Obrazy na stronie
PDF
ePub

a

[ocr errors]

sacro approbante concilio, contra Wiclefi erro-sonali; sed indefectibilitatem fidei ab apostolica res hunc fidei articulum posuit' : « Utrum cre- sede semper docendæ omnino intactam relinquit. » dat, quod Papa canonice electus , qui pro tem- Nunc quæro a criticis quid supponere velint? » pore fuerit, ejus nomine proprio expresso, sit Si dicant in ea duplici sessione agi de ipsa sede » successor beati Petri, babens supremam aucto- apostolica , quæ aliquid hæreticum a lota Eccle» ritatem in Ecclesia Dei. » Quæ quidem suprema sia credendum definiret , et cujus definitio a conpotestas co temporis puncto deficeret, quo esset cilio legitime congregato condemnaretur; responnecesse ut ab hæretica definitione ad veram fidem deo concilium legitimecongregatum constarecapite revocaretur.

et membris; quandoquidem integrum, non dePræterea concilium legitime congregatum illud truncatum Ecclesiæ corpus repræsentat : unde est , cui præest sedes apostolica. Neque enim con- nego suppositum ; namque sedes apostolica et cilium Ecclesiam militantem rite repræsentat, concilium legitime congregatum non possunt ita nisi repræsentet lotum corpus Ecclesiæ, quod con- opponi. Quod si sedes apostolica aliquid hæretistat capite et membris : alioquin deforme et detrun- cum definiret, cjusque definitio a concilio condemcatum esset corpus, atque adeo deforinis et detrun- naretur, etiamsi hæc sedes illud hæreticum a se cala esset, imo falsa, illius repræsentatio. Porro si definitum postea ejuraret, aliquandiu desivisset supposueris concilium constans apostolica sede om- esse fidei docendæ caput atque centrum; siquidem nibusque Romanæ communionis pastoribus, quid aliquandiu defecisset in hac sede fides docenda. mirum, si persona Papæ subjaceret huic tribu- Tum temporis vero concilium repræsentaret cornali? Quod si concilium veluti corpus a suo capite pus detruncatum et sine capile; atque ita legitiavulsum et detruncatum aflingas, tum certe schis- mum non esset. At vero si dicaut critici hoc unum, maticum est. Neque enim trecenti aut quadringinti quod vocibus concilii aptari potest, nempe damantistites congregati tanta auctoritate donantur, nari tantum in concilio personalem Papæ definiut omnia regere valeant ad arbitrium. Nonne plus- tionem, nihil obsto quin dicatur personam Pape quam quadringinti episcopi in Ariminensi concilio posse ut hæreticam damnari. Ita Constantiense concoacti nibil pisi irritum sanxerunt? Igitur numerosa cilium, et Basileense, quod cadem tantum confirepiscoporum synodus potest Ecclesiam non repræ- mat, temperatæ nostræ sententiæ non adversantur. sentare, atque adeo carere suprema legitimi concilii potestate? Quidnam igitur efficiet, ut synodus

CAPUT XXIX. episcoporum eo legitimi concilii charactere insigniatur ? Oportet sane ut constet capite et mem

Profertur testimonium cardinalis Petri de Alliaco. bris quæ repræsentat. Quamobrem necesse est ut

Eximius ille præsul et theologus , qui Constauhabeat , tum episcopos ex nomine aliorum omnium

, episcoporum veram fidem conclamantes , tum Pe- siensis synodi præses fuit, procul dubio alienissi

mus erat ab omni adulatione erga Romanam Eccletri successorem , qui celsiore fastigio , ut ait Augustinus , præeminens, fratres juxta promissionem siam , ut mox patebit. Hæc tamen habet : Petrus, confirmet. Itaque ea suppositio, quæ caput et

« apparente sibi Christo, et eidem revelante, sedem membra a se invicem dissentire fingit, neganda

» suam Romæ transtulit, et ibi factus est Romanus est ut absurda, et promissioni repugnans.

» episcopus. Et ita ex tunc, in Petro et suis suc

» cessoribus duo episcopatus concurrerunt, Igitur etiamsi dixeris iv et v sessiones hanc definitionem conciliariter gessisse , eamque valere

» licet universalis Ecclesiæ et particularis Eccle

» siæ Romanæ... Unde ad hunc sensum negare extra tempus schismatis contra personam Papæ , aut hæreseos accusati, aut disciplinam morum

» Romanam Ecclesiam esse caput omnium eccleaperte subvertentis, perinde mihi est; nihilo ta

» siarum, est hæreticum, sicut etiam negare summen minus immota et indeficiens restat sedis apos

» mum pontificem esse caput Ecclesiæ '. tolicæ fides in docendo. Tum sedes apostolica se

Hæc vero subjungit?: « Hujusmodi sacramentum geret quemadmodum se gessit , quando Liberium » Dominus ita ad omnium apostolorum officium'perexilii taedio victum a se repulit. Quamobrem ,

» tinere voluit, ut in beatissimo Petro apostolorum etiam his suppositis, Constantiensis concilii decre

>> summo, principaliter collocaret, ut ab ipso, quasi tum confutat quidem hanc sententiam, quae Bel

» quodam capite, dona sua, velut in corpus omne larmino videtur probabilior, de infallibilitate per- 1 De Eccles. Cone., etc. auctorit. 1 part. cap. 1; in Append

Op. Gor's., tom. II, pag. 929. · Bull, Inter cunclas, Concil., tom. III, pag. 270.

* Ibid., cap. II, pag. 932, 933.

[ocr errors]
[ocr errors]

vide

»

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

:

» diffunderet. Ea de causa concludit datam esse quæro an fieri possit unquam vel minimo tempoPapæ plenitudinem potestatis quoad totum mun- ris puncto corrumpi ac deperire. Potest quidem dum. Hinc asseverat quod cardinales etium non quævis monarchæ persona mori, insanire, sua deepiscopi præcedunt episcopos. Quibus positis, sic pique potestate abuti : sed regia sedes, sed monararguo : Hæreticum est negare sedem apostolicam chica hæc forma nullo temporis intervallo cessare esse caput omnium ecclesiarum. Ergo illud dog- potest. Quamobrem cardinalis hæc adjicit : « Esse ma, scilicet hanc sedem esse universalis Eccle- » optimum regimen Ecclesiæ si sub uno Papa elisiæ caput, est dogma fidei catholicæ. Atqui fidei gerentur plures de omni et ab omni provindogma debet esse quibuslibet temporum punctis cia, et tales deberent esse cardinales qui cum æqualiter verum et constans. Ergo nullum un- » Papa et sub eo Ecclesiam regerent, et usum plequam assignari poterit tantulum temporis inter- » nitudinis potestatis temperarent. » Nimirum vult vallum, in quo illud dogma non sit ex fide certis. ut persona Papae ab ipsa sede apostolica in suo regisimum. At vero si hæc sedes aliquid hæreticum mine temperetur. a tota Ecclesia credendum definiret , eo temporis Nunc vero ulteriora expendenda sunt. « Confirintervallo quo hæc impia dcfinitio persisteret, veræ ► matio in fide, inquit, de qua dicitur quod Ecfidei docendæ non esset caput et organum,

imo

» clesia non potest errare, juxta illud : Petro contagiosæ et virulenta hæreticorum traditionis

» rogavi pro le, ut non deficiat fides tua; illa non caput et fons esset. Tum certe Dei non a Petro,

» est in Papa , quia hoc non est dictum de fide per-, quasi quodam capite ,..... velut in corpus omne >> sonali Petri, cum ipse erraverit, sed de fide Ecclediffunderentur; sed contra ab eo capite ad extrema

» siæ de qua dicitur : et porlæ inferi non prævaquæque membra virus hæreseos difflueret, ne

» lebunt adversus eam, scilicet Ecclesiam ; non que posset abscindi ingruens hæc pestis, nisi mem

» enim dictum est adversus le, scilicet Petrum. » bra quamprimum caput aut resecare, aut depri- Cum tanti doctoris venia dicere non vereor, ipmcre et corripere studerent : quæ quidem est

sum eo loco tantillum allucinari. Enimvero Petrus formae a Christo data manifesta inversio.

dum Christum negavit, metu, non errore, victus Sic pergit cardinalis : « Licet papalis dignitas est ; et dum a Paulo in faciem resistente reprehen» a Deo sit , unde ab homine nec major nec minor sus legitur, disciplinæ, non autem fidei; conver

fieri potest; tamen usus plenitudinis potestatis , ad sationis, non autem prædicationis, ut Tertullia» excludendum abusum, potest concilii generalis

nus monet , hæc labes fuit. Quinetiam ipse car» auctoritate restringi : ideo antiquo jure institu

dinalis fatetur eodem loco", quod « nec ex textu, tum est, quod Papa professionem faceret, etc... >> Oplime quidem bæc dicta fateor. Tamen si sedis

» nec glossa apparet, quod Petrus fuerit hæretiapostolicæ potestas suprema est ac plena, persona

» cus, nec erraverit errore hæresis. » Sed cardinaPape a concilio emendari potest, ne hac plenitu- lem sic pergentem audire est : « Igitur, inquit, dine licentius abulatur , imo etiam tenetur per

» speciale privilegium est, et singularis Ecclesiæ sona Papæ confessionem fidei palam emittere , ne

» auctoritatis, quod non potest errare in fide. contra fidem ipse fiat hæreticus. Hæc autem addit

» Quod privilegium aliqui extendunt ad Romaille auctor 2 : « Non expedit Ecclesiæ, quæ habere

» nam Ecclesiam, aliqui ad concilium generale, dicitur regale sacerdotium , quod ipsa regatur

» aliqui vero solum restringunt ad auctoritatem » regimine regio puro, sed mixto cum aristocra

» universalis Ecclesiæ : sed non potest extendi ad » tia et democratia , et capitur hic democratia ge

» Papam, etc. » Itaquc Petrus de Alliaco expresse » neraliter , etc.... quia licet regimen regale sit docet hanc infallibilitatem non posse extendi ad ► optimum in se, si non corrumpatur, tamen Papam , scilicet ad personam Papæ; sed exclusa

propter magnam potestatem quæ Regi conceditur, hac infallibilitate personali, triplicem inducit sen» de facili regimen degenerat in tyrannidem, nisi tentiam. Prima est eorum qui eam extendunt ad • sit in rege perfecta virtus, quæ raro et in pau- Romanam Eçclesiam; secunda hanc tribuit gene» cis reperitur. » Aperte cernis hic agi tantum de rali consilio; tertia hanc restringit ad auctoritaperfecta personarum virtute, que raro et in pau- tem Ecclesiæ. Revera promissio spectat universacis reperitur. De cætero potestas sedis apostolicæ lem Ecclesiam, quæ constat capite, et membris adstruitur , ut regia et monarchica. Nunc autem capiticohærentibus : cum autem caput immortalis

· Loc. mox cit. - ? Ilid., vil part. cap. 1, 949. 'De Eccles. Conc., elc. auctorit. 11 part. ibiil.. pag. 918.

3 Ado. Marcion., lib. I, cap. IX. De Eccles., etc. (uclor. ibid. pag. 946.

Ubi supr. cap. IV, p. 959. 5 Ibid., p. 949.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

1

[ocr errors]

hujus corporis nunquam possit non esse caput vivi, universalis Ecclesiæ, sed solam hujus corporis reet sani corporis, neque corpus unquam possit esse præsentationem. Observandum est denique, ut incolume, si caput sit emortuum; hinc fit incolu- jam monui, concilium, si ab eo secreveris sedem mitas universi corporis complectatur necessario ca- apostolicam, esse tantum partem integrantem corpitis incolumitatem, et indeficiens in docendo fides, poris Ecclesiæ; hanc vero sedem esse partem esquæ toti corpori promittitur , sit indeficiens in ca- sentialem, utpote ipsum caput. Itaque si loquaris pite. Porro concilium non est pars necessaria et de universali Ecclesia, vel etiam de concilio geneessentialis hujus corporis ; siquidem usu et expe- rali, cui præest suum caput, nihil est incommodi, rientia patet numerosissimas synodos ab univer- -si fateamur lolum esse majus sua parte. Neque dici salis Ecclesiæ corpore fuisse jure merito reproba- fas est, caput errans a toto reliquo corpore posse tas: at vero sedes apostolica utpote totius Ecclesiæ unquam condemnari. Sic enim supponeretur amcaput, est membrum principale et essentiale totius bas essentiales hujus sacri corporis partes posse hujus corporis, ita ut corpus ipsum, amputato hoc dissilire et dissentire circa fidem , quod formæ a membro, incolume esse non possit.

Christo inditæ aperte repugnat. Igitur liquet geSic vero disserit noster cardinalis ! : « Sicut nerale concilium posse solummodo dadinare per» plenitudo potestatis est in generali concilio re- sonam Papæ, non autem damnare totam apostoli» præsentative, ita aliquo modo, licet non æqua- cam sedem. Hoc unum revera adstrui voluit doctus » liter , est in Romana Ecclesia , quia ipsam uni- cardinalis, nempe ut persona Joannis XXIII dam» versalem Ecclesiam repræsentat, et in condendis nari ac deponi posset in Constantiensi synodo, quæ » ecclesiasticis juribus, seu canonibus, ipsius vi- tum temporis coacta erat. » ces gerit; et hoc sibi competit , ratione sui ca- Hoc autem diligenti observatione dignum vide» pitis, scilicet Papæ, qui huic Ecclesiæ specialiter tur, quod cardinalis dixerit promissam infallibili» præest ;... ct ideo Romana Ecclesia dicitur sedes tatem, soli Ecclesiæ universali, non autem generali » apostolica, quia in ea sedet Apostolicus, id est concilio, tribui a nonnullis. Hæc enim habet": » præsidet apostoli Petri successor. » Itaque gemi- « Tamen, secundum aliquos, hoc est speciale prinam hanc universalis Ecclesiæ repræsentationem » vilegium universalis Ecclesiæ, quæ non potest assignat, videlicet generale concilium et sedem » errare in fide , licet hoc idem pie credatur de apostolicam. Jure merito autem dicit sedem apos- » concilio generali, videlicet quando innititur divitolicam non æqualiter repræsentare totum Eccle- » næ Scripturæ, vel auctoritati quæ a Spiritu sancsiæ corpus; enimvero concilium generale constat » to inspiranda , alias sæpe errasse legitur, » Recapite et membris, nimirum apostolica sede et vera concilium quantumlibet numerosum , nisi multitudine antistitum. Nihil autem est mirum si accesserit capitis auctoritas, et reliqui corporis sedes apostolica sola , ac seorsim sumpla sit ine- consensio, non habet plenariam universæ Ecclequalis concilio , quod ipsammet apostolicam se- siæ auctoritatem. dem, cum tanta antistitum multitudine complec

Conclusio autem Petri de Alliaco hæc est , suo titur ; luce quippe clarius est, concilium majorem tempori accommodata , neque quidquam ulterius repræsentationem oculis præbere. Sed concilium asserens 2 : Tam de jure humano quam divino conin hoc aliquid minus habere dixerim, quod si ab

» cedendum est Papam posse ab universali Eccleeo sedem apostolicam secluseris, ea episcoporum

sia, vel a generali concilio eam repræsentante, multitudo est tantum pars integrans universalis

» in multis casibus judicari, et condemnari, et ab Ecclesiæ; sedes vero apostolica sit per se pars es

» eo ad concilium in multis casibus posse appellasentialis : neque enim corpus sine capite incolume

» ri... Sic esset, ait, de ecclesiastica politia, in caesse potest.

» su quo Papa per hæresim manifestam, et lyranVerum quidem est cardinalem eo loci sæpissi- » nidem apertam, aut aliud notarium crimen , me ita argumentari : Concilium est majus Papa, » conaretur eam subvertere. » Hæc de persona cum sit totum, et Papa sit pars ejusdem. Hæc tantum Papæ dicta esse nemo non videt, neque autem argumentatio evidentissime nulla esset, si quidquam aliud tum temporis disputatum fuisse loqueretur de concilio cui sedes apostolica non certissime constat. Hoc tamen subjungit is age

aucpræsideret. In hac enim suppositione, Papa non

tor3 : « Si nullo existente Papa , cardinales obstiesset pars ejusdem concilii. Quinetiam constat concilium, uti jam sæpe dictum est, non esse corpus

' De Eccles., etc. auctorit. In part. cap. IV; ubi supra, p. 958.

Ibid., pag. 939.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

2

3 De Eccles., etc. auctorit. in part. cap. iv; ubi supra, Ubi supra, pag. 951.

pag. 960.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

nati essent , nec vellent eligere, vel in Ecclesia vocibus tribuisse infallibilitatem sedi apostolicæ » seditionem facere vellent, et eam bostiliter pertur- seorsim a concilio sumptæ. Imo repugnare vide, bare; vel si a nova electione essent a principibus tur, dum ait' : « Juncto, quod apud summum » tyrannis impediti, aut carceraliter detenti, velom- » pontificem ct ejus sedem Romanam potest esse » nes mortui; vel si Papa et cardinales fierent hære- » quandoque raritas peritorum in sacris litteris , » tici manifesti; constat quod si in talibus vel simi- » et in vera fide probatorum, magis quam apud » libus casibus residuum christianitatis (quod tunc » quosdam ex ipsis , qui generalia habent studia » esset Ecclesia ) non posset concilium facere, et no- » sacræ Scripturæ et aliarum facultatum. » Et in» vum Papam, et alium clerum eligere... necesse fra? : « Sed (loquendo semper cum reverentia) ► esset perire et deficere ecclesiasticam politiam. » » staret aliquem summum pontificem, cum suo

Negari quidem non potest hæreticum Papam » collegio, sic posse deficere circa ea quæ fidei posse ad arbitrium hæreticos cardinales promo- » sunt, quemadmodum Petrus et alii apostoli devere, eosque omnes esse cum Papa destituendos. » fecerunt in passione, etc. » Sed præterquam At vero sedes apostolica, id est, Ecclesia cui præest quod ex lapsu personæ Petri antequam Spiritus Petrus , in fide docenda nunquam defectura est. promissus descendisset , nulla sequitur ratio cur Unde necesse esset, in ea suppositione, ut univer- sedes apostolica, quæ est ipsamet petra supra quam salis Ecclesia suo capiti consulens, huic Ecclesiæ tota Ecclesia fundatur , corruere possit, aliquid labanti opem ferret, eamque liberaret ab ea schis hæreticum a lota Ecclesia credendum definiendo : matica factione. At vero tunc temporis , non ob- præterquam quod etiam Petrus nunquam erravit stante personali Papæ et cardinalium hæresi circa fidem, sed ex solo terrore incusso, contra firesidua esset Ecclesia et sedes quæ huic novitati dem intus servatam, ut privatus homo , exteriore grassanti strenue repugnaret, quemadmodum re- Christi abnegatione peccavit : præterquam quod pugnavit, quando Liberius ab Arianis victus est. denique Petrus quando a Paulo reprehensibilis dicTunc nihilominus Petri fides in sua sede non defi- tus est, minime erravit in fide docenda, siquidem, ceret, neque Petrus de Alliaco, in his supponendis, ut Tertullianus ait, hic fuit conversationis , non supposuit unquam fidem hujus sedis deficere posse, praedicationis defectus : insuper nunquam crediet definire aliquid hæreticum; alioquin Ecclesia derim Gersonio persuasum esse in tantum vitiari capite, centro et fundamento careret. Namque et falsari posse sedis apostolicæ traditionem , ut evidentissime patet, quod si Papa, cardinales om- hæresim tanquam dogma fidei a lota Ecclesia nes, atque omnis ille clerus qui sedes apostolica creilendum definiat. Enimvero Gersonius ita disvocatur , essent hæretici , nulla esset in vera fide serit 3 : « Habet itaque Papa primo dominium sudocenda hæc sedes; unde nullum esset caput, cen- » perioritatis a Christo supra totam Ecclesiam , trum atque fundamentum universalis Ecclesiæ. » cum plenitudine potestatis in eis quæ spirituale

» regimen Ecclesiæ proprie dictum respiciunt... CAPUT XXX.

» Prima potestas cognoscitur ex Evangeliis, etc...

ut merito temerarius et scandalosus, imo schisSolvitur objectio pelita ex testimonio Gersonii. > maticus judicetur qui potestatem hanc vel abo

» lere, vel diminuere præsumpserit. De hac poDiligenter explora singulas locutiones Cisalpi- » testate sunt jus convocandi concilia universalia; norum , qui coercendæ Romanæ auctoritati tem- » jus determinandi cum concilio quæstiones fidei poribus luctuosissimis acrius studuerunt; vix ulla » per modum articulorum omnes generaliter oblioccurret vocula, vel in Gersonio, quæ quidquam gantium; correctio insuper prælatorum. » Præsonet, præter personalem uniuscujusque Papae fal- terea idem theologus alibi sic disputat : « Homilibilitatem. Hoc enim exemplo rem probandam

» nes bonæ voluntatis habere debent super terram aggreditur, nimirum quod Papa « Joannes XXIII

» caput unum cui sint uniti; quemadmodum cer» non est accusatus, vel convictus de hæretica pra- » nimus in corpore naturali, quod sine capitis » vitate , et tamen concilium vocavit , et judicavit » unitate vivere non potest... Et quemadmodum » ipsum tanquam suum subditum'. » Una est Papæ

» solummodo est una bonitas spiritualis ipsius anuferibilitas, quam adstruere conatur : hæc autem auferibilitas sedem apostolicam spectare non potest.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

· Ibid, v propos., p. 307.

" Tract. an liceat in caus. fidei a sum. Pont. appell., tom. Verum quidem est Gersonium nullis expressis

II, Viri propos., pag. 308.

3 Lib. de Vila spirit, anim., lect. Ili, tom. Ili, pag. 34, 35 " Tract. an liceat in caus. fidei a sam. Pont. appell., tom. 4 Serm. de Pace et unione Græc., ill consid., tom. II, pag. II. pag. 305.

145, 146.

>

[ocr errors]
[ocr errors]

» SICUT LABORANDUM EST AD UNITATEM...... IPSI

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

» gratiæ, hoc est una fides, una charitas, et unum justam rationem. Christus enim optimus legis» baptisma; sic solummodo esse debet unum ca- » lator , si non taliter Ecclesiæ suæ, in iis quæ » put summum , per quod communicetur illa bo- » religionis sunt , providisset , ipse politiam eccle» nitas defensa et custodita ; et caput hoc voca- » siasticam non optime (quod nefas est sentire i » mus Papam, patrem nostrum sanctum, qui est » constitutam reliquisset. » Luce meridiana cla» verus et solus Christi Jesu vicarius; alioquin fa- rius est co loci Gersonium , negata personali pon» cile Ecclesia laberetur in divisionem, nisi esset tificum infallibilitate, reservasse apostolicæ sedi

ei caput quoddam principale et summum, ad hoc singulare privilegium , ut potestas ejus im» quod potest et debet fieri recursus... Ideo patet mobilis perseveret; atque adeo centri et capitis, » illos esse schismaticos, qui impediunt vel tur- in fide docenda , munere , sine ulla intermissione » bant illam unionem... PROPTEREA LABORANDUM fungatur. Insuper hæc alibi addit : « Ecclesia in » EST UT OMNES OBEDIANT UNI CAPITI PRINCIPALI,

» uno monarcha supremo per universum fundata

» est a Christo... Nullam aliam politiam instituit » (Græci) TENERE DEBENT DETERMINATIONES FAC

» Christus immutabiliter monarchicam, et quo» TAS PER SANCTUM PAPAM ROMANUM. »

» dammodo regalem, nisi Ecclesiam'. Hæc potestas Hæc est itaque, fatente Gersonio , forma Eccle

» tam immediate a Deo collata est , ut tota Ecclesia siæ a Christo indita , ut nulla sit sine capite in

» illam neque destruere , neque noviter , si tollecorpore aut unitas aut vita. Quamobrem nullum

» retur , ædificare valeret ?. » Sic vero pergit ille est tantulum temporis punctum , in quo necesse auctors. « Porro ubi persona Papæ mortua esset, non sit ut invenias caput et centrum Ecclesiæ ,

» aut morte corporali, aut morte civili, quam capitis ac centri munere fungens, ne deperdatur

» pertinacia notoria et convicta in suo crimine detotius corporis vita et unitas. Ilinc superioritas

b) struente Ecclesiam manifestat; concilium genesupra totam Ecclesiam; hinc plenitudo potestatis,

» rale robur haberet ex sede apostolica , et Christi ad spirituale regimen exercendum. Atqui si sedes

» approbatione , qui in necessitate tali vellet nobis apostolica aliquid hæreticum a tota Ecclesia cre

» non deesse... Referri potest hæc unitas ad unidendum definiret, resectis a sua communione om

» tatem sedis apostolicæ , quæ in suo formali juginibus iis qui dissentirent, jam hæresim ac schisma

» ter perseverat , juxta dictum cujusdam distincpræ se ferret, caput a corpore avulsum deforme

» tionis ponentis in papatu aliquod esse formale, esset, et corpus detruncatum jaceret exanime.

quod est papalis dignitas ; aliud materiale, quod Maxime vero observanda est decretoria hæc Ger

» est persona dignitatem hanc repræsentans. » sonii conclusio : Propterea laborandum est, ut unde sic infert*: « Laborandum est ut omnes obeomnes obediant uni capiti principali, sicut labo

» diant uni capiti principali, sicut laborandum est randum est ad unilatem.

» ad unitatem. » En hæc forma corporis Ecclesiæ Itaque si quis non obediat huic capiti, et dicat est immutabilis , neque tantillum alterari potest. hoc caput definivisse aliquid kærelicum, unita- Si vel minimo temporis puncto cessaret caput prætem violat. Quemadmodum de Græcis, ita et de csse corpori in docenda fide , cessaret et unitas cæteris omnibus absolute dicitur a Gersonio , pro docendæ fidei. Ex quibus dictis profecto liquet omnibus diebus usque ad consummationem sæculi. Papam quidem posse morte vel corporali vel civili Ipsi tenere debent determinationes factas per sanc- interire; at vero sedis apostolicæ fidem in docendo tum Papam Romanum. At vero si hæc sedes

nunquam esse interituram ; imo concilium ipsum posset aliquid hæreticum definire , non deberent in damnanda et deponenda Papæ persona nihil roomnes omni tempore tenere determinationes ab ea boris habere , nisi ex sede apostolica , quæ

fratres factas. Neque dixeris brevissimam fore hanc capitis et sibi insulsissime contradicere, reliquum est ut

semper confirmat. Igitur, nisi velis Gersonium corporis dissensionem ; nam contra sic clamat Ger

aperte fatearis Papæ personam posse quidem cum sonius' : « Et hæc potestas in Ecclesia immobilis

delecto ad arbitrium nescio quo consiliariorum » perseverat , quantumcumque persona Papæ per collegio , circa fidem errare , et depositionem me» mortem naturalem vel civilem mutaretur , aut reri; at vero sedem apostolicam inconcussa fide ita » quantumcumque usus talis potestatis a Papa re- immobilem tum temporis perseverare , ut aliquid » manente tolleretur in parte vel in toto, seu per ignaviam, seu per aliam , sicut possibile est,

'De aufer. Papar. consid. viii. tom. II. pag. 213.

2 De Vita spir, anim., ubi supra. 3 Ibid., pag. 56. · Lib. dc Vila spir.anim., lect, 111. pag. 35.

* Loc. cit. supra, pag. 369.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »