Obrazy na stronie
PDF
ePub

:

reatus, qui ad dies pertinet, ex rerum prosperitate; A vitam, quæ in hoc mundo agitur significat. Denique sive qui ad noctes, ex rerum adversitate contractus post septem dies dimissa propter illam septenariam sit, sacramento baptismi abluitur.

operationem spiritalem, oliva fructuosum surculum Quod Noe quingentorum crat annorum, cum ei retulit : : quo significaret nonnullos etiam extra Eclocutus est Dominus ut arcam sibi faceret, et sex- clesiam baptizatos, si in cis pinguedo non defuerit centos agebat annos cum in cam suisset ingressus, charitatis, posteriore tempore in ore columbæ tansignificatur soxta ætate in manifestatione evangc- quam in osculo pacis, ad unitatem societatis posse lica, Ecclesiam construendam, quod et secundus perduci. Quod post alios septem dies eadem dimissa, mensis anni sexcentesimi, quo intrat Noe in arcam non est reversa, significat finem sæculi, quando erit significat, duo enim menses senario numero conclu- sanctorum requies, non adhuc in sacramento spei, duntur ; a senario enim numero, et sexaginta co- quo in hoc tempore consociatur, quandiu bibitur gnominantur, et sexcenti et sex millia, et sexaginta quod de latere Christi manavit: sed jam in ipsa permillia, et sexcenta millia, et quidquid deinceps in

fectione salutis æternæ, cum tradetur regnum Deo majoribus summis per cumdem articulum numeri et Patri, ut perspicua contemplatione incommutain infinitum consurgit. Et quod vigesimus septimus bilis veritatis, nullis ministeriis corporalibus egeadies mensis commemoratur, ad ejusdem quadraturæ B mus. significationem pertinet, quæ jam in quadratis lignis Quod sescentesimo et primo anno vitæ Noe, apeexposita est: sed hic evidentius quia nos ad omne ritur arcæ tectum, quia finita sexta ætate sæculi opus bonum paratos, id est quodammodo conquadra

revelabitur absconditum sacramentum atque protos, Trinitas perficit, in memoria qua Deum recoli- missum. mus, in intelligentia qua cognoscimus, in voluntate Quod vicesimo septimo die secundi mensis, diqua diligimus : tria enim ter, et hoc ter, fiunt vi- citur sicca fuisse terra, tanquam finita est baginti septem, qui est numeri ternarii quadratus. ptizandi jam necessitas in numero dierum quin

Quod scptimo mense arca sedit, hoc est requievit, quagesimo et septimo ; ipse enim est dies sead illam septimam requiem significatio recurrit, qua cundi mensis, vicesimus septimus, qui numerus ex perfecti requiescunt: ibi quoque illius quadratura illa conjunctione spiritus et corporis septics ocnumerus iteratur, nam vicesima septima die se- tones habet, uno addito propter unitatis vincucundi mensis, commendatum est hoc sacramentum;

lum. et rursus vicesima septima die mensis septimi, ea- Quod de arca conjuncti exeunt, qui disjuncti ante dem commendatio confirmata est cum arca requie- intraverant, quia in hoc tempore caro concupiscit vit;quod enim promittiturin spe, hoc exhibeturin re. C adversus spiritum, et spiritus adversus carnem

Porro quia ipsa septima requics cum octava resur- (Gal, v); postmodum autem, id est in fine sæculi, rectione conjungitur, hoc in sacramento regenera- in resurrectione scilicet sanctorum, omnimoda et tionis nostræ, id est in baptismo, altum profundum- perfecta pace spiritus corpori adhærebit, nulla que mysterium est, quod quindecim cubitis super- mortalitatis indigentia, vel concupiscentia resicrescit aqua, excedens altitudinem montium. Octo stente. itaque et septem quindecim faciunt:sed octo signifi- Dantur eis cuncta animalia in escam, ex quibus cant resurrectionem, septem quietem. Iloc sacra- sanguis prohibetur manducari, ne vita pristina mentum resurrectionis et quietis trascendit omnem quasi sullocata, teneatur in conscientia, sed habeat sapientiam superborum, ita ut nullo modo possint tanquam effusionem per confessionem. indagare scientia sua altitudinem resurrectionis et Quod vero testamentum posuit Deus inter se et quietis: et quia septuaginta et septem, et octoginta homines, atque omnem animam vivam, ne perab octo dinumerantur, conjuncto utroque numero,

deret eam diluvio, arcum scilicet qui apparet in nucentum quinquaginta dies, quibus exaltata est aqua, bibus, qui nunquam nisi de sole resplendet, quia eamdem commendant nobis atque confirmant alti- illi non pereunt diluvio, qui in prophetis et omnitudinem baptismi in consecrando novo homine ad bus divinis Scripturis, tanquam in Dei nubibus tenendam quietis et consecrationis fidem. D agnoscunt Christum.

Quod post dies quadraginta emissus corvus, non In hac ætate secunda post diluvium plantavit viest reversus, aut aquis utique interceptus, aut ali- neam Noe et inebriatus atque nudatus est in domo quo supernatante cadavere illectus, significat ho- sua, portans Christi figuram, qui inebriatus est dum mines immunditia cupiditatis teterrimos, et ob hoc passus est, nudatus est dum crucifixus est in domo ad ea quæ foris sunt in hoc mundo ire : aut rebapti- sua, in gente sua et in domesticis sanguinis sui. zari, quasi aut præter arcam, id est præter Eccle- Hanc nuditatem, id est passionem Christi, videns siam, baptismus prosit, ut occidant et seducant, do- Cham derisit:et Judæi Christi mortem videntes, cere et tonere.

subsannavere. Sem vero et Japhet, tanquam duo Quod columba emissa, non inventa requie, re- populi,ex circumcisione et præputio,credentes, quoversa est, ostendit per Novum Testamentum re- dammodo passionem Christi velamento texerunt, id quiem sanctis in hoc mundo non esse promissam : est sacramento honoraverunt : vestimentum eniin post quadraginta enim dies emissa est;qui numerus significat sacramentum, quod dorso imposucrunt,

[ocr errors]

quasi memoriam præteritorum; quia passionem A minum crucifixit, ctiam in filios poenam damnatioChristi transactam celebrat Ecclesia, non adhuc nis suæ transmisit. Sed et reprobi qui hic delinspectat futuram. Medius autem frater Cham, id est quunt, in posterum, id est futurum, sententiam impius populus Judæorum, qui nec primatum apos

damnationis excipiunt. tolicæ tenuit, nec ultimus in gentibus credidit, Nemrod filius Chus, primus novam imperii cupividit nuditatem patris, qui consensit in necem Do- ditate tyrannidem arripuit, comparatus diabolo, mini Salvatoris : nuntiat fratribus foras, quia per qui superbe intumescens super sidera se exaltare eum manifestatum est quod erat in prophetis se- voluit : quique venator et deceptor hominum ad cretum; ideoque lit servus fratrum suorum, facta mortem in Babel, id est in confusione, regnare non ipsa gens quodammodo scriniaria Christianorum, immerito dicitur; ubi confunduntur linguæ turrim bajulans legem et prophetas ad testimonium asser impietatis superbæ ædificantium, omnium videli

, tionis Ecclesiæ, ut honoremus per sacramentum cet qui ab unitate fidei et integritate confessionis quod numerantilli

per

litteram. Peccante Cham pos- quasi per dissonantiam linguæ ad invicem feceteritas ejus damnatur, quia plebs Judaica quæ Do- runt.

ÆTAS TERTIA

AB ABRAHAM AD DAVID USQUE

[ocr errors]

(2185) Tertia mundi atas a nativitate capit B qui in typo Salvatoris a patre in sacrificio oblatus Abraham patriarchæ, qui septuaginta quinque an

est. norum cum esset, relicta gente et patria, ad impe- [2440] Jacob annorum nonaginta genuit Joseph. rium Dei venit in terram Chanaan, accipiens pro- His temporibus Scrapis et Jovis filius, ut quidam missionem nascituri de suo semine Salvatoris, in ferunt, Ægyptiorum rex moriens, falso errore in quo benedicerentur omnes gentes, simul et seipsum deos transfertur; et Memphis civitas in Ægypto in gentem magnam esse futurum (Gen. XII): quarum conditur ab Ape Argivorum rege : Sparta quoque una spiritalis, alter est promissio carnalis (Rom. iv; a Sparto Phoronci fllio Argivorum regis. Gal. iii, iv). His temporibus adhuc Ninus et Semi- [2480] Jacob annorum centum triginta descendit ramis in Assyriis regnant.

in Ægyptum, in animabus septuaginta. Vixit autem (2271] Abraham annorum octoginta sex genuit annis decem et septem in Ægypto : factique sunt Ismael, a quo Ismaelitæ, qui postea Agareni, ad omnes dies vitæ illius, centum quadraginta septem ultimum Saraceni sunt dicti. Vixit autem Ismael anni. Interpretatur autem Jacob suppiantator, qui annos centum triginta septem : interpretatur autem ct Israel videns Deum : vel melius princeps cum Dco, Ismael auditio Dei, populum Judeorum significans, omnium sanctorum præferens imaginem, qui per eo quod in fine mundi crediturus a Domino exau- fidem atque munditiam cordis semper videns Deum. diatur. Porro Agar interpretatur advena vel con- C Joseph annorum centum decem mortuus : cujus versa, Synanoga gerens personam.

ossa tulit Moyses et filii Israel pariterque ossa (2285) Abraham annorum centum genuit Isaac : fratrum ipsius filiorum Jacob, et portaverunt in qui primus et solus intra Testamenti Veteris sc- terram Chanaan. Hoc tempore Græcia Argo reriem, legitur octava die circumcisus. Quod non sine gnante habere segetes copit, delatis aliunde semimagno mysterio privilegium est filio promissionis nibus. donatum. Interpretatur autem Abram pater excelsus, [2546] Hebræorum servitus in Ægypto annorum propter priorem scilicet populum Judæorum: Abra- centum quadraginta quatuor. Ut scriptura autem ham vero pater multarum, id est gentium, sicut testatur Exodi, habitatio filiorum Israel qui manseest illud in Apostolo : Qui contra spem in spem runt in Ægypto fuit quadringentorum triginta annocredidit, ut fieret pater multarum gentium (Rom. rum : quibus expletis, eadem die egressus est omIV, 18). Vixit autem centum septuaginta quinque nis exercitus Domini de terra Ægypti, quorum taannis.

men summam annorum, chronographi a septuage(2350) Isaac annorum septuaginta genuit Esau et simo anno et quinto nativitatis Abraham, quando terJacob, patriarchas Idumuz et Israeliticæ gentis, ram repromissionis intravit, computant, sequentes post quorum ortum vixit annis centum et viginti :D editionem Septuaginta interpretum, quæ dicit : lafactique sunt omnes anni illius centum octoginta. bitatio autem filiorum Israel, qua habitaverunt in Hic temporibus primus apud Argos regnavit Ina- Ægypto et in terra Chanaan, ipsi et patres eorum, chus, annis quinquaginta : cujus filius fuit Phoro- anni trecenti triginta. Quam necessario scquendam neus, qui primus in Græcia leges judiciaque con- et ipsa Hebraica veritas ostendit, quæ narrat Caat, scripsit, qui et Io, quem Ægyptii mutato nomine filium Levi, quem natum esse constat in terra ChaIsidem coluerunt. Interpretatur autem Isaac risus,

naan, vixisse annis centum triginta tribus, et filium

[ocr errors]

Amram patrem Moysis annis centum triginta septem, A lefacto Jordanis alveo, in terram repromissionis inet ipsum Moysem octoginta fuisse annorum, tempore duxit. Quo videlicet anno, ut in Chronicis Eusebii egressionis de Egypto. Quia nimirum horum sum- reperimus, principium erat quinquagesimi primi mam annorum constat quadringentos et triginta jubilæi secundum Hebræos, facile inveniri valet, id implere non posse. Annuit autem horum translationi est anni bis mille quingenti ab initio mundi erant et Apostolus cum ait : Abrahæ dicta sunt promissio- completi : singulis Jubilæorum ordinibus per quinnes, et semini ejus non dicit: Et seminibus, quasi, in quagenos annos deputatis. Sed nostra inquisitio mullis, sed quasi in uno, et semini tuo, qui est Chri- comperit minorem temporis hujus esse summam : slus : hoc autem dico : Testamentum confirmatum a constat enim quia mille sexcenti quinquaginta sex Deo, que post quadringentos et triginta annos facta ad diluvium usque fuere anni : inde ad Abraham, duest lex, non irritum facit ad evacuandam promissio- centi nonaginta duo qui septuaginta crat annorum nem (Gal. iv, 16, 17). His temporibus, silicet servi- quando promissionem Dei accepit. Promissionis tutis Israel in Ægypto, Prometheus fuisse scribitur, anni quadringenti triginta ; ducatus Mosis, anni quem figunt fabulæ de luto formasse homines. Tunc sexaginta qui profecto numerus non bis mille quinetiam fratres ejus Atlas magnus est astrologus habi- gentos, sed septem minus, id est bis mille quadrinlus: Mercuriusque nepos Atlantis multarum artium B gentos nonaginta tres annos implent. His temporiperitus, et ob hoc post mortem vano errore in deos bus Josue, primus Erychthonius Atheniensium printranslatus.

ceps in Græcia quadrigam junxit. Josue centum et [2015] Hac etiam ætate primus Procidus quadri- decem annorum moritur. gam junxit : eodemque tempore Cecrops Athenas (2737) Othoniel annis quadraginta de tribu Juda condidit, et ex nomine Minerva Atticos Athenienses primus Israel, Deo jubente, judex constituitur, ilvocavit. Iste etiam bovem immolans, primus in sa- lum præfigurans qui in tertio tempore mundi tribu crificio Jovem adorari præcepit. Tunc primichorites Juda cum gratia ad salvandos populos venit. Hujus Corybantes modulatam in armis saltationem et con- temporibus primo filii Israel servierunt Chusan Rasonam invenerunt. Tunc etiam scribitur in Thessa- sataim regi Mesopotamia, octo annis Cadmus regnat Jia sub Deucalionc factum diluvium, et Phaetonis Thebis, qui primus Græcas litteras adinvenit. Per fabulosum incendium.

idem tempus, primi Linus et Amphion apud Græcos [2649) Moyses, annis quadraginta eductum ex in musica arte claruerunt, Idæique Dactyli ferrum Ægypto populum Israel, et de servitute Ægypti libe- invenerunt eo tempore. ratum rexit in deserto, quorum primo anno taber- (2797] Ahoth, anno octogesimo, filius Jora, filii naculum Domino construit, et septem mensibus

с

Gemini, qui utraque manu utebatur pro dextera. opus perficiens, mense primo anni secundi, prima Cujus principiis servivit Israel Eglon regi Moab andie mensis erexit. Per eumdem Moysem Judæi simul nos decem et octo, donec percusso Eglon liberavit cum lege et litteras habere cæperunt. Quinque libri Israel. Hoc tempore Cyrene civitas condita est in Moysis, secundum Septuaginta seniorum interpre- Libya. Ilis temporibus fabulæ fictæ sunt de Triptotationem, continent gesta annorum trium millium lemo, quod, jubente Cerere, serpentium pennis gesseptingentorum triginta. Quot vero annos hujus tatus, indigentibus frumenta volando distribuit; de temporis Hebraica veritas contineat,Joseph in primo Hippocentauris, quod equorum hominumque fuecontra Apionem Grammaticum libro ita commemo- rint natura permixti; de Cerbero tricipiti inferorum rat : Neque igitur innumera apud nos habentur vo- cane; de Phrixo et Helle sorore sua, quod ariete lumina inter se invicem discordantia, sed duo tan- vecti per aerem volaverint; de Gorgone meretrice, tum et viginti sunt libri, qui omnium temporum se- quæ crinita serpentibus fucrit, et aspicientes conriem continent, qui et juste creduntur divinitus vertebat in lapides; de Bellerophonte, quod equo inspirati. Ex quibus quinque sunt Moysis, continen- pennis volanti sit vectus, de Amphione, quod cites leges vitæ et successionis humanæ prosa piam, tharæ cantu lapides et saxa commoverit. usque

ad ipsius Moysis terminum pertendentes, qui [2877] Debora, prophetissa ex tribu Ephraim cum paulo minus a tribus millibus annorum continen- D Barac de tribu de Nepthalim, annis quadraginta. tiam gerunt. Moysis temporibus templum Delphis Cujus initio ducatus oppressit filios Israel Jabin rex construitur : Lacædemon conditur. Moyses centum Chanaan, qui regnabat in Asor annis viginti, sed ocviginti annorum moritur. Vitis in Græcia invenitur. ciso ab Israel, et a Jael uxore Abercinei. Sisara prinHis temporibus adeo ingens et gravis æstus incan- cipe militiæ ejus, humiliatus tandem ac delectus duit, ut sol per devia transcendens universum or- est. Hoc tempore Miletus condita. Per idem tempus bem non calore affecisse, sed igne torruisse dicatur. Apollo medicinæ artem invenit. Fabula quoque tunc Inde ridicula Phaetonis texitur fabula.

ficta est de fabro Dædalo, et ejus filio Icaro, quod Josue annis viginti sex rexit populum Israel, ut coaptatis sibi pennis volaverit. Hac ætate primus Josephus docet; nam Scriptura sancta quot fuerint regnat Latinis Picus, qui fertur Saturni filius anni ducatus illius tacet. Eusebius in Chronicis vi- fuisse. ginti septem posuit. Primo autem sui ducatus anno (2918] Gedeon annis quadraginta ex tribu MaJosue, primo mense, decima die mensis, populum pa- nasse. Sub quo servit Israel Madianitis et Amalechitis septem annis; sed Gedeon pugnante libe- A sunt Latini, qui postea Romani nuncupati sunt, post ratur. Urbs Tyrus condita, ante templum Hieroso- tertium annum captivitatis Trojæ sive annis tribus. Tymorum, annis ducentis et quadraginta. Orpheus Postquam octavum regnavit Æneas, ut quidam scriThracius Linusque magister Herculis artis musi- bunt, Ascanius annis triginta octo. Ante Æneam, Jacu inventores, clari habentur. Argonautarum na- nus, Saturnus, Picus, Faunus, Latinis in Italia revigatio scribitur.

gnaverunt per annos circiter centum quinquaginta. [2933) Abimelech, annis tribus regnavit in Si- (3046) Heli sacerdos annis quadraginta. In Hechem. Iste septuaginta fratres suos filios Gedeonis bræorum libris, anni quadraginta : in Septuaginta, interfecit. Hercules Ilium vastat.

anni viginti inveniuntur. Arca Testamenti ab Allo(2958.) Thola, annis viginti quatuor filius Foa, phylis capitur. Regnum Sicyoniorum finitur, qui patrui Abimelech, vir de Issachar, qui habitabat in ab Ægialeo usque ad Zeuzippum regnaverunt, per Sanir montis Ephaim. Priamus in Troja post Lao- annos nongentos sexaginta duos. Hectoris filiillium medontem, regnavit annos tredecim. Fabula ficta receperunt, expulsis Antenoris posteris, Heleno de Minotauro. bestia labyrintho inclusa. Bellum, illis subsidium ferente. Latinorum tertius Silvius Lapitharum et Centaurorum, quos scribit Palpha- Æneæ filius, regnat annis viginti novem qui quod tus primo de Incredibilibus libro, nobiles fuisse B post mortem, patris editus, ruri fuerat educatus, equites Thessalorum.

et Sylvi, et Posthumi nomen accepit, a quo omnes (2981) Jair, annis duobus et triginta ex tribu Ma• Albanorum reges Sylvii vocati sunt. nasse. Per hæc tempora Hercules agonem Olympia- (3085) Samuel et Saul, annis quadraginta. In cum constituit, atque in Libya Antæum occidit a Scriptura sacra, ducatis Samuelis quot annis fuerit quo usque ad primam Olympiadem supputantur minime patet; docet tamen Josephus tredecim annis anni quadringenti triginta.

principatum illius emicuisse. Chronici vero, Samuel (3001) Jeptes Galadites, annis sex. Philistini et et Saul simul annis quadraginta præfuisse signant. Amanitæ deprimunt Israël; ex quibus Amanita de- In Actibus apostolorum apostolus Paulus ita conbellantur a Jepte; qui in libro Judicum ab ætate cionatus ad populum est : Deus plebis Israel elegit Moysis usque ad semetipsum, ait supputari annos patres nostros, et plebem exaltavit, cum essent trecentos, vel, ut quidam codices habent, annos tre- incolæ in terra Ægypti, et in brachio excelso eduxit centos quinque et viginti. Cujus tempore Hercules eos ex ea, et per quadraginta annorum tempus, quinquagesimum secundum annum agens, ob morbi mores eorum sustinuit in deserto; et destruens dolorem sese flammis injecit. Per idem tempus gentes septem in terra Chanaan, sorte distribuit Alexander Helenam rapuit, Trojanumquc bellum c eis terram eorum, quasi post quadringentos et quindecennale surrexit.

quaginta annos'; et post hæc dedit judices, usque ad (3010) Abesa de Bethlehem, annis septem. Aga- Samuel prophetam; et exinde postulaverunt regem; memnon imperat Mycenis quinque et viginti. Cujus et dedit illis Deus Saul, filium Cis, virum de tribu anno quindecimo Troja capitur. Amazones arma Benjamin, annis quadraginta. Ab hoc tempora prosumpserunt..

phetarum incipiunt. Lacedæmoniorum regnum exo(3017) Ajalon Zabulonites, annis decem. Ilic cum ritur; atque Homerus fuisse putatur. annis suis decem in Septuaginta Interpretibus non In hac tertia ætate mundi, salva veritate historica, habetur, quorum damno supplendo, Josue filio Nun, præfigurat in vocatione Abrahæ, terram viventium Eusebius Samueli et Sauli quorum annos Scriptura Christi populo futuram, nec incolatus nostri longos non dicit, plures annos quam in Josepho legerat, exitus formidandos, ct in Christo Domino semper annotavit, quatenus ab egressu Israel ex Ægypto sperandum, per cujus gratiam vivendo sempiterna usque ad ædificationem templi quadringentorum potiemur hereditate; et in semine ejusdem Abrahæ, octoginta annorum summan, quam Scriptura præ- ut stellas coli multiplicari populum Christianum; et dicat haberet.

in oblatione et sacerdotio ejus regale Ecclesiæ sa(3023) Abdon sive Labdon de tribu Ephraim, an- cerdotium, et in proprietate nominis ipsius, quod

D nis octo. Cujus anno tertio Troja capta est; et Æ- esset in Christo pater multarum gentium per fidem, neas ad Italiam venit. Completis a primo anno Ce- cum unius tantum gentis pater fuerit per generacropis, qui primus apud Atticam regnavit, annos

tionem: et in circumcisione carnis, quod corde trecentos triginta quinque. A quadragesimo autem circumcidendus esset Christianus. et tertio anno regno Nini Assyriorum regis, compu

Et in Isaac nato, qui risus dicitur, quod gentium tantur annioctingenti vigintiquinque. A mortuo Lab- populus qui in Christum de illa serie in carne vcdon servivit Israel Philistæis quadraginta annis. Hac

nientem irrisum a Judæis crederent, et agnoscerent ætate Carmentis nympha Latinas litteras reperit. illius contumeliosam passionem, suam veram esse (3023) Samson de tribu Dan, annis viginti. Asca

liberationem. nius Eneæ filius Albam condidit. Ulyssis quoque

Et in Sodoma et Gomorra, impiarum civitatum fabula ficta. Hactenus Judicum liber tempora signat,

subversione, futuri judicii diem, nec posse evadere habens annos ducentos nonaginta novem, Judiccs statuta supplicia, noxia curiositate propositum autem duodecim ; post quos sacerdotes constituti sanctæ conversationis contemnentes, retroque male vivendo respicientes; solosque liberari, quos gratia A accipiebat. Isto tempore omne magisterium JugeoChristi liberaverit.

rum, et mystica, unde Christi vocabantur, unctio Et in immolatione arietis pro Isaac, Christi pas- ipsa defecerat. Neque ad mysticam unctionem Ilesionem expressam; et injuratione Dei quod semen rodes pertinet alienigena, qui deficiente ex tribu Abrahæ in Christo supra numerum extenderetur, et Juda principe regio, a Romanis in Judwa regnum non tantum ex semine carnis, sed flde vocari ad in- acceperat; sub cujus tempore natus est Christys, finitum numerum filios Abraham.

unctus Sanctus sanctorum oleo exsultationis prie Et ex femore Abraham, carnem Christi venturam, participibus suis, qui veniens ad oves qua perierant quando idem Abraham servo jubet : Pone manum domus Israel, testimonio Joannis, in aqua usus est; tuam sub femore meo, et jura mihi per Deum cæli; cujus liguram gessit ipse Judas, cum iret ad tonostenditque Christum qui est Deus cæli, per Virgi. dendas oves in Tamna, quod interpretatur deficiens; nem Mariam ex femore suo in carne futurum. jam cnim defecerat princeps ex Juda, atque unctio

Et in geminis Rebeccæ duos populos, Christianos mystica Judæorum. Venit autem cum suo pastore et Judæos, quorum minor Jacob lenis, in ipsa jain Odollamite, cui nomen erat Iras; interpretatur aupueritia per cocturam rubram lenticulæ, majorem tem Odollamites testimonium in aqua, habens quifratrem Esau hjspidum supplantans, lenem mitem- dem Dominus testimonium majus Joanne, propter que signat populum Christianum, qui per cocturam B inflrmas tamen oves, hoc testimonio usus est in rubram, Passionem scilicet Christi, sanguine rubra- aqua, nam et ipso Iras, quod nomen illius pastotam, edaci ac sævienti Judæo populo, cujus curam ris fuit, interpretatur fratris mei visio. Vidit omnino gestabat Esau, primatus dignitatem illo veudente fratrem suum Jesum secundum semen Abrahæ, sesuscepit; ille quod nascendo habuit per concupis- cundum cognationem Mariæ et Elizabeth matris centiam perdidit; Christianus per gratiam quod in suz; cumdemque Dominum et Deum suum, quem natura non habuit acquisivit. Cui pelles hædorum su- jam salutaverat ex utero, agnovit perfectius ex coper brachia, et cervicem nudam mater aptavit, ves- lumba; et ideo tanquam Odollamites, vere testiteque primogeniti sui induit, tanquam jam nobis il- monium perhibet in aqua. Venit autem Dominus ad lum figuratum ostendens Christum qui accepit, non oves tondendas, hoc est exonerandas sarcinas carnem peccati, sed similitudinem carnis peccati, peccatorum. Inde Thamar habitum mutat; namlegemque Veteris Testamenti tanquam vestem pri- et commutans interpretatur; mutat et nomen, mogeniti excipiens, non solverit, sed impleverit. et de Synagoga fit Ecclesia, sed in ea prorsus noPost cujus odorem benedictæ concurrunt omnes men amaritudinis permanet, non illius in qua Domino gentes quæ per gratiam Judæis et primatum, et fel ministravit, sed illius in qua Petrus Revit amare, benedictionem abstulerunt. Jacob quoque, filius C nam et Juda confessio est, confessioni ergo amariIsaac, nepos Abrahæ fugiens fratris insidias, in sa- tudo misceatur, ut vera poenitentia præsignetur. cramento lapidem quem ad caput habuit dormiens læc pænitentia fecundatur Ecclesia in omnibus eminus erigens eumque liniens oleo, Christum no- gentibus; nam et ipse habitus meretricis, confesbis lapidem angularem consecravit. Et idem Jacob, sio peccatorum est; typum quippe Ecclesia gerit claudus effectus in latitudine femoris populum He- Thamar ex gentibus evocatæ, sedens cum hoc habitu bræorum significat claudicaturum. Judas filius Ja- ad portam Enahim, quod interpretatur fontes,currit cob, cum nuru sua concubuit Thamar, qua intelli- enim velut cervus ad fontes aquarum pervenire ad gitur plebs Judæa, cui de tribu Juda reges tanquam semen Abrahze; illic enim a non cognoscente fetamariti adhibebantur; unde nomen ejus amaritudo in- tur, quia de illa prædictum est : Populus quem non terpretatur, quia ipsa Domino fellis poculum dedit. cognovi, servivit mihi. Accipit in occulto annulum

In duobus filiis Judæ duo genera principum qui monile, et virgam; vocatione signatur, justificanon recte operabantur in plebe, unum eorum qui tione decora, glorificatione exaltatur, sed hac oberrat, alterum qui nihil proderat: nec enim sunt adhuc in occulto, ubi fit conceptio sanctæ ubertaamplius quam duo genera hominum inutilia generi tis. Mittitur meretrici promissus hædus, exprobrahumano: unum nocentium, alterum præstare no- D tio scilicet peccati per eumdem Odollamitem, tanlentium, et, si quid boni habent,in hac terrena vita quam increpantem et dicentem : Generatio viperaperdentium, tanquam in terram fundentium; unde rum; sed non eam invenit peccati exprobratio, quam major ller interpretatur pellicitus, qualibus tunicis mutavit confessionis amaritudo. Post vero publicis induti sunt primi homines, in pænam damnationis signis annuli, monilis, et virgæ arguit temere judisuæ, dimissi ex paradiso. Sequens Onan interpre- cantes Judæos, quorum jam personam Judas ipse, tatur mæslus corum, id est, quibus nihil prodesse gestabat, prolatis certissimis documentis suæ vocum habeat unde prodesse possit. In tertio filio cationis, justificationis et glorificationis. Ostendit Judæ, Sela qui interpretatur dimissio ejus, signiti- virgam signum passionis, et monile legitimae legis, catur tempus ex quo reges plebi Judæorum cæpe- et annulum pignus immortalitatis, quando accusarunt de tribu Juda non fieri; quia crat cadem tri- tur a Judæis quasi adulteratrix legis. bus Juda, sed etiam in populo Judæ nemo regna- In actionibus quoque Joseph et Benjamin, Christus bat; propterea Thamar filium Judze maritum non et Ecclesia ipsius liguratur. Quorum unus Joseph a

« PoprzedniaDalej »