Obrazy na stronie
PDF
ePub

Guciac harekin sacrificaturic, yarraikico çaio beraz azken haxeraino.

O dolorezco Ama! ardiex dieçaguçu mendi sainduraino Yesus Christo seguitu cinduen amodio hura, eta gurutzearen oinetaraino erakhuxi cinduen animo hura; deusec ez naçan seculan ceihararaz Yaunaren leguearen bidetic, eta apartaraz Yesu-Christo ganic.

Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic][merged small]

Simon laguntzen çaio gurutzearen kharreiatzen.

Conxidera çaçu Yesu-Christoren gu ganaco ontasuna. Mundua yasaiten duenean, ez du escas indarra gurutzearen yasaiteco; bainan nahi daucu irakhaxi gure lagunetaric pairatzeco içanen ditugunen bat eguiten haren sofricariekin.

ez

O Yesus, ene Yauna! cerorrec yasanic gurutzeric dorpheena, arinena uzten darotaçu niri; eguidaçu, othoi, gracia neure buruaren hain exai ez içaiteco, non baidut ekharri nahico. Hitz dautçut, Yauna, çure amorea gatic, eta çure misericordiaz baliatzeco, yasanen ditudala errencuratu gabe neure lagunaren ganicaco escasia eta agarabio guciac. Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic]

VIen ESTACIONEA. Emacume debot batec chukatzen dio beguithartea.

Conxidera çaçu soldado soka hura cilhaturic, bere Nausi dibinoaren gana hurbiltzen den emacume horren animoa. Aurkhitzen du thuz, herrauxez, icerdiz eta odolez sunxitua. Unkitua nigarretaraino, amodioac emaiten du beldur guciez go

rago; hurbiltzen da Yesusen ganat, eta chukatzen dio Aingueruec eta Sainduec ikhararekin baicen beira ez dioçoketen beguitharte deseguin hura.

0 Yesus, gure Nausi eta Erreguea! emadaçu, othoi, emacume saindu horren imitatzeco berthutea, munduco conxideracione guciac osticaturic, goraki erakhux deçadan nere fedea mundu guciaren bis

[merged small][merged small][graphic][merged small]

Yests erortzen da bigarren aldicotz. Conxidera çaçu Bictima saindu horren estatua, hedatua bere sacrificioco egurraren pean, eta pharatua bere burreuen tratamendu crudelei: bigarren erorico hau Yesu-Ch stoc guretzat duen amodio handiaren fiuga berri bat da. Nahi daucu

erakhuxi berriz bekhatuan erortzeac ez gaituela exiaraci behar, bainan bai erneago atchicaraci :

0 Yesus ene Salbatzailea! barkha dietzadatçu, othoi, berriz ere ene bekhatuac; borthiz naçaçu çure graciaz bekhatuzco ocasioneen contra; emadaçu othoi, atzartasuna neure buruaren gainean, fermu içan nadin çure gracian.

Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic]

VIIIen ESTACIONEA. Yesusec conxolatzen ditu Israelgo presuna doloratu darraizconac.

Mirex çaçu Yesu-Christoren yenerostasuna. Bere doloreez casuric eguin gabe, gucia ohartua da gure Salbamenduaz : erraiten badiote emazte hekiei ez deçaten nigarric eguin haren gainean, bainan bere eta bere ondocoen gainea, ah! hortan

erakhuxten daucu gure doloreac estimu guti lukeela, baldin gure bekhatuez nigar eguiten ez badugu.

O Salbatzaile maitea! emoçu, othoi, ene bihotzari ene Salbamenduaren nahi kharxu bat, auhenetan eta penitentzian kharxuki emanaraz naçakena, mereci deçadan çure conxolacionezco hitzen aditzea calbarioco emazte sainduec beçala.

Gure Aita, Agur Maria, Gloria, etc.

[graphic][subsumed][merged small]

Yesus erortzen da hirurgarren aldicot Conxidera çaçu Yesus heldua mendiaren gainera. Behatzen du bere exaien errabiac sacrificatu behar duen tokira. Içanen ciren bekhatuzco errechutec, sacramenduen profanacionec, eta haren graciac eta haren odola ainhitzenzat alfer içanen cirela ikhusteac herxten eta transitzen du

« PoprzedniaDalej »