Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]
[ocr errors]

» nuit; quod apostolicos pontifices meæ exigui- | » ut certa atque immutabilia compendiosa defini» tatis prædecessores, confidenter fecisse semper, » tione proferre. » cunctis est cognitum. >>

Paulo superius autem hæc scripserat de legatis En hæc est auctoritas falli nescia circa fidem ; a se ad generale concilium millendis * : « In quanquippe quæ nunquam a via veritatis in qualibet » tum eis duntaxat injunctum est, ut nihil proerroris parte deflexa est : imo ejus auctoritatem » fecto præsumant augere, minuere, vel mutare; utpote apostolorum omnium principis, semper » sed traditionem hujus apostolicæ sedis, ut a præomnis catholica Christi Ecclesia , ci universales » decessoribus apostolicis pontificibus instituta est, synodi, fideliter amplectentes, in cunctis secutæ » sinceriter enarrare. » Ita legati procuratores, sunt. Ergo, universales synodi, et omnis Ecclesia ne lato quidem ungue procurationem excedere pocatholica, in cunctis secutæ sunt hanc autorita- terant. Apostolica vero sedes benigne patitur ut tem. Qua vero de causa in tantum ipsi obsecutæ, novatores ad generale concilium appellent,

nimicontinuo explicat, utpote apostolorum omnium rum eo fine ut confirmetur majori pompa et ceprincipis, etc., videlicet quia princeps apostolo- lebriore omnium ecclesiarum consensione sedis rum in ea sede vivit et loquitur. Quamobrem ne apostolicæ compendiosa definitio; non autem ut decredas id hactenus factum fuisse ex industria, di- finitio ab ea sede jam pronuntiata possit immutari. ligentia et eruditione Romani cleri. Hoc fit anni- Nefas est quippe de dogmatibus ab hac sede jam tente Petri præsidio : hæc est ipsius auctoritas. definitis, tanquam de incertis contendere. EjusFides ejus in ejus sede illibata fine tenus perma- modi definita, etiamsi compendiosa definitione ad net, secundum ipsius Domini pollicitationem. generale concilium proferantur , habenda tamen Nimirum Christus fidem Petri non defecturam sunt ut certa et immutabilia. Et hæc sunt quæ ad promisit , el confirmare eum fratres suos admo- Imperatorem et Augustos missa, et in quarta connuit. Sole meridiano clariora sunt hæc Agathonis cilii sexti actione recitata, non solum approbanverba.

tur, sed etiam ipseruntur in ipso hujus actionis Neque vero dixeris Agathonem suæ sedi plus contextu. justo arrogasse. Hujus arrogantiæ Leonem Mag

Num credibile est , quæso,

concilium generale num, clarissimumque Agathonem sanctissimos huic autoritati sine modo sese extollenti non conpontifices accusare num aliquando criticos pude- tradixisse, si revera supra modum sese extulisset ? bit? Hacc vero dicta sunt non a sola Agathonis Oportuisset sane id fieri, si sedes hæc ita errori persona et inconsulto omni consessu, sed cum uni- obnoxia , ut aliquid hæreticum posset definire, versis synodis subjacentibus concilio apostolicæ suam ementitam infallibilitatem impudentissime sedis. Id scriptum est cum generalitate totius jactasset. At contra , in prosphonetico, sive acclaapostolicve sedis concilii'. Id factum legimus , matorio sermone, conclamant concilii Patres?: subscribente centum ac viginti quinque Occiden- « Inspiratione sancti Spiritus conspirantes, et ad talium antistitum concilio Romano.

w invicem omnes consonantes, atque consentienSanctissimus vero pontifex infra loquitur de » tes, et Agathonis sanctissimi Patris nostri et « beati Petri apostolorum principis sede.... cujus » summi Papæ dogmaticis litteris ad vestram for» auctoritatem, ait?, omnes christianæ nobiscum » titudinem missis consentientes, necnon et sug» nationes venerantur et colunt. )

» gestioni sanctæ, quæ sub eo est, synodi cxxv Absit autem ut hæc sedes ad generale concilium » Patrum concordantes, etc. » legatos miserit, qui a concilio discant an hæc ipsa

Neque vero nisi absurde dici potest hanc Agasedes in definienda fide erraverit necne. Audithonis chartam comprobari quidem a conciliis in Agathonem : : « Personas autem de nostræ humi- dogmate contra Monothelitas asserto, non autem » litatis ordine prævidimus dirigere ad vestræ a in iis quæ de auctoritate sedis apostolicæ obiter » Deo protegendæ fortitudinis vestigia, quæ om- insinuat. Enimvero, si sedes apostolica hac supre

, nium nostrum, id est, universorum per septen- ma auctoritate careret; quid uniquius, quid su» trionales vel occiduas regiones episcoporum perbius, quid periculosius, quid vero rerum or» suggestionem, in qua et apostolicæ nostræ fidei dini infestius, quam ea insulsa tantæ auctoritatis

confessionem prælibavimus, offerre debeant, arrogantia, qua pontifex ne concilio quidem subý non tamen tanquam de incertis contendere, sed jacere velit? Quid vero indecentius, quam ut ea

ܕ

[ocr errors]
[ocr errors]

)

[ocr errors][merged small][merged small]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

dicta sint ipsi concilio, ipsum vero conticescat? | 2o Si falsa esset ea assertio, profecto foret in se Imo concilium generatim et absolute totam hanc perniciosa fidei, generali concilio contumeliosa, Ecchartam approbat, admiratur, et in actorum con- clesiæ subordinationi quam maxime inimica, imtextu inserit. Rursus exclamant Patres?: «Summus pia denique et schismatica. Ergo multo plus me» autem nobiscum concertabat apostolorum prin- luenda esset atque damnanda, quam gemina hæc

ceps: illius enim imitatorem, et sedis successo- Honorii epistola, quæ tantummodo unam aut duas » rem habuimus fautorem , et divini sacramenti in Christo voluntates atque operationes affirmari, y mysterium illustrantem per litteras. Confessio- pacis servandæ causa, vetabat. Ergo, si salsa visa

nem tibi a Deo scriptam illa Romana antiqua fuisset hæc assertio Agathonis, hanc asperpima » civitas obtulit, et dogmatum diem a vespertinis censura confutari oportuisset. At contra Patres 10» partibus extulit charta, ct atramentum videba- tam hanc chartam, ne restricta quidem hac inde» tur, et PER AGATHONEM PETRUS LOQUEBA- fectibilis et supremæ auctoritatis assertione, ralam » TUR. » Huic sermoni acclamatorio, ad laudan- | faciunt, eamque ut suam suis in actis inseri jubent. dam Agathonis epistolam composito, absque ulla Neque tantummodo Patres declarant banc sedis restrictione subscribunt singuli concilii Patres, apostolicæ expositionem rectam ac puram esse, eumque suum faciunt. Quod autem singulari ob- sed insuper fatentur hanc rectæ fidei expositioservatione dignum videtur, hoc totum factum est nem, idcirco tam apposite fieri ab Agathone, quod in hoc ipso concilio generali, quo pontificem lo- Petrus per Agathonem locutus fuerit, quod ipse norium hæreticorum sive hæresi faventium nu- Petrus dispensationis mysterium divinitus eloquamero adscriptum legimus.

tur, quod denique Patres mentis oculis contuiti Quinetiam generalis synodus ad Leonem secun- sint Petrum verba hæc per suas litteras Christo dum, Agathonis jam defuncti successorem , hæc facientem : Tu es Christus, filius Dei vivi, etc. scripsit ? : « Collatis præterea testimoniis quæ af- Hæc ad verba Agathonis suam sedem extollentis » ferebat, cum paternis libris, nihil non conci- alludere et consonare, nemo sanæ mentis non videt. » nens inventum est... Ac veluti ipsum principem Ne dicas denique Agathonem nolle ut sua sen» apostolici chori, primæque cathedræ antistitemtentia subjaceret sententiæ concilii, co quod ejus

Petrum contuiti sumus mentium nostrarum sententia jam confirmata esset a Romano cxXV

oculis, totius dispensationis mysterium divini- episcoporum concilio. Enimvero particulare illud » tus eloquentem, verbaque hæc per cas litteras concilium cxxv episcopis constans (si sedis apos» Christo facientem : Tu es Christus, filius Dei tolicæ auctoritatem sustuleris ) non tanta auctori» vivi. Nam ipsum totum Christum nobis sacræ tate pollet, ut ejus sententia sit immutabilis, et a » ejus litteræ disserendo exprimebant; quas om- generali concilio reformari nequeat. Ergo hæc » nes libentibus animis sincereque accepimus, et sententia in hoc erat immutabilis, quod Petri fi

veluti Petrum ipsum ulnis animi suscepimus.» des in sua sede nunquain deficiat; hoc certe Aga

Postea vero concilium narrat solum Macarium tho et concilium unanimi consensu clamant. Antiochensem a cæteris Patribus defecisse. « Re» nuit enim, ut aiunt, omnino sacratissimis

CAPUT XIX. v litteris Agathonis assentiri, veluti in ipsum cory» phæum ac principem Petrum insaniens. » Scili- Profertur Leonis II testimonium , in epistola ad Hispanos cet contra Petrum, in sua sede perpetuo loquen

scripta , ut sextæ synodo subscriberent. tem insanit, quisquis ejus definitioni renuit

Postquam absoluta fuit sexta synodus, Leo II sufobedire.

fectus Agathoni, ad Hispanos episcopos hæc scripNeque certe a quoquam cordato dici potest hanc sit : « Et quia quæque in Constantinopolitana urconcilii approbationem spectare solum dogmatis be, universali concilio currente celebrato, gesta contra Monothelitas expositionem. Namque hæc

» sunt, propter linguæ diversitatem, in græco per se patent. 1° Expressissimis Agathonis voci

» quippe conscripta sunt, et necdum in nostrum bus evidentissime adstruitur indefectibilis in fide

» eloquium examinate translata; definitionem indocenda sedis apostolicæ auctoritas, quam in

» terim ejusdem sancti sexti concilii et acclamacunctis sequuntur ipse universales synodi, et

» tionem, quod prosphoneticus dicitur, totius conquæ ex ipsa Christi pollicitatione omnino constat.

» cilii factam ad piissimum principem, pariterque

D

D

[ocr errors]
[ocr errors]

» edictum clementissimi imperatoris ad omnium Conc, C. P. II, Aci. xvii, ibid.. pag. 1033. 2 Cbi sup., pag. 1101.

"Conc. C. P. III. Allo svi; ibid., pag. 1217.

3 Ibid.

[ocr errors]
[ocr errors]

» cognitionem ubique directum, in latinum de traditio. Quamobrem vult eorum subscriptiones ► græco translatum per latorem præsentium Pe- apud beati Petri apostolorum principis confes» trum notarium regionarium sanctæ nostræ Ec- sionem deponere. Traditioni sedis apostolicæ sub» clesiæ vestræ dilectione direximus; etiam acta scribere, idem est ac scribi in vilæ libro. Quis» tolius venerandi concilii directuri, dum fuerint quis in fine sæculi judici Christo occurret cum hoc » elimate transfusa, etc. »

titulo orthodoxæ confessionis, demonstralo maEa certe non erat solemnis forma qua omnes nus suæ signaculo, beato Petri consortio perfrueomnium gentium ecclesiæ perspectam haberent tur. Quod autem Leo dixit pro suo tempore de æcumenici concilii definitionem , si soli concilio Hispanis antistitibus, hoc totum singulis temporum vellent penitus obsequi. Enimvero fieri potuisset punctis necesse est dici de omnibus antistitibus caut hujus definitionis versionem a sede apostolica tholicis. Eos oportet Christo judici occurrere cum vitiatam et alteratam acciperent. Atqui pontifex titulo orthodoxæ confessionis. Nimirum necesse ex sola suæ sedis auctoritate omnes Hispanas ec

est ut consorles se traditionis apostolicæ per maclesias sic alloquitur : « Hortamur... ut per uni- nus suæ demonstrent signaculum, atque ita beato

' » versos vestræ provinciæ præsules, sacerdotes et Petri consortio perfruantur. Uno verbo, requiri» plebes, per religiosum vestrum studium inno- tur ut inveniantur a Christo sedis apostolicæ deli» tescat, ac salubriter divulgetur, et ab omnibus nitionibus consentientes. Atqui si hæc sedes ali» reverendis episcopis una vobiscum subscriptio- quando posset aliquid hæreticum definire , lum » nes in eadem definitione venerandi concilii sub-certe subscriptio impiæ hujus formulæ non essel » nectantur , ac sit profecto in libro vitæ prope- titulus orthodoxæ confessionis, quo quisque mu» rans unusquisque Christi ecclesiarum antistes nitus posset securus occurrere Christo judici; imo v suum nomen adscribere, ut in unius evangelicæ necessum esset ut singuli episcopi et fideles ab ea » atque apostolicæ fidei consonantia nobiscum, et subscribenda abhorrerent, sin minus reprobaren» cum universali sancta synodo per suæ subscriptur a Christo judice. » tionis confessionem tanquam præsens spiritu

Nonnisi absurde autem dici posset eam aucto» conveniat : quatenus Domino nostro Jesu Chris- ritatem a Leone II tribui, non sedi suæ, sed gene» to, cum in glorioso ac terribili potentatu ad ju- rali concilio. Nam omnino constat in eo temporis » dicandum advenerit, cum titulo orthodoxæ con- puncto quo Leo scribebat ad llispanos, hanc auc» fessionis occurrens, consortem se traditionis toritatem a Leone conciliari, non sedi apostolicæ » apostolicæ per manus suæ demonstret signacu- per synodum , sed contra synodo per sedem apos» lum : ut dum apostolorum Christi quoque con

tolicam. Enimvero nusquam allegat infallibilem » sessionem zelo veræ pietatis amplectitur, beato auctoritatem bujus concilii

, Hispanis incogniti. Sed » consortio perfruatur... Quia et nos, qui licet im- agitur de subscriptione apud beati Petri aposto» pares, vicem tamen apostolorum principis fun- lorum principis confessionem deponenda; agitur » gimur, dum vestrarum subscriptionum paginas de beato Petri consortio comparando; agitur de » cum Dei præsidio per latorem præsentium sus- ignota synodi auctoritale, per notam Petri aucto» ceperimus, has apud beati Petri apostolorum ritatem stabilienda. Hoc totum ita esse optime sen» principis confessionem deponimus, ut eo me- sit clerus Gallicanus, anno 1661, hæc scribens ad » diante atque intercedente, a quo christianæ fidei Alexandrum VII de subscribenda sedis apostolicæ » descendit vera traditio, offeratur Domino Jesu definitione contra Jansenianam hæresim' : « Ex » Christo ad testimonium et gloriam ejus mys

» illo Ecclesiæ more, Leo II sectæ synodi subscrip» terium fideliter confitentium ac subscriben- » tionem omnibus episcopis imperat, ut secundum » tium, etc. »

ejus epistolæ verba , omnis episcopus, cum DoAnimadverte, quæso, pontificem eo potissimum

» minus ad judicandum venerit, consortem se aposargumento instare, ut episcoporum subscriptiones

» tolicæ sedis per suæ manus signaculum demonssubnectantur, nempe ut unusquisque illorum con

» tret. Idem quoque pontifex se omnium subsortem se traditionis apostolicae, per manus suæ

» scriptiones ad Petri confessionem depositurum demonstret signaculum. Quænam autem sit apos

» pollicetur, ut, mediante Petro, Christo ipsi oflolica hæc traditio, ex subjunctis vocibus dilucide

» ferantur. » patet; scilicet beati Petri auctoritatem designat, dum ait, a quo christiance fidei descendit vera · Pror-verb. du Clerge, tom. IV. pag. 613.

[ocr errors]

Ubi supra.

CAPUT XX.

summationem sæculi, quemadmodum et hujus

que fuit.

a

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Profertur octavi concilii testimonium.

4o Regula fidei quam subscribendam episcopis

proponebat omnis Ecclesia , hoc significat : Juxta Quid, quæso, critici objicient formulæque in ex- promissionem Christi in sede apostolica immacuslinguendo Acacii schismate ab Hormisda pontifice lata est semper reservata religio. Ergo apage quemmissa erat? Hanc ab episcopis Orientalibus subscribi libet hominem , qui dicere non vereretur hanc sejubebat , si catholica communione donari vellent. dem posse definire aliquid hæreticum a tola EcIgitur ad fidem pertinet doctrina hujus formule.clesia credendum. Nonne hæc esset turpissima labes Hanc ipsissimam de verbo ad verbum postea ex- et macula , si Petrus , a quo fratres confirmandi scripsit octava synodus oecumenica , ut ab omnibus sunt, eos in hæresim impia definitione traheret? episcopis qui Photio adhæserant, subscriberetur. Ne dixeris hanc maculam cito detergi ac deleri, si lla vero habet hæc formula' : « Prima salus est sedes apostolica , ejurata hæresi quam credendam » rectæ fidei regulam custodire : deinde a consti- esse definivit, suam definitionem condemnet. Pro» lulis Dei et Patrum nullatenus deviare..... Et missio non dicit omnem maculam cito abstergen

quia non potest Domini nostri Jesu Christi præ- dam esse, sed omni macula semper puram forehanc v termitti sententia dicentis : Tu es Petrus, et sedem , alioquiu Acacii et Photii asseclæ dicere po» super hanc petram ædificabo Ecclesiam meam; tuissent : Cito abstersa est macula, quam aposto» hæc quæ dicta sunt rerum probantur effectibus: lica sedes sibi ipsi inussit , dum in Acacium ot Pho» quia in sede apostolica immaculata est semper tium immerentes tyrannica potestate sæviit. » catholica reservata religio, et sancta celebrata

5° Ratio cur episcopi profitentur se nolle sepa» doctrina. Ab hujus ergo fide atque doctrina se- rari a fide atque doctrina hujus sedis, hæc est, » parari minime cupientes , et Patrum , et præci- quod ea sedes ex promissis immaculatam religio► pue sanctorum sedis apostolicæ præsulum, se- nem reservel. Namque si definiret aliquid hæreti" quentes in omnibus constituta, anathematizamus cum, jam nemini catholico fas esset ab ejus fide » omnes hæreses, etc..... Sequentes in omnibus atque doctrina non separari. Hinc est quod epis

apostolicam sedem , et observantes ejus omnia copi, in hac formula subscribenda , absolutissime » constituta , speramus ut in una communione, profiteantur se velle sequi in omnibus apostolicam » quam sedes apostolica prædicat , esse mercamur,

sedem, et observare ejus omnia constituta. Quid » in qua est integra et vera christianæ religionis so- vero magis temerarium , quid iniquius, si consti» liditas : promittentes etiam, sequestratos a com

tuta hujus sedis forsan essent definitura aliquid munione Ecclesiæ catholicæ, id est non consen

hæreticum. » tientes sedi apostolicæ, eorum nomina inter sacra 6o Insuper dicitur promittentes etiam seques► non recitanda esse mysteria. »

tralos a communione Ecclesive catholicæ, id est 1o Agitur de regula fidei, quæ prima salus est. non consentientes sedi apostolicæ , etc. Nimirum Quamobrem, in ea subscribenda formula, lotus promittunt a sua communione fore sequestratos Oriens cum toto Occidente sedi apostolicæ addic- in posterum eos omnes, qui a communione hujus tissimo penitus consensit.

sedis sequestrati fuerint. Quinetiam asseverant 2° Commemoratur promissio Petro a Christo hæc duo minime inter se differre, scilicet commufacta. Itaque agitur de auctoritate ex Christi pro- nionem Ecclesiæ catholicæ, et sedis apostolicæ commissis instituta, quam certe si quisquam hominum munionem : sequestratos a communione Ecclesiæ neget, schismaticus est, instar Acacii aut Photii; catholicæ, id est non consentientes sedi apostoneque Ecclesiæ corpori adhæret, quippe qui a ca- licæ. Iterum atque iterum adverte, velim , Eccle

, pite divellitur.

siam catholicam , et apostolicam sedem unum esse 5° Jam præterita sedis apostolicæ integritas in et idem. Neque certe immerito id dicitur. Nam fide docenda non est fortuitus et felix eventus, qui ubicumque est caput, ibi est et corpus Ecclesiæ in posterum cessare poterit. Namque Christi pro- quod discerpi nunquam potest. Quod si quisquam missiones rerum probantur effectibus. Igitur hæc hominum diceret : Huic sedi consentire non postidei integritas bactenus servata , sic promissis in sum, donec docili animo resipiscat, et errorem nititur, ut nihil sit dubitandum an sedis apostolicæ ejuret , eo quod aliquid hæreticum imprudens delides futura sit omnibus diebus usque ad con- finivit, hunc hominem ut sequestratum a commu

nione Ecclesiæ catholicae, id est non consentien'Conc. C. P. IV, Act.J; Conc., tom. yni, pag. 988, 989.

tem sedi apostolicæ, anathematizare necesse esset.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Quod si hæc sedes aliquid hæreticum a tota Ec- 1 sit ? Nonne ipse Doctor gentium ad tertium usque clesia credendum definiret, ut a criticis supponi- ccelum raptus, et in regenda Ecclesia ductus intur, quæro quid tum singuli antistites facerent. stinctu Spiritus sancti , fatebatur se, cum cæteris Liceretne dicere : Sequor in omnibus apostolicam apostolis, omnia ad ædificationem , nihil ad descdem, et observabo ejus omnia constituta, etiamsi structionem ' posse? Quid igitur inferre volunt erihic et nunc aliquid hæreticum definierit; promitto tici ex ea conditione quæ sedi apostolicæ et ipsis mihi fore sequestratos a communione catholica eos apostolis communis est? In hoc certe suprema est omnes, qui sedi apostolicæ aliquid hæreticum de- et plena sedis apostolicæ potestas, non quod confinienti non consenserint. Anne satius erit dicere: tra canones temere et cæco modo omnia jura omAbsit ut ei consentiam , ejusque constituta obser- nemque disciplinam perturbare possit; sed contra vem, quandoquidem aliquid hæreticum definivit. quod spiritu Dei ex promissis ducta, cum sacris Utrumlibet dixeris, impium et absurdum est. Ergo canonibus nunquam non concordet; siquidem spineganda est impia hæc suppositio. Ergo liquet hanc ritus Dei, qui in capite juxta ac in reliquo Ecclesedem aliquid hæreticum definire non posse; aut six corpore semper spirat, nunquam sibi ipsi si possit id fieri, impiam et horrendam esse hanc contradicit. Ergo falcissime et absurdissime supHormisdæ formulam, a toto Oriente una et Occi- ponitur fieri posse , ut apostolica sedes aliquid condente, in octava synodo datam ut regulam fidei. tra concilia æcumenica et sacros canones unquam

7° Hoc unum denique hic quæri sinant censo- definiat; quemadmodum pari cum absurditate supres. Quisnam uspiam gentium episcopus catholicæ poneretur concilia æcumenica posse unquam alicommunionis hanc formulam subscribere recusa- quid definire contra sedis apostolicæ definitiones. ret? Quisnam episcopus eam ultro non amplecte- Uno verbo, constat Ecclesiæ corpus atque caput, retur? Ergo quis non fateretur apostolicam sedem uno ore, una voce, una mente semper loquentia, aliquid hæreticum a tota Ecclesia credendum de- nunquam posse dissentire. finire non posse ?

Hoc unum maxime annotandum superest, quod

si de canonum praxi aliquando subsit dubitandi CAPUT XXI.

ratio, ad sedem apostolicam pertinet (quippe que

semper præsto est) canones interpretari, ac de ilProfeclur Florentini concilii testimonium.

lis dispensare, id est declarare litteram canonuni « Diffinimus, ait', sanctam apostolicam sedem, quibusdam in circumstantiis esse temperandam, » et Romanum pontificem in universum orbem te- ita ut spiritus litteræ anteponatur. Profecto sic de» nere primatum , ct ipsum pontificem Romanum cet caput explicare communem totius corporis >> successorem esse beati Petri, principis aposto- mentem, eodem spiritu quo regulæ conscriptæ » lorum , et verum Christi vicarium , totiusque Ec- sunt. Eadem est prorsus auctoritas tum capitistum » clesiæ caput, et omnium christianorum patrem corporis, que pro communi disciplina communia » ac doctorem existere; et ipsi in bealo Petro pas- decreta in praxi temperat et interpretatur.

cendi, regendi, ac gubernandi universalem Ec- Verum quidquid arguant quidam Cisalpini , niv clesiam a Domino nostro Jesu Christo plenam hilo tamen minus ex evidenti Florentinæ synodi » potestatem traditam esse, quemadmodum etiam definitione constabit, neminem ullo quovis tempo » in gestis æcumenicorum conciliorum, et in sa- ris momento catholicum censeri posse , nisi certo » cris canonibus continetur. »

credat tanquam fidei dogma , hanc sedem esse 10Utut libuerit dictitent critici, hac clausula quem- tius Ecclesiæ caput, ejusque pontificem esse Christi admodum restringi banc plenitudinem potesta- vicarium, omniumque christianorum patrem ac tis, ita ut sedes apostolica universalem Ecclesiam doctorem, ita ut hæc sedes plena potestate a regere non possit, nisi quemadmodum , etc.; id Christo donata universalem Ecclesiam gubernet. est, nisi juxta banc regulam quam æcumenica Porro id quod singulis temporum momentis est obconcilia et sacri canones assignant; has equidem jectum fidei nostræ, in singulis temporum momenargutias insuper babendas, et uno ictu succiden- tis verum est, et nunquam deficit. Ergo in singudas esse arbitror. Quis enim sanæ mentis

unquam
lis temporum momentis

aut consummatiodixerit in hoc esse sitam plenam hanc et supre- nem sæculi, verum erit hanc sedem esse æternum mam auctoritatem, ut sedes apostolica cæco im- lotius Ecclesiæ capul, atque adeo in fide docenda perio omnia jura et leges funditus evertere pos- catholicos omnes episcopos confirmaturam. Ve

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

usque

>

· Defin. Conc. Florent. Conc., tom. XII. pag. 515.

III Cor., X, 8.

« PoprzedniaDalej »