Obrazy na stronie
PDF
ePub

PATROLOGIÆ

CURSUS COMPLETUS -

8EU BIBLIOTHECA UNIVERSALIS, INTEGRA, UNIFORMIS, COMMODA, OECONOMICA,

(MINIM SS. PATRUM, IMMTORUM SCRIPTORUMQIE ECCLESIASTICORUM,

sive latinoaum, sive graecoRUM,
QUI AB ÆVO APOSTOLICO AD TEMPORA" INNOCENTII III (ANNO 1216) PRO LATINIS
ET AD CONCILII FLORENTINI TEMPORA (ANN. {439) PRO GRÆCIS FLORUERUNT.

RECUSIO CHRONOLOGICA
OMNlUM QUÆ EXSTITERE MONUMENTORUM CATHOLICÆ TRADITIONIS PER QUINDECIM PRIORA
ECCLESIÆ SAECULA,

Juxta enitiones Accufatissimas iNtER se cUMQUe NoNNULLis codiciBUs MANUscRiPtis collATAs, PeRquam

diligestar castigata; digsERtAtioNiBUs, co* MENTAniis, vARiisQUE LEctioNiBUs coNTiNENtE a iLLUstrata;

omNibUs oPERiBUg post AÀiPiLISSIMAS EDITIONES TUÆ TRIBUS N0V1SSIMIS SAECULIS DEBENTUR ABsoLUTAS
detectis, AUCTA; INDICIBUS PAxTicULARIBUS ANALYTiCis, siNGULOS sivE toMos sive AUctores Alicujus
momenti subseqUeNtibus, DoN ^TA ; cAPiTULis INtRA IPsUM TExTUM RitE dispositis, NEc NoN Et
titui,IS SINGULARUM PAGINARUM MARGINeM SUPERIOREM DISTINGU ENTIBUS SUBJECTAMQUE MATE-
Riu M siGNificANTiBus, ADoRNATA; OPERiBUs CUM DUBiiS, TUM APOCRYPHIS, ALIQUA vERo
auctoritate iN oRDiNE ad traditioNEM EccLEsiAsticAM PoLLENTiBUs, AMPLiFicATA;
ducentis et AmpliUs LocUPLETATA INDICIBUS AUCTORUM sicUt Et oPERUM, ALPHAbeticis, chRoNologicis,

statisticis, syntheticis, ANALYticis, ANALoGicis, 1N QUoDQUE REL1GioNis PuNCTUM, DogmAticUm, MoRAle,

lITURGicUm, caNoNicuM, disciPLiNARE, histoRicUM, Et cuNCTA ALiA siNE ULI.A ExceptioNe ; sed PIiae-
sEfatim duobUs iNdicimU3 im MENsis ET GENERALiBUs, Altero scilicet RERUM, QUo consUlto,
QUi Quid NoN solum talis tAlisve pATER, vERUM ETiAM UNUSQUISQUE PATRUM, NE UNO QUiDEM
omisso, iN QUodlibet thema scRiPserit, UNo iNtUitU coNspiciatuf ; Altero SCRIPTURAE
SACRAE, ex quo lectoRi coMPERiRE sit obviUM QU1N AM PAtREs ET 1N Quibus opERUM
suoRUM Locis singulos siNGULoRUM LIBRORUM s. ScRIPTURÆ vERsUs, A PRiMo
GeNesros UsQUe ad Novissimum Apocalypsis, coMMeNtati siNT.
sortio AccURATissimA, caeTeRisque oMNibus fAciLE ANTEPONENDA, si PERPENDANTUR chARACTERUM NitiditAs

chaRtae QUAlitAs, integritas textus, PERfectio roRREctioNis, op ERUM faecUsoRUM tUM vARietAs, tum

num ERUs, foRmA voluMiNUM PERQUAM commoda sibiQUE IN ToTo PATRoLoGIÆ DECURSU CoNSTANtea
simiv.is, pRetii exigUitAs, PRÆseRtiMQUE ista collectio, UNA, MEthodicA ET CHR0N0L0GICA,
sexceNtORUM fRAGMENtORUM OPUSCULORUSMQUE HACTENUS HIC ILLIC SPARSORUM, PRIMUM AUTEM
ix nostra Bibliotheca, ex opeRibus et mss. Ad oMNEs aetates, Locos, LiNGUAS foRMASQUe
pratinentibu8 COADUNATORUM.

SERIES LATiNA

IN QUA PRODEUNT PATRES, DOCTORES SCRIPTORESQUE ECCLESIÆ LATINÆ
A TERTULLIANO AD INNOCENTIUM III.

[merged small][ocr errors][merged small][merged small]

PARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCESSORES,
IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, 208

[ocr errors]
[graphic]
[ocr errors][ocr errors]

MANLII SEVERINI

BOETII

OPERA OMNIA,

NON SOLUM LIBERALIUM DISCIPLINARUM,
SED ETIAM MAJORUM FACULTATUM STUDIOSIS UTILISSIMA,
M0 ET SINE QUIBUS ARISTOTELES IN PRÆCIPUIS LOCIS INTELLIGI NON POTEST,

NUNC PRIMUM CURA QUA PAR ERAT IMPRESSA,

oPEM FERENTIBUS EDITIONIBUS VARIIS : QUARUM UNA, LIBRORUM scilICET DE CONSOLATIONE
PHILOSOPHIÆ, AD USUM DELPHINI ACCURATISSIME EXCUSA EST;

ALTERA, INTER oMNES AMPLITUDINE PRINCIPEM locUM OBTINENs, MEMORATISSIMO
GLAREANI NoMINE PRÆSIGNATUR, QUI ARITHMETICAM ET MUSICAM DEMONSTRATIONIBUS
ET FIGURIS AUCTIOREM REDDITAM SUO PRISTINO NITORI RESTITUIT ;

TERTIA, QUÆ EST oPUSCULoRUM THEoLoGICORUM, ERUDITISSIMUM
VALLINUM AGNoscIT AUCTOREM;

QUARTA DEMUM, NONNULLA MONUMENTA INEDITA EXHIBENS, ILLUSTRISSIMO CARDINALI
MAIO DEBETUR.

ACCURANTE J.-P. MIGNE
bibliotheeae Cleri universæ

SIVE CURSUUM COMPLETORUM IN SINGULOS SCIENTIÆ ECCLESIASTICAE RAMOS EDITORK

TOMUS POSTERIOR

P ARISIIS
APUD GARNIER FRATRES, EDITORES ET J.-P. MIGNE SUCCEssoRES,
IN VIA DICTA : AVENUE DU MAINE, ao8

[ocr errors]

IN PORPHYRIUM DIALOGI

A VICTORINO TRANSLATI.

DIAL0GUS PRIMUS.

Hiemantis anni tempore in Aureliæ montibus con- A essent subdita species appellari: porro autem nun

cesseramus, atque ibi tunc cum violentior auster ejecisset noctis placidam atque exturbassetquietem, recensere libitum est ea quæ doctissimi viri ad illuminandas quodammodo acies intellectus densitate caligantissimas,quibusdam quasiintroductoriis comrmentariis ediderunt. Ejus vero rei Fabius initium fecit,qui cum me lectulo recumbentem,et quædam super eisdem rebus cogitantem meditantemque vidisset,hortatus, ut quod sæpe eram pollicitus, aliquam illi ejus rei traderem disciplinam.Complacitum est igitur,quoniam tunc et familiarium salutationes,et domestica negotia cessabant.Interrogatus a me ergo super quibus vellet rebus me enodare atque expedire,tunc Fabius: Quoniam,inquit,tempus ad studia vacat,et hoc otium in honestum negotium converti licet, rogo ut mihi explices id quod Victorinus oratorsui temporis ferme doctissimus a Porphyrio per εῖσαγωγήν, id est per introductionem in Aristotelis Categorias dicitur transtulisse.Et primum disciplinis didascalicis quibusdam meimbue,quibus expositores vel etiam commentatores,ut discipulorum animos'docilitate quadam assuescant,utuntur. Tunc ego: Sex omnino, inquam, magistri in omni expositione prælibant.Prædocent enim quæ sit cujuscunque operis intentio, quod apud illos axoTto; vocatur.Secundum quæ utilitas,quod a Græcis χρηa*gov appellatur. Tertium qui ordo,quod Græci vocant t33*v..Quartum si ejus cujus esse opus dicitur, germanus propriusque liber est,quod pwfatov interpretari solet.Quintum quæ sitejus operis inscriptio, quod ἐττ{2a£îv Græci nominant.In hoc etiam quod intentionem cujusque libriinsolerter interpretarentur, de inscriptione quoque operis apud quosdam minus callentes hæsitatum est.Sextum est id dicere, ad quam partem philosophiæ cujuscunquelibriducatur intentio, quod Græca oratione dicitur et< ttoTov μάρος φιλοσοφ{ας άνάγεται.Hæc ergo omniain quolibet pbilosophiæ libro quæri convenit, atque expediri. Tunc Fabius,quæ esset introductionis intentio inter. rogavit. Et ego inquam : Aristoteles, qui factus est introductionis pons,non aliter intelligi potest, nisi ipsas res de quibus disputaturus est ad intelligentiam præparemus. Videns enim Porphyrius quod in rebus omnibus essent quædam prima natura,ex quibus omnia, velut ex aliquo fonte manarent, et illa

quæ prima essent, et subsistentia esse, et generis D

[merged small][ocr errors][ocr errors]

quam genus uni speciei genus esse posse,sed pluribus. Plures autem species non posse esse multiplices,nisi eas aliqua discretio separet. Si enim nihil sibi dissimiles forent,una species non multiplicesviderentur.Illa igitur divisio et dissimilitudo specierum differentiæ nomine vocitantur.Omnia vero quæ aliqua re differunt,fieri aliter non possunt nisi quibusdam propriis solitariisque naturis insignita sint. Atque hæc hactenus. Videns ergo quod omnis omnium disparilitas in gemina rerum principia secaretur,in substantiam atque accidens,ita ut neque accidens sine substantia, neque sine accidenti substantia esse possit. Accidens quippe sine aliquo substantiæ fundamento esse non potest: substantia

H vero ipsa sine superjecto accidente videri nullo modo

potest. Ut enim color sit quod est accidens, in corpore erit quod est sul)stantia.Porro autem cum corpus, id est substantiam videris, insignitam eam accidenti, id est aliquo colore, respicies. Itaque fit ut neque substantia præter accidens sit,neque accidens a substantia relinquatur.Ubi enim substantia fuit,mox accidens consecutum est.Speculatus igitur Porphyrius in his duabus rebus, id est accidenti et substantia,genera,species, propria, differentiasque versari,et quod ipsa per se sint genera,subjectis et subjacentibus speciebus,quæ differentiis et propriis insignitæ sunt, statuit principaliter de genere,specie, differentia, propriisque tractare. Et quoniam tractatus hic in definitionibus, ut post docebimus, proderit, si quis autem in definitione generali ponat accidens, eum non recte definire manifestum est, quod suo loco tractabitur,statuit pauca de accidentibus prælibare.Ita enim nos prudentissimus doctor instituit,ut tuncindefinitionibus quibuslibet plenam scientiam queamus accipere, cum quod prosit dictum sit,et quod non sit utile,segregetur. Hæc igitur hujus operis intentio est,de genere,specie, differentiis,propriis, accidentibusque tractare. Hic Fabius: Expedisti,inquit, de intentioue,nunc utilitatem explica. Varia, inquam, et multiplex in hoc opere commoditas utilitásque versatur. Primum enim in Aristotelis categorias perquam uberrime prodest. Quid autem prosit dicemus, cum de ejus libri inscriptione tractabimus, sed in quibus aIiis prosit,paucis philosophiæ ipsius divisione facta perstringam.Et prius quid sit ipsa philosophia considerandum est.Est enim philosophia amor et studium et amicitia quodammodo sapientiæ.Sapientiæ vero

[ocr errors]
« PoprzedniaDalej »