Obrazy na stronie
PDF

cohibuisse. Quid est enim5 temeritate turpius ? d aut quid tam temerarium, tamque indignum sapientis gravitate atquc constantia, quam aut falsum sentiré, aut, quod non satis explórate perceptum sit et cognitum, sine ulla dubitationc defenderé? 2. Velut in hac quasstione, plerique (quod maxime verisimile est, et quo omnes, duce natura, vehimur*) Deos esse dixerunt; dubitare se Protagoras;' millos esse omnino Diagorasf Melius et Theodorus 8 Cyrcnai

[ocr errors][merged small]

vel àiro Kvvbs apyov, cane albo, eut releer, (nam Gracie ipybs utrumqne ■ignificat) reí àxb uvrls tal aapitbs, canis et caro. Nominis causa haec fuit. Cum Dyomiis quidam, aut Didyunis, ut viüt Suidas, sacrificaret Herculi, canis albus, vel, ut alii, aquila velox, victima: partem abreptam in locum qttendam transtulit; quo prodigio ferritin, consulto oráculo, jussns est sacelliim Herculi exsI rucre eo in loco, in quem victima fuel at de porta ta. Qiioniam vero Hercnles not luis fuerat, visum est, ut qui spiirii essent, et ñeque patris neque m a ir i s nomine cives, ibi armorum tirocinium ponerent. Hinc contumelia! genus «s Kvvóeaprytt, quasi ditas 'in malam erneem.' Hue Themistocles, et ipse notbiis, missus militaría exercitationis causa, ingenuos aliquot adolescentes callide eo quoque deduxit; atque ita discrimen nothoriim et legitimorum subdole sublatiim. Liv. lib. xxxi. Plut, in Tliemist. Snid. Pau«an. lib. i.

d Turpius [fortius] Maliin tur. pius.

'Protagoras'] Patria Teins, ut Eupolis; Abderites, ut plerique omnes volnnt: filins Artemonis, ut Lacrtio «t Suidse placet ; ut Pliilostrato, M,i

andri illius qui Xerxem domo et maneribus excepit. At qui fieri potest ut Mspandri ditistimi filiua fuerit homo quem bajiilura fuisse docent Gellius et Suidas? Primus qntestu docuit. Ejus opera ab Atbeniensibiis combusta, ipse in exilium actus est, quod artem doceret, qua causa inferior dicendo fieri posset superior. Lae'rt. in ejus Vita.

'Diagoras] Alheus cognominatus. Capta Melo, una e Cycladibus, patria sua, vixit Athenis, et sacra Alheniensium ¡ta contemsit, ut inultos a religione averteret: quare ab Alheniensibus proscriptus est, proscriptione palam arres columns inscripta, additoque praemii loco, sí quis liominem occidisset, talento uno; si quis viviini adduceret, duobus. Hie alienando cum ligna deessent, quibus cibos coqueret, statuam Hcrculis assulalim comminutam in focum conjeciti et 'Age, Hercules,' inqnit, 'tibi teitins decimus labor est subciindus ; macte,et mihi cœnam probe coque.' D. Epiphan.

» TAeouViu] Aristippi discipulus, Athens vulgo dictiis. Ab eo secta Theodoras. Cyrenaicus, vel a secta Cyrenaica, vel, ut verosimilius, a Gyrene (nunc Cairoan), urbe ргш

cus 5 putaverunt. Qui vero Déos esse dixerunt, tanta sunt in varietate ас dissensione,6 ut eorum molestum sit dinumerare sententias. Nam et de figuris Deorum, et de locis atque sedibus, et actione7 vitae, multa dicuntur; deque his summa philosophorum dissensione ccrtatur. Quod vero maxime rem causamque continet, utrum nihil agant,h nihil moliantur, omni curatione et administratione rerum vacent, an contra ab his8 et a principio omnia facta et constituía sint, et ad infinitum tempus regantur atque moveantur, inprimisque magna dissensio est: eaque nisi dijudicetur, in suramo errore neccsse est homines, atque in maximarum rerum ignoratione, versari. n. 3. Sunt enim philosophic et fuerunt, qui omnino nullam habere censerent humanarum rerum1 procurationem Deos. Quorum si vera sententia est, qua? potest esse pietas? quae sanctitas ? quae religio? Нэес enim omnia pure ac caste lk tribuenda

Heindorf. Schutz, tenimus; Giielf. novimus.S CyrenœusGlog. Bonh.—6 Codd. aliquot, margo Venel. 1507. Mannt. Lamb, ac dissensione constitua. Statim, enumerare de Davisii conjectura Heiudorf. Scbuti. probante Wolf, annumeтате plnrimi codd. margo Venet. 1507. Junt. Mannt, uí molestum sil eorum annumerare Lamb.—7 Lamb, cum uno cod. et de actione. Verba, dei¡ue h. s. p. d. eertatur desnnt in cod. Gnlielni. onde uncis incluait Grut. Mox, est, utrum codd. aliqnot, margo Venet. 1507. Junt. Lamb. Tum, ab omni curatione Lamb. Garat. Orell. omnique cur. conj. Heindorf, an ab omni cur. margo Venet. 1507. Victor. Mannt, ac ab omni cur. e uno cod. Dav. Deinde, rerum vacantes conj. Erneali : r. vacant Grut.—8 Junt. et Orell. ab its. Stalin), omnia facta sint et constituía Red. probante Beier. Offic. torn. i. p. 260. inprimis magna Mannt. Heindorf. Schutz. Orell. probantibns Wyttenb. et Wolf, in primis quoque magna Dav. de quo in primis magna Lamb. Deinde, dyudicatur codd. ninlti, etiam E U, margo Venet. 1507. Junt. Mannt. Lamb. Dav.

Cap. ti. 1 Codd. aliquot, margo Venet. 1507. Junt. Victor. Dav. rerum Lumunarum.—2 E, aliique codd. Victor. Dav. Heindorf. Schutz, atqut caste;

HOT IE

[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

• • . • *

talia sunt, ut ea ipsa Dû7 imijnortajes ad usum hominum fabricad paene videantur. Contra -qaoe- Carneades0 ita multa8 disseruit, ut excitaret homines' ru>n socordes ad veri investigandi cupiditatem. 5. Res enim na]la «»t de qua tantopere0 non solum indocti, sed etiam docti, diosentiant. Quorum opiniones cura tam varia? sint, tamque inter se dissidentes; altcrumIO fieri profecto potest, ut earum nulla; alterum certe non potest, ut plus una, vera sit. ni. Qua quidem in causa et benévolos objurgatores placare, et invidos vituperatores confutare, possumus, ut alteros reprehendiese pœniteat, alteri didicisse se gaudeant.1 Nam, qui admonent amice, docendi sunt; qui inimice insectantur, repellendi.» 6. Multum autem 5 fluxisse video de libris nostris (quos complures brevi tempore0 edidimus) variumque sermonem, partim adinirantiura, unde hoc philosophandi nobis subito Studium extitisset; partim, quid quaque de re ccrti haberemus, scire cupientium. Multis etiam sensi 4 mirabile videri, earn nobis potissimump

bescunt E.—7 De Bouhierii conjectura Heindorf, et Schutz, ipsi DU, probante Ernesti.—8 Carneades vi multa E О U. disterit, ut excitares A. non secordes E. —9 Codex uni» Oxon. Wolf. Dav. Moser. Orell. tanto opere. Actutnm, non solum docti, sed etiam indocti codex nnus Oxon. margo Vener. 1S07. Jiint.— 10 E alterum nemo; et in margine alterum vero. Btatim, profecto fieri codd. aliquot, Victor. Dav.

Cap. Hi. 1 Margo Venet. 1507. Junt. Mannt. Lamb, se didicisse gaudeant. —2 Lamb. conj. refeltendi, improbante Orell.—3 Multum quoque О. Mox, varioque sermone E tfr. Drinde, partim quidem quaque, Sfc. E.—4 Multis etiam censui in eodem cod. Mox, rebus offenderet E. Pro relicta, quod servant

Notje

puta Arnobius, Tertullian. Clem, nieneium legatione, ándito Carneade,

Alexandrinns. Vid. J. Lips. Mauud. Cato Censorios dimittendos quam

ad Phil. Stoic, diss. 7. primum legatos dixerit, eo enini lo

° Carneades] Novae (nam triplex quente, quid verum, quid falsum ts

fuit) auctor Academia?: veteris dux set, discerní non posse. Plin. lit.

fuit aut Socrates, aut Plato, media; 30.

Arceiilaus. Carneades vir fuit sum- 0 Complures breti tempore] Ex quo

таг in disputando modestias: cum potiri reriim coepit J. Capear, multa ex Chrysippi libris banaistet, D Earn nobis potissimum] Academi

dicere solebat, ' Nisi Cbrysippus fu- cam. Huic Cicero, quamvis deser

isset, ego non essem:' tanta insnper ta?, ideo nomen dedit, qnod eloquen

cloqnentia, ut in celebri ilia Athe- tite, quam semper ipse amavit, schoDelph. el Var. Cías. Cicero. 3 E E E E

probatem esse philosophical-, quae lucem eriperet,'1 ct quasi noctem quandam- rebus oifunderet, desertaeque disciplinas, et jarapriHcm -relictas, patrocinium necopinatura a nobis esee-sitsceptum. Nos autem nec subito cœpimus philosopbari"; nec mediocrem a primo tempore aetatis in eo studioJ operam curamque consumsimus: et, cum minime videbamur, tum maxime pbilosophabamur: quod et о rat iones declarant, refertae philosophorum sententiis, et doctissimorum hominum familiaritates, quibus semper domus nostra floruit; et principes illi, Diodotus/ Philo,* Antiochus,1 Posidonius,u a quibus instituti sumus. 7. Et, si omnia philosophies preecepta6 referuntur ad vitam, arbitramur nos et publicis et privatis in rebus ea praestitisse, qaœ ratio et doctrina prasscripserit. iv. Sin autem quis requirit, quae causa nos impulcrit, ut bec tam sero" literis mandaremus, nihil est, quod expediré tam facile possimus. Nam, cum otio ' langueremus, et is esset reipublicas status,

pliirimi codd. et edd. vett. relicto habet О. derelictce conj. Heindorf.—S D atatia in to studii; E atatia mea studii. Statim, tarnen maxime E. Tum, q%od et orationea noitra Lamb, refería p. senlentia al. Pro floruit Scbeller. conj. patuit.—G Margo Venet. 1507. Jiint. Victor, praeepta pkiloiophia.

Cap. Iv. 1 Nam cum oratione E. Mox, unius consilio regi at que gubernari

NOTiE

la illa faveret. Ex mediis Academia? apatiii oratorem extitisse ae ail, in Oral.

ч Lucem eriperet] Negaba! enim nilam esse acientiam.

» Diodotua [Diodoriu] Vel, nt alii legunt, Diodotua, Stoicus, Ciceronia a pueria magister : apiid eum mantit, apud eiim mortniia est. De i I lo Tuic. lib. v. et in Bruto; Epist. ad Att. п. 20. Famil. ix. 4. et xili. 17. Acad. Qua?«!, lib. nr.

"Philo] Princeps Academia;. Unie, cum Alhenis, bello Milliridalico,profiigisset, Romamqne venisset, lotum se tradidit Cicero. Cíe. in Brulo.

'Antiochtta] Ascalonites, qui deinde ab Academia ad Stoicos se contu

lit. Hnnc Cicero Alhenii per sex menses auditif: Attico etiam et Lu» cullo admodum familiaria fnit

u Potidmiuii] Apamensis Syria?; Stoicua, Rliodi docuit, cognominatus 'tArfiiis. Scripsit quoque de Natura Deorum. Ejus stiidiosissimus fuit Pompeius ; ad enm, confecto bello Mithridatico, cnm te conferret, fores a lictore, qui mot erat, pulsari теtuit, et fasces lictorios philosophi janua» submisit is, cui Orient Ociidensque se submiserant. Plin. vu. 30.

ж Ut hac tam sero] Affert has iterum rationes Epist. Famil. iv. 3. ad Sert. Sulpic.

« PoprzedniaDalej »