Obrazy na stronie
PDF
ePub

ас

Sanct yr.

of the enemy;

iawn gydag ef, na’u bod yn ffydd- with him : neither continued lawn yn ei gyfammod ef. they stedfast in his covenant.

38 Er hynny efe yn drugar 38 But he was so merciful, og a faddeuodd eu hanwiredd, that he forgave their misdeeds :

ni ddifethodd hwynt : ïe, and destroyed them not. trodd ymaith ei ddigofaint yn 39 Yea, many a time turned fynych, ac ni chyffrôdd ei hóll he his wrath away : and would lid.

not suffer his whole displeasure

to arise. 39 Canys efe a gofiai, mai 40 For he considered that they cnawd oeddynt, a gwŷnt yn were but flesh : and that they myned, ac heb ddychwelyd. were even a wind that passeth

away, and cometh not again. 40 Pa sawl gwaith y digias 41 Many a time did they proant ef yn yr anialwch, ac y go- voke him in the wilderness : and fidiasant ef yn y diffaithwch grieved him in the desert.

41 lë troisant a phrofasant 42 They turned back, and Dduw, ac a osodasant derfyn i tempted God : and moved the Israel.

Holy One in Israel. 42 Ni chofiasant ei law ef, 43 They thought not of his na'r dydd y gwaredodd efe hand : and of the day when he hwynt oddiwrth y gelyn. delivered them from the hand

43 Fel y gosodasai efe ei ar 44 How he had wrought his wyddion yn yr Aipht, a'i ry- miracles in Egypt : and his wonfeddodau ym maes Soan: ders in the field of Zoan.

44 Ac y troisai eu hafonydd 45 He turned their waters yn waed, a'u ffrydiau, fel na into blood : so that they might allent yfed.

not drink of the rivers. 45 Anfonodd gymmysgbla yn

46 He sent lice among them, eu plith, yr hon a'u difaodd and devoured them up : 'and hwynt; a llyffaint i'w difetha.

frogs to destroy them. 46 Ac efe a roddodd eu cnwd 47 He gave their fruit unto hwynt i'r lindys, a'u llafur i'r the caterpillar : and their labour locust.

unto the grasshopper. 47 Distrywiodd eu gwin-wydd 48 He destroyed their vines à chenllysg, a'u sycomor-wŷdd with hail-stones : and their mulâ rhew.

berry-trees with the frost. 48 Rhoddodd hefyd eu hani 49 He smote their cattle also feiliaid i'r cenllysg, a'u golud with hail-stones : and their flocks i'r mellt.

with hot thunder-bolts. 49 Anfonodd arnynt syn 50 He cast upon them the fuddaredd ei lid, llidiogrwydd, riousness of his wrath, anger, a digter, a chyfyngder, trwy displeasure, and trouble : and anfon angylion drwg.

sent evil angels among them. 50 Cymhwysodd ffordd i'w 51 He made a way to his inddigofaint : nid attaliodd eu dignation, and spared not their henaid oddiwrth angau; ond eu soul from death : but gave their bywyd a roddodd efe i'r haint. life over to the pestilence;

51 Tarawodd hefyd bob 52 And smote all the first1 cyntaf-anedig yn yr Aipht; sef born in Egypt : the most prin

oror

blaenion eu nerth hwynt ym cipal and mightiest in the dwellmhebyll Ham:

ings of Ham. 52 'Ond efe a yrrodd ei bobl 53 But as for his own people, ei hun fel defaid, ac a'u har- he led them forth like sheep : weiniodd hwynt fel praidd yn and carried them in the wilder. yr anialwch.

ness like a flock. 53 Tywysodd hwynt, hefyd 54 He brought them out safeyn ddïogel, fel nad ofnasant : ly, that they should not fear : a'r môr a orchuddiodd eu gel- and overwhelmed their enemies ynion hwynt.

with the sea. 54 Hwythau a ddug efe i 55 And brought them within

ei sancteiddrwydd ; i'r the borders of his sanctuary : mynydd hwn a ynnillodd ei even to his mountain which be ddeheulaw ef.

purchased with his right hand. 55 Ac efe a yrrodd allan y 56 He cast out the heathen cenhedloedd o'u blaen hwynt, also before them : caused their ac a rannodd iddynt etifedd- land to be divided among them iaeth wrth linyn, ac a wnaeth for an heritage, and made the i lwythau Israel drigo yn eu tribes of Israel to dwell in their pebyll hwynt.

tents. 56 Er hynny temtiasant a 57 So they tempted, and disdigiasant Dduw goruchaf, ac ni pleased the most high God : and chadwasant ei dystiolaethau: kept not his testimonies;

57 Eithr ciliasant a buant 58 But turned their backs, and anffyddlawn fel eu tadau: troi- fell away like their forefathers : sant fel bwa twyllodrus.

starting aside like a broken bow. 58 Digiasant ef hefyd a'u 59 For they grieved him with huchel-fannau; a gyrrasant eiddo their hill-altars : and provoked igedd arno â'u cerfiedig ddelw. him to displeasure with their

images. 59 Clybu Duw hyn, ac 60 When God heard this, he ddigiodd, ac a ffieiddiodd Is was wroth: and took sore disrael yn ddirfawr:

pleasure at Israel. 60 Fel y gadawodd efe da 61 So that he forsook the ta. bernacl Siloh, y babell osod- bernacle in Silo : even the tent asai efe ym mysg dynion; that he had pitched among men.

61 Ac' y rhoddodd ei nerth 62 He delivered their power mewn caethiwed, a'i brydferth- into captivity : and their beauty wch yn llaw'r gelyn.

into the enemy's hand. 62 Rhoddes hefyd ei bobl i'r 63 He gave his people over cleddyf; a digiodd wrth ei eti- also unto the sword : and was feddiaeth.

wroth with his inheritance. 63 Tân a ysodd eu gwŷr ieu 64 The fire consumed their aingc; a'u morwynion ni phri- young men : and their maidens odwyd.

were not given to marriage. 64 Eu hoffeiriaid a laddwyd 65 Their priests were slain â'r cleddyf ; a'u gwragedd with the sword : and there were gweddwon nid wylasant.

no widows to make lamentation. 65 Yna y deffrôdd yr Ar 66 So the Lord awaked as one glwydd fel un o gysgu, fel cade out of sleep : and like a giant arn yn bloeddio gwedi gwin. refreshed with wine.

au.

a

on

66 Ac efe a darawodd ei elyn 67 He smóte his enemies in

o'r tu ol: rhoddes iddynt · the hinder parts : and put them warth tragywyddol.

to a perpetual shame. 67 Gwrthododd hefyd babell 68 He refused the tabernacle [oseph, ac ni etholodd lwyth of Joseph : and chose not the Ephraim:

tribe of Ephraim; 68 Ond efe a etholodd lwyth 69 But chose the tribe of JuIudah, mynydd Sïon, yr hwn dah : even the hill of Sion which a hoffodd.

he loved. 69 Ac a adeiladodd ei gys 70 And there he built his segr fel llys uchel, fel y ddaear temple on high : and laid the yr hon a seiliodd efe yn dragy- foundation of it like the ground wydd.

which he hath made continually. 70 Etholodd hefyd Ddafydd 71 He chose David also his ei was, ac a'i cymmerth o gor- servant : and took him away lannau'r defaid :

from the sheep-folds. 71 Oddiar ol y defaid cyf 72 As he was following the ebron, y daeth ag ef i borthi ewes great with young ones he

Iacob ei bobl, ac Israel ei eti- took him : that he might feed To feddiaeth.

Jacob his people, and Israel his

inheritance. 72 Yntau a'u porthodd hwynt 73. So hé fed them with a yn ol perffeithrwydd ei galon; faithful and true heart : and ac a'u trinodd wrth gyfarwydd- ruled them prudently with all yd ei ddwylaw.

his power.

BOREOL WEDDI.

MORNING PRAYER.
Psal. lxxix. Deus, venerunt.

Psal. lxxix. Deus, venerunt. Y caethane ish etifeddiaeth O ,

into thine inheritance : thy halogasant dy deml sanctaidd : holy temple have they defiled, gosodasant Ierusalem yn garn- and made Jerusalem an heap of eddau.

stones. 2 Rhoddasant gelanedd dy 2 The dead bodies of thy serweision yn fwyd i adar y nef- vants have they given to be meat oedd, a chig dy saint i fwyst- unto the fowls of the air : and filod y ddaear.

the flesh of thy saints unto the

beasts of the land. 3 Tywalltasant eu gwaed fel 3 Their blood have they shed dwfr o amgylch Ierusalem : ac like water on every side of Jenid oedd a'u claddai.

rusalem : and there was no man

to bury them. 4 Yr ydym ni yn warthrudd 4 We are become an open i'n cymmydogion ; dirmyg a shame to our enemies : a very gwatwargerdd i'r rhai sydd o'n scorn and derision unto them hamgylch.

that are round about us. 5 Pa hýd, Arglwydd ? a ddigi 5 Lord, how long wilt thou di'n dragywydd a lysg dy eidd- be angry : shall thy jealousy igedd di fel tân?

burn like fire for ever? 6 Tywallt dy lid ar y cen 6 Pour out thine indignation hedloedd ni'th adnabuant, ac ar upon the heathen that have not

[ocr errors]

dy Enw.

y teyrnasoedd ni alwasant ar known thee : and upon the

kingdoms that have not called

upon thy Name. 7 Canys ysasant Iacob, ac 7 For they have devoured a wnaethant ei breswylfa yn Jacob : and laid

waste his anghyfannedd.

dwelling-place. 8 Na chofia'r anwireddau gynt

8 O remember not our old i'n herbyn: brysia, rhagflaened sins, but have mercy upon us, dy dostur drugareddau ni: canys and that soon : for we are come llesg iawn y'n gwnaethpwyd. to great misery

9 Cynnorthwya ni, o Dduw 9 Help us, O God of our ein iachawdwriaeth, er mwyn salvation, for the glory of thy gogoniant dy Enw: gwared ni Name : O deliver us, and be hefyd, a thrugarhâ wrth ein merciful unto our sins, for thy pechodau, er mwyn dy Enw. Name's sake.

10 Paham y dywed y cen 10 Wherefore do the heathen hedloedd, Pa le y mae eu Duw say: Where is now their God? hwynt ? bydded hyspys ym 11 O let the vengeance of thy mhlith

у cenhedloedd yn ein servants' blood that is shed : be golwg ni, wrth ddïal gwaed dy openly shewed upon the heaweision

yr hwn a dywalltwyd. then in our sight. 11 Deud

uchenaid y car 12 O let the sorrowful sighcharorion ger dy fron : yn ol ing of the prisoners come before mawredd dy nerth cadw blant thee : according to the greatness marwolaeth.

of thy power, preserve thou those

that are appointed to die. 12 A thâl i'n cymmydogion 13 And for the blasphemy ar y seithfed i'w mynwes, eu

wherewith our neighbours have cabledd trwy'r hon y'th gablas- blasphemed thee : reward thou ant di, O Arglwydd.

them, O Lord, seven-fold into

their bosom. 13 A ninnau dy bobl a def 14 So we, that are thy people, aid dy borfa, a'th foliannwn di and sheep of thy pasture, shall give yn dragywydd: datganwn dy thee thanks for ever : and will alfoliant o genhedlaeth i genhedl- way be shewing forth thy praise aeth.

from generation to generation. Psal. lxxx. Qui regis Israel.

Psal. lxxx. Qui regis Israel. Grael, yr hwn wyl

yn arwain WRANDO, O Fugailis Hisrael, thou that leadest Ioseph fel praidd; ymddisgleir- Joseph like a sheep : shew thyia, yr hwn wyt yn eistedd rhwng self also, thou that sittest upon y cerubiaid.

the cherubims. 2 Cyfod dy nerth o flaen E 2 Before Ephraim, Benjamin, phraim a Beniamin a Manasseh, and Manasses : stir up thy a thyred yn iachawdwriaeth i ni. strength, and come, and help us.

3. Dychwel ni, O Dduw, a 3 Turn us again, O God : llewyrcha dy wyneb; a ni a shew the light of thy counteachubir.

nance, and we shall be whole. 4 O Arglwydd Dduw'r llu 4 O Lord God of hosts : how oedd, pa hợd y sorri wrth weddi long wilt thou be angry with

thy

people that prayeth?

dy bobl ?

Porthaist hwynt à bara 5 Thou feedest them with the dagrau; a diodaist hwynt â bread of tears : and givest them dagrau wrth fesur mawr. plenteousness of tears to drink.

6 Gosodaist ni yn gynnen i'n 6 Thou hast made us a very cymmydogion ; a'n gelynion a'n strife unto our neighbours : and gwatwarant yn eu mysg eu hun. our enemies laugh us to scorn.

7 O Dduw'r lluoedd, dychwel 7 Turn us again, thou God of ni, a llewyrcha dy wyneb; a ni hosts : shew the light of thy couna achubir.

tenance, and we shall be whole. 8 Mudaist winwŷdden o'r 8 Thou hast brought a vine Aipht: bwriaist y cenhedloedd out of Egypt : thou hast cast allan, a phlennaist hi.

out the heathen, and planted it. 9 Arloesaist o’i blaen, a pher 9 Thou madest room for it : aist i'w gwraidd wreiddio, a hi and when it had taken root it a lanwodd y tir.

filled the land. 10 Cuddiwyd y mynyddoedd 10 The hills were covered gan ei chysgod ; a'i changhen- with the shadow of it: and the nau oedd fel cedrwydd rhag- boughs thereof were like the orol.

goodly cedar-trees. 11 Hi a estynodd ei changau 11 She stretched out her hyd y môr, a'i blagur hyd yr branches unto the sea : and her afon.

boughs unto the river. 12 Paham y rhwygaist ei 12 Why hast thou then brochaeau, fel y tynno pawb a elo ken down her hedge : that all heibio ar hỹd y ffordd ei grawn they that go by pluck off her hi?

grapes ? 13 Y baedd o'r coed. a'i turia, 13 The wild boar out of the a bwystfil y maes a'i pawr. wood doth root it up : and the

wild beasts of the field devour it. 14 O Dduw'r lluoedd, dy 14 Turn thee again, thou God chwel, attolwg: edrych o'r nef- of hosts, look down from heaoedd, a chenfydd, ac ymwel â'r : behold, and visit this winwŷdden hon;

15 A’r winllan a blannodd dy 15 And the place of the vineddeheulaw, ac a'r planhigyn a yard that thy right hand hath gadarnheaist i ti dy hun. planted : and the branch that

thou madest so strong for thyself, 16 Llosgwyd hi â thân; tor 16 It is burnt with fire, and rwyd hi i lawr: gan gerydd dy cut down : and they shall perish wyneb y difethir hwynt. at the rebuke of thy countenance.

17 Bydded dy law dros wr 17 Let thy hand be upon the dy ddeheulaw, a thros fab y man of thy right hand : and upon dyn yr hwn a gadarnheaist 'i the son of man, whom thou mad

est so strong for thine own self. 18 Felly nichiliwn yn ol 18 And so will not we go back oddiwrthyt ti: bywhà ni, a ni from thee: 0 let us live, and we a alwn ar dy Enw.

shall call upon thy Name. 19 O Arglwydd Dduw'r llu 19 Turn us again, O Lord oedd, dychwel 'ni, llewyrcha dy God of hosts : shew the light of wyneb; a ni a achubir.

thy countenance, and we shall be whole.

[ocr errors]

ven

vine ;

ti dy hun.

« PoprzedniaDalej »