Obrazy na stronie
PDF
ePub

Erran ere badeicie cien Aita Izpiritualec: debocione horren hazteco, berotceco eta emendatceco pratica gucietan, eztela goçöagoric ez solidöagoric. Mariaren hilabeteco (çouiñ Maiatça beita) exerciciöac beno. Ere liburu hau uscaralat utçuli dianac ountsa guti phentsatu du debocione maithagarri eta maite hounen, gaiça berri bat beçala, ecaguteraztia. Badaki, eta eder çaio goratic erraitia; ez+ tela, uscal herrian, guneric noun ezten Maiatceco debocionia eçaguturic orotçaz eta haboroez praticatia. Liburu hau eskentcen deicien Apheçac gogoan ukhen du; gobernatcen eta guidatcen cutien Artcain subarreki batian, cien laguntcia debocione horren praticatcen, cien arimen houn içanen den beçala. Jincöac detsala liburu hau iracourriren dienec bere sal

bamentiaren eguin beharrez antsiatsiago içan ditian, bekhatia sordei hugunt, eta hanbatez haboro eta hobeki Jesus bere amareki maitha decen! Halabiz.

0000000000000000

Maiatceco` debocioniaren

1

pratikac.!

'Mariaren hilabeteco debocionia ezta eguiten gaitz ez nekegarri. Lehenago erran daiteke, Birjina pare gabiaren ouhouratceco usatcen diren pratiketan; eztela aguian bat, ez bat, debocione maithagarri hau benc ehiagoric ez eta ere agradagarriagoric. Liburu hountan diren meditacioniac lagungōa handibat dirateke, seriouski iracourten eta gogoan erabilten direlaric.

Mariaren hilabeteco exerciciöac eguin ditazke biguisaz: publicoki, Eliçan; edo: etchetan, nour bera

[ocr errors]

delaric, edo laguneki, familian. Jincöari esker, Eliçan eguiteco mouldia eracasten beiteicie cien Artçaiñ hounec, heben ezta kestione içanen etchetan eguiten den debocioniaz baicic.

[ocr errors]

1.ic Besta hounec badie bere bezpera. Hartacaz maiatz lehena ren aitcineco egunetic eçari behar da, etchecöen hobeki datekian khanbera edo gunian, mahaiñ bat, bere guisa beztitia, althare chipibat baliz beçala, eta mahaiñ hartan Ama Birjinaren potret edo imajina bat ahal beçain ountsa aphaintia, eçarten çaitçolaric bedera aldetaric bouketac, sasounco lilietaric eguinac.

D

Aita amec ountsa eguinen die bere haur chipier lili hayen bilaraztia, erraiten çaielaric: Ama Birjinaren bouketa eguin decen. Haur inocent hayen ohoreskia

agradatuco çaio Celuco Erreguiñari; hala noula haurrec ikhassiren beitie, goizdanic, Maria»ren maitatcen eta onhouratcen.

1

2.ic Egun oroz althare haren aitcinian nourc, berac, edo bere familiareki batian, Maria saintjari bere omajiac emanen deitço, be hin berere bisitabateguitez. Han erranen dira chapeleta eta Ama Birjinaren Lethaïñac, edo beste cerbait othoitce, nourc bere debocioniaren eta aisinaren araüera. Dakienec iracourriren dutie liburu hountan diren meditacioniac, egunecöa egunian, eta goratic, lagunic balin badie, hanitch baliaturen betçaitce. Houn liçateke orano Ama Birjinaren aitcinian goiz arratsetaco othoitcen eguitia

[ocr errors]

Maiatz lehenaren bezperan, Mariaren hilabetia algarreki eguin nahi dienac bilduren dirade erran

[ocr errors][merged small][merged small][ocr errors]

dugun lekhiala. Erranen tie lehenic Ama Birjinaren lethaiñac, eta guero batec fracourriren du, bestec entçunen ahal dien beçala, bezperaco meditacionia.

«Erran gabe döa Eliçan publi» coki eguiten balin bada Maïatzeco debocionia, conbeniago dela Eliçaco exerciciöer jarraikitia, » etchen bardin eraikiten delaric, erran beçala, altharebat, eta egunian bisitabat berere egui» ten caïolaric.

[ocr errors]

3.ic Mariaren hilabetia, debotki eta erranic den beçala, eguinen dienec irabaciren die Maiatzeco egunkal hirour ehun egunen induljentcia, eta hilabeten barnen cofesaturen eta comuniaturen diren egunian induljentcia ossöa.

4.ic Aplicatu beharda maiatzian, ohi beno hobeki orano, Erlijioneco eta bere estatuco eguinbiden

« PoprzedniaDalej »