Obrazy na stronie
PDF
[blocks in formation]
[blocks in formation]

Pagina ultima glutine juncta est operculo ligneo. Jam de scholiis videamus.

ê'öetfev ' tix; ërepóç ëo'Tw-xaì ода-[а 1'7 aů'rrí.
’A l l _ с l l 9 у r я .­.
‚цршщои 7грещЗитеро и о Ko'yoç шаг 01.561/ apXm/-rwv ‘гроши

ů'rroo'ráo'ewv.

` Í . \ я I i I l Ч l

.f2 p 57 е u o u с Smtwvpfyou тали 1rav'rwv-ev 'raw ßeolofyuuç отдаст-ш.

960806 ou о over. sic of 'rre ì’r`v -râw ôvo ‘тазу—ка), eů'reM's.

р 17 да

В ao'ûteíov каш-арабок‘ miMv 'rò 11u, бед, 'roùç Skampqpoûvrae-Tyì
Stöaavcakíq roi) #veli/Lares.

K v p L' 71.1.0 v ¿1r l. a' к ó '1ro v ' Зад той elvreîv, :cai ó ждут—тир’ ёаи'гф voeî'ro
ím'ápxew.

’A ,iL/.tw lilou vrp ea'ßu 'répo и‘ IH71/ o'aßeÄM/ou allpeo'w-lcaâà ридейши ö
Äíßus eïvrev.

Той a ůro ü' ‚Цап Ú'rróa'raaw-vraûltos o'alroa'a'rfůs, páplceXMs.

’А‚и‚и.а› vt'ov '1rpea'ßv'rép ou' ёрфаа'ш ê'xet ö M'y' as_me” más oůo'afa.;`
дива-7120659.

i Í l ’ \ с Í

Iwavvou кшуа’таитшои'п'охешс‘ сигал: 'nepi 'ms ömuovpfytas-
тайга 7rpoa'ń'ywyev.

Kupíkkou ákeëauöpet'as" ‘míltw 3è -rò ijn, ê'n'ì 'rñç ê'wñç-fcaâókov

\ l I

‘mv fyevq'mv. (ею)

То û a ů'ro ü ‘ ой [Mii/ov dma-L', 51.' afrroû-ô ůvrêp 'raúmv 9669.

*1 Hoc a principio est mutilum. Simile huìc scholium habet Cod. d. quod Severo tribuitur. Е“ d" of Matthaei is 237 of the Gospels in Scholz’s 1135]

[20] [21]

[22]

[28]

1221

Pag. 7.

Pag. 6.

Pag. 5.

Pag. 4.

Pag. З.
Pag. 2.

APPENDIX.

› 1 l _ z и 1 / с \ с у в
AfL/¿minou 7гре a'ßu-repov #avra ости e'n'omo'ev о ramp-_1) ахпдщ
/
Ест].
9 е o 3 фр o u' ëv aů-rcß ¿'wì] ñv, áv-rì ­roi) 7r¢7fyá§e¢­­áÄNì fyàp кий Садам *

Pagina. a fine octava. —

’A/LßwvL/ou' oí адепта? /caì 7rpò той—те) той Kupíou o'áìpa.
Той айтой' àà ¢L7\.oo"ropfyíav-áfyfyéhwv битами-те.
Toi) aů'roů' î/ua ë'n'ì 'rrìeîou Salcpúo'g-MvxL/.wvoův'reç ëgbaívov'ro.
А ` А A А \ \ l
ш 'rou Kev/cov ветры—кита тощ` дадптае.
/ ’ \ î l А \ Í Í Í Í
KvpLÄÄov ov 'mv aL'rLav 'w19-ical. Suva/.Lewy wytwv ‚си/дыр.
’I Í I Í l 8 Í \ i l ’ д i a ’ Í
wai/vou 'n фпаш, ou evrw ‘пер’, аушаа'еше—аушуагуеш, им туре/‚ш.
’A драл/[о и‘ /caTam'oÚeîa-a {m'ò 'rñç Àómysä'rñc ávacrráa'ewç.
Ежа/от дёу д’уфдп—айтди еЪ/щ 956017.
г n \ l l у l г ’
Орг; таи кирши—Зитдеь екахшгтеи еаитои.
Ka'r' одет/орбит! ёа-траЁфц—бто иекрде 511.
в l \ 1 я а- x r я \ r i › п
Атохшарьои' ‚и; еуегукоиа'а тши wyfyeÄwv-au'rov wr ауте.
“АХЖое fyvwzrTL/cáç' et’ ‚иду ёатрйф’п—тди кйрши ёдейо'ато.
i l l О l \ 1 А з ï \ \ ç а
I wal/vou' гаму ovv auras epw'rgL-av'rol/ ,cat 'ra eëqç.
Той айтой' 'míMv Úe'o'w /caì брат—15 феМа'тор'уш 'rñc fyvvaïfcoç.
2' evńpov' 'ráXa 3è oů/c ê'fœ-Üetofe'pwv кий Мхбэу.
‘А ,LL/Lwvíov’ elfôcôç, 'nf 'ìíôekev ñ 'yvvìy-Tò ё'тгу айтф 'zz-(260€.
’I wávvou' oůöêv ùlbvqkòv-Toû eí'lreîu 511. ёа'трйфп.
Kupt'Mxou' тоитёа'п, ‘трап-вами a'ov 'rò öáxpuov--a'vvńân прошив:
"гербу.
’ I q \ A И Í \ l
amavo/uae 11u, ­ro атрафцищ—тои 'yevO/.Levov 'ro pe'yeûoq.
peru'. тише ì'lßovç-ávém /caì wapñu.
‘roíì-ro cfmaív, «be фа), боке'Е—дбехфойс ll/„ov ка? Frà ёЕдс.
Í ‚ У 7 Í \ ì \ )l 1 А N
кщ 'rot ошс греют! eugewç--lcat оибе еа'тш ern-ew, oo'ov.
Kvpíkkov, ë/c 'râw rca-rà íovMavoû' 'rrpò рёв 'yàp той o'wmpíov-,ueß'
ñ'uc'òu кита a-áp/ca.
в ’ ’ , Í ñ A \ \ Í Í
Tou awrov' ou/c eu/ca'rmr'ros` 'ront` котик—пров‘ 'rou ‘патера, флоту.
ì ’ î Í ­ ì ` \ в‘ f H ч f Í ’ Í
ка реч- охиуа. егевбп 'rm' Ica пуле—томе туша-дети‘ ev тещ/ать.
Í ’ Í , \ Í — Í Í Il А
Ёеипрои аупохешч avro Mfyov сё’. тат-175‘, «fano-w, 17817 Тихона-шт
á/coúeœï 'miie ñpëav'ro-'rñ перво-стёр? Mín-y xa-ra'n'oßg'i.

Thus far Matthaei's description of the Moscow fragments: it is rcmarkable to find so many definitely ancient readings in so small а portion of St. J ohn’s Gospel as is here preserved: the kind of text which they

""' Hoc in fine est mutilum.
1' Hoc caret fine.
i Hoc scholium initio caret. ~

iii.

iv.

Vl.

vii.

viii.

ix.

exhibit strongly resembles that of Codex Zaeynthius; and these two MSS. when considered in connection with X of the Gospels, seem to shew that a comparatively ancient text must have accompanied such catenae as were written in the eighth, ninth, and tenth centuries, or at an earlier period. Of such MSS. this Codex Zacynthius is the oldest known.

The MSS. 13 and 14 with which Matthaei compares the Moscow fragments of St. John, are two which he describes in the same volume of his Greek Testament (pp. 218-222). Не attributes them to the ninth century; both are written (he says) by the same hand; and the writing differs from the Moscow fragments in being in slanting capitals: “ in qui(Praef. to St. Mark, p. xxiii.) A facsimile of 13 is given in Matthaei's volume which contains St. Mark.

13 contains Scholia on St. Matthew and St. John out of Chrysostom. 14 contains Scholia on St. Luke and St. Mark. Of the latter, Matthaei says,-“ln evangelio Marci ante scholia leguntur fragments sacri contextus, quae cum optimis Codd. plerumque consentiunt” (р. 221). 1 do not remember that Matthaei~anywhere gives an Index of the passages of St. Mark found in 14; but the following, I think, are all the places in which it is cited by him :

bus litterae paullulum se inclinant ad dextram partem."

6. ó .iwal/vm. 7. om. сир-ас. 11. „v50/maa. 14. om. ô ante 11711.

27. трос e'au'rovs. 32. 'rma/‘ras` npcs av'rou.

l. ешпхдеи ô Ina. гаму. 9. афеши'ш o'ou. егуеьре. 'rov Icpaßa'r'rov o'ou. 10. 151776. 11. e'yetpe. 12. сбыту. 14. ‘пара/уши ó [пат/9. 1.6611.

7. ete 'my Hak. 12. филеров aurov потащат. 27. ovöets Suvarat.

35. щитов‘ абехфое. дптпр ‚или есть.

3. non om. ‘rou ante отирал. 9. om. aurore. 20. ter ¿u sic. 2l. от.

1] ante inra тпу.

3. ,amy/Lam ll. 'npcs 'ro opa sz'c. l5. om. 1; ante die: 16. (иге/степи; pro a'rrs/ceqSaMo-a. 29. om. тер ante ,ua/17p.. 32. avmkßev. 33. от. oí OXML. 44. от. émet.

31. еёехдши ó I'qa'ovc. 13. от. то ante 70101011.

5. aprous эхе—те. 22. Впдо'щба. 34. ovrw'w

,aou alcohol/06W. 38. «is fyap sav. 28. eìtâovra pro eta-6X0.)

16. е'ппрштпа'аи. ovv {ту-гите (pro auvê'nrsrre).

x1. xii. xiii.

xvi.

‘ТШУ 7TLO'TúJll.

4l. om. laou. 42. ós sav.

16. eukofyet.

3. сигов-тёща.
44. еВаЛОцт.

4. pellet.

27. om. ev ерш ev ту шлеп таиту.
43. от. wu.

28. от. ’cat ante „РЕ.
7. evr' avra pro err’ лицо.
32. elcewns 17 (Врач.

21. wid-revers. wyfyekot ev oupavzp.

42. шут/1.611 65. ежа/Зои pro

30. дн аи спи/‚еров. Eurex/Heu. 51. 17x07tov0110'ev. eßaÄÄov.

8. от. тихи. 20. fin. habe! щщи.

[blocks in formation]
[graphic]

APPENDIX.

As MSS. of any real antiquity with Scholia or Catenae seem to preserve а valuable text, this Moscow MS. deserves to be re-examined so as to know what it contains, though it only has apparently a few passages prefixed to the Scholia. If it had contained the text at large, it would

have been like the Codex Zacynthius, an Uncial MS. with an Пасы Catena or Commentary.

Matthaei's “g” (K Tischendorf) is described in the volume of his larger Greek Testament, which contains Romans, Titus, and Philemon (рр. 265-267). Т11е facsimile is in the volume of the Catholic Epistles. It belongs apparently to the ninth century, and contains the Catholic Epistles (perfect), and those of St. Paul (with a few chasms); it is accompanied throughout by a Catena..

2h35 058

« PoprzedniaDalej »