Obrazy na stronie
PDF
ePub
[ocr errors]

a

[ocr errors]
[ocr errors]

• taret, unitatis ejusdem originem ab uno inci- | Hæc est origo, et mater, et radix , et matrix; hic » pientem sua auctoritate disposuit. »

est fons unde unitas sacerdotalis exorta est : al4o Alibi sic habet' : « Scimus nos hortalos eos qui unitas non servatur, nisi in origine. Radii a » esse , ut Ecclesiæ catholicæ radicem et matricem sole separati nibil splendoris habent. Ramia trunco · agnoscerent ac tenerent. » Si viliaretur planlæ decisi nihil germinant. Rivi a fonte seclusi protiradix, planta ipsa continuo marcesceret. Non so- nus arescunt. In hoc servatur unitas docendæ filum agnoscenda est hæc radix, sed etiam omni- dei, quod traditio in corpore Ecclesiæ circulans, bus diebus sine intermissione tenenda.

sicut sanguis in corpore humano, a fonte per ri5o Alibi sic docela : « Petrus tamen, super vulos ad extrema membra fluat, et ab extremis » quem ædificata a Domino fuerat Ecclesia , unus membris refluat ad fontem. At vero si fons ipse » pro omnibus loquens, et Ecclesiæ voce respon- contagio definitionis hæreticæ corrumperetur, ne» dens, ait, etc. » Quid igitur mirum, si ponti- cesse esset, aut rivulos a fonte seclusos arescere, fex Hormisdas, aliique veteres Patres, dixerint: aut a fonte venenato infici. Romana , hoc est catholica Ecclesia , quandoquidem Petrus Ecclesiæ voce respondere consue

CAPUT XIII. vit? Quid mirum si corpus Ecclesiæ, ore sui capitis loquatur?

Profertur sancti Hieronymi testimonium. 6° « Schismatici navigare audent ad Petri ca» thedram , atque ad Ecclesiam principalem, unde

« Cathedram Petri, inquit', et fidem apostolico » unitas sacerdotalis exorta est... nec cogitant eos

» ore laudatam, censui consulendam... Ubicum• esse Romanos, quorum fides, apostolo prædi

» que fuerit corpus, illuc congregabuntur aqui» cante, laudata est, ad quos perfidia habere non

» læ... Apud vos solos incorrupta Patrum servatur possit accessum . » Itaque ne dixeris Ecclesiam

» hæreditas....... Vos estis lux mundi; vos sal principalem , quæ omino singulari privilegio do

» terræ, etc..... Beatitudini tuæ, id est, cathedra natur, nunquam esse aliquid hæreticum definitu

» Petri communione consocior : super illam peram, quin cito resipiscat, et ejurata hæreticorum

» tram ædificatam Ecclesiam scio. Quicumque experfidia, sibi ipsi humili animo contradicat. Con

» tra hanc domum agnum comederit, profanus tra Cyprianus docet ne accessum quidem posse

» est... Decernite, obsecro, si placet, non timebo dari subdolæ hæreticorum perfidiæ , ad hanc se

» tres hypostases dicere : Si jubetis, etc. » dem circonveniendam.

Hieronymus non dicit: Vestre sedi me conjungi 7° Cujus quidem principalis Ecclesiæ suprema volo, eo quod ex promissione sciam hanc sedem, auctoritas eo Cypriani sermone confirmatur* :

si in lide docenda erraverit, mox ad rectum fidei « Quomodo solis multi radii, sed lumen unum, et

tramitem reversuram, et docili erga inferiores » rami arboris multi , sed robur unum tenaci ra

ecclesias animo ejuraturam esse suum errorem. » dice fundatum, et cum de fonte uno rivi plu- Non dicit Hieronymus : Si bæc sedes contra fidem » rimi defluunt, numerositas licet diffusa videa

me forte deceperit, ad hanc fidem repetendam , tur exundantis copiæ largitate, unitas tamen ipsa cito resipiscet, et ego cum illa libens resipis» servatur in origine. Avelle radium solis a cor

cam : unde si me deceperit, brevis saltem erit ejus · pore; divisionem lucis unitas non capit. Ab ar- deceptio, et meus error. Sed contra , sanctus doc· bore frange ramum; fractus germinare non po- tor ait: Ubicumque fuerit corpus , illuc congre» terit. A foute præcide rivum; præcisus arescit. » Sic et Ecclesia , Domini luce perfusa , per

gabuntur aliquæ, id est . Quæcumque dixerit hæc

orbem » totum radios suos porrigit. Unum tamen lumen sedes, bæc eadem uno ore , una voce, uno animo

dicturæ sunt aliæ omnes catholicæ ecclesiæ. Absit » est, quod ubique diffunditur, nec unitas corpo- vero ut aliæ ecclesiæ huic principali unquam ex» ris separatur. Ramos suos in universam terram » copia ubertalis extendit, profluentes largiter fuisse. Contra Hieronymus declarat eas omnes ec

probrent aliquid hæreticum ab ipsa definitum » rivos latius expandit. Unum tamen caput est ,

et » origo una, et una mater fecunditatis successi

clesias , quæ, rejecta bujus sedis definitione tan

quam hæretica, a communione fidei sic definitæ Porro unum hoc caput est apostolica sedes.

recederent, agnum extra hanc unitatis domum

esse comesturas, atque adeo profanas fore. Si · Epist. xw, ad Cornel. de Polyc., pag. 59.

vero constaret hanc sedem aliquid hæreticum de* Episl. lv, ad Cornel.cont. Hæret., pag. 83. ' Ep. lv, mox cit., pag. 86. 4 De unit. Eccles. pag. 195. Epist. xiv, al. Lyil, ad Damas. pap., tom. Iv. part. 11.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

» bus copiosa. »

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

)

finire posse, opportuisset ut maximus ille doctor » mus assensum. Nunquam temere quæ sunt dici Hieronymus ita fuisset locutus : Apud vos solos » tractanda sinuntur ; nec sine magna deliberaquidem incorrupta patrum hactenus servata est » tione statuendum est , quod summo debet dishæreditas; sed singulis diebus obscurari, inqui- » cepiari judicio. » Itaque, in ea quæstione dirinari et intermitti potest hæc traditio; unde si de- nenda , nulla suberat in Africanis adulationis crga finiatis aliquid hæreticum, nulla erit in nobis sedem apostolicam suspicio, cum in instanti acermora , quin aperte contradicatur impiæ vestræ de- rima hac controversia , Zozimus ad Africanos difinitioni.

ceret': «Non latet vos , sed nostis, fratres Obstrepunt critici, dicentes hæc oratoris Hiero- » cbarissimi, et quemadmodum sacerdotes scire nymi verba non esse dogmatica hujus Patris sta- » debetis; tamen cum tantum nobis esset auctotuta , sed officiosas voces , quibus hujus sedis gra- » ritatis , ut nullus de nostra possit retractare sentiam inire studebat, exaggerata ipsius auctoritate. » tentia , etc. » Verum præterquam quod assidua et continua hæc Neque vero critici contendant Zozimum plus Patrum placita efficacissimam traditionem con- justo in hoc sibi tribuisse. Hoc enim pariter Innotexunt, insuper quænam est alia, quæso, sive centius jam dixerat. « Ad nostrum , ait?, referenAlexandrinæ, sive Constantinopolitanae sedis auc- » dum approbastis esse judicium, scientes quid toritas, cui simile quidquam dictum fuerit, dum » apostolicæ sedi, cum omnes hoc loco positi ipgratia imperatorum et præsulum ambitio, ejus- >> sum sequi desideremus apostolum, debeatur, a modi laudes exigere videbuntur ? Quod si fas sit » quo ipse episcopatus et tota auctoritas hujus noindomito criticorum gregi ejusmodi sententias ex » minis emersit. » ipsa Christi promissione depromptas, in assenta- Nibilo tamen minus Augustinus , qui duplicis torium laudandi genus, et in turpe verborum le- Africani concilii pars magna fuerat , et qui prolinocinium detorquere, ecquis erit omnium Pa- gandæ Pelagianorum hæresi operam accerrime datrum, cui toto credere possis ; quænam vero bat, ita locutus est: » Jam enim de hac causa assignabitur traditio de infallibilitate Ecclesiæ uni- » duo concilia missa sunt ad sedem apostolicam, versalis, quam protestantes pessimo hoc exemplo » inde etiam rescripta venerunt. Causa finita est.» freti , facile non eludant , dicentes verba Patrum Igitur causa nundum finita erat per geminum ilde auctoritate Ecclesiæ, vago et adulatorio animo lud Africanæ ecclesiæ concilium; siquidem quid fuisse scripta ?

de appellatione Cælestii sentiendum sit, ex ore

tum Innocentii , tum Zozimi audivimus. Hoc sedi CAPUT XIV.

apostolicæ deberi declarat Innocentius. Zozimus

vero hoc ipsum inculcat : Non latet vos, sed nosProfertur sancti Augustini testimonium.

tis , fratres charissimi, et quemadmodum sacer

dotes scire debetis, etc. Verum simul atque resAfricani antistites Cælestium Carthagine damnaverant. Sedem apostolicam appellaverat hæreticus criplu sedis apostolicæ venerunt, hoc ipsum quod ille, et « ad nostram , aiebat Zozimus ad Africa concilia infectum, ad hanc sedem transmiserant,

numerosa hæc duo doctissimorum episcoporum » nos', qui se assereret innocentem non refugiens

absolutum et confirmatum intelligitur. Tum causa » judicium ex appellatione pristina, venerit se- finita est. Neque Augustinus existimavit audien» dem, accusatores suos ultro deposcens. » Ap-dos esse, sed plectandos Pelagianos, si rescriptis pellationem a Cælestio factam, et admissam a Zo

non obsequentes, plenarium Ecclesiæ catholica zimo , ægre tulisse visi sunt Africani antistites, in

concilium appellarent. Tantum est huic sedi aucquorum numero fuit Augustinus : scilicet verebantur ne Zozimus a fraudulento hæretico decipe- tentia. Ideo præcise causam Pelagianorum fipitam

toritatis , ut nullus de ejus possit retraclare senretur. Quapropter ita dicebat Zozimus: «Misse tentia. Ideo præcise causam Pelagianorum finitam

? » per Marcellinum subdiaconum vestrum epistolæ Unde patet Augustino visum fuisse , sedem apos

esse asseverabat insignis ille Ecclesiæ doctor. » omne volumen voluimus : quo aliquando per-tolicam causas fidei cum suprema auctoritate fi» lecto, ita totum litterarum comprehendistis

nire, atque adeo non posse definire aliquid hære» textum, quasi nos Cælestio commodaverimus

ticum a tota Ecclesia credendum. >> in omnibus fidem , verbisque ejus non discussis, » ad omnem, ut ita dicam , syllabam præbueri

1 Ubi supra.

Ep. Carth. ('onc. Patr. inter Aug. Ep. CLXIII, al. cx Ep. x, ad Conc. Carth. Labb., tom. II. pag. 1372.

[ocr errors]
[ocr errors][ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

a

[ocr errors]

2

n. 1; tom. II. Labb. Conc., tom II, pag. 1284.

3 Serm. cxxxi, al. in de verb. Apost., cap. 8, n. 10; tom. V.,

1

2 lbid.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Eamdem vero sententiam mirifice inculcat suni- » apostolorum principe est laudata, perpetua est : mus ille doclor, dum donalistas ita increpaté : » et sicut permanet quod in Christo Petrus credi

Scitis catholica quid sit, et quid sit præcisum » dit, ita permanet quod in Petro Christus insti>> a vite... Sed quid illi prodest forma, si non » tuit. » En vides aeternum esse hoc præsidium,

vivit de radice? Dolor est cum vos videmus præ- atque adeoopem hanc præsentissimam, nulla inter» cisos ita jacere. Numerate sacerdotes vel ab posita definitione hæretica, tantillum cessare posse. » ipsa Petri sede , et in ordine illo Patrum quis Præterea apostolicæ opis munimen ab opere suo » cui successit videte : ipsa est petra, quam non non vacat , ne deficiat unquam Petrus in sua sede » vincunt superba inferorum portæ. » Porro vi- fidem rectam docens, et nihil hæreticum definiens vere de radice est huic Ecclesiæ matrici et radici, a tota Ecclesia credendum. Insuper memineris in amplectenda ipsissima fide , quam definit inti- firmitatem universalis Ecclesiæ consistere in firmo mentis assensu adhærere : unde non vivit de mitate fundamenti, cui totius Ecclesiæ superradice, quisquis definitiones hujus sedis tanquam struitur altitudo. Hinc est soliditas fidei in hac hæreticas repudiat, præcisum esl a vite, quidquid sede docendæ ; scilicet perpetua est ; unde nulla unquam ab ea radice dissentit. Ideo novatores præ- erit dies in qua hæc fides in hac sede non vigeat. cisi jacent , quod ipsam aliquid hæreticum defini- Sicut denique æterna permanet Petri confessio, visse contendant. Hæc autem radix , de qua omnes

ita permanet quod in Petro Christus instiramos vivere est necesse , est ipsa Patri sedes ,

tuit, nempe ut omnibus diebus

usque

ad

consumquæ est immotum unitatis centrum , unde in ra- mationem sæculi fides ejus indeficiens gentes domos fluit vitalis puræ traditionis humor et succus. ceat, et fratres confirmet. Id vero totum ea ratione Ne vero dixeris hanc radicem , per aliquod tem- innititur , quod Petrus dilecti gregis custodiam poris intervallum marcescere, arescere, vitiato non reliquit, ut ibidem sanctus Leo egregie docet. germine amaros fructus gignere posse; sed mox

5° Idem sanctus doctor ait de Petro' : « Cujus esse felicius repullulaturam. Nullum unquam nisi » in sede sua vivit potestas, el excellit auctoritas.... salubre fidei germen emissura est. Compendium » In universa namque Ecclesia : Tu es Christus, investigandæ fidei est videre Patrum in ea sede » filius Dei vivi, quotidie Petrus dicit; et omsuccessionem. Id quod semper tenuerint, semper » nis lingua quæ confitetur Dominum magisterio tenendum est. Neque inferorum portæ eam , vel

» hujus vocis imbuitur. » Sic Petrus ex ea præleviusculo temporis spatio, vincent, ut errore celsa sede nunquam intermoriturus, universalem admisso dejiciatur. Ipsa pollicitatio, qua Christus Ecclesiam in confessione Christi quotidie confirpromisit universalem Ecclesiam a portis inferi, mat. Addit ? : « Cujus etiam dignitas in indigno scilicet erroris insidiis, numquam vinci posse, » hærede non deficit. » Ne altendas igitur ad teste Augustino, nos certos facit hanc sedem sin- personas pontificum, sed ad Petrum in sua sede gulari Petri contra errorem privilegio gaudere. nunquam non docentem : quamobrem sanctus

Leo hæc adjicit 3 : « Ipsum vobis , cujus vice funCAPUT XV.

» gimur, loqui credite. » Itaque ne Liberium,

nec Vigilium , nec Honorium , nec alias ejusmodi Proferlur Magni Leonis testimonium.

pontificum personas, quas errasse existimes , 1° Sanctissimus ille pontifex sedem a sedente nobis objicias, sed Petrum in sua sede loqui credistinguendam esse docet : « In Petri sede, in

dite. quit?, Petrum suscipit. » Itaque Petrum qui- 4° « De toto mundo, inquit “, unus Petrus dem, non autem successoris personam,

forte ► eligitur , qui et universarum gentium vocationi, minus dignam , in sede aspicias monet.

» et omnibus apostolis, cunctisque Ecclesiæ patri2° « De cujus principali æternoque præsidio , » bus præponatur : ut quamvis in populo Dei inquit , etiam apostolicæ opis munimen acce

» multi sacerdotes sint, omnes tamen proprie » pimus , quod utique ab opere suo non vacat : et

» regat Petrus... Sed non frustra uni commen» firmitas fundamenti, cui totius Ecclesiæ super

» datur, quod omnibus intimetur. Petro enim struitur altitudo, nulla incumbentis sibi templi

» ideo hoc singulariter creditur, quia cunctis » mole lacessit. Soliditas enim illius tidei , quæ in

» Ecclesiæ rectoribus Petri forma præponitur. Ma» net ergo Petri privilegium, ubicumque ex ipsius

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

'Psalm.contr. part. Donat. tom. is, pag. 7.
Serm. 1, in ocl. Consecr. ejus, cap. III.
Serm. II, in anniv. Assumpt. ejus cap. 11.

3 Ibid.

Serm. mox cit., cap. in. Ibid., cap. IV.
Serm. III, in anniv. Assumpl., cap. II, III.

[ocr errors]
[ocr errors]

a

» fertur æquitate judicium. » Igitur falsissimum esse defectum, si definiret aliquid hæreticum a est hanc sedem definire posse aliquid hæreticum a tota Ecclesia credendum. Cum autem Bernardus tota Ecclesia credendum , quod tota Ecclesia cre- absolute negaverit hujus sedis fidem posse sentire dere nolit et condemnet, ipsaque hæc sedes tan- defectum, evidentissime consectarium est hanc dem ejurare cogatur. Namque hæc est forma Petri, sedem, teste Bernardo, non posse aliquid hæreut ipse omnes proprie regat. Hoc autem privile- ticum a tota Ecclesia credendum definire. gium Petri, sine ulla vel unius diei intermissione, Eodem spiritu doctus sanctus doctor, sempitermanet in sede apostolica. Judicium hujus sedis in num nostræ Gallicanæ ecclesiæ lumen atque decus, docenda fide morumque doctrina, ex ipsius Petri sic aiebat' : « Romanæ præsertim Ecclesiæ auctoæquitale fertur.

» rilati atque examini totum hoc, sicut et cætera 5° Sanctus doctor bas voces alibi edidit : « Pe

» quæ ejusmodi sunt, universa reservo : ipsius » trus sedi suæ præesse non desinit; et indeficiens

>> si quid aliter sapio, paratus judicio emendare. » obtinet cum æterno sacerdote consortium. So- Nefas autem esset se suamque fidem sic absolutis» liditas enim illa quam de petra Christo, etiam sime permittere incerto et forsan hæretico judicio » ipse petra factus accepit, in suos quoque se trans- hujus sedis, quæ definire posset aliquid hæreticum » fudit hæredes, et ubicumque aliquid ostenditur a tota Ecclesia credendum. Neque certe levius» firmitatis, non dubie apparet fortitudo pastoris... cula adulatione hæc dicebat vir ille apostolicus, » Quis gloriæ beati Petri tam imperitus erit , aut qui tot ac tanta pontificibus, contra romanæ curiæ ► tam invidus æstimator , qui ullas Ecclesiæ par- ambitionem, acerrime scripsit. Namque alibi hæc » tes non ipsius sollicitudine regi, non ipsius ope habet ? : « Et quidem ex privilegio sedis apostolicæ » credat augeri ? »

» constat, summam rerum ad vestram potissimum Ex quibus verbis liquidissime fluit, Petrum,

v respicere summam auctoritatem et plenariam omnibus nullo excepto diebus, in hac sede præ

» potestatem. » esse, loqui et docere, atqne indeficiens ministe

Ait denique doctor ille turpissimæ adulationi rium ab ipso exerceri. Quæro igitur an Petrus infensissimus 3 : « Plenitudo siquidem potestatis possit aliquid hæreticum a tota Ecclesia creden

» super universas orbis ecclesias singulari prærodum definire. Respondet Leo: In suos sese trans

gativa apostolicæ sedi donata est. Qui igitur fudit hæredes ; in illis vivit ac docet; in ipsis » huic potestati resistit, Dei ordinationi resistit. ipse petra est , quæ neque moveri potest, neque

Potest, si utile judicaverit, novos ordinare ædificium superstructum quali sinit. Neque vero

» episcopatus , ubi hactenus non fuerunt. Polest dicas hæc esse hominis sibi ipsi in sua dignitate » eos qui sunt, alios deprimere, alios sublimaadulantis encomia. Id oblatrent hæretici protes

» re, prout ratio sibi dictaverit , ita ut de epistantes : quid mirum ? At certe eos homines , qui » copis creare archiepiscopos liceat, et e conse catholicos esse gloriantur, id dicere tandem

» verso,

si necesse visum fuerit. Potest a finibus pudeat. En hæc est sedis apostolicæ indefectibilitas

» terræ sublimes quascumque personas ecclesiasin docenda fide; Petrus quippe petra factus, sese » ticas evocare, et cogere ad suam præsentiam, transfudit in suos hæredes, et indeficiens est ejus

» non semel aut bis , sed quoties expedire videbil. ministerium.

» Porro in promptu est ei omnem ulcisci inobe

» dientiam , si quis forte reluctari conatus fuerit. CAPUT XVI.

Itaque quis huic sedi auderet dicere : Aliquid

hæreticum a tota Ecclesia credendum definivisti; Profertur sancti Bernardi testimonium.

hoct nefarium dogma a te definitum respuo, el « Oportet, ait ?, ad vestrum referri apostola- exsecror. Definitionis hæreticæ te pæniteat; im» lum pericula quæque et scandala emergentia in piam definitionem humili ac docili animo te eju» regno Dei , ea præsertim quæ de fide contingunt. rare necesse est. Nonne ii omnes qui huic potestati » Dignum namque arbitror ibi potissimum resar- resisterent, Dei ordinationi resisterenu ? Nonne » ciri damna fidei , ubi fides non potest sentire in promptu est huic sedi, omnem ulcisci inobe» defectum. » Quem vero hominum negare non pu- dientiam, si quis forte ita reluctari conaretur? deret fidem sedis apostolicæ in docendo sensuram Epist. CLXXIV, ad Can. Lugd., n. 9.

. Epist. cxcvui, ad Innoc. Pap., n. 2. · Serm. II, in anniv. Assumpt., cap. Iv.

3 Epist. CXXXI, ad Mediol., n. 2. * Epist. cic, seu Tract. de error Abæl, Præf., tom. I. pag. 644.

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

CAPUT XVII.

catholico liceat dubitare an definierit aliquid bæProfertur sancti Thomæ testimonium.

reticum necne, sed finalis sit hujus sedis circa fi

dem determinatio, et dogmata definita ab omnibus Ita Doctor Angelicus sententiam explicat ': inconcussa fide teneantur. Nemo sanæ mentis non « Conclusio. Cum summus pontifex caput sit to- videt temperatos nostræ Cisalpine scholæ theolo» lius Ecclesiæ a Christo institutus, ad illum maxi

gos
id

negare non posse; Transalpinæ vero scholæ » me spectat symbolum fidei edere, sicut etiam doctores , si pariter sobrie sapiant, nihil ulterius

generalem synodum congregare. Respondeo di- assertum velle. » cendum, etc.... Ad illius ergo auctoritatem » pertinet editio symboli, ad cujus auctoritatem

CAPUT XVIII. pertinet finaliter determinare ea quæ sunt fidei, » ut ab omnibus inconcussa fide teneantur. Hoc

Profeclur sexli concilii testimonium. autem pertinet ad auctoritatem summi pontificis,

Promptum quidem esset innumera Patrum at» ad quem majores et difficiliores Ecclesiæ quæs- que insignium cujusque ætatis auctorum testimo» tiones referuutur, ut dicitur in Decret. extra nia contexere. Verum, ut brevitati studeam, ad » lib. de Baptismo, cap. Majores. Unde et Domi- majora argumenta jam propero; scilicet peremp» pus, Luc. XXII, Petro dixit, quem summum loriam generalium conciliorum auctoritatem dev pontificem constituit : Ergo pro te rogavi, monstrandam aggredior.

Petre, ut non deficiat fides tua: et tu aliquando In quarta sexti concilii actione, recitata est episconversus, confirma fratres tuos. Et hujus ratio tola sancti Agathonis papæ, ad Imperatorem et An» est, quia una fides debet esse totius Ecclesiæ, gustos, que sic habet* : « Ejus (scilicet Petri) vera » secundum illud , 1 ad Cor. 1. Idipsum dicatis » confessio a Patre de colis est revelata, pro qua » omnes, et non sint in vobis schismata. Quod

» a Domino omnium beatus esse pronuntiatus est o servari non posset, nisi quæstio fidei exorta, Petrus; qui et spirituales oves Ecclesiæ ab ipso » determinetur per eum , qui toti Ecclesiæ præ- ► redemptore omnium, terna commendatione » est; ut sic ejus sententia a tota Ecclesia firmiter

► pascendas suscepit; cujus anpitente præsidio, » teneatur; et ideo ad solam auctoritatem summi

» hæc apostolica ejus Ecclesia nunquam a via ve» pontificis pertinet nova editio symboli, sicut et » ritatis IN QUALIBET ERRORIS PARTE DEFLEXA

omnia alia quae pertinent ad totam Ecclesiam, » EST, CUJUS AUCTORITATEM, utpote apostolorum . ut congregare synodum generalem, et alia » omnium principis, semper omnis CATHOLICA hujusmodi. »

» CHRISTI ECCLESIA , ET UNIVERSALES SYNODI, Luce meridiana clarius est , juxta mentem sancti » FIDELITER AMPLECTENTES, IN CUNCTIS SECUTÆ Thomæ, summum pontificem, tamquam caput » SUNT... Hæc est enim veræ fidei regula, quam lolius Ecclesice a Christo institutum, ea quæ » et in prosperis et in adversis vivaciter tenuit ac sunt fidei finaliter determinare, ut ab omnibus ► defendit hæc spiritalis mater vestri tranquillisinconcussa fide teneantur. Ratio autem qua illud ► simi imperii, apostolica Christi Ecclesia : quæ probat hæc est , scilicet fidem Petri in ejus sede » per Dei omnipotentis gratiam a tramite aposto

a non defecturam , ita ut fratres semper confirmet. » licæ traditionis nunquam errasse probabitur, Et ideo ad solam auctoritatem summi pontificis » nec hæreticis novitatibus depravata succubuit; pertinet nova editio symboli; quia symboli editio » sed ut ab exordio fidei christianæ percepit ab est finalis determinatio circa fidem. Porro si sedes » auctoribus suis apostolorum Christi principibus apostolica aliquid hæreticum a tota Ecclesia cre- » illibata fine tenus permanet, secundum ipsius dendum definiret in symbolo, hæc determinatio » Domini salvatoris divinam pollicitationem , non esset finalis; at contra necesse foret ut omnes » quam suorum discipulorum principi in sacris ad generale concilium appellarent, et ejusmodi » Evangeliis fatus est : Petre, Petre, inquiens,... symbolun detestarentur. Ergo juxta mentem Doc- » ego pro te rogavi , ut non deficiat fides tua. toris Angelici, nunquam fieri potest ut sedes » Et tu aliquando conversus, confirma fratres apostolica , ad quam pertinet nova editio symboli, » tuos. Consideret itaque vestra tranquilla clein symbolo definiat aliquid hæreticum a tota Ec- » mentia, quoniam Dominus et Salvator omuium, clesia credendum. Itaque indefectibilitas fidei huic » cujus fides est, qui fidem Petri non defecturam sedi promissa in tantum valet, ut nemini vere » promisit, confirmare eum fratres suos admo

[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]
[ocr errors]

Conc., tom, vi, pag. 656,

2. 2. Quæst. I, art. x.

« PoprzedniaDalej »