Vaderlandsche letteroefeningen, Część 2

Przednia okładka
p. Ellerman, 1840
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Spis treści


Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 248 - Ere the base laws of servitude began, When wild in woods the noble savage ran.
Strona 795 - God, a revenger to execute wrath upon him that doeth evil. 446 447 worpen te zijn, niet alleen om der straffe, maar ook om des gewetens wille. 6 Want daarom betaalt gij ook schattingen ; want zij zijn dienaars van God, in ditzelfde gedurig bezig zijnde. 7 Zoo geeft dan een' iegelijk, •wat gij schuldig zijt : schatting, dien gij de schatting, tol, dien gij den tol, vreeze.
Strona 140 - A search after abstract perfection in government may produce in generous minds an enterprise and enthusiasm to be recorded by the historian and to be celebrated by the poet ; but such perfection is not an object of reasonable pursuit, because it is not one of possible attainment.
Strona 5 - Want indien ik datzelve, wat ik afgebroken heb, wederom opbouw, zoo stel ik mij zelven tot een' overtreder. 19 Want ik ben door de wet der wet gestorven, opdat ik Gode leven zoude. 20 Ik ben met Christus gekruist ; en ik leef, doch niet meer ik, maar Christus leeft in mij ; en hetgeen ik nu in het vleesch leef, dat leef ik door het geloof des Zoons Gods, die mij liefgehad heeft, en zich zelven voor mij overgegeven heeft.
Strona 94 - t zout , En zag , beneden aan zijn voet , , Op 't worstlen neer van wind en vloed. Ja ! kakelbont , en lomp van vorm , Was 't schip , waarop de groote vaderen , Den zee-orkaan en d...
Strona 91 - Die opwaarts klom door luik en poort, Verving de doodsche stilte aan boord, Het wachtvolk sprong van 't harde dek; Zijn blik, die rondzwierf langs de kimmen, Hing vorschend aan een graauwe plek, Die uit de baren scheen te klimmen; Een wolk voor 't ongeoefend oog, Bewegingloos in vorm en stand, Een' mistbank, die de kim betoog; Den zeeman, wien geen schijn bedroog, Was 't de eerste groet van 't land! Daar klonk van 't breed halfdek een...
Strona 90 - t licht zijn' morgengroet. Daar rijst de zon ! Haar eerste stralen Laat ze op het blanke zeildoek dalen, Dat, als een' witgetopte wolk, Zweeft over de effen waterkolk. Daaronder rijst, met forschen boeg, Het stoutst gewrocht van 't menschlijk brein; De ontzaggelijke golvenploeg, De pelgrim van de zeewoestijn, Die onverschrokken, vrij en vlug, Der golven ongebaanden rug Als...
Strona 5 - CHRISTUS leeft in mij ; en hetgeen ik nu in het vleesch leef , dat leef ik door het geloof in den Zoon van God , die mij lief gehad heeft , en zich zelven voor mij heeft overgegeven.
Strona 96 - Langs d' onbewolkten kimmenboog, Waar 't koeltje zuchtte en stierf; Het weigerde aan zijn morrend klagen 't Land , dat hij wenkende op zag dagen. Eentoonig dreunde 't klettrend slaan Van 't slappe zeil op want en mast, Zoo vaak op de effen waterbaan De rolling 't stuurloos schip verrast...
Strona 96 - t wijd verschiet. Hoerah ! voor Tortuga , gij zonen der baren ! Hoerah ! voor het land , dat ons wacht ! Daar vlecht het genot reeds zijn' krans voor uw haren. 't Is feest op Tortuga deez' nacht! De schare der vrouwen zag uit naar de kimmen En tuurde op de blaauwende baan; Zij zag over 't meer onze zeilenpraal glimmen, En schoot zich het feestgewaad aan. Zij vlocht zich de bloem des vermaaks in de lokken , De ravenwiek tartende in kleur ; Het golvend gewaafl is van reukwerk doortrokken.

Informacje bibliograficzne