Obrazy na stronie
PDF

dam qusereret, quid ei caecitas attulisset, respondiese, pilero ut uno esset comitatior. Ut enim vel summa paupertas tolerabilis sit, si liceat,* quod quibusdam Graecis quotidie;n sic caecitas ferri facile possit, si non desint subsidia valctudinum. 114. Democritus,0 luminibus amissis, alba scilicet et atra discernere non poterat: at vero bona, mala; aequa, iniqua; honesta, turpia; utilia, inutilia; magna, parva, poterat: ct, sine varietatc J colorum, licebat vivere beate; sine notione rerum, non licebat. Atque hie vir impediri ctiam animi6 aciem aspectu oculorum arbitrabatur: et, cum alii saepe, quod ante pedes esset, non vidèrent, ipse infinitatcm omnem percgrinabatur, ut nulla in extremitate consisteret. Traditum estetiam, Homcrum caecum? fuisse. At ejus picturam, non poësim, videmus. Quœ regio, quae ora, qui locus G raecise, quae species forma?, quae pugna,7 quaj acies, quod remigiuin, qui motus homiuum, qui ferarum, non ita expictus est,4 ut, quaj ipse non viderit, nos ut vide

Elinns. 2. A<rri/iViini Leid. Venet. 1-181. inetricum codd. aliquot; пес inexercitum coiltl. Bcholti, Vent-t. 1-180. Beroald. Argem. 1511. Eraam. Crat. пес inscitum ed. »et. Bunli. medicum et philosophum Lamb. Mux, ut pu, ta uno Vencí. 1481. Beroald. Argent. 1511. Kraam.Cía!. Mannt, uno ut puera Lamb. essem comitatior tres codd. Oxon. probante Oav. in ed. pr.—4 Quidam ар. Uisin. et Nissen. si libent. Statiin, Gracia, quiritare ronj. Ursin. Heinde, ad raleludinem margo ed. 1584. et Mannt.—5 Keg. ft si tarietate; Dav. in cd. pr. et ei nine varietate; Oav. in ed. sec. ronj. ei sine tarietate, probante Nitsen.—G Edd. autiquiss. Crat. Mannt. Lamb. Lall. anin.i etium. Mox, cum hi sarpe de Bentleii conjectura l)av. ante pedes essent lieg, esset ante pedes Venelt. 1480.1481. Beroald. Crat. Mannt. Lamb. Deinde, ille in infinitatemBern. 1. Argent. 1511. Erasm. Lamb. Wnlt". Scbutz. Oiell. ille infinitatem endd. aliquot, Vcnctt. 1480. 1481. Bcionld. Crat. Victor. Mannt. Oe'bh. Lall. Hin infinitatem Reg. ille infinitatem omnem peragraba! margo Eliens. 2. imde ilia infinitatem omnem peragrubat Dev.—7 Col. Dav. Woif. Schutz. Orell.

Nota:

"Grœcit quolidie] Subatidi, 'sub- l> Homerum cetcuni] Amissis ociilis

aidia vitie qnvrera mendicatim.' Humerus vocaii coepit, qui Mcbe

Democritus] Abderites. Memo- »igenes prim appellabatur ; Cuma?i rio; prnditum est, Itttnc oculis sua rnim ct Iones ca cos ' horneros' a p. sponte se privasse, quia existimare! pellant, quud liomeris, id est, ilineanimum ad contemplaniluni vegetio- rum ducibus, pgeant. rem esse, si oculorum impedimentis я Expictus est] Forte depictus est. liber esai t. Tert. Apolog. Idem die- Benins loci est, quaecnnique ab Holum de Finil). lib. v. Falsnm tauieti mero desciibuntiir, il a itescribi, ut esse ait Pint, iib.de Curius. earn! oculis, non legi, vidcautur.

remus.effecerit? Quid ergo aat Homero ad delectafionem8 animi ac voluptatem, aut cuiquam doclo, defuisse unquam arbitramur? 115. An,' ni ita se res haberet, Anaxagoras,' aut hie ipse Detnociitus,5 agros et patrimonia sua reliquissent; buic discendi quajrendique divinœ delectationi toto se animo dédissent? Itaque augurem Tiresiam,'quem sapientem fingunt poëtae, nunquam inducunt deplorantera csecitatem suara : at vero Polyphemumu Homerus, cum immanem ferumque finxisset, cum ariete etiam colloquentem tacit, ejusque laudare 10 fortunas, quod, qua vellet, ingredi posset, et, quae vellet, attingere. Recte hie quidem :11 nihilo eniin erat ipse Cyclops, quam aries ille, prudentior. XL. 116. In surditate vero quidnam est mali? Erat surdaster M. Crassus:* sed aliud1 moleslius, quod male audi

[ocr errors]

r Anaxagoras] Clazomenins, nobili et opulenta familia natos; qui cum, relicto suie patrimonio tolo, abiret lustratnrm orbem, cuidam interroganti nullamne patriae ciiram liaberet ?' Immo snmmam,' inquit, dígito in cceium converso. Post longam peregrinationem rednx in patrian, possessionesque desertas videns, 'Non essein,' inquit, 'ego salvus, nisi islas periissent.'

* Ipse Dcmocritus] Patrimonium siium patria; dedit. Hör. in Epist. 'Miramur si Democriti peetts edit agellos Cultaque, dum peregre est animns sine corpore velox.' DitissU mum fuisse oportet Democritum, cujus pater epnliim liospitaliter dederit exercitui Xerxii.

'Tir.teiatn'] Tliehannm, qui Jitnonis ira exesecatus traditur. Eum apnd inferos solum sape re, ceteros uinbrarnm modo vagari, finxit Homer. Odjrss.

"Polyphemumi] Is appulsam in Siciliam Ulyssem, et cum sociis dnodecim ad se venientem, antro incluait; devoratUque sex ex illis, ab Ulysse vini potii sopitns, imparta in ociilnm clava, excaseaius est. Ulysses deinde sub arietnm villis sociosque seque ipsum implicuit, et cum grege ex antro emersit. Horn. Odyss. L 105. ubi cum ovibus ex antro ad pastum euntibus colloquium habet, de quo hic Cicero.

* M. Cratsus'] E gente Licinia, Romanorum omnium dilissimus ; qui, ebat,y etiain si (ut mihi videbatur) injuria. [Epicurei] nostri * Greece fere nesciunt, пес Grasci Latine. Ergo hi' in illorum, et Uli in borum, sermone surdi: omnesque id nos in iis Unguis, quas non intelligimus, qua? sunt innumerabiles, surdi prefecto sumus. At vocem citharœdi1 non audiunt: ne stridorem quidem serrae turn, cum acuitur; ant grunnitum, cum jugulatur sus;4 пес, cum quiescere volunt, fremitum murmurantis maris. Et, si cantus cos forte delcctant, primum cogitare debent, antequam hi sint inventi,' multos beate vixisse sapientes:5 deinde multo majorem percipi posse legendis his, quam audiendis, voluptatem. 117. Turn, ut paulo ante cascos ad aurium traducebamus voluptatem, sic licet surdos ad oculorura: etcnim qui secum loqui poterit, sermonem altcrius non required

[p. 251.] Congerantur in unum omnia, ut idem oculis 6 ct auribus captus sit: prematur etiam doloribus acerrimis

Cap. Xl. 1 Dav. in ed. pr. et aliud—2 Opiei noslri conj. Faërn. Operarii nostri Dav. in ed. pr. Epicurei delevit Wolf, fari nesciunt quatuor codd. Oxon. edd. antiquiss. Crat. Victor. Manul. Lamb.—3 Ergo it Venett. 1480. 1481. Beroald. Crat. Victor. Statim, id omit tun t duo codd. Davisii, et Bern, a ni. sec. item Wolf, uncis inclusernnt Schutz, et Orell. itidem margo cd. 1584. item de Manutii conj. Lamb, surdi omnes. Quid? not, ärc. conj. Dar. in hit Unguis edd. antiquiss. Crat. Victor. Dav.—1 Nonius, Reg. alii codd. Victor. Dav. Lall. Wolf. Schutz. Orell. suis.—5 Voc. sapientes de Bentleii sententia uncis inclujit Dav. delevit Schutz.—6 Leid. Dav. et oculis. Paulo post,

Notje

post duplicem et ovationem et consulatum ann. C83. et G9S. inita cum Ca-sare et Pompeio societate, bellum Partliictim sortitus est, in quo cum male pngnasset, exercitum cum filio Pnblio amisit: demum ipse, per speciem colloquü ab hoste circumventus, occiditur.

r Male audiebaQ Propter avaritiam; qui cum Syriam in quinquennium obtinuisset, pecunia; cumulande magis quam rei gerendic enpU dus, Hierosolymitannm templum, eo usque iotactum, expilavit. De ejus

avaritia vide Dion. Plut, et Appian. in Parlbica.

г Vocem citharœdi] Object io est quasi adversariorum, quam diluit ex contrario; si enim citharœdi sonum, qui suavis est, non audiet; ne quidem audiet stridorem serra;, qui ingratos.

* Antequam hi sint inventi] Musicam Amphion et citharam invenit. Cithara; Septem chordas addidit Terpander, octavam Simonides, nonam Timotheus. Polydor. Virg.

corporis; qui priraum per se ipsi plerumque confidant hominem: sin forte,longinquitate producti.vehementius tamen torquent, quam ut causa sit, cur ferantur; quid est tandem, Dii boni! quod laboremus? Portus enim praesto est,[quoniam mors ibidem est7] aeternum nihil sentienti receptacu. lam. Theodorus Lysimacboь mortem minitanti, ' Magnum vero,' inquit, 'effecisti, si cantharidisc vim consecutus es.' 118. Paulus Persae8 deprecanti,d ne in triumpho duceretur, 'In tua id quidem potestate est.' Multa primo die," cum de ipsa morte quaereremus,' non pauca etiam postero, cum ageretur de dolore, snnt dicta de morte: quae qui recordetur, baud sane periculum est, ne non mortem aut optandam, aut certe non timendam, putet. хы. Mihi quidem, in vita servanda videtur illa lex, quae in Graecorum conviviis obtinetur:1 ' Aut bibat,'" inquit, 'aut abeat.' Et recte. Aut enim fruatur aliquis pariter cum aliis voluptate potandi;

* In prima disputations Tusculana.

dein ri forte conj. Lamb.—7 Ha?e, quoniam mors ibidem est, de Bentleii sententia uncís incliisemnt Dav. et Wolf, delevit Schulz, quoniam тот» quidem tit conj. Nissen, ibidem delemhim pntat Orell. Mox, nihil sentiendi Reg. Bern. ]. quatuor codd. Oxon. al. Wolf. Schutz. Orell. probante Gœrenz. Acadd. il. p. 183.—в Perú Reg. alii codd. ed. vet. Boob. Dav. precanti Venett. 1480. 1481. Beroald. Argent. 1511. Erasm. Crat. Heinde, id, inquit, quidem potentate Argent. 1511. id, inquit, potestate Venett. 1480. 1481. Beroald. Eratm. Crat. Mannt. Lamb, inquit, id potestate Dav. in ed. pr.— 9 Argent. 1511. Erasm. inrestigaremus atque quarerevius.

Cap. Xu. 1 Dav. de conjectura, Wolf. Schutz. Orell. obtinet; Eliens. 2.

N01\E

[merged small][ocr errors]

aut, ne sobrius in violentiam1 vinolentorum incidaf, ante discedat: sic injurias fortuna?, quas ferre nequeas, defugiendo rclinquas. Haec eadem, qua1 Epicurus, tolidem verbis dicit et Hieronymus.5

119. Quod si ii philosophi,4 quorum ea sententia est, ut virtus per se ipsa nihil valeat; omnequc, quod honestutu nos et laudabile esse dicimus, id i 11 í cassum quiddam, et inani vocis sono decoratum essedicant; et tarnen semper beat um consent esse sapientem; quid tandem a Socrate et Platone profectis* philosophis faciendum pûtes? quorum alii tantam prajstantiam in bonis animi esse dicunt, ut ab his6 corporis et externa obscurentur: 120. alii autem haec ne bona quidem ducunt; in animo reponunt omnia. Quorum controversiam solebat, tanquam honorarius arbiter/ judicare Carneades: nam cum, quaecumque bona Peripateticis, eadem Stoicis commoda viderentur; neque tarnen Peripatetic] plus tribuerent divitiis, bonae valetudini, ceteris7 rebus generis ejusdem, quam Stoici; cum ea, re, non verbis, ponderaren tur; causam esse dissidendi negaba t. Quare hune locum' ceterarum disciplinarum philosophi

'Hune qutestionem de cita beata.

'r * * * r * r *

continttur.—2 Quinqué codd. Oxon. Venet. 1480. Mannt. Lamb. rinolentium. —3 lia umIti codd. edd. aiiliqnis«. Manul, l amb. Dav. Lall, dicit Hieronymus

Reg. Bern. 1. Wolf. Schulz. Orell. dieat Hieronymus Dav. in ed. pr 4 Dav.

hi philosophi; quatuor rodil. Oxon. edd. antiquisn. Oat. Virtor. his phUosophis; Mann). Hi philosophis. Mo«, omne, quod honestum Venct. 1481. Beroald. Argent. 1511. Eranm. Crat. Mannt. Tum, et inanis quatuor codd. Oion. edd. antiqiiis*. Crat. Mannt. Lamb, esse dicunt Mannt. Limb, et de Lanibini et Hentleii sententia drlernnt Dav. Schutz. Wolf, uncis incluait Orell. attamen ronj. Ursin. probante Bnnb. Deindc, esse censent Venett. 1480. 1481. Beroald. Argent. 1511. Егамп. Crat. Manut. Lamb.—5 Ita Vat. quinqué codd. Oxon. Gebh. seqq. perfectis dno codd. Oxon. Reg. Venet. 1480. Victor, perfectisque Venet. 1481. Beroald. Argent. 1511. Eraim. Crat. Mannt. Lamb. Мох,faciendum vides Reg. Vern-t. 1480. Dav.—б Wolf, ab iis. Pro obscurentur, quod tuentnr codd. aliquot Oxon. edd. ante Gebh. Dav. in ed. ser. Lall. Wolf. Schulz. Orell. observant Reg. observent cum codd. aliquot Oebh. obruanlur de Beulten conjectura Dav. in ed. pr.—7 Venet. 1481. Beroald. Argent. 1511. Erasm. Crat. Mannt. Lamb, ceterisque. Pro dissidendi, quod servant codd. aliquot, Venet. 1481. Beroald. Argent. 1511. Erasm. Mannt. Lamb. Dav. Lall. Schutz. Orell. desiderandi Reg. octo codd.

'Honorarius arbiter] Honorariiis qne pars summum controversia! sus arbiter est, quem honoris causa utra- judiceni facif.

[ocr errors]
[graphic]
« PoprzedniaDalej »