Obrazy na stronie
PDF

Mt, animapque valent.* in. Unde,\d um sive historias, site fabulas. Buest, qua ex anima, sive, quo ex aere her.

animantiiiin qnoqiie constet animus. Qttartus Jacú et Asteria] Alia отMulti enim veterea philosophi acre- nia fabulosa} veteris historia; scripum esse aniinnm censuerunt: Uno tores. Apolloilorum qnidem, Bib'ipsniu esse аёга dixit Anaxiuienes; liolb. i. 4. 1. Hygin. Fab. Lui. reitHippocrates spiritnm tenuem per quos si audimus, Asteria Jovem concorpus omne dispersum; Democri- tempsit. Credamus ergo, Ciceroni tus spiritual insertum atomis,' &c. prseslo fuisse ignotos nobis anctores, Macrob. in Sornn. Scip. loro ¡lio niox ас fartasse Perno?. Ue Hercule Туindicate IV. Ex quo anima dicitur: rio Herodotus п. 41. Idem. quod unum superat ex difficili loco; Cap. Xviii. § 45 Si hi DU non sed difficillime expediendiim, nisi mai, quia nusquam coluntur, quemada quid immutetur in hoc contextu, ob Uli sunt] Forte qui, non quia; si enim eas, quas paulo ante produxi, ratio- legamus quia, necesse est ut intellines. Quare ut ne quid inepti sit in gainus quomodo Uli etiam suai DU, bac sententia, neve tantus orator, quia nusquam coluntur? nt Cicero ex tamque diligentis prndentiae vir se- eo probare!, ilion non esse Déos, cum ipse rixetur, fas mihi sit iinain quod nullus illis cultus adhibitns fuit, addere littetulam, ac legere animai At hoc videtur contra nientem Cicepro anima. Ita belle quadrant oui- rouis, qui per vorem Uli intelligit eos, nia, пес jam pugnae qiiidquani est qnibus cultum tributuin fuisse antea super, cum dicitur animus ex anima, nieniorarat. Pearc. ex animo animal suam ducere appel- Cap. xxn. % 35 Ex quo Minerva lalionem, perinde ut naturam. Le- Apollinem] Ita Man. et Lamb. Vietotcalop. rius autem et Gruterus ex quo et Mi

Cap. XVI. § 40 Ut Capram, ut nerva, Sec. Satins, opinor, fnerat oLupam] Nepam pro Lupam habet an- mitti conjnnctionem et, qua editiones tiquns liber, et recle; пес euim Lupas alias sine incommodo carnerant. Nam simulacrum inter sidera relatum fu- si existimavit Davisim, qui Gruteriim isse apud scriptores reperilur. Vrtin. sequilur, mancain este banc pbrasim, Qaamvis igitur Lupam exhibeant vul- ex quo Minerva Apolline m, dehuerat gati omnes, ab Ulis hic discessimus. viderc, e próxima revocandum este Negabat quideni Yvo Villioinarus, verbum ' procreavit.' Olivet. hoc est, Josephns Scaliger, Animad- Cap. XXIII. § 58 Qua pinnaium vers, in Rob. Titii ix. 4. Nepam hie Cupidinem genuiste dicitur] Cur pinposse collocari, propterea quod scor- nut um 1 An ergo non planati Cupipius non sit bellua. Tarnen Amins, dines caeteri? Non est mihi dubium, PbaeOOm. vs. 84. nepam vocat u.(ya scripsitse Ciceronem primum Cupiditnplor, immunem belluam. Unde et il- пет. Uicetenim mox, 'Cupido prilud Ovidii, Met. п. 197. 'Porrigit in mus. Mercurio et Diana prima natus.' apatium signoium membra duoruin.' Quod ut erat ad nominum vitandam Olivet. confnsionem necessarium, ita nun

§ 42 Phrggias Hileras] Quid hoc quam est a Cicerone, in bac tot norei sit ex Plutarcho didici lib. de minnm recensione, preelerniissum. Isid. et Usir. p. 362. Ob yip Sjiox Buher.

itpoaix*ÍV n** +Р"У'0,г 4p¿l4*>aei, i* ots Tertium Çuprio paire] De hoc CaXíyíToi, к. т. Л. Unde intellexi, *pí- prio nihil est a quoquam memorial yta ypánuara, Phrugias Hileras, librtim proditum. L. Ampelius, cum has e esse pervetustnm, veteres complex- Cicerone fabulas describeret, vid«Dtlph. et Var. Clat. Cicero. * V V V V

[ocr errors][graphic]

dim, ipsa ntir ad recludendam omnem iram. Perniciem Uli dabo: Absyrtum ejus filinrn interficiain, velltis aureuin, regui insigne, aiit'eram, &c. Idem.

§ 67 Postquam paler, Vide eil pro lege Manilla cap. 9. Sic el in. ter alio», Apollodoriis Bibl. i.O. §25. Seil alio profana modo rem narrant Apollonius Hliodiiis Argon, iv. 455. et Hygin. Fab. xxiu. Data.

% 68 Major mihi mole», 4/c] Duoa hosce versus iambicos exhibet etiam Noster de Oral. III. 58. et Tuse. IV. 86. Ex Accii sunt Aireo de prora p. ti, simul ас ii qui sequiintur, ut eruditis placel. Idem.

Cap. XXVII. Addo hue, quod] Typographi nostri, Qriiteriauus seculi et Davisiaoos, apice onerarunt islud quod, et aie fecerat Robertos quoqiie Stephanas. Adverbii tarnen locura liic non occupât, si recta est, ut eqnidem arbilror, Lescalnperii parapliraais: Addo hue (ad incesluin) TUyestern quondam austim esse elepere (clam siirripere) e regia (e palalio meo) ag. пит darum coma áurea (vellere áureo) quod prodigium ccelestum pater misit mihi, portento (per portentum, sive per faustuni ornen) regni stahilimen tnei (ut easet ille nionstrosus agnns regni inri firmamentum: erat enim in fatia, nt is regnaret, penes quem ille agnus essel): qua in re (quo in furto) adjutricem conjiigem cepit tibi (Thyestes ailjiitus est ab /Grope uxore mea, quam scilicet ad id (acinus illecebris suis et adulterio compatit). Offert.

§ 69 Spe dubia salutis] Legi possit spe dubia talutis, prout amplissimas Biiherin» emendavit. Nostri tanien codices recepta? scriptures perlinaeiler adlixrenl, пес earn moveo. Davis.

Cap. XXVIII. T 70 Qua est in collâtione isla similitude] Non dubito, quin voces, in collalione, sint explicatio librarii, primilni ad marginem

scripta, sed qua; postea textura ipsum invasit. Voluit enim fraterenlus isle Tnllii meutern plenius declarare: quocirca collalionem, sen coniparalionem, quae processif, nibil ad rem faceré verbis diseitis monuit. Idem.

Phercro Jasoni] Vide Plin. vil. 51. et qua- ibi annotavit Joan. Harduinus, quem, studiorum olim meoruffl fautorem et adjulorem, liodie ca»liteni numero. Olitet.

Cap. XXIX. 6, 72 In Eunucho] Terentii i. 1.

§ 73 Phormio] In fabula Terenlii

II. 2. 7.

Cap. XXX. $ 74 Auri Tolosani] Quod Q. Caepio consul diripnit. Pra?ter históricos, vide sis Oellium

III. 9. Davis.

Conjurationis Jugurthina~\ De qua Salliistius.

Tubuli] De quo i. 23. et de Plnlbus, II. 16.

Posteriora, de incestu rogatione Peducea] Ad illiistrandnm liunc locum facit, quod narrât Asjconiiis, in oiat. pro Milon. 12. 'Sext. Peduceus tribnnns pleb. crimínalos est L. Metellum pontiñeem maxiinum, totumqiie collegium [lontificnm male judicasse de incestu virginnm Vestalium, quod imam modo f miliam danmaverat, absolverat autem duas, Marciam et Liciniam. Populns L. Cassium creavit, qui de eisdem virginibus quae* reret: isque et uirasque eas, et pre-* terea complures alias danuiavit.' Buher.

Judicium de dolo malo] Vide Offic. III. 14.

Cap. Xxxi. § 76 Coaira Deum licet disuulare liberius] Quid ¡tai quoniain, inquit Academicus, cum sit Dens longe perfectissimns intelligendi potrstale, prndentia, et reliquia virtiiiibns, qua* ad gubernaiionem speclant, si quid ab illo pecca* turn eril, minime omnium sit excusando?. Dei causam ádrenos Аса

[ocr errors][ocr errors]

¡liad rejiciendam videltir. Davisins omittit vocem mundi ; ego vero voces in homines, quia recle dicitiir moderatio mundi, non lamen recle, ut opiner, moderalio in homines. Pearc.

Cap. XXXVI. § 88 Spei, Salut is, Opis, Victoria faculta» a Dits expelenda t»t] H vc opponiinlur menti, tirrail, fidei, quas dicit Cotia 'in nobis ¡ptia sita esse.' Annon vero ipe» tani iu nobis sita est, quam fides? Cur igilur ba>c vox cum iis conjungatur, que non in nobis insnnt, sed a Dûs txpttenda sunt? Locus est, opinor, corruplus, quem sic restitue, loco vocis »pei mutato, Quamobrtm licet menti delubra, et virtuti, et fidti, et spei consecremus; tarnen hac in nobis ipsis sita tidemu»: solatia, opis, victoria/acuitas a Diis expetenda est. Nec aliter Cotta antea locutus erat in

[ocr errors]

DE OFFICIIS

LIBER I.

Cap. I. $ 1 Annum jam] Annus jam elapsos fueiat, ex quo Marcus filina, victo interfectoqne Hompeio, Atbenas profectns erat. Marcus antera pater post Carsaris песет, cum de república desperarse!, omnemqne concordias spem amisisset, in otiura parumper serrssit, ut hos de Officiis libros icriberet, A. U. C. 709. et 710. In Pompeiano suo erat, cum scribere cœpil. Face.

Cratippum] Cic. filins ad Tironem Famil. lib. XVI. 'Cratippo me scito non ut discipulum, sed ul fil i um esse ronjunrlissiinuin. Nam cum et audio illum libenter, tum eliam ejus propriam suavitatem vehementer implector. Sum lotos dies cum eo:

noctisque ssepenumero partem. Exoro enim ut mecum quam sa*pissime cœnet. Нас introducta consueludine, sxpe inscientibns nobi«, et coenantibns obrepit; sublataque severitate philosophise, humanissime nobisrum jocatur. Quare da operant, nt hunc talera, tarn jueundum, tarn excellentem virom videas quam primnm.' Secundo horiim librorum ait enm esse iis siraillimum, qui ista preclara pepererunt; et inTirosfo, Feripateticorum omnium, qnos quidem ipse audiverit, suo judicio facile prineipem. Mity!ena?us autem erat Cratippus. Mürel.

Meßt AthenU] Eas Cicero de Oral, lib. I. 1 Omnium doctrinarum inven

« PoprzedniaDalej »