUucinatus est] Verbum illud quidam aspirant. De quo Gell. ir. 13. 'H literam (sive illam spiritum magis quam literam dici oportet) in

serebant veteres nostri pierisque voeibus verborura firmandis roborandisque, ut sonus earitm esset vividior, vegetiorqne. Atque id videntur fecisse studio et exemplo lingua; Attica1.' Sic * lachrymas,' sie ' lielluari,' sie < liallucinari,' sie 'bonera' dixernnt.

n Habuisse nullum] Avtosisoktovs Graeci vocant eos, quibus nullns in literie magister fuit. Talem se fuisse Heraclitus gloriatur apud Laërt. lib. ix.

1 Olet ex Academia] Sic, 'olet lucernam,' per proverbium dicitur. Sensiis loci est. Nihil tradit Epicurus, quod aut Lycei, ant Academia; subtilitatem, immo ne puerorum quidem rudimenta, sapiat.

i Xenocratem] Qui post SpeneipDii immortales! et sunt, qui putent audivisse: ipse non volt. Credo plus nemini. Pamphilum quendam,* Platonis auditorem, ait a se Sarai auditom: ibi enim adolescens habitabat cum patre ■ ct fratribns,b quod in earn pater ejus Neocles agripetac venerat. Sed, cum agellus cum non satis aleret, ut opinor, ludimagister fuit. 73. Sed hune Platonicum7 mirifice contemnit Epicurus: ita metuit, ne quid unquam didicisse videatur. In Nausiphane d Democriteo tenetur; quem cum a se non neget auditum, vexat tarnen omnibus contumeliis. Atqui, si hœc Democritea non audisset, quid audierat? 8 quid est in pbysicis Epicuri non a Democrito? Nam, etsi quaedam commutavit, ut, quod paulo ante de inclinatione atomorum dixi; [p. 16.] tamen pleraque dicit eadem; átomos, inane, imagines,' infinitatcm locorum, innumerabilitatemque mundo

cratem quidem Red. Heindorf. Мох, qui putant codd. niulti, Junt. Mannt. Lamb. Tum, audisse Victor. Dav.—7 Sed hune et Plat. codd. Ursini; Sed hune ut Plat. conj. Heindorf, probantibus Moser, et licier.—8 ' Locus a recentt. mullís conj. vexatus est saniisimus, nt vidernnt Wyttenb. et Moser.' Orel!, quid erat? vel quid ex eo audirelur conj. Schutz. H ab hoc Dav. non audwtet, qui audierat conj. Heindorf. Statim, quid enim in phys. Eliens. 1.2. U, alii codd. Jnot. Dav. Nobb. Orell. probante Beiero; quid est enim, fyc. conj. Heindorf.—9 А В С F H I M, Paris. 1. 2. 3. Gud. 2. E O inanes imagines.

Notje

ршп doeuit in Academia, cum Epicurns adolescens esset. Hune non tarn ingenium et eruditio, quam severitas mornm, stndiumqne indefessnm, commendavit.

Pamphilum quendam] De eo nihil apud auetores illorum temporum. Perperam a nonnullis putatur esse Paraphilns ¡lie. de quo Plato de Rep. lib. X. qui cum inter csesos in acie dies decern jaeuisset, triduo postqnam efferretur, impositus rogo, revixit, et mira quœdam eo mortis intervalle a se visa narravit. Ule Pampliylns Platonis, non nomine, sed patria Pamphylus, seu Pamphylius, fait.

» Habitabat cum paire] Cum а Periele Samus, vel Samos, in Atheni

ensium potestatem redacta esset, eo colonia dedticta est: in ea fuit Neocles pater Epicuri, Agripeta dictus, quod agri portionem petiisset, qui viritim novis colonis Sami dividebatur.

ь Et fratribui~] Qui tres fuere: Neocles, Chsredemus, Aristobulns.

c Agripeta] Ita vocabantur novi coloni, propterea quod agros colendoB peterent. Habetur et illa vox Epist. ad Att. lib. xr.

d In Nausiphane] Qui Democriti doctrinam proñtebatur. Is cum glanai i soleret, auditorem suum Epicurum fuisse, Epicurus, id a?gre iVren -, conviciis eum onerabat. Qua vide apud Laërt.

rum, eorum ortus, interitus, omnia fere, quibus naturae ratio continetur. Nunc istud 10 'quasi corpus,' et 'quasi sanguinem,' quid intelligis? 74. Ego enim, scire te" ista melius quam me, non fateor solum, scd etiam facile patior. Cum quidem semel dicta sunt, quid est, quod Vellerns intelligcre possit, Cotta non possit? Itaque, corpus quid sit, sanguis quid sit, intelligo :11 quasi corpus, et quasi sanguis, quid sit, nullo prorsus modo intelligo. Neque tu" me celas, ut Pythagoras solcbat alíenos ;' nec consulto dicis occulte, tanquam Heraclitus ; ' sed (quod inter nos liceat) ne tu quidem intelligis.' xxvu. 75. Illud video pugnare to, species ut qusedam sit Deorum, quae nihil concreti habeat, nihil solidi, nihil cxpressi,' nihil eminentis/1 sit

6 Sal ne ta quidem (quod inter not dieere liceat) intelligis qua dicii. 'Id est, nihil extantis. л Nihil extuberantis.

Actutum, infinítales U, Basil, infirmantes Timan. Turn, ortus et inleritui Junt. Mauut. Lamb. Basil. Timan.—10 Nunc Ыис А С I U, Victor. Mail ut. Lamb, quid sit, intelligis? duo codd. margo Venet. 1507. Junt. Dav. Heindorf. Scliuu. et quasi sanguis quid sit, ifc. conj. Schulz.—11 Ego enim te scire Eliens. А В С О H I M N, Paris. 1. 2. 3. Gud. 2.—12 Itaque corpus quid sit, intelligo, quid sanguis M. quasi cornus quid sit Paris. 2. 3. Basil. Thuan. Tum, non intelligo ullo jirorsus modo E.—13 Nec tu Junt. Manut. Lamb, me sedas Red. Olog. Paris. 3. Stalim, nec omittunl Oud. 2. E non consulta Paris. 3. ne consulta Paris. 2. consulta babent etiam A В С G H I, Paris. I. E <f>. inter eos Paris. 1. inter vos G. liqueat Red. Glog. A В С G H I M N, Gud. 2. Paris. 1. 2. 3.

[ocr errors][ocr errors][merged small]

qne para, levis, pcllucida. Diccmus crgo 1 idem, quod in Venere Coa :8 corpus illud non est, sed simile corpori: пес ille fusus,' et candore mixtus rubor, sanguis est, sed quaedam sanguinis similitude; sic, in Epicúreo Deo, non res, sed similitudines rerum, esse.

Fac, id,' quod ne intelligi quidem potest, mihi esse persuasum : cedo mihi istorum adumbratorum b Deorum lineamenta, atque formas. 76. Non deest hoc loco copia rationum, quibus docere velitis, humanas esse formas Deorum: primum, quod ita sit informatum anticipatumque 4 mentibus nostris, ut homini, cum do Deo cogitet, forma occurrat humana: deinde, ut, quoniam rebus omnibus excellât natura divina, forma quoque esse pnlcherrima debeat: пес esse humana ullam pulchriorem. Tertiam rationem affertis, quod nulla in alia figura domicilium mentis esse possit.5 77. Primum igitur, quidque, consideremus,6 quale sit: arripere enim mihi videmini, quasi vestro jure, rem nullo modo probabilem omnium. Quis? tam caccus in

* Diffusus in ore.

[merged small][ocr errors]
« PoprzedniaDalej »