Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors][merged small]
[ocr errors]

Christophoro Scheurl. Sal: Ipfe' me fatis accufo, Doctor optime, quod toties ex te falatatus, rarius ad te fcribo. Rur. fum autem exeufo, quod tot fere mónftris negotiorum distrahor. Gràtisfimus mihi fuit. eruditiflimus ille Dialogus Iulii et Petri. Multam fane continet frugem, fi ferio legatur. Doleo, eum non fieri in urbe celebrem; prope ausim optare eius inuulga. tionem, quandoquidem Rom. curiae non tam reue. fat ipfe primus, quam confirmat iam diu ubique heu cognita, ut uel eiusmodi nugis Romani proce. res monerentur fuae tyrannidis et impiissimae te meritatis, quas uident traduci per orbem. Eccius nofter hucusque infaniam suam in me pulchre diffi. mulans tandeň manifeftauit. Vide , quid fit homo. Sed Deus in medio Deorum. Ipfe nouit, quid ex ea trägoedia deducere uoluerit. Nec Eccius fibi, nec ego mihi in hac quicquam feruiemus. Dei consilium agi mihi uidetur. Saepius dixi, hucus, que lufum effe a me, nunc tandem feria in Ro. manum Pontificem et arrogantiam rom. agentur. Vdalricum noftrum Pindarum hominem "mire probum et doctum tibi purissime commendo. Tu et ipfius quoque caufam , quod conterraneus tuus est,

*

Dominis Senatoribus commendabis, fi qua dignen. tur eum munificentiae suae aliquo officio. Audi. mus, Sueuici foederis proceres aduersus Principem Wirtenberg, confurrexisse. Initia malorum. Deus arguat nos non in furore, sed corripiat in miferi. cordia, Amen. Saluta omnes' nostros, Vale in Domino. Wittenb. 20 Febr. 1519. *)

[ocr errors]

XII.

Spalatino. Primo mihi mandata dedit (Miltitius) falutem suo nomine dicerem Illustrissimo Principi noftro. Secundo, falutem quoque tibi eodem nomine di cerem. Tertio, an pacto, quod Altenburgi placuerit, Archiepiscopo Treuirensi starem. Refpondi, utique. At hic ultimus actus fabulae. In fine his dictis commiffionem apoftolicam fese expediuisse aiebat, profe&turumque le mox domum, noluiffe se discedere, nifi hanc commissionem in ore me. cum tra£tafset. (m. Octob. 1919.) **)

Vice chori ***) tandem lufimus de potestate Papae, in

quo conuenimus, Papam non habere iure diuino eam potestatem, quam modo habet, aliam tamen

*) C. G. Schwarzii Progr. XXIV. p. 14. **) Seckendorf, Hist. Luth. L. I. p. 63. ***) quo fcilicet scenae finiuntur.

commiffionem à caeteris Apostolis, quae cum a me quaereretur, quomodo aliud a potestate effet? díxit: eandem tamen esse, nifi quod in aliam partem orbis Petro tradita. O wir wolten der Sachen bald eins werden.

XIII. Iohanni, Duci Saxoniae. Lam pridem non inuitus Gr. T. et obsequia et officia merce, ecclesiastica mea humilitate digna probaffem, nisi meam inopiam emenfus femper mi. norem inueniffem, quam ut promittere fibi poffet inuenturam, quod illustri gratia tua non indignum effet. Caeterum quando Clementis. Princeps et Dominus meus Fridericus, Dux Saxoniae , S. R. I. Archimarscalcus , Elector et Prorex , Lantgrauius Duringiae, et Marchio Misniae , frater III. Gr. tuae germanus, opusculum meum nihili suae Illustr, Gratiae nuncupatim dedicatum, non solum non contemfit, verum etiam clementer excepit, posthac quod non putassem fore, typis excusum, fumfi animum ex tam gratiofo exemplo persuadens mihi, ut ficut principalis fanguis, ita et principalis mens in beneuolentia et mansuetudine clementi et gratiosą con., similis et concors effet, fperauique pro gentilitia ista comitate et gratia III, Gratiae tuae meam quan. tacunque est, paupertatem non futuram contemtui. . Siquidem quicquid hoc est opusculi fortasse ma

[ocr errors]

uel

gis necessarium fuit editu, quam aliquid meorum , uel opusculorum uel sermonum, poftquam orta eft maxima omnium interrogationum de bonis operi, þus. In quibus ficut innumerabiliter plures et do. li mali et fraudes, quam in ullis fiunt creaturis, ita imperitus et fimplex homo adeo facile decipitur, ut Christus faluator nofter nobis praeceperit, attendendum esse a falfis prophetis, qui ad nos ueniunt in uestimentis ouium, intus alentes lupos rapaces. Neque enim uel argentum, uel aurum, gemmae, uel ulla res pretiofa tam multipliciter adulterari poffunt, quam bona opera. Ut quae neceffe fit habere unan eandemque fimplicem boni

fine qua nihil nisi meri colores, offuciae et doli fint. Quamuis autem multos fciam, et quoti. die audiam, qui meam inopiam contemnant, dicentes, me nihil nisi paruos condere fexterniones, et conciones germanicas pro vulgo profano, et laicis, nihil tamen id me mouet. Optarim enim me omni meo aeuo , omnibus meis uiribus, uel unico fubferuiiffe laico pro fua falute, eo contentus, Deo gratias agerem, tum quam libentissime permittens omnia mea perire opufcula. Nam an magnos et multos libros conderë artificiofum, et reip. Christi. anae fit conducibile , aliorum esto iudicium. Ego uero in eo fum, ut fi pro arte illorum mihi libe: ret ingentes exarare libros, fortaffe Deo adiuuante

tatem ,

mihi felicius id ceffurum, quam ipfis mco more uel minutum aliquem sermonem contexere. Si enim tam facile esset adsequi quam perfequi, iam diu Christus denuo effet e coelo eiectus, et fedes Dei subuersa. Si non licet , omnibus fingere, licebit faltem omnibus iudicare. Equidem unicuique ex animo libenter magnarum rerum gloriam permise. rim, nihil minus quam ut laicis germanice. et fcri. bam et concioner erubescens. Quanquam uel hoc ipsum quoque mediocriter callens mihi tamen persuadeo , si fuisset hactenus et deinceps esset id genus docendi frequentius , christianae fidei multo. plus inde fuisse accessurum incrementi, quam ex sublimibus et magnis codicibus et quaestionibus in scholis a do&tis duntaxat tractatis. Ad haec nemi. nem unquam mortalium uel coegi uel rogaui, ut vel me audiret, uel fermones meos legeret. Ego libere seruiui in publicum ex munere diuinitus accepto. Qui hoc nolet, et legat et audiat alios. Neque multum retulerit, fi me indigere nolint. Mihi enim fatis, imo plus quam fatis fuerit, nonnullos laicorum, eosque praestantissimos fefe ita de. mittere , ut meas conciones legant. Quod fi nulla me alia caufa mouere posset, haec certe mihi locupletissima fuerit, Ill. Gratiae tuae huiusmodi opus. cula germanica placere, eamque cupidissimam esse intelligendi notionem ut bonorum operum, ita fidei.

« PoprzedniaDalej »