Obrazy na stronie
PDF
[ocr errors][ocr errors][graphic]

astra, et terram, et ánimos, et cos, quos majorum institutis accepimus ; ? quas et per se stmt falsa perspicue, et inter sese vehementer repugnantia. 31. Atque etiam Xenophon8 paucioribus verbis eadem fere peccat: facit enim, in iis quae a Socrateh dicta retulit, Socratem disputantem, formam Dei quaeri non oportere; eundemque et solem 81 et animara Deum dicere; et modo unum, tum autem plures Deos: quas sunt iisdem in erratis fere, quibus ea, quaa de Platone dicimus. xui. 32- Atque ctiam Antistbenesk in eo libro, qui Pbysicus inscribitur, populares Deos multos, naturalem unum,' esse dicens, tollit vim et naturam Deorum. Nec multo secus Speusippus, Platonem avunculum 1 subsequens, et vim quandam dicens, qua omnia regantur, eamque animalem, evellere ex animis conatur cognitionem Deorum. 33. Aristoteles quoque,' in tertio 1 de Philoso

Lainb. caret volúntate E U et duo codd. Moseri: qua omnia una Deorum, S¡e. conj. Ernesti.—7 Idem Ernesti conj. acceperimu». Mox, inter se E O, codd. Heindortii et octo Moseri. vehementer deest in U.—8 M eundem et solem. Mox, plures Deos quasirit quatuor codd. Moseri. Tum, in quibus Lamb, de H. diximus ex uno códice Heindorf. Schulz. Moser. Grell.

Cap. XIII. 1 Codd. aliquot, etiam Glop. margo Venet. 1507. Junt. Heindorf, unum naturalem; Paris. 2. 3. E Natura unum; M unum naturalem unum. Mox, tollit enim vim G. rim ас naturam Red.—S Glog. atunculum Platonem. Mox, reguntur tres codd. Moseri. evellere eonatur ex unimis Glog.—3 Aristotelesens septcin codd. Moseri, et V, probuntilnis Gœrenz. et Moser. Inde Aristoteles E. quoque omittnnt nonnulli codd. Moseri, et edd. «ett. item margo Tenet. 1507. libro deest in Gud. 2. a magistro suo Red. Heindorf. Fro uno, quod servant octo codd. Moseri, if>, margo Venet. 1507. et Moser, non de Manuln senlentia exhibent Lamb. Dav. Heindorf. Schutz. Nobb. Orell. a magistro uno Plat. diss. Victor, a magistro Platone diss. G, uti voluit Wyttcnb. tri

NOT/E

ons, in Platonis doctrina versatissimns, ait Platonem cura ha-c omnia Deos nominat, non tain Deos, quam divina qnxdam, intelligere. Mars. Ficiu. in Cratyli argumento.

s Xenophon ] Socratis discipulus; apis Attica, propter orationis elegantiam, dictus. Mortuus est Corintbi quo anno Macedoiiibus imperare Philippus cœpit.

h Quœ a Socrate] In Ii bris quatuor, qui iascribuntur, ' De dictis et factis

a Socrate memoratu dignis.'

1 Et solem] Ait ibi quidem ut Deos, ita solem conspiciendum se mortalibus non praeberc; Denin tamen nec ibi dicit esse, nec ullibi dixisse, comperi.

k Antisihencs] Gorgiam audivit, ex oratore pliilosophus, Peripateticus priinum, mox princeps familia: Суnicx, sic diets quod in Cynosarge doceret.

1 In terliv] Tres i Hos libros, quopbia libro, multa turbat, a magistro Platone uno dissert-* tiens: modo enim menti tribuit omnem divinitatem; modo muiidutn ipsum Deum dicit esse ; modo quendam alium *ra prœficit mundo; eique cas partes tribuit, ut replicatione' quadam mundi motum regat, atque tiiéatur: tum cœli ardorem Deum dicit esse, non intelligens, cœlum mundi esse partem, quem alio loco ipse designarit Deum. Quomodo autem coeli divinus ille sensus in celeritate tanta conservan potest? Ubi deinde illi" tot Dii,J si numeramus etiam cœlum Deum? Cum autem sine corpore idem vult esse Deum, omni ilium sensu privat, etiam prudentia.6 Quo porro modo7 mundum movere carens corpore; aut quomodo semper sc movens, esse quietus et beatus, potest? 34. Nec vero ejus condiscipulus0 Xenocrates in hoc genere prudentior ;8 in cujus libris, qui sunt de Natura Deorum,p nulla species divina describitur: Deos enim octo esse

* Recolulione.

buit menti Olid. 2.-4 Glog. enm ondecim codd. Moseri, Jnnt. Victor, alium quendam. Mox, mundi quadam G. motus regat Pari». S. dicit esse Deum M. partem esse Glog. esse partem mundi Pari«. ]. quam a. I. i. designara! M. quam ... desiguarerit Timan, designarit E.—5 Exciditse hie qnwilam censet Beier, veluti, qui majorum institutis aceepti, eidem habentur DU.—С Margo Venet. 1507. Jnnt. Mannt. Lamb. Heindorf. Schutz. Nobb. et prudentia.—7 Quo modo porro Red. Glog. Heindorf. Actiilnin, mundum movere est de conj. Ernestii, receperunt Moser. Nobb. Crenier. Orell. probantibus Beirro et Elvetlich. mundus moveri codd. aliquot, Victor. Grat, mundus moteri potest alii codd. margo Venet. 1507. Junt. Mannt. Lamb. Dav. Heindorf. Deus moveri de conj. sua S e lm I J. Tum, se siispectiiin est Wyttenb.—S Codex unus Moseri, et Victor, prudentior est. Actntum, cujus in libris quatuor codd. Moseri, Junt. Victor, libris in cujus H. cum in libris his Red. Gud. 2. unde cujus in libris iis, qui, ¡fe, Heindorf, in natura Deorum tres codd. Moseri. Paulo post, in stellis vagi Mannt. Pro nominantur, Lamb, et Dav. conj* Runwanfiir. Turn, qua infixa quasi calo sunt Red. quae infixa calo sint duo codd. Moseri. solem adjunxit Paris. 1. 3. Deinde octavam, Lunam Victor, octavumque, Lunam Pari;. 3. G, Ellens. Med. Bonon. 1404. margo Venet. 1407. Junt. Dav.

[merged small][ocr errors][ocr errors]

dicit ; quinqué eos, qui in stellis vagis nominantnr; unum, qui ex omnibus sideribus, quae infixa cœlo sunt, ex dispersis quasi membris, simplex sit putandus Deus: septimura Solem adjungit; octavamque, Lunam ; qui quo sensu beati esse possint, intelligi non potest. Ex eadem Platonis schola Ponticus Heraclides4 puerilibus fabulis rel'ersit libros:r [p. 9.] et tarnen modo mundum,' tum mentem divinan), esse putat: errantibus etiam stellis divinitatem tribuit; sensuque Deum privat; et ejus formam mutabilem esse vult: eodemque in libro* rursus terram et cœlum refert in Deos. 35. Nec vero Theopbrasti' inconstantia ferenda est :'° modo enim menti divinum tribuit principatum;modo cœlo; tum autem signis sideribusque cœlestibns. Nec audiendus ejus auditor " Strato," is qui Physicus appellatur; qui omnem vim divinam in natura sitam esse censet, quae causas gignendi, augendi, minuendi, habeat, sed careat omni sensu et figura, xiv. 36. Zeno

Heindorf. Moser.—9 Codd. aliqnot, margo Venet. 1507. Lamb. Lall. Nobb. et tum mundum; Schutz, de conj. Heindorf. Deum modo mundum; Uav. voInit, et Deum modo mundum; Jentzen. snspic. etenim modo mundum probante Moser, tarnen nncis inclusit Orell. tum mentem Deum esse e Maffei cod. Lamb, rum mentem divinam Deum esse Heindorf, putans G. Mox, tult esse mutabilem in eodem rod. eodemque libro Red. margo Venel. 1507. Jnnt. Mannt. Lamb. eodem in /ifrro'Paris. 2. cœlum et terram quatuor codd. Moseri. fert in Deos V. —10 Eliens. inconstantior sententia est; unde Walk. conj. constantior sententia est, reeepit Heindorf, menti divina G log. Heindorf, ut conj. Walk. Мох, que ccelestibus omiltiint duo codd. Moseri.—11 Nec a. ejusdem auditor Red. U, Bonon. 1491. Heindorf. Nec a. ejus dein auditor Eliens. 1. Nec a. est auditor 1res codd. Moseri: ejus adjutor Paris. 3. is q. p. apjMubntur E. Statim, minuendi,immutandique Ascens. Heindorf. Schulz. Orell. minuendi immittendique codd. aliqnot : minuendi immiscendique de Bouli. conj. Lall, minuendive margo Venct. 1507. Mannt. Lamb.

Notve

'Heraclides] Spensippi anditor, mox Aristotelis. De illo supra. Diversos ab hoc Heraclidas tredeeim recenset Laërt. in ejns Vila.

'Rrfersit libros] Horum indicem habet Laërt. in ejas Vita.

'Eodemque in libro] Quo? nullius enim facta mentio superius.

« Theophrasti] Qui Tyrtamus pri

mum, deinde, propter eloquentiam, Theoplirastus cognominatus est ab Aristotele, cnjns et auditor, et in schola, eo in Clialcidem profecto, successor fuit.

Strato] Prœreptor Ptolema?i Philadelphi, a quo talentis 80. donatus. Scholam tenuit annos 18.

antera (ut jam ad vestros,1 Balbe, veniam) naturalem legem divinam esse censet, eamque vim obtinere recta imperantem, prohibentemque contraria : * quam legem quomodo efíiciat animantem, intelligere non possumus.* Deum autem animantem certe volumus esse. Atque hie idem alio loco aethera Deum y dicit,1 si intelligi potest nihil sentiens Deus, qui nunquam nobis oceurrit ñeque in precibus, ñeque in optatis, ñeque in votis. Alus autem libris rationem quandam,3 per omnem naturam rerum pertiuentem, ut divinam esse affectam putat. Idem astris hoc idem tribuit, tum annis, mensibus, annorumque mutationibus. Cura vero Ilesiodi* Theogoniam* interprctatur, tollit oranino usitatas perceptasque cogitationes Deorum: ñeque enim Jovem,"

* Zeno autem (ut ad eot veniam philosophes, qui tecum, Ralbe, senliunt) censet. legem naturalem esse Deum, et earn habere rim quandam qua recta imperel, et prohibeat qua recta non sunt.

Cap. XIV. 1 Paris. 3. Thnan. nostros; Pari». 1. ut ad restros jam. Mox, Deum esse censet Glog. Heindorr. Nobb. rim divinam esse censet June. Turn, prohibentem contraria codex untia Moseri, probante Beiero ad Offic. torn. I. p. 25.—2 Ita plurimi codd. ap. Moser, et Dar. dicit esse codd. aliquot, Junt. Lamb. Greil, sed intelligi qui potest Red. Heindorf. Schulz, si intelligit nihil E.—3 Victor, quandam rationem. Actiitnm, per omnium codd. aliquot, margo Venet. 1507. Jiint. Victor. Grut. per omnem pertinentem naturam Ascens. Mannt. Lamb. Thnan. per o. n.r. permeantem Glog. La. per . . . pertingentem A ij/. ut divina esse a. putat Glog. Manut. Dav. Lall. Heindorf. Schutz. Moser. Nobb. Orell. ut divina sit a. putat margo Venet. 1507. ut dirina sit effecta putat codd. aliquot; ut divina sit, effectum putat conj. Beier. mundi igneam esse arlificem putat su.pic. Jrntzen.—4 Theogoniam, id est, originem Deorum codd. pleriqu*-, margo Venet. 1507. Junt. Victor. Ínsitas perceptasque codd. aliquot. Ínsitas prœceptasque Lamb. Heindorf. Schutz. Nobb. praceptas insitasque Dav. Tum, пес Junonem Gad. 2. ita appellatur e codd. Dav. Heindorf. Schutz. Moser. Orell. rebus inanimatis codd. aliquot, Juct.

* /nlelligere non possumus] Intelligi centum anni» juniorem facinnt. Hos

lamen potest; cum eniin lex natura- pitio exceptúa ab Aiitiplio et Clime

'■> aptid Stoicos sit ratio siimmi Jovis, no, ab iis interfeclus est, com sororis

base autem animans sit, conseqnitnr suas stiipratorein interficere pniarent.

egem earn animantem esse. Sexdecim volumina scripsit, quœ te

'Minera Deum] PI nt. in Placitis censet Lil. Gyraldns.

ait, Stoicos docere enprenium * \eque enim Jovem] Hos, si Laer

°J^n'Un> Deorum esse, non sethera, tio credimiu, non exemit Deorum nu

e, -ieu.ni.'" ж,,1еге- mero, sed uni Deo, pro variis facul

fuit r,',,K] Hometi consangnineus tatibns, varias illas appeliatiooes tri

» C»ii et Iii.um supparem alii, alii bnit: interdum, Jovem, Aia, qnasi IV

[graphic]
« PoprzedniaDalej »