Dawne prawo prywatne polskie

Przednia okładka
1874 - 233
 

Co mówią ludzie - Napisz recenzję

Nie znaleziono żadnych recenzji w standardowych lokalizacjach.

Inne wydania - Wyświetl wszystko

Kluczowe wyrazy i wyrażenia

Popularne fragmenty

Strona 9 - Prawo prywatne Polskie etc. dzieło pogrobowe Warszawa. 1851. 8V0. Są, to dzieła z wielu miar niezaspakajające. Przecież gdy są, jedyne, w druku ogłoszone 2) ; winienem na nie zwrócić uwage., — i zalecić je do porównywania ciągłego z moim wykładem, mimo tego, iż mi się często przyjdzie i co do treści, i zwłaszcza co do formy, tj systemu od nich różnić. ') Wydanie drugie z rękopisów i druków zupełnie nowo przerobione i na sześć tomów podzielone. W Warszawie. Tom Iszy...
Strona 189 - feudum est beneficium, quod ex benevo„lentia ita datur alicui, ut proprietas quidem rei „immobilis beneficiatae penes dantem remaneat, usus„fructus vero illius rei ita ad accipientem transeat, ut „ad eum, heredesque suos masculos sive femi„nas, si de his nominatius dictum sit, in per„petuum pertineat ad hoc, ut ille et sui heredes fide„ liter domino sendant, — • sive servitium illud nomina„tim, quare esse debeat, sit expressum, sive indetermi„nate sit promissum.
Strona 226 - O lichwie i trzech przedniejszych kontraktach: wyderkowym, czynszowym i towarzystwa kupieckiego, nauka krótka, Wilno 1596.
Strona 40 - znosząc nieprzystoj„ny zwyczaj, że damy i matrony różne, nie mając ża„dnych spraw w Trybunałach, tamże założywszy rezy„dencyą bawią się i praktyki między stronami przez „mężów i Deputatów czynić zwykły", — reassumowała Statutu Kazimierza Wgo wyżej przytoczony przepis, — iż matrony do miejsca Sądów przychodzić nie miały.
Strona 211 - Et sem„per in ipsis contractibus expresse ipsis ven„ditoribus data fuit faeultas atąue gratia, „ąuod ipsum annuum censum in toto vel in „parte pro eadem summa denariorum, ąuam „ab ipsis emptoribus receperant, ąuandocumąue „vellent libere absąue alicujus, reąuisitione „eontradictione vel assensu possent extingue„re et redimere, ac se ab ipsius census solutione „extunc penitus liberare.
Strona 24 - Statucie znalazł się przepis przewidujący, że „gdzieby czego w tym Statucie nie dostawało, tedy sąd przychylając się do bliższej- sprawiedliwości, według sumnienia swego i przykładem inszych praw chrześcijańskich to odprawować i sądzić ma
Strona 210 - ... ąuum hoc expedire videbatur, melius pro tunc non „valentes sibi consulere, personae ecclesiasticae aut „saeculari, collegio aut universitati, oppido vel civitati, „super bonis suis, dominiis, oppidis, terris, „agris, praediis, domibus et hereditatibus „vendere consuevit et vendidit annuos cen„sus...
Strona v - Komisy i historycznej Akademii znalazły się dzieła jego i rozprawy dotychczas niedrukowane aw szczególności: a) Dawne prawo prywatne polskie, część obejmująca wstęp, zasady ogólne i prawo rzeczowe. b) Historyja dawnego prawa polskiego. c) Rozprawa o szlachcie. d) Rozprawa o starostach i prokuratorach. Prace te postanowiła Akademija ogłosić w porządku powyżej podanym, od prawa prywatnego rozpoczynając. Prawo to prywatne napisał ś. p.
Strona 17 - quoniam autem") opiewa wyraźnie „in regno „nostro non solum scriptae constitutiones.. „sed et consuetudines inveteratae pro lege „in pluribus locis observantur".
Strona 210 - ... saeculari, collegio aut universitati, oppido vel civitati, „super bonis suis, dominiis, oppidis, terris, „agris, praediis, domibus et hereditatibus „vendere consuevit et vendidit annuos cen„sus uniusvel plurium marcarum, aut gros^ „sorum pragensium numeri (mylnie nummi po„lonaei) et pagamenti [consueti ad rationem „et pro ąualibet marca annui census 10, 11, „13, 14, marcae, aut plus vel minus, secun„dum temporis ąualitatem, prout ip!si contra„hentes tunc inter se convenerant,...

Informacje bibliograficzne