Obrazy na stronie
PDF
ePub

{

EDO MARIAREN HILABETIA.

MEDITACIONIAC MAIATZECO EGUN GUCIEZ
EGUITECOAC, EGUNECOA EGUNIAN, AMA
BIRJINAREN BICITCIAREN MISTERIOE-
TAN GAINEN,

USCAL HERRICO APHEZ BATEC USCARALAT

[merged small][graphic]

OLOROEN,
B. LAPEYRETTE inprimaçaliac moul-
dezco leteretan eçaria.

1852.

[graphic][subsumed]

Mariaren hilabetia eguiten diener, Pia çazpiguerrenac eman deitcen induljentciac, 1815 cen ourthian, Marchoaren 21o egunian.

en

Hirour ehun egunen induljentciac hilabetiaren eguncal, eta induljentcia plenariöa, edo ossoa comuniatcen den eguneco.

Maria Birjina garbi eta thona gabiari.

Birjina saintia! Coure houiñetan eçarten dicut umilki liburu hau, coure ouhouratu eta ouhouraeraci beharrez eguin dudana, esparantçareki intencioniac ene lanari bere mouldegaizkeriac pharca eraciren dereitçola. Balia daki

çula hounen ounhartcia eta benedicatcia. Çuc benedicaturic einan diroçu bere ekhoizpena bere denboran.

[merged small][ocr errors][merged small]

en

Uscaldun maitiac, cien Aita Amec goizdanic inspiratu dereicie Ama Birjinaren debocionia. Halaber cien arimen artçain hounec enthelegaeraci dereicie çouiñen balious den debocione maite hori. Erran dereicie Ama Birjinaren eguiazco debocionia, Aita saintu Eliçacoen erraniala, saintutarçunezco señale segurenetaric bat dela, hala noula salbatceco medio hobenetaric bat. Saintu beçain jakintsun ciren Doctor hec erraiten die goratic; Mariaren eguiazco cerbutcharia ecin galtcen dela.

સૌથ

« PoprzedniaDalej »