Obrazy na stronie
PDF
ePub

iaid;

unfryd; ac ymwnaethant i'th heads together with one consent: erbyn.

and are confederate against thee; 6 Pebyll Edom, a'r Ismael 6 The tabernacles of the Eiaid; y Moabiaid, a'r Hagar- domites, and the Ismaelites : the

Moabites, and Hagarens; 7 Gebal, ac Ammon, ac Ama 7 Gebal, and Ammon, and lec; y Philistiaid, gydâ phres- Amalek': the Philistines, with wylwýr Tyrus.

them that dwell at Tyre. 8 Åssur hefyd a ymgwplys 8 Assur also is joined with odd â hwynt: buant fraich i them: and have holpen the blant Lot.

children of Lot. 9 Gwna di iddynt fel i Mid 9 But do thou to them as unto ian; megis i Sisera, megis i the Madianites : unto Sisera, and Iabin, wrth afon Cison :

unto Jabin at the brook of Kison; 10 Yn Endor y difethwyd 10 Who perished at Endor : hwynt: aethant yn dail i'r and became as the dung of the ddaear.

earth. 11 Gwna eu pendefigion fel 11 Make them and their Oreb, ac fel Zeeb; a'u holl dy- princes like Oreb and Zeb : yea, wysogion fel Zebah, ac fel Zal- make all their princes like as munnah :

Zeba and Salmana; 12 Y rhai a ddywedasant, 12 Who say, Let us take to Cymmerwn i ni gyfanneddau ourselves : the houses of God Duw i'w meddiannu.

in possession. 13 Gosod hwynt, O fy Nuw, 13 0 my God, make them fel olwyn; fel sofl o flaen y like unto a wheel : and as the gwŷnt.

stubble before the wind; 14 Fel y llysg tân goed, ac 14 Like as the fire that burneth fel y goddeithia filam fynydd- up the wood : and as the flame oedd ;

that consumeth the mountains. 15 Felly erlid di hwynt â’th 15 Persecute them even so dymmestl, a dychryna hwynt with thy tempest : and make à'th gorwynt.

them afraid with thy storm. 16 Llanw eu hwynebau à 16 Make their faces ashamed, gwarth; fel y ceisiont dy Enw, O Lord : that they may seek O Arglwydd.

thy Name. 17 Cywilyddier a thralloder 17 Let them be confounded and hwynt yn dragywydd ; ïe, gwar- vexed ever more and more : let adwydder, a difether hwynt: them be put to shame, and perish.

18 Fel y gwypont mai tydi, 18 And they shall know that yr hwn yn unig wyt Iehofah thou, whose Name is Jehovah : wrth dy Enw, wyt Oruchaf ar art only the most Highest over yr holl ddaear.

all the earth. Psal. Ixxxiv. Quam dilecta !

Psal. Ixxxiv. Quan dilecta ! OR hawddgar yw dy bebyll How amiable are thy dwelldi,

y 2 Fy enaid a hiraetha, ïe, ac 2 My soul hath a desire and a flysia am gynteddau'r Ar- longing to enter into the courts glwydd: fy nghalon a'm cnawd of the Lord : my heart and my å waeddant am y

Duw byw. flesh rejoice in the living God. 3 Aderyn y to hefyd a gafodd 3 Yea, the sparrow hath found

1

[ocr errors]

nau.

yn Sïon.

lý, a'r wennol nýth iddi, lle her an house, and the swallow y gesyd ei chywion; sef dy a nest where she may lay her illorau di, O Arglwydd y llu- young : even thy altars, O'Lord pedd, fy Mrenhin, a’m Duw. of hosts, my King and my God.

4 Gwŷn fyd preswylwyr dy 4 Blessed are they that dwell dy: yn wastad y'th folian- in thy house : they will be alnant.

way praising thee. 5 Gwŷn ei fyd y dyn y mae 5 Blessed is the man whose ei gadernid ynot; a'th ffyrdd strength is in thee : in whose yn eu calon :

heart are thy ways. 6 Y rhai yn myned trwy ddy- 6 Who going through the vale ffryn Bacha, a'i gwnant yn ffyn- of misery use it for a well : and non ; a'r gwlaw a leinw'r llyn- the pools are filled with water.

7 They will go from strength 7 Ant o nerth i nerth ; ym to strength : and unto the God ddengys pob un ger bron Duw of gods appeareth every one of

them in Sion. 8 O Arglwydd Dduw'r llu 8 O Lord God of hosts, hear oedd, clyw fy ngweddi : gwran- my prayer : hearken, O God of do, O Dduw Iacob.

Jacob. 9 O Dduw ein tarian, gwel, 9 Behold, O God our deac edrych ar. wyneb dy En- fender : and look upon the face neiniog,

of thine Anointed. 10 Canys gwell yw diwrnod 10 For one day in thy courts : yn dy gynteddau di nâ · mîl: is better than a thousand. dewiswn gadw drws yn nhỹ fy 11 I had rather be a doorNuw, o flaen trigo ym mhebyíl keeper in the house of my God: annuwioldeb.

than to dwell in the tents of un

godliness. 11 Canys haul a tharian yw'r 12 For the Lord God is a light Arglwydd Dduw: yr Arglwydd and defence : the Lord will give a rydd râs a gogoniant: ni at- grace and worship, and no good tal efe ddim daioni oddiwrth y thing shall he withhold from rhai o rodiant

yn

berffaith. them that live a godly life. 12 0 Arglwydd y lluoedd, 13 O Lord God of hosts : gwŷn fyd y dyn a ymddiried blessed is the man that putteth ynot.

his trust in thee. Psal. lxxxv. Benedixisti, Domine, Psal. lxxxv. Benedixisti, Domine.

cious unto thy land : thou aist gaethiwed Jacob.

hast turned away the captivity

of Jacob. 2 Maddeuaist anwiredd dy 2 Thou hast forgiven the ofbobl : cuddiaist eu holl bech- fence of thy people : and cood.

vered all their sins. 3 Tynnaistymaith dy holl 3 Thou hast taken away all thy lid : troaist oddiwrth lidiog- displeasure : and turned thyself rwydd dy ddigter.

from thy wrathful indignation. 4 Tro ni, O Dduw ein hiach 4 Turn us then, O God our awdwriaeth, a thor ymaith dy Saviour : and let thine anger ddigofaint wrthym.

cease from us.

[ocr errors]

5 Ai byth y digi wrthym? a 5 Wilt thou be displeased at estyni di dy soriant hyd gen us for ever': and wilt thou hedlaeth a chenhedlaeth? stretch out thy wrath from one

generation to another? 6 Oni throi di a'n bywhâu ni,

6 Wilt thou not turn again, fel y llawenycho dy bobl ynot and quicken us : that thy peoti?

ple may rejoice in thee? 7 Dangos i ni, Arglwydd, dy 7 Shew us thy mercy,

0 drugaredd, a dod i ni dy iach- Lord : and grant us thy salawdwriaeth.

vation. 8 Gwrandawaf beth a ddywed 8. I will hearken what the yr Arglwydd Dduw: canys efe Lord God will say concerning å draetha heddwch i'w bobl, ac me: for he shall speak peace uni'w saint: ond na throant at to his people, and to his saints, ynfydrwydd.

that they turn not again. 9 Dïau fod ei iechyd ef yn 9 For his salvation is nigh agos i'r rhai a'i hofnant; fel y them that fear him : that glory trigo gogoniant yn ein tir ni. may dwell in our land.

10 Trugaredd a gwirionedd 10 Mercy and truth are mer a ymgyfarfuant; cyfiawnder a together : righteousness and heddwch a ymgusanasant. peace have kissed each other.

11 Gwirionedd a dardda o'r 11 Truth shall flourish out ddaear; a chyfiawnder a edrych of the earth : and righteousness i lawr o'r nefoedd.

hath looked down from heaven. 12 Yr Arglwydd hefyd a 12 Yea, the Lord shall shew rydd ddaioni ; a'n daear a rydd loving-kindness : and our land ei chnwd.

shall give her increase. 13 Cyfiawnder a ân o'i flaen 13 Righteousness shall go be ef ; ac à esyd ei draed ef ar y fore him : and he shall direct ffordd.

his going in the way. BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER Psal. lxxxvi. Inclina, Domine. Psal. lxxxvi. Inclina, Domini.

OW down thine

ear, glust, gwrando fi: canys Lord, and hear me : for I truan

ac anghenus ydwyf. am poor, and in misery. 2 Cadw fy enaid; canys sanct 2 Preserve thou my soul, for aidd ydwyf: achub di dy was, I am holy : my God, save thy O fy Nuw, yr hwn sydd yn servant that putteth his trust in ymddiried ynot.

thee. 3 Trugarhâ wrthyf, · Ar 3 Be merciful unto me,

0 glwydd: canys arnat y llefaf Lord : for I will call daily upon beunydd.

thee. 4 Llawenhâ enaid dy was : 4 Comfort the soul of thy sercanys attat ti, Arglwydd, y vant : for unto thee, O Lord, do dyrchafaf fy enaid.

I lift up my soul. 5 Canys ti, O Arglwydd, yd 5 For thou, Lord, art good wyt dda a maddeugar; ac o and gracious : and of great fawr drugaredd i'r rhai oll a alwant arnat.

mercy unto all them that call 6 Clyw, Arglwydd, fy ngwedd 6 Give ear, Lord, unto my

[ocr errors]
[ocr errors]

upon thee.

[ocr errors]

7 ymbil.

[ocr errors]

a

i; ac ymwrando â llais fy prayer : and ponder the voice of

my humble desires. 7 Yn nydd fy nghyfyngder y 7 In the time of my trouble llefaf arnat: canys gwrandewi I will call upon thee : for thou fi.

hearest me. 8 Nid oes fel tydi ym mysg 8 Among the gods there is y duwiau, O Arglwydd ; na none like unto thee, O Lord : gweithredoedd fel dy weithred- there is not one that can do as oedd di.

thou doest. 9 Yr holl genhedloedd y rhai 9 All nations whom thou hast a wnaethost a ddeuant ac a made shall come and worship addolant ger dy fron di, 0 Ar- thee, O Lord : and shall glorify glwydd; ac a ogoneddant dy thy Name. Enw.

10 Canys ydwyt fawr, ac yn 10 For thou art great, and gwneuthur rhyfeddodau : ti yn doest wondrous things : thou unig wyt Dduw.

art God alone. 11 Dysg i mi dy ffordd, O 11 Teach me thy way, O Lord, Arglwydd; mi a rodiaf yn dy and I will walk in thy truth : 0 wirionedd: una fy nghalon i knit my heart unto thee, that I ofni dy Enw.

may fear thy Name. 12 Moliannaf di, O Arglwydd 12 I will thank thee, O Lord fy Nuw, â'm holl galon : my God, with all my heart : gogoneddaf dy Enw yn dragy- and will praise thy Name for wydd.

13 Canys mawr yw dy dru '13 For great is thy mercy togaredd tuagattaf fi: a gwar- ward me : and thou hast deliedaist fy enaid o uffern isod. vered my soul from the nether

most hell. 14 Rhai beilchion a gyfod 14 O God, the proud are risen asant i'm herbyn, O Dduw, a against me : and the congre chynnulleidfa y trawsion a geis- gations of naughty men have iasant fy enaid; ac ni'th osod- sought after my soul, and have asant di ger eu bron.

not set thee before their eyes. 15 Eithr ti, O Arglwydd, wyt 15 But thou, O Lord God, art Dduw trugarog a graslawn; full of compassion and mercy : hwyrfrydig i lid, a helaeth o long-suffering, plenteous in gooddrugaredd a gwirionedd.

ness and truth. 16 Edrych arnaf, a thrugar 16 O turn thee then unto me, hâ wrthyf; dyro dy nerth i'th and have mercy upon me : give was, ac achub fab dy wasan- thy strength unto thy servant, aethferch.

and help the son of thine hand

maid. 17 Gwna i mi arwydd er da 17 Shew some token upon me ioni: fel y gwelo fy nghaseion, for good, that they who hate ac y gwaradwydder hwynt; am me may see it, and be ashamed : i ti, 0 Arglwydd, fy nghyn- because thou, Lord, hast holpen northwyo a’m diddanu.

me, and comforted me. Psal. lxxxvii. Fundamentu ejus, Psal. Ixxxvii. Fundamenta ejus. I

ER foundations are upon sanctaidd.

evermore.

2 Yr Arglwydd a gâr byrth loveth the gates of Sion more Sion yn fwy na holl breswyl- than all the dwellings of Jafeydd Iacob.

cob. 3 Gogoneddus bethau a ddy 2 Very excellent things ar: wedir am danat ti, o ddinas spoken of thee : thou city of Duw.

God.

3 I will think upon Raha 4 Cofiaf Rahab a Babilon wrth and Babylon : with them thai fy nghydnabod : wele Philistia, know me. a Thyrus, y'nghŷd âg Ethiopia; 4 Behold ye the Philistines yno y ganwyd hwn.

also : and they of Tyre, with the

Morians; lo, there was he bort 5 Ac am Sion y dywedir, Y 5 And of Sion it shall be regwr a'r gwr a anwyd ynddi : ported that he was born in her a'r Goruchaf ei hun a'i sicrhâ and the most High shall stablish hi.

her. 6 Yr Arglwydd a gyfrif pan 6 The Lord shall rehearse i ysgrifeno'r bobl, eni hwn yno. when he writeth up the people :

that he was born there. 7 Y cantorion a'r cerddorion 7 The singers also and truma fyddant yno: fy holl ffynhon- peters shall he rehearse : All my nau sydd ynot ti.

fresh springs shall be in thee. Psal. lxxxviii. Domine Deus.

Psal. lxxxviii. Domine Deus. O Arglwydd Dduw fy iachawdwriaeth, gwaeddais orth O Lord God of my salvation

. flaen ddydd a nos.

before thee : 0 let my prayer 2 Deúed fy ngweddi ger dy enter into thy presence, incline fron: gostwng dy glust at fy thine ear unto my calling. llefain.

2 For my soul is full of trou3 Canys fy enaid a lanwyd o ble : and my life draweth nigh flinderau ; a'm heinioes a nesa unto hell. i'r beddrod.

3 I am counted as one of 4 Cyfrifwyd fi gyda'r rhai a them that go down into the pit: ddisgynant i'r pwll : ydwyf fel and I have been even as a man gwr heb nerth.

that hath no strength. 5. Yn rhydd ym mysg y 4 Free among the dead, like meirw, fel rhai wedi eu lladd, unto them that are wounded, yn gorwedd mewn bedd, y rhai and lie in the grave : who are ni chofi mwy; a hwy a dorrwyd out of remembrance, and are oddiwrth dy law.

from thy hand. 6 Gosodaist fi yn y pwll isaf, 5 Thou hast laid me in the mewn tywyllwch, yn y dyfn- lowest pit : in a place of darkderau.

ness, and in the deep. 7 Y mae dy ddigofaint yn 6 Thine indignation lieth hard pwyso arnaf; ac â'th holl don- upon me : and thou hast vexed nau y’m cystuddiaist.

me with all thy storms.

7 Thou hast put away mine 8 Pellheaist fy nghydnabod acquaintance far from me : and oddiwrthyf; gwnaethost fi yn made me to be abhorred of them. ffieidd-dra iddynt: gwarchaewyd 8 I am so fast in prison : that fi, fel nad awn allan.

I cannot get forth.

cut away

« PoprzedniaDalej »