Obrazy na stronie
PDF
ePub

after me;

[ocr errors]

ennol, gyd-dynnu â myfi â chalon pany me with a pure heart, and bur, ac â lleferydd ostyngedig, humble voice, unto the throne hyd y'ngorseddfa'r nefol râd, of the heavenly grace, saying gan ddywedyd ar fy ol i;

Cyffes gyffredin, i'w dywedyd gan yr holl Gynnulleidfa ar ol y Gwein. A general Confession to be said of idog, gan ostwng ar eu gliniau oll.

the whole Congregation after the

Minister, all kneeling.
LL-alluog Dduw a thru-

LMIGHTY and most mergaroccaf Dad; Nyni a A Liful Father and have

mer aethom ar gyfeiliorn allan o'th fyrdd di fel defaid ar gyfrgoll. like lost sheep. We have fol

ed, and strayed from thy ways Nyni a ddilynasom ormod ar amcanion a chwantau ein calonnau

lowed too much the devices and ein hunain. Nyni a wnaethom yn have offended against thy holy

desires of our own hearts. We erbyn dy sancteiddiol gyfreithiau. Nyni a adawsom heb wneuthur y

laws. We have left undone those pethau a ddylesym eu gwneuth things which we ought to have ur; Ac a wnaethom

y, pethau

done; And we have done those ni ddylesym eu gwneuthur; Ac things which we ought not to nid oes iechyd ynom. Eithr tydi,

have done; And there is no 0 Arglwydd, cymmer drugar

health in us. But thou, O Lord,

have edd arnom, ddrwg weithredwyr

mercy upon us, miserable truain. Arbed di hwynt-hwy, 6 offenders: Spare thou them, o Dduw, y rhai sy'n cyffesueu God, which confess their faults. beiau. Cyweiria di'r sawl sydd Restore thou them that are peyn edifarus ; Yn ol dy addewid- nitent; According to thy proion a hyspyswyd i ddyn yng

mises declared unto mankind in

And Nghrist Íesu ein Harglwydd. Å Christ Jesu our Lord. chaniattà, drugaroccaf Dad, er ei grant, 0 most merciful Father, fwyn ef, Fyw o honom

rhagllaw for his sake; That we may heremewn duwiol, uniawn, a sobr after live a godly, righteous, and fuchedd, I ogoniant dy sanct- sober life, To the glory of thy eiddiol Enw. Amen.

holy Name. Amen. TY Gollyngdod, neu Faddenant | The Absolution, or Remission of pechodau, i'w ddatgan gan yr Off sins, to be pronounced by the Priest ciriad yn unig, yn ei sefyll; a'r alone, standing ; the people still bobl etto ar eu gliniau.

kneeling CR Hollalluog Dduw, Tad

of our Lord Jesus Christ, j7 hwn ni ddeisyf farwolaeth who desireth not tħe death of a pechadur, eithr yn hytrach ym- sinner, but rather that he may chwelyd o hono oddiwrth ei turn from his wickedness, and anwiredd, a byw; ac a roddes live; and hath given power, and allu a gorchymmyn i'w Weinid- commandment, to his Ministers, agion, i ddatgan ac i fynegi i'w to declare and pronounce to his bobl, sydd yn edifarus, Ollyng- people, being penitent, the Abdod a Maddeuant am eu pechod- solution and Remission of their an: efe a bardyna ac a ollwng y sins: He pardoneth and absolvrhai oll sy wîr edifeiriol, ac yn eth all them that truly repent, ddiffuant yn credu i'w sanct- and unfeignedly believe his holy eiddiol Efengyl ef. O herwydd Gospel. Wherefore let us be

Yeni gelung. DalawALMIGHTY God, the Father

a

IN Tad, yr hwn wyd
yn y O'heaven,

Hallowed

paham attolygwn ni iddo ganiat- seech him to grant us tâu i ni wir edifeirwch, a'i Ys- pentance, and his holy pryd Glân; fel y byddo bodd- that those things ma fawn ganddo'r pethau yr ydym him, which we do at t y pryd hwn yn eu gwneuthur, sent; and that the rest o bod

у

rhan arall o'n bywyd hereafter may be pure, a rhagllaw yn bur ac yn sancteidd- so that at the last we m iol; megis y delom o'r diwedd to his eternal joy; throu 'w lawenydd tragywyddol; trwy Christ our Lord. Iesu Grist ein Harglwydd. 1 Attebed y bobl yma, ac ar ddiweda Tlue, people shall answer pob un o'r Gweddïau eraill, Amen.

at the end of all other

Amen. 1 Yna y gostwng y Gweinidog ar ei

liniau, ac a ddywaid Weddi'r Ar ? Then the Minister shall glwydd â llệf uchel ; a'r bobl hef,

suy the Lord's Prayer ze yd ar eu gliniau, yn ci dywedyd

dible voice; the people gydâg ef, yn y fan yma, ac ym mha

ing, and repeating it le bynnag arall yr arferir hi yng

both here, and wheresoc Ngwasanaeth Duw.

is used in Divine Service EIN

, whic nefoedd, Sancteiddier dy Enw. Deued dy deyrnas. Bydd- Name. Thy kingdo: ed dy ewyllys ar y ddaear, Megis Thy will be done in ea y mae yn y nefoedd. Dyro i ni is in heaven. Give us heddyw ein bara beunyddiol. A our daily bread. An maddeu i ni ein dyledion, Fel y us our trespasses, As v maddeuwn ni i'n dyledwýr. Ac them that trespass ag nac arwain ni i brofedigaeth; And lead us not into Eithr gwared ni rhag drwg: tion; But deliver us f Canys eiddot ti yw'r deyrnas, For thine is the king A'r gallu, A'r gogoniant, Yn oes power, and the glory, oesoedd. Amen.

and ever. Amen. Yna y dywaid efe yn yr un modd,

( Then likewise he sh Arglwydd, agor ein gwefusau. O Lord, open thou our Åtteb. A'n genau a fynega dy

Answer. And our m foliant.

shew forth thy praise. Offeiriad. Duw, brysia in Priest. O God, mak cynnorthwyo. Atteb. Arglwydd, prysura i’n

Answer. O Lord, m cymmorth.

to help us. Yna, a phawb yn eu sefyll, yr 1 Here all standing up,

Offeiriad a ddywaid, Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Fa ac i'r Yspryd Glân;

to the Son : and to Atteb. Megis yr oedd yn y de- Ghost; chreu, y mae yr awr hon, ac y Answer. As it was bydd yn wastad: yn oes oesoedd. ginning, is now, and Amen.

be : world without Offeiriad. Molwch yr Ar- men. glwydd.

Priest. Praise ye th Atteb. Moliannus fyddo Enw'r Answer. The Lord's Arglwydd.

praised.

save us.

shall say,

Yng y dywedir, neu y cenir, y [ Then shall be said or sung this Psalm hon sy'n canlyn ; oddi Psalm following: except on Eastereithr ar Ddydd Pasc, ar yr hwn y Day, upon which another Anthem mae Anthem arall wedi ei hap is appointed; and on the Nineteenth pryntio : ac ar y namyn un ug day of every Month it is not to einfed dydd o bob més, ni ddar be read here, but in the ordinary Venir mo honi yn y fan hon, ond Course of the Psalms. yu arferol gylch y Psalmau. Venite,exultemus Domino. Ps.xcv. Venite,exultemus Domino. Ps.xcv. Edwch, camwa wenn aura O

glwydd ymlawenhâwn Lord: let us heartily rejoice yn nerth ein iechyd.

in the strength of our salvation. Deuwn ger ei fron ef â di Let us come before his preolch : canwn yn llafar iddo â sence with thanksgiving : and Psalmau.

shew ourselves glad in him with Canys yr Arglwydd sydd Dduw Psalms. mawr : a Brenhin mawr ar yr For the Lord is a great God : holl dduwiau.

and a great King above all gods. Oblegid yn ei law ef y mae In his hand are all the corners gorddyfnderau'r ddaear : ac efe of the earth : and the strength biau uchelder y mynyddoedd. of the hills is his also.

Y môr sydd eiddo, canys efe The sea is his, and he made a'i gwnaeth : a'i ddwylaw a lun- it: and his hands prepared the iasant y sychdir.

dry land. Deuwch, addolwn, a syrthiwn O come, let us worship, and i lawr : a gostyngwn ger bron fall down : and kneel before the y Arglwydd ein Gwneuthurwr. Lord our Maker.

Canys efe yw ein Duw ni : a For he is the Lord our God : ninnau ym bobl ei borfa ef, a and we are the people of his pasdefaid ei ddwylaw.

ture, and the sheep of his hand. Heddyw, os gwrandêwch ar To day if ye will hear his ei leferydd, na chaledwcu eich voice, harden not your hearts : calonnau : megis yn yr ymry, as in the provocation, and as sonfa, fel yn nydd profedigaeth in the day of temptation in the yn yr anialwch;

wilderness; Lle y temtiodd eich tadau fi ; When your fathers tempted y profasant fi, a gwelsant fy me : proved me, and saw my ngweithredoedd.

works. Deugain mlynedd yr ymry Forty years long was I grieved sonais a'r genhedlaeth hon, a with this generation, and said : dywedais : Pobl gyfeiliornus yn It is a people that do err in their eu calonnau ydynt hwy, canys hearts, for they have not known nid adnabuant fy ffyrdd. my ways. Wrth y rhai y tyngais yn

'Unto whom I sware in my fyllid : 'na ddelent i'm gor- wrath : that they should not enphwysfa.

ter into my rest. Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son: and to the Holy Ghost; Megis yr oedd yn y dechreu, As it was in the beginning, is y mae yr awr hon, ac y bydd yn now, and ever shall be : world wastad : yn oes oesoedd. Amen. without end. Amen.

Ar ol hyn y dilyn y Psalmau [Then shall follow the Psalms in mewn trefn, megis yr appwyntiwyd. order as they are appointed. And Ac ar ddiwedd pob Psalm trwy'r at the end of every Psalm throughflwyddyn, a'r un modd ar ddi out the Year, and likewise at the wedd y Benedicite, Benedictus, end of Benedicite, Benedictus, MagMagnificat, a Nunc dimittis, ý nificat, and Nunc dimittis, shall be dywedir,

repeated, Gogoniant i'r Tad, ac i'r Mab: Glory be to the Father, and to ac i'r Yspryd Glân;

the Son : and to the Holy Ghost; Atteb. Megis yr oedd yn y Answer. As it was in the bedechreu, y mae yr awr hon, ac y ginning, is now, and ever shall bydd yn wastad: yn oes oesoedd. be : world without end. AAmen.

men.

9 Yna y darllenir yn llawn llythyr, ( Then shall be read distinctly with

â lleferydd uchel, y Llith gyntaf, an audible voice the First Lesson, gwedi ei chymmeryd allan o'r Hěn taken out of the Old Testament, Destament, megis ag yr appwynti as is appointed in the Calendar, wyd wrth y Calendar (oddieithr bod

except there be proper Lessons asLlithiau priod gosodedig i'r Dydd signed for that day : He that hwnnw.) Y Gweinidog a ddar readeth so standing and turning lleno, safed, ac ymchweled, megis himself, as he may best be heard y guller ei glywed yn oreu gan of all such as are present. And bareb oll a'r a fo yn bresennol. Ac after that, shall be said or sung, ar ol hynny y dywedir, neu y cenir, in English, the Hymn called Te yn Gymraeg, yr Emyn a elwir, Te Deum Laudamus, daily throughDeum Laudamus, beunydd trwy'r out the Year. holl flwyddyn. To flaen pob Llith, y Gweinidog a Note, That before every Lesson the ddywaid, Yma y mae yn dechreu Minister shali say, Here beginneth y cyfryw Bennod, neu Adnod o'r such a Chapter, or Verse of such a cyfryw Bennod, o'r Llyfr a'r Llyfr: Chapter, of such a Book: And af. ac ar ol pob Llith, Yma y terfyn y ter every Lesson, Here endeth the Llith gyntaf, neu, yr ail.

First, or the Second Lesson.

T, gydnabyddwn yn

Te Deum Laudamus.

Te Deum Laudamus.
Dduw, a folwn : ti a

W , :
Ar-

acknowledge thee to be glwydd.

the Lord. Yr holl ddaear a'th fawl di : All the earth doth worship y Tad tragywyddol.

thee : the Father everlasting. Arnat ti y llefa'r holl Angyl To thee all Angels cry aloud : ion : y Nefoedd, a'r holl Nerth- the Heavens, and all the Powers oedd o'u mewn.

therein. Arnat ti y llefa Cerubin a To thee Cherubin, and SeraSeraphin : â lleferydd ddibaid, phin : continually do cry,

Sanct, Sanct, Sanct: Arglwydd Holy, Holy, Holy : Lord God Dduw Sabaoth.

of Sabaoth; Nefoedd a Daear sydd yn Heaven and earth are full of llawn : o'th Ogoniant.

the Majesty : of thy Glory. Gogoneddus gôr yr Apostol The glorious company of the ion : a'th fawl di.

Apostles : praise thee. Moliannus nifer y Prophwydi: The goodly fellowship of the a'th fawl di.

Prophets : praise thee.

edd ;

Ardderchog lu y Merthyri : The noble army of Martyrs : a'th fawl di.

praise thee. Yr Eglwys Lân trwy'r holl The holy Church throughout fyd : a'th addef di;

all the world : doth acknowledge

thee; Y Tad : o anfeidrol Fawr. The Father : of an infinite

Majesty; Dy anrhydeddus, wîr : ac unig Thine honourable, true : and Fab;

only Son; Hefyd yr Yspryd Glân : y Also the Holy Ghost : the Diddanydd.

Comforter. Ti, Crist : yw

Brenhin

у

Go Thou art the King of Glory : goniant.

O Christ. Ti yw tragywyddol Fab : y Thou art the everlasting Son : Tad.

of the Father. Pan gymmeraist arnat war When thou tookest upon thee edu dyn : ni ddïystyraist fru y to deliver man : thou didst not Wyryf.

abhor the Virgin's womb. Pan orchfygaist_holl nerth When thou hadst overcome angay: yr agoraist Deyrnas Nef the sharpness of death : thou i bawb a gredant.

didst pen

the Kingdom of Hea

ven to all believers. Ti sydd yn eistedd ar Dde Thou sittest at the right hand heulaw Duw : y'ngogoniant y of God : in the Glory of the FaTad.

tber. Yr ým ni yn credu mai Tydi We believe that thou shalt a ddaw : yn Farnwr arnom. come : to be our Judge.

Gan hynny yr attolygwn i ti We therefore pray thee, help gynnorthwyo dy weision: y rhai thy servants : whom thou hast rea brynaist å'th werthfawr Waed. deemed with thy precious blood

Pár iddynt gael eu cyfrif gyd Make them to be numbered å'th Saint: yn y Gogoniant tra- with thy Saints : in glory eversywyddol.

lasting Arglwydd, cadw dy bobl : a O Lord, save thy people : and bendithia dy etifeddiaeth. bless thine heritage.

Llywia hwy : a dyrcha hwy Govern them : and lift them yn dragywydd.

up for ever. Beunydd ac fyth: y clodforwn Day by day : we magnify dydi;

thee; Ac anrhydeddwn dy Enw : And we worship thy Name : byth ac yn oes oesoedd.

ever world without end. Teilynga, Arglwydd: ein cadw Vouchsafe, O Lord : to keep y dydd hwn yn ddibechod. us this day without sin.

Arglwydd, trugarha wrthym: O Lord, have mercy upon us : trugarha wrthym.

have mercy upon us. Arglwydd, poed dy drugaredd O Lord, let thy mercy lighta ddèl arnom : megis yr ym yn en upon us : as our trust is in ymddiried ynot.

thee. Arglwydd, ynot yr ymddir O Lord, in thee have I trustiedais : na'm gwaradwydder yn ed : let me never be confounddragywydd.

ed.

« PoprzedniaDalej »