Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

hæreticum a tota Ecclesia credendum nunquam | sentire ac tenere, verum etiam et exteriore judidefiniat. Hinc colliges ipsum etiam Gersonium, cio proferre. Sed minime asseruit sedis apostolicæ qui Romanæ auctoritati coercendæ acerrime stu- fidem deficere posse. Hinc fit ut probare studeat duit, in hoc nobis assentiri. Quis autem Gallus summum pontificem posse fieri hzreticum , et geunitatis et pacis amans metuerit unquam, ne Romæ nerali concilio inferiorem esse habendum. De cæplus justo tribuat , si cum Gersonio temperatam tero sedis apostolicæ potestatem sic adstruit' de sede apostolica sententiam sectetur ?

« Immediate a Christo collata est Petro primo » summo pontifici. » Hoc autem probat ex his

Christi vocibus : Dabo tibi claves , etc., et ex his : CAPUT XXXI.

Pasce oves meas; Pasce agnos meos... « Et in Solvitur objeclio petita ex lestimonio Majoris.

» hoc, inquit , conveniunt satis singuli doctores ,

» dicentes Christum tunc eum fecisse suum geneHanc Gersonii sententiam diserte confirmat » ralem vicarium, etc. » Præterea « Papa, inquil?, Joannes Major, ejusdem Parisiensis academiæ doc- » potest omnes punire, et nullus ipsum. » Insutor celeberrimus.

per ait : « Optima politia debet regi regimine re« Petrus , ait Major, ex institutione Christi » gali. » Unde concludit politiam christianam esse » est institutus apostolorum vertex et caput, et regalem sive monarchicam , eo quod Papa monar» supra quemlibet alium, sive particularem Ec- chica potestate donatur , ita ut « sit unus qui in » clesiam. » Et infra : « Christus legislator optimus » unumquemque habeat auctoritatem punitivam,

optimam politiam in Ecclesia instituit; sed illa » et nullus alius in illum. Ideo , inquit , uni , sci» est regalis. » Unde infert regalem esse et monar- » licet Pe'ro, et successoribus ejus , data est unichicam Ecclesiæ politiam, ex institutione Christi. » versalis potestas constituendi canones, etc... per Eo autem usque progreditur , ut sic disserat ? : » totum universum orbem, et nulli alteri.... In « Hoc potest fieri argumentum de Indis et chris- » uno est suprema.... potestas.... Et non est una » tianis in aliis locis separatis; qui si reliqua ad fi- » (Ecclesia), pisi unitate capitis... Ecclesia est » dem necessaria crederent, nescii quod Romanus » unum corpus mysticum , cujus Papa est caput... » pontifex sit caput Ecclesiæ; durum est dicere » Potestas papalis suprema in spiritualibus... non » quod sint in statu damnationis. » Nihil est sane » potest mutari in aliud genus dominii. » Scilicet quo lucidius statui possit hanc fidem explicitam ab monarchicum Papæ regimen non potest mutari omnibus catholicis exigi , ut semper credant, im- in aristocraticum aut democraticum. Igitur in conmobilem perseverare sedis apostolicæ traditionem. fesso est apud Almainum hanc esse formam EccleEtenim sedes apostolica non esset in docenda fide siæ a Christo inditam, ut sedes apostolica sit ætercapul Ecclesiæ, eo temporis intervallo , quo a'i- num Ecclesiæ in fide docenda centrum atque caquid hæreticum a tota Ecclesia credendum defi- put. Corrumperetur autem forma , neque Christus niret, resectis a sua communione quibuslibet videretur in promissione fidelis, si vel minimo temdissentientibus , ut jam sexcenties explanatum poris intervallo Petrus in sua sede agnos simul fuit.

ovesque matres pascere desineret. Hæc itaque suf

ficiunt ut Gersonium , Majorem , atque Almainum CAPUT XXXII.

cum Bellarmino conciliari posse existimen. Neque Solvitur ol.jectio petita ex testimonio Almaini.

vero alii auctores obstabunt nostræ huic sententiæ,

postquam Gersonius , Major et Almainus huic sufCajetanum refellere conatur , his verbis, Al- fragari visi sunt. Namque hactenus a criticis mainus , percelebris doctor academiæ Parisiensis: laudati sunt, ut sui duces et antesignani in de• Papa potest errare errore judiciali, de errore primenda papali auctoritate; Gersonius quidem personali

, omnibus notum est 3. » Sed nisi hunc tempore magni schismatis ; alii vero ambo longe auctorem ineptire, et sibi ipsi insulsissime contra- posteriores, scripserunt post flebile dissidium dicere velis, hæc verba sic intelliges, ut persona inter Julium II papam , et regem Ludovicum XII. Papæ non solum possit hæreticum dogma intus Hoc unum omnes probare student, scilicet perso

nam Papæ circa fidem errare posse , et hæreticam 'In IV Sentent., dist. xxiv, quæst. ill, conclus. 1. Vid. Append. Op. Gers., tom. II, pag. 1121, 1922. In IV Sentenl., dist. xxiv, quæst. III, conclus. I. vid. De auctor. Eccles. el Conc., cap. vi. In Append. ad Op. AppInd. Op. Gers., tom. I. pag. 1123.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

.

Gers., tom. II, pag. 987. De auctor. Eccles. el Concil., cap. x. In Append. ad Op. De Potest. Eccies, et Taic, cont. Ockam., cap. I el v;

ibid., pag. 1024, 1026, 1027.

Gers., tom. II. pag. 1001.

doctrinam ut catholicam proponere, etiamsi de' vocatio illa erat ejusdem omnino juris , quo syconsilio aliquot Romane curiæ theologorum sen- naxes quotidianæ et synodi quædam provinciales, tentiam emiserit. Quinetiam universali concilio quas invitis principibus interdum celebratas legiPapam subjacere dicunt, et ab eo deponi posse. At vero si apostolica sedes, in qua Petrus nun- 5° Si persecutores principes insidiandi animo quam non vivens nunquam non loquitur, per- jussissent episcopos in concilium properare, epissone pontificis ita assentiatur, ut aliquid tan- copi licite potuissent convocationem hanc fuga quam fidei dogma a lota Ecclesia credendum eludere. Contra vero, si principes vetuissent episdefinierit, resectis a sua communione cunctis copos in summo christianæ rei periculo conciliun dissentientibus; caput a corpore divelli non potest; celebrare , licite pariter potuissent, imo debuissent centrum veræ traditionis in fide docenda non po- omnes , invitis principibus, et objecto certæ neci test falsatæ traditionis centrum fieri; fundamen- capite, cogere concilium , et fidei labanti consutum arcis æternæ nutare non potest. Ubicumque lere. Itaque nulla est in principibus laicis potestas est caput Ecclesiæ, ibi et Ecclesiæ corpus esse convocandi concilia ; nullum quippe babent donihil dubitant illi auctores.

minium in administrationem mere spiritualem , quæ solis episcopis a Christo Domino concredita

est. CAPUT XXXIII.

4. Aliquatenus tamen dici potest ad seculares Ad laicos principes non pertinet jurisdictio ad convo principes , si modo christiani sint et catholici,

canda concilia , quamvis eorum munus sit ea petere ab pertinere ut Ecclesiam benigno affectu provocent Ecclesia, si catholici sint ac pii.

ad concilia cogenda ; sed hæc est tantum pia

monitio, et pollicitatio benefica , ut certiores sint 1° Ecclesia , sponsa Christi in terris, omni- episcopi se fovendos ac tutandos esse a laica pono libera est , ut suo munere mere spirituali fun- testate, si velint ad dirimendas novatorum controgatur. Atqui cogere concilium ad tutandum fidei versias concilium celebrare. Illa antem suasio , depositum , vel ad restaurandam salutis discipli- sive monitio (modo citra jussionem absolutam nam, est munus mere spirituale. Ergo Ecclesia fiat), catholico principi competit. Ejus est enim omnino libera est , ut concilium cogat , vel cogere monere episcopos , ut controversias reipublicæ inrecuset , prout expedire existimaverit : ad eam festas quamprimum amputent, cujus est rempusolain pertinet judicare an res expediat necne: blicam administrare ac tueri. Verum quantumvis ergo ad cam pertinet hanc exsequi vel differre. ipsius principis sit monere et instare, ipsius ta

2o Verum quidem est Ecclesiam pro sua sa- men non est judicare an vere expediat necne ut pientia sibi ipsi consuluisse, ne per tempora per- Ecclesia quidquam de fide pronuntiet ; siquidem secutionum concilia generalia convocaret. Profecto ad solam Ecclesiam pertinet jus decernendi quid tum temporis ipsa sui juris erat ut cogeret conci- ad servandum fidei depositum congruat, vel alielia , si id omnino necessarium esse videretur ; si- num sit. Unde patet Justinianum imperatorem quidem Christus Dominus non dixit : Ile , si jus- iniquissime vexasse Vigilium papam , ut generalis serint sæculi principes : sed ait : Ecce ego milto synodus congregaretur. Ea certe synodus, quæ vos , etc.; et iterum : Eunles ergo docele omnes annumeratur ut quinta , ecumenica habelur , non gentes , etc. Sed tum minime expediebat ut con- ex auctoritate Imperatoris perperam cogentis , cilia generalia cogerentur cum tanto incommodo ; neque ex Patrum numero qui paucissimi sunt, neque certe , etiamsi episcopi id tentassent, tan- sed ex auctoritate sedis apostolicæ , totiusque Oetus tantæ convocationis apparatus, clam ac tuto cidentis, vi cujus tandem confirmata est. Ergo executioni mandari potuisset. Enimvero persecu- laici principes moneant et instent , atque interim tores imperatores numerosissimam hanc episcopo- novatores per magistratus coerceri curent. In hoc rum ex tot gentibus a se quam maxime distantibus obsequantur votis episcoporum , ut reipublicæ incongregationem facillime exploratam habuissent; columitati consulant; sed caveant ne Ecclesiam exploratam vero, vel præpedire, vel subita in- invitam adigere velint ac celebranda concilia. ternecione delere promptum fuisset. Jus quidem convocandi concilium erat penes Ecclesiam tum temporis , perinde ac nostris temporibus; sed ratione periculi , et obstantis imperatorum sævitice, non espediebat ut convocarentur. De cætero con

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XXXIV.

jus sedis fruuntur: alias esset manca , deformis,

detruncata et falsa hæc universalis Ecclesiæ repræExaminatur ad quem pertineat conciliorum convocatio.

sentatio. Unde evidentissime patet nullam esse,

et fictitiam , hanc universalis Ecclesiæ repræsen1°Jam diximus ad solam Ecclesiam proprie perti- tationem , nisi adsit saltem repræsentatio capitis, nere, ut concilium cogat. Nimirum uniuscujusque videlicet nisi absente summo pontifice, adstent hominis liberi est, ut aliquid agat vel agere recuset. legati sedis apostolicæ procuratores. Iterum atque Atqui Ecclesia ab omni laica potestate libera est, in iterum , si absint sedis apostolicæ legati , detrunobeundo suo munere mere spirituali. Ergo ad solam cata est et falsa hæc corporis Ecclesiæ repræsenEcclesiam pertinet ut concilium cogat, aut cogere talio. nolit. Præterea concilium non est ipsamet Eccle- 4• Si quæras ad quem potissimum , et ex singusia , sed ipsam tantum repræsentat, ut sæpe dic- lari dignitatis officio pertineat concilia celebrare, tum est , tum in Constantiensi , tum in Basileensi respondeo Petro soli hoc munus esse a Christo assynodo: id est , episcopi illi qui concilio adsunt, signatum, ut fratres confirmet. Cum autem quæstio legati mittuntur ab omnibus omnium gentium ca- sit de confirmandis in fide fratribus, quando cotholicarum ecclesiis, qui, ex nomine totius uni- guntur concilia , consectaneum est , ut ad Petrum versitatis , declarent quid ipsa universitas sentiat, pertineat jus convocandi concilia. Porro capitis et quid traditum acceperit. Itaque ejusmodi legati præeminentis munus est pericula imminentia exomnium ecclesiarum sunt veluti procuratores , plorare , cætera omnia membra alloqui , et admoquibus nefas esset procurationem sibi creditam nere, eademque jubere ut secum collecta præsto tantillum excedere. Unde constat , quod si quin- sint , atque singula universo corpori labanti opem genti episcopi , ut videre est in exemplis Arimi- ferant. Profecto centri munus est extrema quæque nensis, et Constantinopolitanæ contra imagines membra in suo sinu coeuntia excitare , ut de comcoactæ synodi , suam de fide communi declaranda muni periculo deliberent. Fundamenti munus est, procurationem tantillum excederent, universa Ec- ut arcem jamjam labantem sua inconcussa firmitate clesia , cujus sunt tantummodo procuratores et muniat. Quinetiam centrum Ecclesiæ est præsensimplex repræsentatio, definitionem factam ab tius, ut ita dicam, universalis Ecclesiæ compenillis ratam non haberet , imo repudiaret. dium , et stabilis repræsentatio, quæ facilius,

Luce vero clarius est ad solam universalem Ec- promptius, commodius , utilius, ac decentius exclesiam pertinere ut legatos et procuratores de fide trema membra in se cohærentia ad pervincendum communi declaranda , libere, et ad arbitrium fidei hostem convocet. mittat. Alinc concludas necesse est , robur omne Nihil agitur mirum tibi videatur, si Lucintius, præcipuum, summamque conciliorum auctorita- vicarius sedis apostolicæ, in Chalcedonensi concilem, non inesse convocationi , aut definitioni, lio ita fuerit locutus': «Synodum ausus est facere sed soli confirmationi , qua universalis Ecclesia id (Dioscorus) sine auctoritate sedis apostolicæ, lotum ratum facit , quod a delectis procuratoribus » quod nunquam licuit, nunquam factum est. » gestum est.

Adjiciebat Paschasinus id factum esse contra ec2° Verum quidem est convocationem genera- clesiasticas regulas, vel contra Patrum instituta. lium conciliorum non posse fieri per subitaneam Paulo antea dixerat ? : « Apostolici viri Papæ uromnium ecclesiarum conspirationem. Oportet sane » bis Romæ, quæ est caput omnium ecclesiarum , ut quispiam primus id promoveat. Verum quis- » præcepta habemus præ manibus. » Neque certe quis ille sit , etiamsi rem perperam fuerit aggres- hæc verba, nunquam licuit, nunquam factum est, sus, nihilo tamen minus concilium suprema auc- concilium intacta reliquisset, si constitisset hæc toritate pollet, si universalis Ecclesia procuratorum falsa esse : atqui neminem id arguisse constat. definitionem ratam ultro fecerit. Id exemplo quinta Hoc idem in vii generali concilio inculcatum lesynodi a Justiniano pessinie incæptæ, et meliori- gimus, contra præcedentis pseudosynodi sancita : bus auspiciis confirmatæ , jam patuit.

« Non habuit enim adjutorem illius temporis Ro5° Cum generale concilium universalem Eccle

» manorum Papam, vel eos qui circa ipsum sunt siam repræsentet, debet repræsentare totum cor- » sacerdotes, nec etiam per vicarios ejus, neque pus Ecclesiæ , constans capite et membris. Quam- » per encyclicam cpistolam, quemadmodum lex obrem oportet ut adsint procuratores, tum capitis, scilicet sedis apostolicæ ; tum membroruni, scilicet

I Conc, Chalced, act, 1; Lahh., tom. iv, pag. 95. pracipuæ partis episcoporum qui communione hu- 2 Ibid. pag. 94.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

7

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

» dictat conciliorum '. » Luce clarius est his vo- | quod repugnaret concilio , tum certe caput atque cibus, æcumenicam esse non posse ullam syno. membra paci componendæ ita studerent, ut sibi dum, si sine auctoritate sedis apostolicre definiat. mutuo pacis intuitu obsequerentur. Hoc autem imId nunquam licuisse, id nunquam factum fuisse, primis attendendum est , quod si supposueris connullo reclamante, asseverant legati Chalcedonen- cilium et sedem apostolicam dissentire, necessum ses. In septima autem synodo citra omne dubium est ut dicas concilium esse hac in parte detruncaponitur hanc esse legem conciliorum, ut Petri suc- tum, et carer suo capite. Tum certe repræsentare cessor Romanorum Papa , conciliis præsit per sa

non potest integrum universalis Ecclesiæ corpus, cerdotes vicarios ejus, et per encyclicam episto- atque non est in hac parte generale, ac legitimum lam episcopos convocet.

totius Ecclesiæ concilium.

At contra, sedes apostolica semper est per se CAPUT XXXV.

ipsam verum ac proprium universalis Ecclesiæ ca

put. Quid ergo mirum, si mutilata et detruncata Examinatur qua ratione sedes apostolica conciliorum definitiones confirmet.

atque adeo falsa universalis Ecclesiæ repræsenta

tio, non est præponenda vero ac proprio ejusdem Jamvero ex superius dictis facile liquet qua de Ecclesiæ capiti? causa concilia nulla essent, etiamsi constarent

Cujus quidem rei insigne exemplum occurrit in quingentis circiter episcopis, ut Ariminensis, et synodo Chalcedonensi. Concilium, in sua ad saneConstantinopolitana Iconomachorum synodus con- tum Leonem papam relatione de omnibus gestis gestabant, nisi accederet universalis Ecclesiæ con- neraliter, ita loquebatur': «Confirmavimus autem firmatio. Nihil est quippe , juxta juris regulam ,

» et centum quinquaginta sanctorum Patrum redefinitum a procuratoribus , quod non oporteat

» gulam,... quæ precepit, post vestram sanctisratum fieri, sive confirmari, ab illis qui procuratio

» simam et apostolicam sedem , honorem habere nes ipsis crediderunt. Itaque repræsentatio corpo

» Constantinopolitanam (quæ secunda est ordinaris Ecclesiæ, quæ capite et membris constat , defi

» la)... Quæ ad confirmationem ecclesiasticæ nit ex nomine tum capitis tum membrorum, et vi » ordinationis definivimus, hæc sicut propria ct procurationum tum capitis tum membrorum, quas amica, et ad decorem convenientissima, dignare præ manibus gestant. Unde necesse est ut senten

» complecti, sanctissime et beatissime Pater. Qui tia lata ab ejusmodi procuratoribus, rata fiat, tum » enim locum vestræ sanctitatis obtinent... his ita a capite, tum a membris, unanimi studio con

» constitutis vehementer resistere tentaverunt... spirantibus.

» Quidquid rectitudinis a filiis fit, ad patres recurNeque unquam supponi potest, ut jam sex- >> rit, facientes hoc sibi proprium. Rogamus igicenties inculcatum fuit, ut membris definitionem » tur, et tuis decretis nostrum honora judicium ; confirmantibus, solum caput eam confirmare no

» et sicut nos capiti in bonis adjecimus consonanlit. Tunc enim dissentirent, ct a se mutuo dissili

» tiam, sic et summitas tua filiis quod decet adimrent caput et reliquum corpus; quod quidem sup

» pleat. Sic enim et pii principes complacebunt, ponere nefas esset.

>> qui tanquam legem tuae sanctitatis judicium firNecesse vero est ut supponas totum universalis

» maverunt. » Quid, quæso, voce magis demissa Ecclesiæ corpus, ex institutione Christi esse om- dici potuit a tanta synodo? quid obsequentius erga nino in fide declaranda individuum. Unde si caput sedem apostolicam, cujus summitas a concilio supaliquid definierit, non dissentiet reliquum corpus , plici voce compellatur ? Tota synodus Leonem alutpote inseparabile. Vicissim, si corpus aliquid de- loquitur, ut filios patrem rogare decet. Quid vero finierit, non dissentiet caput a corpore indivul- reposuit tantus pontifex ? Hæc ad Anatolium Consum. Ubicumque, ait sanctus Hieronymus?, cor- stantinopolitanum scripsit, ut ejus ambitionem repus fuerit congregatum; illuc congregabuntur tunderet : « In totius Ecclesiæ perturbationem

? aquilæ ; id est, ubicumque fuerit caput atque cen

superba hæc tendit elatio, quæ ita abuti voluit trum Ecclesiæ , illic congregabuntur et membra,

» concilio synodali, ut fratres in fidei tantummodo ut idem sentiant. Verum si in materia disciplinæ, quæ libera est,

>> negotium convocatos, et definitione ejus cause, concilium aliquid sanciret quod repugnaret sedi

» quæ erat curanda, perfunctos, ad consentiendum

» sibi , aut depravando traduceret, aut terrendo apostolicæ, aut sedes apostolica aliquid sanciret

[ocr errors]

a

a

[ocr errors]

.

· Concil. Nicæn. II, act. vi; tom. vii, pag. 393.

Epist. ad Damas. jam laud. supr., pag. 341.

Concil. Chalced., part. iu, cap. II, tom. I, pag. 857. * Ibid., cap. v, pag. 811.

2

[ocr errors]
[ocr errors]

» compelleret. Inde enim fratres nostri, ab apos

CAPUT XXXVI. » tolica sede directi, qui vice mea synodo præsi- Examinatur qua auctoritate concilium generale debant, probabiliter atque constanter illicitis definitiones sedis apostolicæ confirmet. » ausibus obstiterunt. » En audis Leonem, qui de- Vulgo contendunt critici sedis apostolicæ pofinita in concilio, summa cum auctoritate nulla testatem esse subalternam, et infra concilii tribuse declarat. Nulla es tenus imminui patitur ca que val jacentem, co quod judicia sedis apostolicæ Petro tributa est dignitas. « Nibil, ait', Alexan- indigeant confirmatione concilii. Sed hæc sunt » drinæ sedi ejus , quam per sanctum Marcum quibus hæc objectio refellenda mihi videtur. » Evangelistam beati Petri discipulum meruit, 1° Potestas sedis apostolicæ suprema nuncupata » pereat dignitatis... Antiochena quoque ecclesia, est ab antiquis conciliis : exempli gratia , Chalce» in qua primum, prædicante beato apostolo Pe- donensis synodus , humili filiorum assumpto no» tro, christianum nomen exortum est, in pa- mine , Leonis tanquam patris summitatem rogat. v ternæ constitutionis ordine perseveret, et in 2° Hæc eadem potestas suprema dicitur a recen» gradu tertio collocata, nunquam se fiat infe- tioribus conciliis , Constantiensi videlicet et Trio rior. »

dentrino. Quid ergo absurdius et iniquius, quam Hæc autem adjicit ? . « Persuasioni enim tuæ contendere hanc esse subalternam, ct superiori » in nullo penitus suffragatur quorumdam episco- tribunali subjacentem ? "porum ante sexaginta , ut jactas , annos facta 5° Verum quidem est generales synodos confir» subscriptio, nunquamque a prædecessoribus tuis mare sedis apostolicæ definitiones : at vero si tra» ad apostolicæ sedis transmissa notitiam, etc. » ditionis paginas diligenter pervolveris, continuo Itaque nulla judicat, et veluti infecta ea singula perspectum tibi erit, sedem apostolicam passim quæ ab apostolica sede non confirmantur. petivisse a privatis et minoribus ecclesiis , ut suas

Neque glorietur Constantinopolis se esse novam definitiones confirmarent. Id vulgo petitum fuisse Romam, et imperialem urbem. Enimvero ad Mar- a Mediolanensi , a Ravennensi , cæterisque ecclesiis cianum Augustum Leo hæc scripsit 3 : « Alia ta- privatis , quæ sedi apostolicæ omnino subjacebant, » men ratio est rerum sæcularium , alia divina- nemo nisi historiæ imperitus ignorat. Itaque con» rum : nec præter illam petram, quam Dominus firmatio definitionis a sede apostolica editæ , nul» in fundamento posuit, stabilis erit ulla construc- Jam arguit superioritatem in confirmante ecclesia, » tio... Non dedignetur regiam civitatem, quam Alioquin dicendum esset infimas occidentalis pa» apostolicam non potuit facere sedem. ) triarchatus ecclesias supremæ sedi esse superiores,

Ne dixeris autem hæc singula a Leone fuisse quo quid absurdius aut ineptius nemo unquam dicta ex auctoritate Nicænæ synodi, quam nulla dixerit. alia antiquare poterat. Enimvero Chalcedonense 4° Cum sedes apostolica definitiones concilii conconcilium constabat omnibus communionis catho- firmet , quemadmodum concilium confirmat sedis licæ partibus. Unde aperte constat, quod, si sedes apostolicæ definitiones , sequeretur hæc duo triapostolica sancitis in gratiam Constantinopolitanæ bunalia sibi mutuo præeminere ; quod pariter abecclesiæ annuisset , canonice oblitterata fuisset et surdum et ineptum est. revocata definitio Nicænæ synodi de ordine pa- 50 Neque quidquam discriminis invenies in hac triarcharum. Quis enim in dubium revocat uni- mutua concilii et sedis apostolicæ confirmatione. versalis Ecclesiæ corpus posse , unanimi consen- Imo , ut jam observatum est , sedes apostolica multa su, ea singula revocare, et irrita facere, quæ circa conciliorum circa fidem sancita , ut hæretica jure disciplinam et citra fidem in concilio æcumenico merito confutavit : at vero nullum hactenus ocordinata sunt? Ergo sedes apostolica tum temporis currit concilium quod sedis apostolicæ definitiones

quæ

Chalcedonensem definitionem irritam ut hæreticas reprobaverit. ac nullam faceret. Hinc stabat numerosissima syno

6° Lege in actis conciliorum nomina episcopodus generalis : illinc reclamabat sola sedes apos- rum qui definitionibus subscribunt. Alii se obedire tolica : vi hujus reclamationis res a concilio defi- concilio , alii se confirmare concilium indiscriminita infecta manet, et nulla habetur , donec tan-natim profitentur. Quinetiam iidem antistites eadem aliquando renuens apostolica sedes annuerit. dem subscriptionese definireet obedire profitentur.

Revera hæc duo unum et idem significant : quisquis Concil. Chalced.. part. II, cap. v; tom. 16. pag. 845.

confirmat obedit , quisquis obedit confirmat. Con3 Ibid., cap. vii pag. 817.

firniare nihil aliud est quam firmitatem definitionis numero consentientium augere. Confirmare est no

a

[ocr errors]
[ocr errors]

sola fuit

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »