Obrazy na stronie
PDF

per, cum expectatio? speratarum volaptatum, perceptarum memoriae jungeretur. Atque iis8 similia ad victum ctiam transfcruntur; extenuanturquc magnificentia et sumtus epularum, quod parvo cultu natura contenta sit. xxxiv. 97. Etenim quis hoc non videt, desidcriis ista condiri omnia?1 Darius in fuga,7 cura aquam turbidam et cadaveribus inquinatam bibisset, negavit unquam se bibisse jucundius. Nunquam videlicet sitiens biberat. Nec esuriens Ptolemaeus1 ederat; cui cum peragranti .¿Egyptum,* comitibus non consecutis, cibarius in casa pañis datus esset, nihil visum est illo pane jucundius. Socratem ferunt," cum usque ad vesperum5 contentius ambularet, quaesitumque esset ex eo, quare id faceret, respondisse, se, quo melius ccenarct, opsonare ambulando famem. 98. Quid? victum Lacedaemoniorum in phiditiis +b nonne videmus? ubi cum tyrannus cœnavisset Di

[ocr errors][graphic]

onysius, negavit se jure illo nigro/ quod cœnx caput erat, dclectatum. Tum is, qui ilia coxerat, 'Minime mirum ;5 condimenta enim deftierunt.' 'Quae tandem?' inquit ille. 'Labor in vcnatu, sudor, cursus ab Eurota,6d fames, sitis: his cnim rebus Lacedaemoniorum epulae condiuntur.' Atque hoc non ex hominum more solum, sed etiam ex bestiis intelligi potest, quae, ut quicquid7 objectum est,' quod modo a natura non sit alienum, eo contentas, non quaerunt amplius. 99. Civitates quaedam universas, more doctas, parsimonia delectantur, ut de Laccdaemoniis paulo ante diximus. Persarum a Xenophonte'victus exponitur; quos negat ad panem adhibere quicquam, praeter nasturtium.* Quanquam, si quaedam etiam suaviora natura desideret, quam multa ex terra arboribusque gignuntur, cum 8 copia facili, tum suavitate prasstantia! Adde siccitatem quae consequitur banc continentiam in victu: adde integritatem va

[ocr errors][merged small][merged small]

letudinis. 100. Confer sudantes, ruciantes, refertos epulis, tanquam opimos boves: tum intelliges, qui voluptatem maxime sequantur, eos minime consequi; jucunditatemque victus esse in desiderio, non in satietate. xxxv. Timotheum,1' darum bominem Atbenis, et prineipem civitatis, feront, cum ccenavisset apud Platonem, eoque convivio admodum dclectatus esset, vidissetque eum postridie, dixisse, 'Vestrœ quidem' совпав, non solum in praesentia, sed etiam postero die, jocunda: sunt.' Quid, quod ne mente quidem recte uti possumus, multo cibo et potione complcti ? * Est praeclara epístola Platonis' ad Dionis 3 k propinquos, in qua scriptum est his fere verbis: * Quo cum venissem, vita illa beata, quae fcrebatur, plena Italicarum Syracusiarumque4 mensarum, nullo modo mihi plaçait; bis in die saturum fieri, пес nnquam pernoctare solum, ceteraque, quae comitantur huic vitae, in qua sapiens nemo efficietur unquam, moderatus vero multo minus. Quae enim natura tarn mirabiliter temperan potest?' 101. Quo modo igitur jucunda vita potest esse, a qua absit prudentia, absit moderatio? Ex quo Sardanapali,1 opulcntissimi

Cap. Xxxv. 1 Reg. Col. U { <r, Venett. 1480. 1481. Beroald. Argent. 1611. tqvidem, probante Botih. Mux, in praienti Col. et Lam h. in prasenHum, omissis sed etiam, codex îinu» Oxon. et in portero D. postera U.—2 D E complecti.—3 Dionysii D i <r. Diogtnis ф 2.—4 Syracusarvmque D U x» Venet. 1480. Syracusanarumque E(i|<2. Venet. 1481. Beroald. Argent. 1511. Erasm. Crat. Mannt. Lamb. Stathn, mihi omittnnt Venett. 1480. 1481. Paulo post, nemo efficilur duo codd. Oxon. Venet. 1481. Beroald. Argent.

Ü ОТ JE

ь Timolheum ] Cononis filium, qui acceptai» a patre gloriam multis auxit virtutibus. Ob victoriam de Lacedvmoniis reportatam, «tatúa donatos. Нппс ultimum Albeniensiiim nerito dixeris, quippe quem nulliia memoria dignus aecutus sit. Vitam lege apud /Emil. Prob. Dictum Iliad Timothei refert Athen, lib. x.

■ Epijiola Piatonis'] Extat adhuc ordine séptima; initium ejus eat, 'Scripsiatis mihi,' Sic. Male a Cicerone conversam putat Victorius,Var.

Lect. in. 8.

k Dionis] Syracnaani. Hnjus sóror Aristomache nnpsit Dionysio senior!. Dion, distiirbato Dionysio juniore, et Syracnsis tyrannide liberatis, mox perfidia Calippi Athenienaia interfeetns est.

1 Sardanapali] Ultimi Assyriorum regis, mollitie et luxu notissimi. Rex fuit a Nino trigesimiis. Diodor. Biblioth. lib. ni. A suis, duce Arbace, In regia obsessus, seque ас divitias in pyram conjecit; hoc solo imitaAssyriae5 regis, [p. 248.] error agnoscitur, qui incidí jussit in busto,TM

Haec habeo, quae edi, quœque exsaturata libido Hausit: at illa jacent multa et praeclara relicta. 'Quid aliud,' inquit Aristoteles, ' in bovis, non in regis,e sepulcro inscriberes V Haec habere se mortuum dicit, quae De vivus quidem diutius habebat, quam fruebatur. 102. Cur igitur divitiae desiderentur? i aut ubi paupertas beatos esse non sinat? Signis,8 credo, tabulis, ludis. Si quis est, qui his delectetur, nonne melius tenues homines fruuntur, quam illi, qui his' abundant? Est enim earum omnium rerum uostra in urbe10 summa in publico copia. Quae qui privati habent," nec tara multa, et raro vident, cum in sua rura venerunt. Quos tarnen pungit aliquid," cum, illa unde habeant, recordantur. Dies deficiat," si velim paupertatis causam defenderé : aperta enim res est ; et quotidic nos ipsa natura admonet, quam paucis, quam parvis rebus egeat, quam vilibus.

XXXVI. 103. Num igitur ignobilitas, aut humilitas, aut etiam popularis offensio, sapientem beatum esse prohibebit? Vide, ne plus commendatio in vulgus, et haec, quae

1511. Erasm. Crat. Victor. Mannt. Lamb.—5 Syria codd. et edd. ante Ernesti, qui de conjectura Corradi dédit Assyriœ.—6 ' Hœc, non in regia, sine Ulla causa suspecta Ernestio, uncís incluait Schutz.' OreU.—7 Lanib. desider an tur. Statint, non ginat est de conjectura Ernesti; codd. omnes et edd. reliqux liabent non «úiií.—8 In lignis Lamb, de conjectura. Statim, tabula piclis quidam ар. Lamb, tabulis, colunmis conj. Dav.—9 Argent. 1511. et Erasm. qui iu...qui its.—10 Reg. Bern. 1. Leid. Venet. 1480. Dav. Orell. nostra urbe; Schutz, in nostra urbe.—11 Qua qui privatim codex nnus Oxou. Lamb. Orell. nti volebat Ernesti. Mox, in s.r. venerint Venet. 1481. Beroald. Erasm. Crat. Victor. Mannt. Lamb.—12 Ita Vat. codex nnus Oxon. Dar. Wolf. Schulz, deficiet Reg. alii codd. plerique, edd. antiquiss. Crat. Victor. IVLanut. me deficiet codex units Oxon. Lamb. Oliv. Lall.

not Ж

tus virnm. Justin. n Pungit aliquid] Innuitnr hic forte

ш Jussit in busto] Refert Athenäen« Verris avaritia, qui signa omnia e

Hb. vin. epitaphium integrum; ait- Siciliadomum transportaverat. Qua;

qne eo inscriptam fuisse statnam in cum ex rapiña comparasses non

civitate quadam Ciliciae, cni An- poterat non pungí memoria sceleris

chiola nomen. De illo nos de Finib. sui. lib. it.

expetitur, gloria, molestia; habeat, quam voluptatis. Lcviculus sane noster1 Demosthenes,0 qui illo susurro delectari se dicebat aquam ferentis mulicrculae (ut mos in Graecia est), insusurrantisque alteri, 'Hie est ille Demosthenes.' Quid hoc levins? At quantus orator! Sed apud alios loqui videlicet didicerat, non multum ipse secum.P 104. Intelligendum est igitur, nec gloriam populärem ipsam per sese* expetendam, nec ignobilitatemextimescendam. 'Veni Athenas,'inquit Democritus; 'nequeme quisquamibi' agnovit.' Constantem hominem et gravem! qui glorietur, a gloria se abfuisse. An tibicines, iique 4 qui fidibus utuotur, suo, non multitudinis arbitrio, cantus numerosque moderantur ;4 vir sapiens, multo arte majore praeditus, non, quid verissimum sit, sed quid velit vulgus, exquiret? An quicquam stultius, quam, quos singulos, sicut operarios barbarosque, contemnas, eos esse aliquid putare5 universos? Ule' vero nostras ambitiones levitatesque contemnet, honoresque populi, etiam ultro delatos, repudiabit: nos autem eos nescimus, antequam pœnitere ccepit, contemnere.' 105. Est apud Heraclitumr physicum de principe Ephesiorum Her

• Kir «apiri».

* Nos autem nescimu» eos honora populi contemnere, antequam populum incipiat pœnitere eos nobis dctulissc.

Cap. XXXVI. 1 Leviculus taneridetur Leid, enm nno cotí. Oxon. non improbante Bouli. noster delendum vidt-batur Erneitio.—2 lia codd. aliqnnt, Venet. 1480. Oebh. Dav. in ed. sec. Wolf. Schulz. Orell. per te Venet. 1481. Heroald. Argent. 1511. Erasm. Crat. Victor. Manul. Lall, per te esse Dav. in ed. pr.—3 Cod. Victorii (Var. Lect. Xix. 22.), cod. nnus Oxon. Lamb. 1584. Gebb. Dav. in ed. pr. Lall. Schutz, omiitunt ioi ; uncii incluait Wolf.—4 Reg* Argent. 1511. Erasm. Dav. Ufa».—6 Ita Wolf, et Schutz, eos aliquid putar',

NOTA

° Demosthenes'] Idem refert РНп. ч Numerosque moderantur] Hinc il

in Epislolis. lud Autigenids tibicinia discípulo

r Non multum ipse secuni] Secum IDO, quem populiis parum probabat,

loqui dicitur, qui non maguí pendit 'Mihi cane,' inquit, 'et Musía.'

riiuioici populares, non pendet ex 'Apud Heraclitum] Patria Eplie

vulgi judicio, sed sibi ipsi judex est, sium, cognomiuc Scotinum, sen ob

seque iptuin aua ipaiua virtute meii- scnrtim; quod obsenrilatem in scri

tur. De Afi¡cano dictum est, tecum bendo affeclaret. Is est qui semper

loqui solilum esse in solitudiue. fiebat, Democrito semper rídeute.

[graphic]
« PoprzedniaDalej »